KeyfiYYƏt menecmenti 1 Keyfiyyәt üzr


Təşkilatın məqsədlərinin məzmun və xarakteriYüklə 2,01 Mb.
səhifə5/7
tarix27.06.2018
ölçüsü2,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Təşkilatın məqsədlərinin məzmun və xarakteri

A)) konkret və ölçülə bilən olmaq, zaman məhdudiyyətinə malik olmaq, nail olunabilən olmaq;

B) gələcəyə istiqamətlənmək rəqəmlərlə ifadə olunmaq, bir il müddətinə nəzərdə tutulmaq;

C) zaman göstəricisinə malik olmaq məsafə göstəricisinə malik olmaq miqdar göstəricisinə malik olmaq;

D) kompleks olmaq, konkret olmaq, məkanca ifadə olunmaq ;

E) kəmiyyət göstəricisinə malik olmaq, keyfiyyət göstəricisinə malik olmaq, zaman göstəricisinə malik olmaq.352. Aşağıdakılardan hansı təşkilatın xarici mühit amillrinə aid deyil.

A)) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.353. Aşağıdakılardan hansı təşkilatın daxili mühit amillərinə aid deyil.

A)) İnformasiya;

B) Vəzifələr;

C) Texnologiya;

D) Məqsədlər;

E) İnsanlar.354. Göstərilən variantlardan hansı təşkilatın xarici mühit amillərinə aiddir.

A)) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.355. Göstərilən variantlardan hansı təşkilatın birbaşa təsir mühitinin əsas amillərinə aiddir.

A)) Tədarükçülər, həmkarlar təşkilatı, dəvlət tənzimlənməsi orqanları, istehlakçılar, rəqib təşkilatlar;

B) Vəzifələr, texnologiyalar, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi orqanları, rəqib təşkilatlar;

C) İstehlakçılar, tədarükçülər, rəqib təşkilatlar, başqa ölkələrdə baş verən hadisələr, elmi – texniki tərəqqi;

D) Məqsədlər, rəqiblər, tədarükçülər, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi;

E) Məqsədlər, quruluş, rəqiblər, istehlakçılar, texnologiya.356. Göstərilən variantlardan hansı insan şəxsiyyətinin fərdi xarakterinə aid deyil.

A)) Təqaüdlər;

B) Talant;

C) Tələbatlar;

D) Qabiliyyət;

E) Gözləmələr.357. Variantlardan hansı keyfiyyət sahəsində istehlakçıların hüquqlqrını müdafiyə edən əsas qanunvericilik sənədlərinə aid deyil.

A)) Biznes plan.

B) Konstitusiya.

C) “İstehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi haqqında ” Dövlət Qanunu.

D) Mülki hüquq

E) Cinayət məcəlləsi.358. Göstərilən variantlardan hansı azad rəqabət sayəsində nail olunan əsas imkanlar siyahısına daxildir.

A)) Hamısı.

B) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək.

C)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə.

D)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə.

E) Istehsal xərclərinin azalmasına359. Keyfiyyət konsepsiyasının həyata keçirildiyi mərhələlərə aid olmayanı göstərin.

A)) Keyfiyyəti proqramlaşdırılması

B) Keyfiyyətə nəzarət

C) İnspeksiya

D) Keyfiyyətə təminat

E) Total keyfiyyət360. Keyfiyyət menecmenti sahəsində məhsulun yararlılıq xüsusiyyətinin məzmunu nədən ibarətdir.

A)) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini.

B) Estetik və orqonoleptik aspektlərini .

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini.

D) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini.

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.361.Məhsulun erqonomik xüsusiyyətinin məzmunu nədən ibarətdir.

A)) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini.

B)Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini.

C) Estetik və orqonomik aspektlərini.

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini.

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.362.Keyfiyyət menecmenti sahəsində məhsulun psixoliji və sosial xüsusiyyətlərinin məzmunu nədən ibarətdir.

A)) Estetik və orqonomik aspektlərini.

B) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini.

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini.

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini.

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.363. Müəssissədə istehsal və xidmətlərlə birbaşa bağlı olan işçilər kimlərdir.

A)) Sənaye-istehsal heyəti.

B) Qeyri – sənaye heyəti.

C) Əsas heyət .

D) Aktiv heyət.

E) Qeyri – aktiv heyət.364. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi hansı göstəricinin dəyişməsinə təsir edir.

A)) İstehsal və satış xərclərinin strukturunu dəyişdirə bilər.

B) Rəqabətqabiliyyətinə təsir göstərər.

C) Bazarın strukturunu dəyişər.

D) Heç nəyə təsir etməz.

E) Bütün göstəricilər dəyişir.365. Rəqabətqabiliyyətli əmtəə daha çox hansı göstəricilərlə fərqlənir.

A)) Yararlılıq səviyyəsi ilə.

B) Bazar münasibətləri sistemi ilə.

C) Bzarın spesifikası ilə.

D) Əmtəənin xarici görünüşü ilə.

E) İstehsal müddəti ilə.366. Öndə gedən firmaların devizi – istehlakçıları nəyin vasitəsi ilə qazanmaqdır.

A)) Keyfiyyətin ;

B) Aşağı qiymətin;

C) Dizaynın ;

D) Aşağı əməktutumunun ;

Qənaətli məhsulun.367. “Keyfiyyət” konsepsiyasının tarixi inkişaf mərhələsinə aid olan varianti göstərin.

A)) Keyfiyyətə nəzarət;

B) Empirik;

C) Keyfiyyət menecmenti;

D) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması.

E) Konservativlik.368. Yüksək keyfiyyətli məhsul daha çox hansı iqtisadi səmərəlilik göstəricisinə təsir edir.

A)) Satışın həcmi.

B) Rəqabət;

C) Alıcılıq qabiliyyəti;

D) Əlavə dəyər.

E) Məhsulun maya dəyəri.369. Variantlardan hansını keyfiyyət xərclərinə aid etmək olar.

A)) Keyfiyyətin qəbul olunan səviyyəsinə nail olmaq üçün tələb olunan xərclər;

B) Istehsal xərcləri;

C) Zay məhsulun aradan qaldırılması xərcləri;

D) Nəqliyyat vasitələrinə çəkilən xərclər;

E) Məhsulun istehsalına çəkilən xərclər.370. Variantlardan hansı keyfiyyət menecmentinin funksiyasına aiddir.

A)) Planlaşdırma ;

B) Istehsal;

C)Təşkil;

D) Maliyyə - mühasibat;

E) Kommersiya.371. Variantlardan hansı keyfiyyətli məhsul anlayışı ifadə edir.

A)) Istehlakçıların tələblərinə cavab verən;

B) Çox yaxşı;

C) Yaxşı;

D) Elit;

E) Orta keyfiyyət səviyyəsində olan məhsul.372. Varintlardan hansı İSO 14000 seriyalı standartın müəssisədə tətbiq olunması mərhələsinə aid deyil.

A)) Ststistik müşühidə.

B) ƏMMS .

C) Ətraf mühitin vəziyyətinin təhlili.

D) ƏMMS – in tətbiqi.

E) Sistemin yaxşılaşdırılması.373. Müəssisədə İSO 14000 seriyalı standartlar neçə mərhələdə tətbiq olunur.

A)) 4


B) 7

C) 3


D) 9

E) 5


374. Variantlardan hansı İSO 14000 seriyalı standarta görə ƏMMS – nin müəssisədə tətbiq edilməsi mərhələsinə aid deyil.

A)) Proqnozlaşdırma

B) Ətraf mühit sahəsində siyasətin işlənib hazırlanması

C) Planlaşdırma

D)Sistemin tətbiqi və işlədilməsi

E)Yoxlama və düzəlişlər375. Müəssisədə İSO 14000 : 2000 standartını tətbiq etməklə hansı nəticələri əldə etmək olar.

A)) Hamısı

B) Ətraf mühit menecmentini tətbiq etmək, müvəqqəti istifadə etmək və yaxşılaşdırmaq

C) Ətraf mühit sahəsindəsiyasətə uyğunluğu təmin edir

D) Standarta uyğunluğu sübut edir

E) Akkreditasiya olunmuş təşkilata ƏMMS sertifikatı verir376. Azad rəqabət sayəsində nə əldə olunur.

A)) Hamısı

B) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək

C)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə

D)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə

E) Istehsal xərclərinin azalmasına377. İstehsal sahələrində geniş tətbiq olunan NASSR sisteminin məzmunu.

A))Başlıca məqsədi təhlükəsiz istehlak məhsullarının istehsalından ibarət olan yeyinti sənayesində keyfiyyət sistemi

B)Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi

C) Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir

D) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər


378. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi?

A)) Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

B) Toxucu dəzgahının kəşfi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.379. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmaya görə insan dəyişənin hansı aspekti əhəmiyyət kəsb edir?

A)) İnsanın qrupda davranışı;

B) İnsanın gözəlliyi;

C) İnsanın öz ailəsinə münasibəti;

D) İnsanın tərbiyəsi və biliyi;

E) İnsanın ətraf mühitə münasibəti.380. İnsan şəxsiyyətinin fərdi xarakteristikası deyil?

A)) Təqaüdlər;

B) Talant;

C) Tələbatlar;

D) Qabiliyyət;

E) Gözləmələr.381. Təşkilatdaxili mühitin əsas elementləri hansılardır?

A)) Məqsədlər, vəzifələr, texnologiya, insanlar;

B) İnsanlar, məqsədlər, avadanlıqlar, rəhbərlik, quruluş;

C) Elmi – texniki tərəqqi, texnologiya, avadanlıqlar, vəzifələr, quruluş;

D) Texnologiya, informasiya, avadanlıqlar, insanlar, materiallar;

E) Texnologiya, səlahiyyət, istehlakçı, məqsədlər, vəzifələr.382. Biznes təşkilatlarının birbaşa təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A)) Tədarükçülər, həmkarlar təşkilatı, dəvlət tənzimlənməsi orqanları, istehlakçılar, rəqib təşkilatlar;

B) Vəzifələr, texnologiyalar, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi orqanları, rəqib təşkilatlar;

C) İstehlakçılar, tədarükçülər, rəqib təşkilatlar, başqa ölkələrdə baş verən hadisələr, elmi – texniki tərəqqi;

D) Məqsədlər, rəqiblər, tədarükçülər, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi;

E) Məqsədlər, quruluş, rəqiblər, istehlakçılar, texnologiya.383. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A)) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.


384. Təşkilatın daxili mühit amili deyil?

A)) İnformasiya;

B) Vəzifələr;

C) Texnologiya;

D) Məqsədlər;

E) İnsanlar.385. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil?

A)) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.


386. Menecmentin funksiyaları hansılardır?

A)) Strateji planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət;

B) Strateji planlaşdırma, proqnozlaşdırma, proqramlaşdırma, nəzarət;

C) Planlaşdırma, layihələndirmə, nəzarət, əmretmə;

D) Planlaşdırma, proqramlaşdırma, paylaşdırma, nəzarət;

E) Planlaşdırma, əlaqələndirmə, tənzimləmə, motivasiya.387. Strategiya nədir?

A)) təşkilatın missiyasının həyata keçirilməsini və məqsədlərinə nail olunmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş və hərtərəfli işlənmiş kompleks plandır;

B) təşkilatın məqsədlərinin işlənib hazırlanması həyata keçirmək üçün istifadə edilən üsuldur;

C) təşkilatın missiyasının tərkib hissəsidir;

D) təşkilatın missiyasına nail olmaq üçün onun resurslarının bölüşdürülməsi mexanizmidir;

E) təşkilatın missiyasının həyata və məqsədlərin işlənib hazırlanmaını təmin etmək üçün yaradıcı kollektivin seçdiyi kompleks metodikasıdır.388. Keyfiyyət menecmenti sahəsində əmtəənin təhlükəsizliyi anlayışı nəyi ifadə edir.

A)) Əmtəənin istifadəsi, saxlanılması, daşınması və təkrar istifadəsi zamanı istehlakçıların həyatı, sağlamlığı, əmlakı, həmçinin ətraf mühit üçün risk ehtimalının olmadığı situasiyalar nəzərdə tutulur.

B) Saysız – hesabsız məsrəf və vaxt tələb edən, aradan qaldırıldıqdan sonra belə yenidən yaranan çatışmamazlıqları aid etmək olar.

C) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması.

D) Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi.

E) İstehlakçıların və istehsalçılar , icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi.389. Məhsul istehsalı prosesində əmələ gələn əhəmiyyətli çatışmamazlıq göstəricisi.

A)) Saysız – hesabsız məsrəf və vaxt tələb edən, aradan qaldırıldıqdan sonra belə yenidən yaranan çatışmamazlıqları aid etmək olar.

B) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması.

C) Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi.

D) İstehlakçıların və istehsalçılar , icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi.

E) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul.390. Məhsul istehsalı prosesində əmələ gələn adi çatışmamazalıq göstəricisi.

A)) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması.

B) Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi.

C) İstehlakçıların və istehsalçılar , icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi.

D) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul

E) Təklif əmələ gətirən vasitə.391. Sertifikatın iqtisadi səmərəliliyi ifadə edən gösrəticilərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Alıcının xərclərinin çoxalması.

B) Malların və xidmətlərin təhlükəsizliklərinin tənzimlənməsi.

C) Sıravi alıcıların tələblərinin daha tam ödənilməsi.

D) Məhsula birbaşa xərclərin və istehlak xərclərinin azadılması.

E)Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.392. Məhsulun sertifikatlaşdırılması sisteminin əsas funksiyaları.

A)) Hamısı.

B) A,D.

C) Insanları, onların əmlaklarını və ətraf mühiti müasir elmi – texniki inkişafın mənfi nəticələrindən qorumaq.D)Vicdansız istehsalçıların və satıcıların bazarlara keyfiyyətsiz, zərərli malların çıxarılmasını qarşısını almaq.

E) sağlam rəqabət üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir.393. Məhsulun sertifikatlaşdırılması hansı səviyyələrdə həyata keçirilir.

A)) 3.


B) 4.

C) 2.


D) 7.

E) 5.


394. Məhsulun sertifikatlaşdırılması hansı səviyyələrdə həyata keçirilir.

A)) Hamısı.

B) Milli.

C) Regional.

D) Beynəlxalq.

E) Heç biri.395. İstehsal prosesində məhsul üzərində yaranan qüsur növlərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Son.


B) Kritik.

C) Əsas.


D) Ikinci dərəcəli.

E) Cuzi.


396.Zay məhsul göstəricisi nəyi təsvir edir.

A)) Məhsulun keyfiyyətinin dolayı yolla xarakterizə olunub və istehsal prosesinin təşkilinin səviyyəsinin təsviri.

B) Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu.

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.397. Qida məhsulları sənayesində istifadə olunan keyfiyyət göstəricilərinə aid olanı göstərin.

A)) Hamısı.

B) Kimyəvi tərkibi

C) Orqanoleptik xüsusiyyət

D) Ticarət tarasına qablaşdırılmış məhsulların xarici görünüşü.

E) Tökülməyə davamlılığı.398. Göstərilən variantlardan hansı keyfiyyət xərclərini təsvir edir.

A)) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.

B) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu. C)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.

399. Texniki nəzarət prosesini təşkil edən əsas tədbirlər.

A)) Hamısı.

B) Hazır məhsulun keyfiyyətinin qəbul nəzarəti, bu nəzarət yararsız məhsulun çıxdaş edilməsinin həyata keçirir;

C) Texnoloji prosesə nəzarət (müəyyən edilmiş rejim və parametrlərə riaət edilməsinin yoxlanması);

D) Ayrı – ayrı keçidlər üzrə yarımfabrikatlara əməliyyat nəzarəti;

E) Tədarükçülərdən alınan ilkin xammalın, köməkçi və digər materialların keyfiyyətinə giriş nəzarəti.400. Texniki nəzarət prosesinin məzmunu nədən ibarətdir.

A)) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu.

D) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.401.Göstərilən variantlardan hansı texniki nəzarətin həyata keçirilməsi forması kimi qəbul edilir.

A)) Hamısı.

B)Texnoloji prosesə təsir xarakterinə görə

C) Nəzarət vasitələrinin növünə görə

D) Nəzarət edilən göstəricilərin xarakterinə görə;

E) Heç biri.402. Firmadaxilində məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması hansı səviyyədə həyata keçirilir.

A)) Hamısı

B) Müəssisə

C) Sex


D) Sahə

E) Şöbə


403.Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması nələrə əsaslanır.

A)) Hamısına

B) Məhsula olan cari və perspektiv tələbin səviyyəsinə

C) Məhsulun istismar zamanı vəziyyəti haqqında istehlakçıların rəylərinə

D) Sifarışçilərlə müqavilələrin yenidən baxılmasına, məhsulun sertifikatlaşdırılmasının nəticələri

E) Qüvvədə olan texniki şərtlərin və standartların nəticələri404. Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının əsas vəzifələrinə aid olan variantı göstərin.

A)) Hamısı

B) Buraxılan məhsulun xüsusiyyətlərinin bazarın mövcud və perspektiv tələblərinə maksimum dərəcədə uyğun olmasını tələb etmək

C) Məhsulun keyfiyyətini və texniki səviyyəsini ən qabaqcıl yerli və xarici nümunələr səviyyəsinə qaldırmaq

D) Istehsalçıların tələbatları və resursla təmin olunma nöqteyi nəzərindən məhsulun keyfiyətinin yüksəldilməsi üzrə iqtisadi cəhətdən ən optimal vəzifələr müəyyən etməli

E) Buraxılan məhsulun növünün və ölçüsünün optimizasiyası vasitəsilə strukturunun təkmilləşdirilməsi405.Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının məzmunu nədən ibarətdir.

A)) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir

C) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

D) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi406. İSO 9001 seriyalı standartın əsas prinsiplərinə aid olan variantı göstərin.

A) )Hamısı

B) Müştəriyönlülük

C) Liderlik

D) İşçilərin cəlb edilməsi

E)Proses yanaşma407. Beynəlxalq standart sayılan İSO 9000 seriyalı standartın əsas xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Məcburu xarakterdə olması

B) Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinə sistem baxımının tətbiqi

C) Istehlakçıya səmtlənmə

D) Məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələləri üzrə reqlamentləşdirilmiş tələblərin olması

E) Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi əsas funksiyaları üzrə həyata keçirilir408. Beynəlxalq standart sayılan İSO 9000 seriyalı standartlara uyğun olaraq keyfiyyət sahəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərinə aid olmayan variantı göstərin.

A)) Keyfiyyətin tədqiq edilməsi

B) Keyfiyyətin planlaşdırılması

C) Keyfiyyətin idarə edilməsi

D) Keyfiyyətin təmin edilməsi

E) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması409. Göstərilən variantlardan hansı TQM – in əsas cəhətlərinə aid deyil.

A)) İnzibatçılıq tərəfindən keyfiyyətə passiv rəhbərlik

B) Müəssisəninin işləriinin istehlakçıların tələblərindən irəli gələrək təşkil olunmusı

C) Keyfiyyət sahəsində daim yüksəlişə istiqamətlənmiş siyasət və strategiyanın seçilməsi

D) Heyətin ixtisasının daima artırılması və onların keyfiyyətin yüksəldilməsinə cəlb edilməsi

E) Istahsal prosesinin səmərəli idarəedilməsi
Yüklə 2,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə