Kibris türk hemşİreler biRLİĞİ yasa tasarisi genel gerekçEYüklə 279,39 Kb.
səhifə2/4
tarix11.01.2019
ölçüsü279,39 Kb.
1   2   3   4
KIBRIS TÜRK HEMŞİRELER BİRLİĞİ YASA TASARISIKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi

aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim

1.

Bu Yasa, Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Tefsir

34/2007


57/1989

41/1993


33/1996

14/1997


13/1999

38/2000


41/2000

36/2003
37/2012

32/2006

Amaç


Kapsam

Kıbrıs Türk Hemşireler

Birliğinin Kurulması ve Merkezi

Birliğin Kuruluş Amaçları, Görevleri ve Yetkileri

Birliğin Faaliyet Alanları


2.

3.

4.5.

6.

7.
Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakanlık”, Sağlık işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.

“Birlik”, bu Yasa’nın 5’inci maddesi uyarınca kurulan, Kıbrıs Türk Hemşireler Birliğini anlatır.

“Hemşire”, bu Yasa’nın 9’uncu maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, lise sonrası hemşirelik ön lisans eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır.

“Mali Yıl”, 1 Ocak - 31 Aralık dönemini anlatır.

“Kamu Hastaneleri”, Bakanlığın, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına bağlı, Devlet Hataneleri, Poliklinikler, Dispanser, Sağlık Ocağı gibi sağlık kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşların bünyesinde sağlık hizmeti veren kamu sağlık kuruluşlarını anlatır.

“Kayıtlı”, bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bu Yasa kuralları çerçevesinde Birliğe kaydını yaptıran kişileri anlatır.

“Müsteşar’’, Bakanlık Müsteşarını anlatır.

“Deontoloji’’, bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalını anlatır.

“Özel Sağlık Kuruluşları”, 37/2012 sayılı Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasa’sınin verdiği yetki ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel hastane, özel dal hastanesi, özel klinik, özel dispanser, özel muayenehaneleri ile 32/ 2006 sayılı Özel Huzurevleri Yasa’sının verdiği yetki ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan özel hüzur evlerini anlatır.

“Sağlık Kuruluşu’’, kamu hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının tümünü anlatır.

“Uzman Hemşire’’, bu Yasa’nın 9’uncu maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, hemşirelik eğitimi veren bir kurumdan lisans diploması sahibi olduktan sonra hemşirelik dalında yüksek lisans yapmış hemşireyi anlatır.

“Üye Kütüğü”, bu Yasa’nın 19’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca düzenlenen kütüğü anlatır.

“Yüksek Hemşire”, bu Yasa’nın 9’uncu maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, hemşirelik eğitimi veren bir kurumdan lisans diploması almış kişiyi anlatır.


Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren tüm uzman hemşire, yüksek hemşire ve hemşirelerin mesleki disiplini ve ahlakını korumak amacıyla Kıbrıs Türk Hemşireler Birliğinin kurulmasını düzenlemektir.


Bu Yasa, Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği’nin örgütlenmesini, faaliyetlerini, yetki alanlarını, mesleki denetimini, kredilendirmesini ve birlik organlarının seçimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

İKİNCİ KISIM

Kıbrıs Türk Hemşireler Birliğinin Kurulması ve Merkezi; Birliğin Kuruluş Amaçları, Görevleri ve Yetkileri; Birliğin Faaliyet Alanları 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup sanatlarını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından yararlanarak resmi veya özel görev alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı asker veya sivil hemşirelerin oluşturduğu ve merkezi Lefkoşa'da olan bir Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği kurulur.

 2. Birlik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, kamu tüzel kişiliğe sahiptir.

 3. Tüm üyeler, Birlik organlarının yasal yetkileri kapsamında aldıkları kararlara, yayımladıkları tüzük ve yönetmeliklere uymak zorundadırlar.

 4. Birlik, Birlik Yönetim Kurulunun önerisi veya ilçelerde meslek icra eden üyelerinin istemi üzerine, Birlik Genel Kurulunun bu yönde alacağı kararına bağlı olarak uygun görülen veya talep edilen ilçede şube kurabilir ve belirlenecek konularda çalışmalar yapmak üzere uzmanlık komisyonları oluşturabilir.

(5)Kurulacak şubenin veya komisyonun görev, yetki ve

çalışma esasları bu Yasa kuralları çerçevesinde Birlik

Genel Kurulu tarafından hazırlanacak olan Tüzükte

belirlenir.
 1. Birliğin kuruluş amaçları, görevleri ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 1. Üyeler arası mesleki ve sosyal çalışmaları eş güdümlemek ve geliştirmek;

 2. Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve feragatle hizmeti amaç edinen meslek geleneklerini korumak ve geliştirmeye çalışmak;

 3. Üyelerinin maddi ve manevi hak ve çıkarlarını korumak ve bunları, halkın ve Devletin yararları ile en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmak;

(Ç) Mesleki denetim ve kredilendirmeyi yapmak;

 1. Halkın sağlığını korumaya, hasta haklarının çağdaş dünyada kabul edilen standartlara getirilmesi için çaba harcamaya, üyelerini muayyen refah düzeyine ulaştıracak gerekli iş olanakları bulmaya, ilgili yasaların uygulanmasında mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumaya ve her türlü iş dağılımının adilane bir şekilde düzenlenmesine çalışmak;

 2. Halk sağlığı ve meslek ile ilgili sorunlar için resmi makamlarla işbirliği yapmak ve halk sağlığı ile mesleği ilgilendiren işlerde, resmi makamlardan yardım sağlamak;

 3. Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek;

 4. Üyeler arası veya üyelerin hastalarla olan ilişkilerini düzenlemek ve meslek disiplini ile meslek ahlakını korumak;

 5. Üyelerin şeref ve haysiyetini korumak;

 6. Mesleki toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek;

(İ) Birlik Yönetim Kurulunun kararı ve Birlik Genel

Kurulunun onayı ile, Birliğin bina veya lokal ihtiyaçlarını

gidermek ve bu Yasada belirlenen amaçları

gerçekleştirmek için gerekli gördüğü arsa, bina veya

arazileri satın almak, inşaat yapmak, kiralamak, hibe

kabul etmek veya elden çıkarmak; 1. Üyelerinin eğitsel, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak;

 2. Birlik, bu Yasada belirlenen amaçları gerçekleştirmek için yıllık gelirini aşmayan miktara kadar Birlik Yönetim Kurulu kararı ile, yıllık gelirini aşan miktarı ise Birlik Yönetim Kurulu kararı ve Birlik Genel Kurulu onayı ile borçlanabilir ve bu amaçla taşınmaz mallarını ipotek edebilir;

 3. Birlik, sağlıkla ilgili dernek, meslek kuruluşu veya buna benzer kuruluşlara, olanakları ölçüsünde yardımda bulunabilir;

 4. Uluslararası benzeri meslek kuruluşlarına üye olmak için girişimlerde bulunmak ve üye olmak.

(2) Birlik, aynı alanlarda faaliyet gösteren başka mesleki kuruluşlarla, uygun gördükleri konularda işbirliği yapar ve faaliyet alanlarına giren konularda araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunur.

Birlik aşağıda belirtilen, Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlarda faaliyette bulunabilir;


 1. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı birimlerinde,

 2. Özel hastaneler, özel dal hastaneleri, özel klinikler, özel dispanserler ve özel muayenehanelerde,

 3. Silahlı Kuvvetlere bağlı sağlık kuruluşlarında,

(4) Bakım evleri, oteller, sağlık ve spor merkezlerde,

(5) Okullarda ve kreşlerde,

(6) Fabrikalarda,

(7) Çocuk esirgeme kurumlarında.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Birliğe Kayıt Yükümlülüğü; Birliğe Üyelik Türleri, Üyelik Nitelikleri ve Koşulları; Birlik Üyeliğinin Kazanılması ve Askıya Alınması
Birliğe Kayıt Yükümlülüğü

8.
 1. Uzman hemşire, yüksek hemşire ve hemşireler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mesleklerini uygulayabilmek, kamu hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya diğer resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için, Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle üyeliğini korumak zorundadır.
 1. Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişiler hemşirelik mesleğini icra edemez.Birliğe Üyelik Türleri, Üyelik Nitelikleri ile Koşulları

9.

Kıbrıs Türk Hemşireler Birliğine, “Devamlı Üyelik”, “Geçici Üyelik”, “Şeref Üyeliği” ve “Onursal Üyelik” olmak üzere aşağıda belirtilen koşullara bağlı olarak üye olunur:
(1)

 1. Devamlı Üye; Birliğin asli üyesidir.

 2. Devamlı üye olabilmek için aşağıdaki niteliklerin taşınması gerekir:


(a)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak ve yılın en az dokuz ayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmek.
(b)

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış bir fakülte ve yüksekokuldan yüksek hemşire veya hemşirelik önlisans mezunu veren eğitim kurumundan hemşire mezunu olup bu Yasaya uygun olarak diploma almış olmak.
(c)

İyi ahlak sahibi olmak ve mesleki herhangi bir suçtan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya başka bir ülkede sanatını uygulamaktan men edilmemiş ve/veya yasaklanmamış olmak.(ç)
(d)

Birliğe kayıt ücretini peşin olarak ödemiş olmak.
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklular hariç çift uyruklular için resmi dili konuşabilme, okuyabilme ve kavrayabilme yetisine sahip olduğunu belgelemek.
(2)(A)

Geçici Üye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmeyen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürekli ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir yurttaşın eşi olan yüksek hemşire ve hemşirelere, aşağıdaki koşullarla, bir yılı aşmayan sürelerle verilen üyeliktir:(a)

Başvuruda bulunan yüksek hemşire ve/veya hemşirenin yukarıdaki (1)’inci fıkranın (B) bendinin (b) ve (c) alt bendlerinde öngörülen nitelikleri taşıması.(b)

Başvuruda bulunan yüksek hemşire ve /veya hemşirenin Bakanlık, herhangi bir özel sağlık kuruluşu veya kamu hastaneleri veya Birliğin kuruluş amacına münhasıran araştırma yapmak veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde insan ve halk sağlığına mesleki, ilmi veya akademik yönden yardımda bulunmak amacıyla ülkede bulunduğunu belgelemesi.


(c)

İlgili uzmanlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devamlı üye olarak kayıtlı uzman ve /veya branşta hemşire bulunmaması veya bulunsa dahi, ilgili alanda özel olarak ihtiyaç bulunması nedeniyle herhangi bir özel sağlık kuruluşu veya kamu hastanesinin veya üniversite sağlık kurumlarının bu fıkra kapsamında talebinin olması.

Bu bent amaçları bakımından, ilgili alanda özel olarak ihtiyaç bulunup bulunmadığına Birlik Yönetim Kurulu karar verir. Geçici nitelikte uzman hemşire çalıştırmak isteyen özel sağlık kuruluşları veya kamu hastaneleri veya üniversite sağlık kurumları, Birlik Yönetim Kuruluna başvurur ve Birlik Yönetim Kurulu bu husustaki gerekçeli cevabını en geç otuz gün içerisinde ilgili özel sağlık kuruluşuna veya kamu hastanesine veya üniversite sağlık kurumlarına bildirir.
(ç)

(d)


Özel sağlık kuruluşlarında geçici üye olarak çalıştırılacak kişilerin ne şekilde kuruluşa başvuracakları, mesleklerini icra etmeleri ile ilgili istenilen belgelerin neler olacağı, özel olarak uzman ihtiyacı bulunup bulunmadığı belirlenirken dikkate alınacak hususlar, kuruluşun denetimi ve diğer usül ve esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Bakanlığın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek bir Tüzük’le belirlenir.
Geçici üyeler, en fazla üyelik süreleri içerisinde mesleklerini sürdürebilirler.

(B)

Geçici üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:(a)

Geçici üyeler, devamlı üyeler gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.(b)

Geçici üyeler, Birliğin Genel Kurul toplantısına seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın katılarak, görüş bildirebilirler.(c)

Geçici üye, üyeliği kazanırken çalışmasına izin verilen sağlık kuruluşu dışında mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda, olarak icra edemez.

Ancak Birliğe yeniden başvuruda bulunup izin alması koşuluyla mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda olarak icra edebilir.

(ç)

Geçici üyeler kayıt olurken devamlı üye için

öngörülen kayıt ücretinin tamamını, yıllık

aidatın ise yarısını öderler(C) Birlik Yönetim Kurulu, bu Yasa’nın 36’ncı ve 37’nci

maddesinde belirtilen disiplin cezaları ile suç ve

cezalarını gerektirecek eylem ve davranışta bulunulması

halinde, geçici üyeleri bu Yasa kuralları tahtında Birlik

Onur Kurulunun onayı ile bir yıllık süre dolmadan

herhangi bir zaman Birlikten çıkarabilir veya üyeliğini

bir yıllık sürelerle uzatabilir.(3)

(A)

Şeref Üyesi; devamlı veya geçici üye olarak kaydedilmesine olanak bulunmayan ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sağlık hizmetine veya Birliğin gelişmesine ve faaliyetlerine katkı yapan veya çalışma yaşamını bırakan bir birlik üyesi, Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile şeref üyesi olarak kaydedilir.

Ancak bu Yasanın 46’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülen kurallar saklıdır.


(B)

Şeref üyeleri, Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.(C)

Şeref üyeleri, Birliğin Genel Kurullarına seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın katılarak, görüş bildirebilirler.(Ç)

Şeref üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, hiçbir sağlık kuruluşunda veya özel veya serbest olarak mesleklerini icra edemezler.

(4)

(A)

Onursal Üye; devamlı, geçici veya şeref üyesi olarak kaydedilmesine olanak bulunmayan ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sağlık hizmetine katkıları olan veya mesleğe ilgi ve yakınlık duyan ve bunu yaptığı çalışmaları ile kanıtlayan veya Birliğin gelişmesine ve faaliyetlerine katkı yapan hemşire olmayan kişiler, Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile Onursal üye olarak kaydedilir.(B)

Onursal üyeler Birliğin Genel Kurul toplantısına katılamazlar.


Birlik Üyeliğinin Kazanılması ve Üyeliğin Askıya Alınması


10.

(1)

Birlik üyeliğinin kazanılması:

 1. Bu Yasa’nın 9’ncu maddesinde belirtilen üyelik niteliklerini taşıyan kişilerin üyeliğe ilişkin başvuruları birliğin sekreterine yazılı olarak yapılır.

 2. Başvuru dilekçesi ile bu Yasanın 9’ncu madddesinde belirtilen niteliklerin taşındığını gösteren belgelerle birlikte sunulur.

 3. Başvurular Birlik Yönetim Kurul tarafından değerlendirilir ve üyeliğe uygun görülenlerin kayıt ücretini ve yıllık aidatı Birliğe ödemesi ile üye kütüğüne kaydı yapılır. Kaydı yapılan her üyeye “Üyelik Belgesi” verilir.

(Ç) Üyelik için gerekli nitelikleri haiz olmadığı saptananların üyelik kaydı yapılmaz ve bu gibi kişilere gerekçesi de belirtilmek suretiyle, başvuru tarihinden başlayarak en geç otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak bilgi verilir.
(2)

 1. Herhangi bir devamlı veya geçici üyenin üyeliği, aşağıdaki hallerde, Birlik Yönetim Kurul tarafından belirli bir süre için askıya alınabilir:
(a)

Üye olmak için gerekli niteliklerin taşınmadığının sonradan anlaşılması halinde,

(b)

Birlik Yönetim Kurulu tarafından üyenin hemşirelik hizmetini yerine getirmesinin mümkün olamayacağına karar verilmesi halinde,

(c)

Üyenin eğitim, askerlik veya sağlık gibi nedenlerle üyeliğinin askıya alınması başvurusunda bulunması halinde.


 1. Üyeliği askıya alınan hemşirelerden askıya alındığı süre içerisinde yıllık aidat alınmaz.


 1. Üyeliği askıya alınan hemşire bu süre içerisinde mesleğini icra edemez, birliğin herhangi bir seçiminde seçme ve seçilme hakkını kullanamaz.


(3)

Üyeliğin askıya alınması gerekçesinin ortadan kalkmış olması veya yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendinin (c) alt bendi kapsamındakiler için ilgili kişinin üyeliğe yeniden başvuruda bulunması halinde Birlik Yönetim Kurulu devamlı üyeliğe veya geçici üyeliğin tekrar devamına karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Birliğin Organları ve Oluşumu

BİRİNCİ BÖLÜMBirliğin Yetkili Organları; Görev Koşulları ve ŞartlarıBirliğinin Yetkili Organları

11.

Birliğin yetkili organları şunlardır:

(1)

Birlik Genel Kurulu,


(2)

Birlik Yönetim Kurulu,


(3)

Birlik Başkanı,


(4)

Birlik Onur Kurulu,


(5)

Birlik Denetleme Kurulu; ve


(6)

Değerlendirme ve Kayıt Komitesi.

Birliğin Görev Koşulları ve Şartları12.

(1)

 1. Kamu hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında, serbest meslek yapan, diğer resmi ve özel işyerlerinde çalışan Birlik üyeleri, atanma ve nakil işlemleri ile işten ayrılma işlemlerinin yapıldığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içinde Birliğe bildirmek zorundadırlar.
 1. Geçici üyelerin işten durdurulmaları halinde ilgili kurum gerekçesiyle beraber işten durdurma işlemini en geç on beş gün içerisinde Birliğe bildirir.İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Genel Kurulunun Oluşumu ve Toplantı Yeter Sayısı; Birlik Genel Kurulunun Görevleri; Birlik Genel Kurulunun Olağan Toplantısı ve Karar Yeter Sayısı; Birlik Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantısı ve Divanın Oluşumu ve Genel Kurul TutanaklarıBirlik Genel Kurulunun Oluşumu

13.Birlik Genel Kurulu, Birliğe kayıtlı ve bu Yasada öngörülen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş devamlı üyelerden oluşur.Birlik Genel Kurulunun Görevleri

14.
Birlik Genel Kurulunun görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:


(1)

Birlik Yönetim Kurulunun iki yıllık çalışma raporunu ve mali raporunu inceleyip karara bağlamak,


(2)

Birlik Denetleme Kurulunun raporunu incelemek,


(3)

Birlik Yönetim Kurulunun mali raporunu onaylayıp aklamak,


(4)

Birlik Yönetim Kurulunun önerileri ile gündemdeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,


(5)

Birlik Başkanını seçmek,


(6)

Birliğin gelecek mali yıla ilişkin bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak konusundaki Birlik Yönetim Kurulu kararlarını onaylamak,


(7)

Birlik Genel Kuruluna sunulan dilekçeleri görüşmek ve Birliğin amaçlarına uygun kararlar almak,


(8)

Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu ve Birlik Onur Kurulu üyelerini seçmek ,


(9)

Birliğin taşınmaz mal satın almasını veya satmasını, Birliğin yıllık gelirini aşan miktarı borçlanmasını ve taşınmaz mallarını ipotek etmesini karara bağlamak ve bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna yetki vermek.


Birlik Genel Kurulunun Olağan Toplantısı ve Karar Yeter Sayısı

15.


(1)

(2)


Birlik Olağan Genel Kurulu, her iki yılda bir Ekim ayının ikinci yarısında toplanır.
Birlik Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı, devamlı üye tamsayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan devamlı üyelerin oy çoğunluğudur. Birlik Genel Kurulu toplantısında kullanılan oyların sayı ve dökümü açık olarak yapılır.(3)

Birlik Genel Kurulu olağan toplantısında yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, yarım saat beklenir. Bu süre sonunda toplantı yeter sayısının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, en az beşte biri üyenin katılması ile Birlik Genel Kurulu toplanabilir. Bu sayıya da ulaşılamadığı takdirde, aynı gün, aynı saat ve yerde yapılmak üzere Birlik Genel Kurul olağan toplantısı bir hafta sonraya ertelenir ve katılan üye sayısı ile toplantı yapılır. Geçici ve şeref üyeleri toplantı yetersayısı bakımından dikkate alınmazlar.
(4)

Birlik Genel Kurulu olağan toplantısı, Birlik Yönetim Kurulu tarafından en az bir hafta önceden üyelere yazılı olarak bildirilir ve Birlik Genel Kurulu olağan toplantısı tarihi, yeri, saati ve gündemi, en az günlük yerel bir gazetede ve en az bir kez en az bir hafta önceden yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur.
(5)

Birlik Genel Kurulu olağan toplantısında, gündemdeki konular görüşülür.

Ancak üyelerin görüşülmesini istedikleri konular da, Birlik Genel Kurulunun kararı ile gündeme alınabilir.


(6)

Birlik Genel Kurulu olağan toplantısı, Birlik Başkanı tarafından açılır. işlemleri
Birlik Genel Kurulunun Olağanüstü

Toplantısı16.

(1)

(2)

(3)

(4)


Birlik Genel Kurulu olağan toplantıları dışında aşağıdaki durumlarda olağanüstü de toplanabilir:


(A)

 1. Boşalan Birlik Başkanlığının yeniden seçimi için,

 2. Birlik Yönetim Kurulu üyeliklerinin

yedek üyelerle doldurulmasının mümkün olmaması ve bu nedenle Birlik Yönetim Kurulunda üye sayısının yetersiz kalması halinde ,

 1. Birlik Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının istifası halinde,

(B)

Birlik Başkanının doğrudan çağrısı üzerine;

(C)

Birlik Yönetim Kurulunun olağanüstü toplantı yapılması kararını alması üzerine;

(Ç)

Birliğe kayıtlı devamlı uyelerin 1/5’inin (Beşte birinin) yazılı istemi üzerine;

(D)


Birlik Denetleme Kurulunun istemi üzerine.Yüklə 279,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə