Kibris türk hemşİreler biRLİĞİ yasa tasarisi genel gerekçEYüklə 279,39 Kb.
səhifə4/4
tarix11.01.2019
ölçüsü279,39 Kb.
1   2   3   4
Evlilik son bulmuş olsa bile görüşülen konu, üyenin karısı veya kocası ile veya karısının veya kocasının birinci derece akrabası ile ilgili ise;


(5)

Görüşülen konu, yönetsel bakımdan veya sicil yönünden üyenin üstü olan bir kişi ile ilgili ise;


(6)

Üye görüşülen konuyla ilgisi olan kişi ile ekonomik ilişki içinde ise;
(7)

Görüşülen konu, üyenin evlatlığı ile ilgili ise veya üye görüşülen konu ile ilgisi olan kişinin evlatlığı ise.

Birlik Onur Kurulunun Görevleri

Birlik


Denetleme Kurulları’nın Oluşumu ve Görevleri

Disiplin Cezalarının Türleri ve Ceza Uygulanacak Eylem ve Davranışlar

Suç ve Cezalar

Birliğin


Gelirleri

Aidat Muafiyeti
33.

34.

35.

36.


37.

38.(1)

(2)


(3)

(4)


(5)
(6)

(7)


(1)
(2)

(1)


(2)

(3)


(4)

(1)


(2)

(3)

(4)


 1. Birlik Onur Kurulu, kendisine gönderilen dosyayı teslim tarihinden başlayarak en geç iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. 1. Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen sürenin uzaması halinde nedenlerini BirlikYönetiKuruluna bildirmek zorundadır.

Birlik Onur Kurulu kendisine verilmiş olan soruşturma belgelerine dayanarak Birlik üyelerin eylem ve davranışlarının niteliğine göre bu Yasa’nın 36’ncı maddesinde belirtilen cezaları verebilir:
 1. Birlik Onur Kurulu tarafından verilen uyarı ve kınama cezaları derhal uygulanır .

 2. Para cezalarına ve meslekten geçici olarak alıkoymak veya meslekten devamlı olarak alıkoyma cezalarına itiraz cezanın üyeye bildirilmesinden başlayarak on beş gün içinde yazılı olarak yapılabilir. İtiraz başvurusu delillerle birlikte Birlik Yönetim Kurulu ile Birlik Onur Kurulu Başkanlığına verilir ve üyenin Yüksek Mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
 1. Birlik Onur Kurulu kararı ile meslekten geçici olarak alıkoyma cezasına çarptırılan kamu görevlisi, özel sağlık kuruluşu çalışanı veya serbest meslek sahibi üyeler, bu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleklerini icra edemezler. Bu karar, Bakanlık tarafından uygun görüleceği şekilde ilan edilir ve uygulanması sağlanır.

 2. Meslekten geçeci veya devamlı olarak alıkonan kamu görevlisi üyelerin kamu görevindeki haklarına halel gelmez. Geçici veya devamlı olarak meslekten alıkonan kamu görevlisi üyelere, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerekli işlemler yapılır. Böyle bir cezaya çarptırılan kişilerin yargı yolu açıktır.

Yukarıdaki (4)’üncü fıkra kurallarına göre meslekten alıkonulan hemşire hakkındaki kesin karara rağmen serbest olarak mesleğine devam etmesi halinde, bu Yasanın 36’ncı maddesi uyarınca bir suç işlemiş sayılırlar ve orada öngörülen cezaya çarptırılabilirler.


İcra-i meslek eden üye ve mahkeme tarafından hüküm giydiği suçun Birlik, Birlik Onur Kuruluna göre yüz kızartıcı bir fiil olması veya Birlik Yönetim Kurulunca yapılan soruşturmalar sonunda ahlâk dışı ve deontoloji kurallarına aykırı hareketlerden suçlu görülmesi veya üyelik ve kaydını yalan ve hile ile sağladığının saptanması halinde Birlik Onur Kurulu bu Yasa’nın 36’nci maddesinde belirtilen cezaların herhangi birini veya birkaçını birlikte uygulama kararı alabilir.
Birliğik tarafından itham olunan bir hemşireye Birlik Onur Kurulu huzurunda dinlenip savunma hakkı verilmesi zorunludur. Savunma için verilecek süre on iş gününden az alamaz.
Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Birlik Denetleme Kurulu; 1. Birlik Genel Kurulu Toplantılarının zamanında yapılıp yapılmadığını,

 2. Kararların altında imzaların bulunup bulunmadığını,

 3. Harcamaların kararlara ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını,

(Ç) Demirbaş eşyaların kayıt ve kullanma

düzenini, 1. Birlik Yönetim Kurulunun çalışmalarında yetki ve sorumluluklarını anlayışını inceler ve her Birlik Genel Kurul toplantısında inceleme ve görüşlerini bir raporla Birlik Genel Kuruluna sunar.

BEŞİNCİ KISIM

Disiplin Cezaları ve Uygulanacak Yöntem

(A) Uyarma cezası; hemşirelik mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin bir yazı ile bildirilmesidir.

(B) Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:


  1. Birliğin amaçlarına ulaşması için yapılan işlem, eylem ve girişimleri engellemek,

  2. Birlik organlarının aldığı kararlara uymamak,

  3. Birliğe olan parasal borçlarını haklı gerekçe olmaksızın ödememek.

(A) Kınama cezası; mesleğindeki davranışın kusurlu sayıldığının üyeye bir yazı ile bildirilmesidir.

(B) Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:


 1. Uyarma cezası almasına rağmen, aynı eylem veya davranışları tekrarlamak,

 2. Birlik amaçlarına aykırı hareket etmek,

 3. Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici davranışta bulunmak,

(ç) Her türlü basın ve yayın organında haksız

rekabete neden olan, bilimsel içeriği olmayan

yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamada

bulunmak.
 1. Meslekten geçici olarak alıkoyma cezası; on beş günden altı aya kadar geçici olarak mesleği icra etmesinden alıkoymaktır.

 2. meslekten geçici olarak alıkoyma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 1. Üç kez kınama cezası almış olmak,

(b) Mesleğin uygulanması sırasında öğrenilen,

hastalara ait sırları, yasal zorunluluk dışında

açıklamak,

(c) Hastaların ırk, milliyet, etnik köken, cinsiyet

tercih, din, mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce,

kişilik veya sosyal durumuna göre ayrıcalıklı

uygulamalar yapmak,

(ç) Maddi veya başka çıkarlar için gerçeklere

uymayan rapor veya belge düzenlemek

ve/veya vermek,

(d) Mesleki bilgi ve becerilerini, insan

onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak

veya şiddet uygulamak, resmi görevi gereği bile olsa şiddete katılmak veya şiddet olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunmak, şiddet ile ilgili bilgileri saklamak,

(e)Bilimselliği henüz kanıtlanmamış veya bilim

dışı yöntemlerle tedavi uygulaması yapmak,

insanlar üzerinde bilimsel kurallara uymayan

araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yapan

kişilere sözlü, maddi veya yazılı destek vermek,

(f) Mesleki bilgi ve beceri yetersizliğinden veya

ihmalden dolayı eksik veya yanlış hemşirelik

tanısı veya girişimde bulunmak ve hastaya zarar

vermek,

(g) Belirlenmiş etik değerler, Birlik ve Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi

tarafından benimsenen uluslararası belgeler

veya kurallar dışında davranışta bulunmak.


(A) Meslekten devamlı olarak alıkoyma cezası; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde meslek icra etmekten devamlı olarak alıkoyma cezasıdır.

(B) meslekten devamlı olarak alıkoyma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır: 1. Üç defa, meslekten geçici olarak alıkoyma cezasına çarptırılmış olmak,

 2. Üyelik kaydını yalan beyan veya hile ile yapmış olmak,

(c) Maddi veya başka çıkarlar için gerçeklere

uymayan rapor veya belge düzenlemek

ve/veya vermek gibi bir suçtan dolayı

mahkeme tarafından mahkum edilmiş olmak,

(ç) Taammüden katillik, ırza geçme, rüşvet,

yolsuzluk ve benzeri mesleği istismar edecek

derecede yüz kızartıcı bir suçtan dolayı

mahkeme tarafından mahkum edilmiş olmak.


ALTINCI KISIM

Suç ve Cezalar

Kendisini veya başka birisini, yalan ve hileli bir şekilde hemşire olarak Birliğe kaydını yaptıran veya kayıt için teşebbüste bulunan; veya

Diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile; 1. Hemşire unvanı takınan veya başka isim veya unvanı, hemşire olarak tanıtmak için kullanan; veya

 2. Herhangi bir nedenle hemşirelik yapan veya yaptığını iddia eden, tıbbi fikir veya tavsiye veren veya reçete yazan veya tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunan; veya

Birlik kaydı silinip meslekten alıkonduğu halde, hemşire olarak hemşirelik icra eden, tıbbi fikir veya tavsiye veren, reçete yazan veya tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunan, herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


Bu Yasa kuralları uyarınca Birliğe üye olarak kayıt yaptırmadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde hemşire olarak belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak meslek icra eden ve/veya herhangi bir müdahalede bulunan. , herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

YEDİNCİ KISIM

Birliğin Gelirlerş ve Aidat Muafiyeti

Birliğin gelirleri şunlardır: 1. Üye kaydı yapılırken üyelerden alınan kayıt ücreti ve yıllık aidat;

 1. Yıllık aidat, aylık brüt asgari ücretin ¼’inden (Dörttte Birinden) az ve bir aylık asgari ücret tutarından fazla olmamak koşuluyla Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenir.

 2. Kayıt ücreti, yıllık aidat miktarının 1/6’i (Altıda Biri) kadardır ve sadece üye olunurken bir kez ödenir.

 1. Yayın gelirleri,

 2. Birliğe yapılacak bağış ve yardımlar,

 3. Birliğin görevleri gereği yapacakları hizmetlerden aldıkları ücretler,

 4. Birlik Onur Kurulu tarafından üyelere verilen para cezaları,

 5. Sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile diğer gelirler,

 6. Piyango gelirleri,

 7. Borçlanma gelirleri,

 8. Kira gelirleri.

Birlik Yönetim Kurulu, hastalık, ihtiyarlık, yoksulluk veya Birlik Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği herhangi bir nedenle aidatını veremeyecek durumda olan üyelerden, geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.


SEKİZİNCİ KISIM

Çeşitli Kurallar

Güvenlik Kuvvetlerinde Hemşirelik Yapanlara İlişkin Kurallar39.
 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerinde (Emniyet ve Güvenlik Birimlerinde) görev yapacak hemşireler, Birliğe kayıt yaptırmak ve Birliğin devamlı üyesi olmak zorundadırlar.

 2. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında çalışan hemşireler Birliğe üyelik yaptırmak zorunda değildirler.

Ancak, sivil halka hizmet veremezler.

Meslek İcra Etme


40.

Bu Yasa uyarınca Birliğe kayıtlı ve Birlik üyesi olan bir hemşire, hizmet bedelini almaya ve talep etmeye, almaya ve almak için mahkemeye başvurmaya hak kazanır.


DeğerlendirmeKayıt Komitesi

41.

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerdeki ilgili eğitim kurumlarınca verilen hemşirelik önlisans, lisans ve lisansüstü programları diplomasına sahip olan bir hemşire, Birliğe kaydını yaptırdıktan sonra, hemşire, yüksek hemşire ve uzman hemşire unvanını kullanmaya hak kazanır.
(2)

Bir hemşire yabancı ülkede iktisap etmiş olduğu ve belgelerle saptanan önlisans, lisans ve lisansüstü dışındaki mesleki unvan ve sıfatları kullanılabilir.
(3)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden alınan önlisans, lisans ve lisansüstü diplomalarını görüşmek üzere, Birliğe, aşağıdaki kişilerden oluşan bir Değerlendirme ve Kayıt Komitesini kurar:


(A)

BirliK Başkanı (Başkan),


(B)

Bakanlıkta görevli en üst düzey Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı (Üye),


(C)

Birlik Yönetim Kurulunun, Birlik asli üyeleri arasından atayacağı iki üye (Üye),


(Ç)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en fazla yatağa sahip sağlık kuruluşunun en üst düzeydeki yönetici bir hemşire (Üye),


(D)

(E)


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en fazla hemşirelik öğrencisine sahip üniversitenin hemşirelik bölüm başkanı (Üye),

Temel sağlık hizmetlerinde görevli en üst düzeydeki yönetici hemşire (Üye).


(4)

 1. Bu komite, ilgili hemşirenin Birliğe yaptığı yazılı başvurusu üzerine, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde Başkanın çağrısı ile toplanır ve görüşünü Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 2. Toplantıya gelemeyecek üyeler toplantıdan üç gün önce başkana yazı ile özürlerini bildirmek zorundadırlar. Üye tarafından bildirilen özür Birlik Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Üç defa izinsiz veya özürsüz olarak toplantıya gelmeyen üye komite üyeliğinden çekilmiş sayılır.(5)

Birlik Yönetim Kurulu, Değerlendirme ve Kayıt Komitesinin görüşünü değerlendirerek, uygun bulmadıklarını gerekçeleri ile birlikte tekrar görüşülmek üzere Değerlendirme ve Kayıt Komitesine geri gönderir. Değerlendirme ve Kayıt Komitesi konu ile ilgili yeni görüşünü bir ay içinde Birlik Yönetim Kurulunun onayına tekrar sunar. Birlik Yönetim Kurulu, bir ay içerisinde ilgili hemşireye nihai kararını bildirir.(6)

Birlik Yönetim Kurulu, Değerlendirme ve Kayıt Komitesinin çalışma ve değerlendirme esaslarını belirlemek amacıyla tüzük hazırlayabilir. Tüzük, Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunulur ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.Ek Ehliyetler

42.

Kayıt olunduğu zaman taşıdığı niteliğe ek olarak kazanılan ve Birlik tarafından geçerli sayılan ek ehliyetler üyenin siciline ücretsiz olarak kaydolunur.


Halkı Bilgilendirme


43.

Birlik tarafından hazırlanan ve Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen kurallar çerçevesinde, halkın sağlığı konusunda olumlu bilgi ve davranış kazanabilmesi için yapılan çalışmalara mümkün olan her türlü katkıyı yapmak, her hemşirenin mesleki görevidir.”


Hemşire Sicili


44.

(1)

Bakanlığın Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı bu Yasa amaçları bakımından Mukayyit görevini yapar ve Bakanlıkta tutulan hemşire siciline Birliğin üyelerini kaydeder.(2)

Birlik, adı hemşire sicilinde kayıtlı bulunan herhangi bir kişinin başvurması üzerine kendisine bir kayıt belgesi verir.


Birlik Üye Kütüğünden ve Hemşire Sicilinden Silme

45.

(1)

Birlik Yönetim Kurulu, aşağıdaki bentlerde belirtilen hallerde, bir hemşirenin kaydını Birlik üye kütüğünden siler ve bu durumu bu Yasanın 45’inci maddesinde öngörülen Mukayyite yazılı olarak bildirir. Mukayyit de, söz konusu hemşirenin kaydını Birliğin bildirimi üzerine Bakanlıkta tutulan Hemşire Sicilinden de siler. 1. Ölüm halinde,

 2. Nitelik bakımından hata ile kaydolunma halinde,

 3. Birlik Onur Kurulun tarafından üyelikten çıkarılan ve Yüksek Mahkemeye başvurma üzerine bu kararın kesinleştiği hallerde,

(Ç) Birlik tarafından akıl ve ruh sağlığından

dolayı güvence içerisinde mesleğini yetenekli

bir şekilde icra edemeyeceğinin belgelerle

saptandığı hallerde, 1. Birliğe üye ve kaydolunmaya hak kazandıran nitelikleri gösteren belgenin verilen kurum tarafından geçersiz kılındığı hallerde,

 2. Birliğe üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği veya Devlet sınırlarına bir daha dönmemek üzere terkettiği hallerde.


(2)

Birlik üyesi herhangi bir hemşire, emeklilik veya başka bir nedenle hemşirelik mesleğini yapmaktan vazgeçtiği hallerde, aidat ödeme gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmese dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmesi koşuluyla, üyeliği şeref üyesi olarak devam eder.


Tüzük Yapma Yetkisi

37/201246.(1)

Birlik Yönetim Kurulu, kendisine bu Yasa ile verilen yetkilere ek olarak, bu Yasa amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, aşağıdaki konularda tüzük yapabilir:

 1. Evrensel hemşirelik meslek (Deontoloji) kurallarının hayata geçirilmesi, üyelerin bu kurallara uyup uymadıklarının denetlenmesi, deontoloji ve meslek onurunu zedeleyen davranışlarının soruşturmasının nasıl yapılacağı konularında,

 2. Hemşirelerin meslek yaşamları boyunca hemşirelikteki değişim ve gelişmeleri izlemek üzere eğitimlerini sürdürmek zorunda oldukları göz önünde bulundurularak, bu durumu izleyip gereklerinin yerine getirilmesi ve sürekli eğitimin düzenlenmesi, denetlenmesi ve kredilendirilmesi konularında,

 3. Muayenehane, klinik, dispanser, özel hastane ve özel sağlık kurumlarının, Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası uyarınca hemşirelik hizmetinin düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında,

(Ç) Hemşirelerin disiplin suçlarının soruşturulma

ve yönetimi ve disiplin yargılamalarının nasıl

yapılacağı konularında,


 1. Birlik üye kütüğü ile ilgili kuralları düzenleyen konuklarda.

(2) Bu Yasa kapsamında hazırlanacak tüzükler Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunulur ve Resmi Gazetede yayımlanayarak yürürlüğer girer.
Birlik Genel Kurulun Toplanmasına İlişkin Geçici Kurallar

Geçici Birlik Yönetim Kurulunun OluşumuGeçici 1.

Madde


Geçici 2.

Madde


(1)

(2)


(3)

(4)


(1)
(2)

(3)


DOKUZUNCU KISIM

Geçici Kurallar

Birlik Genel Kurulu bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç altı ay içinde, geçici Birlik Yönetim Kurulunun en az iki günlük yerel gazeteye birer kez ilan vermesi ve toplantının gün, saat ve yeri ile gündemini bildirmesi suretiyle toplanır.
Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca yapılan toplantıda, kayıtlı hemşirelerin yarıdan bir fazlası, toplantı yeter sayısını oluşturarak toplanır.
İlk toplantıda toplantı yeter sayısı oluşturulamazsa, yarım saat beklenir ve en az yüz kişinin toplanmasıyla Birlik tüzel kişilik kazanır ve yetkili organlar seçilir. Yarım saat sonraya ertelenen toplantıda yüz kişiden oluşan toplantı yeter sayısı da sağlanamazsa, toplantı aynı gündemle ve aynı yer ve saatte yapılmak üzere, bir hafta sonraya ertelenir ve durum en az iki günlük yerel gazetede birer kez ilan edilir. Bir hafta sonraya ertelenen toplantının yeter sayısı da en az yüz’dür.
Bu Yasanın yürürlüğe girmesi ile mevcut Hastabakıcılık ve Encümeninin maddi kaynağı, bu Yasa ile yeniden yapılandırılan Birliğe geçer.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç üç ay içinde, bu Yasa yürürlüğe girmeden önce görevli olan Encümen başkanı, genelge göndererek ve en az iki, günlük yerel gazeteye ilan vererek ve toplantının gündemi, yeri ve saatini bildirerek toplantı çağırısı yapar.

Devamlı hemşirelerin yarıdan bir fazlası toplantı yeter sayısını oluşturur ve bu Yasanın kurallarına uygun olarak Birlik kurulur ve yetkili organlarını seçer.

İlk toplantıda toplantı yeter sayısı oluşmazsa yarım saat beklenir ve en az elli kişinin toplanmasıyla Birlik tüzel kişilik kazanır ve yetkili organları seçilir. Yarım saat sonraya ertelenen toplantıda, elli kişiden oluşan toplantı yeter sayısı sağlanamazsa toplantı bir hafta sonraya ertelenir ve durum en az bir yerel günlük gazetede ilan edilir. Bir hafta sonraya ertelenen toplantının toplantı yeter sayısı en az ellidir.Birliğe Kayıtsız Olanların Durumu

Devlet, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Yerel Kuruluşlar ve Bunlara bağlı Organlar ile Kamu Teşebbüsleri’nin Yükümlülüğü

Geçici 3.

Madde

Geçici 4.Madde

(4)
(1)

(2)

(3)


Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Hasta bakıcılık ve Ebelik Yasası altında oluşturulan Hastabakıcılık ve Encümenine kayıtlı yüksek hemşire ve hemşireler eski kayıtlarına bakılmaksızın bu Yasanın yürürlük tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde bu Yasanın öngördüğü işlemleri yapmak zorundadırlar.

Bu Yasa kapsamında olup da Birliğe üye olmadan çalışan hemşireler, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç bir ay içinde Birliğe başvurmak suretiyle üye kaydını yaptırmak zorundadırlar. Bu süre içinde üye kaydını yaptırmayanlar hemşirelik hizmetinde bulunamazlar.


Bu Yasanın 40’nci maddesi kapsamındaki hemşireler de en geç bir ay içinde Birliğe kaydını yaptırmakla yükümlüdürler.
Bu madde uyarınca Birliğe kaydını yaptırmayanlar hemşirelik hizmetinde bulunamazlar. Bulunmaları halinde haklarında bu Yasanın 36’ncı ve 37’nci madde kuralları uygulanır.
Devlet, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı organlar ile kamu teşebbüsleri, çalıştırmakta oldukları birlik üyelerinin ad, maaş, ücret veya gündeliklerini ve bu kişilerin hangi tarihten başlayarak bu görevleri yapmakta olduklarını bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç üç ay içinde Birlik Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadırlar.


Yürürlükten Kaldırma

Fasıl 253

40/1962

7/1970


22/1976

22/1982


Yürütme Yetkisi

Yürürlüğe Giriş47.

48.

49.


ONUNCU KISIM

Son Kurallar

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Hasta bakıcılık ve Ebelik Yasası bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan uygulamalara helal gelmemek kaydıyla yürürlükten kaldırılır.
Bu Yasa, Sağlık işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

Bu Yasa, Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Yüklə 279,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə