Kirgizistan-tüRKİye manas üNİversitesiYüklə 1,84 Mb.
səhifə27/28
tarix16.06.2018
ölçüsü1,84 Mb.
#53763
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Son çekim edatları

632. Bunlar işletme eki vazifesi gören edatlardır. İsimlerden sonra gelerek onların çeşitli zarf hâllerini yaparlar. Fonksiyonları bakımından bu edatları hâl eklerine benzetebiliriz. hâl ekleri ismin nominal hâllerini, isim hâllerini; son çekim edatları ise ismin adverbial hâllerini, zarf hâllerini meydana getirirler. Böylece her ikisi de ismi isim dışı münasebete hazırlarlar. İsim bu münasebete hâl ekleriyle doğrudan doğruya isim, son çekim edatları ile ise zarf fonksiyonu içinde girer. Şu hâlde son çekim edatları hâl eklerinin, isim çekim eklerinin tamamlayıcıları, yardımcıları, onların vazife ortakları durumundadırlar. Gerçekten isim çekim ekleri ismin belirli, sayılı hâllerini karşılarlar. Bu belirli hâller dışında ismin birçok zarf hâli vardır. Bu zarf hâllerinin ancak bir ikisi hâl ekleri tarafından karşılanabilir. Geriye kalan birçok zarf hâllerini yapabilecek hâl ekleri yoktur. İşte hâl ekleri ile karşılanamayan bu zarf hâllerini son çekim edatları yaparlar. Bunlara kısaca çekim edatları da diyebiliriz.

Hal ekleri ile son çekim edatları arasındaki bu fonksiyon yakınlığı bazen aynilik hâlini alır ve biri diğerinin yerini tutabilir: sana (aldım)—senin için (aldım), korkusundan (kaçtı)—korkusundan dolayı (kaçtı) misallerinde olduğu gibi. Bir hâl ekinin zamanla yerini bir son çekim edatına bırakması, o edatın ekleşerek ekin yerini alması da yine bu yakınlıktandır. Son çekim edatlarında sık sık görülen geçici ekleşmelerin, ek gibi muamele görmelerin sebebi de yine budur. Aynı şekilde bu edatlardan bazılarının önceki isme bitişik yazılmak gibi imlâ kaidelerine, araya yardımcı ses alarak isimle birlikte söylenmek gibi ses hadiselerine sebep olmaları da hep bundandır.

Son çekim edatları beraber bulundukları isim unsurunun sonuna gelir ve onunla birlikte edat gurubu adını verdiğimiz ve ileride göreceğimiz kelime gurubunu meydana getirirler. İsmin zarf hâlini teşkil eden bu gurup zarf veya sıfat olarak kullanılır.

Son çekim edatları isim unsuruna ekli veya eksiz olarak bağlanırlar. Bunun gerek isim unsurunun gerek edatın cinsine bağlı bir düzeni vardır. Eğer isim unsuru bir isimse edatların bir kısmı onun yalın hâliyle birleşir, bir kısmı ise onun bir çekim şekliyle, bir hâl eki almış şekliyle birleşir. İsim unsuru zamir olduğu takdirde ise bütün edatlar onun muhakkak bir çekim şekliyle birleşir, yalın hâlini istemezler. Öte yandan isim unsurunun alacağı çekim eki de edatın cinsine göre değişir. Bazı edatlar datif, bazı edatlar ablatif hâliyle birleşir. İsimlerin yalın hâlleri ile birleşen edatlar ise zamirlerde genitif ve bazen da akkuzatif isterler. Bu birleşme şekillerinde Türkçe’nin eski ve yeni devirleri arasında da bazı farklar olup (eskiden akkuzatif isteyen bir edatın sonradan genitif istemesi gibi) bu farklar Türkçe’nin başlıca sentaks değişikliklerinden birini teşkil eder.

Son çekim edatları iki çeşittir. Bir kısmı yalnız edat olarak kullanılanlardır ki bunlar asıl edatlardır. Bir kısmı ise aslında isimken edat gibi de kullanılan kelimelerdir.

Aslında Türkçe’de son çekim edatlarının hepsinin menşei bir isim veya fiil şekline dayanır. Çeşitli isim veya fiil şekilleri klişeleşerek edat şekline geçmiştir. Yalnız bu edatlaşma birçoklarında çok eskiden olmuş ve bunlar Türkçede başlangıçtan beri karşımıza edat olarak çıkmışlardır. Bir kısım edatlar ise daha sonra ortaya çıkmıştır. Bunların dışında Türkçe’ye Arapça ve Farsça’dan yabancı asıllı edatlar da girmiştir.

Son çekim edatlarının isim unsuru ile birleşme şekilleri bir kısmında edatların bu fiil veya isim menşei ile ilgilidir. Gerçekten bunlar bir isim veya fiil şekli olarak kendisinden önceki ismin hangi hâline bağlanırlarsa edat olduktan sonra da ayni birleşme düzenini muhafaza etmişlerdir. Fakat bir kısım birleşmeleri bu şekilde menşe ile izah edemiyoruz. Bunlar belki de birleşme şekli menşeine dayananlara benzetilerek analoji yolu ile ve daha sonra klişe şeklinde ortaya çıkmışlardır.

Batı Türkçesinde kullanılan başlıca son çekim edatları şunlardır:

ile, için, gibi, qadar, göre, dolayı, ötürü, ait, üzere, beri, önce, evvel, sonra, geri, qarşı, doğru, yana, taraf, başqa, dair, rağmen, değin, dek, diye, mâ’da, gayri, nâşi, sıra, öte, birle, bigi, tek, öñdin, dapa, sarı (saru), içre; ara, içeri, dışarı, özge, nazaran, böyle.

Kullanışlarına göre son çekim edatları

Bu edatları kullanışlarına göre şöyle ayırabiliriz:Öteki isimlerin yalın, zamirlerin genitif veya akkuzatif hâlleri ile birle-şenler

ile, için, gibi, qadar, birle, bigi, tek. Bunlar isimlerle eskiden beri eksiz olarak birleşirler: taş ile, su için, dağ gibi, deve qadar misallerinde olduğu gibi. Zamirlerde ise başlangıçta akkuzatif isterlerdi: Eski Türkçedeki munı teg, anı uçun misallerinde olduğu gibi. Batı Türkçesinin Azeri sahasında bu şekil bugün de devam etmektedir: seni kimi, meni tek misallerinde olduğu gibi. Fakat Batı Türkçesinde Eski Türkçenin bu akkuzatifli şekli yerini başlangıçtan beri umumîyetle genitifli şekle bırakmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlı sahasında bu hep böyle olmuştur. Azeri sahasında ise her iki şekil de bulunmakta, eski akkuzatifli şeklin yanında yeni genitifli şekil daha çok kullanılmaktadır. Bu değişiklik Türkçe’de eski ve yeni devreler arasındaki başlıca sentaks değişikliklerinden biridir. Bu edatların zamirlerin genitifleri ile birleşmelerine bugün artık çok dikkat etmek, itina göstermek, Türkçe’yi iyi bilmeyenlerin, Türkçe’nin hakkını vermeyenlerin yanlışlıklarına düşmemek gerektir. benle, kimle gibi şekillerin yanlış ve Türkçesizlik olduğunu, doğrusunun benimle, kiminle, senin için, benim gibi, bizim qadar şekillerinde olması gerektiğini unutmamak lâzımdır. Eskiden şiirde vezin icabı ve bugün halk dilinde bazen ben gibi, sen gibi, benle, senle kullanışlarına da rast geliriz. Fakat umumî durumun ve yazı dilinin bu kullanıştan uzak olduğu bilinmelidir. Normal kullanışı şöyle toparlayabiliriz: ile edatı şahıs zamirlerinin beş şahsında genitif ister: benimle, seninle, onunla, bizimle, sizinle, onlarla gibi. İşaret zamiri ile ayni olan ve -lar’la yapılan çokluk üçüncü şahıs genitifsiz birleşmektedir. Çokluk birinci ve ikinci şahısların -ler’li katmerli çoklukları da genitifsiz birleşir: bizlerle, sizlerle gibi. İşaret zamirlerinin tekliklerinde genitif ister: bununla, şununla, onunla gibi. Çokluklarında ise birleşme bugün eksizdir: bunlarla, şunlarla, onlarla gibi. Eskiden çoklukta da bazen genitifle birleşirdi: Eski Anadolu Türkçesindeki balaruñla gibi. Bunlardan başka ile edatı bir de kim zamirinde genitif ister: kiminle gibi. için edatında da durum aynıdır: benim için, senin için, onun için, bizim için, sizin için, onlar için; bizler için, sizler için; bunun için, şunun için, onun için, bunlar için, şunlar için, onlar için; kimin için gibi. için’in genitifle birleşme kesinliği ile’den daha kuvvetlidir. Onun benle, senle gibi istisnaî kullanışları hiç yoktur. gibi edatı da şahıs zamirleriyle ile ve için gibi birleşir: benim gibi, senin gibi, onun gibi, bizim gibi, sizin gibi, onlar gibi; bizler gibi, sizler gibi gibi. İşaret zamirleri ile birleşmesinde durum biraz farklı olup bu birleşme genitifli de, genitifsiz de olabilmektedir. Genitifli şekil zamirin karşıladığı nesneyi daha çok belirten, daha muşahhas gösteren bir ifade taşır. Genitifsiz şekil ise daha umumî ve mücerret bir ifade için ve böyle, şöyle, öyle yerine kullanılır: bunun gibi, şunun gibi, onun gibi, bunlar gibi, şunlar gibi, onlar gibi; bu gibi, su gibi, o gibi gibi. Genitifsiz kullanışın yeni bir şekil olduğuna ve son zamanlarda normalleştiğine de işaret etmeliyiz. gibi’nin kim ile kullanışı da ekli veya eksizdir: kimin gibi, kim gibi gibi. Bu ikisinden de bugün daha çok eksiz şekil kullanılmaktadır. gibi’nin de eskiden ve ağızlarda ben gibi, sen gibi istisnaları olduğuna yukarıda İşaret etmiştik. qadar edatına gelince bunun kullanışı da gibi’den farksızdır: benim qadar, senin qadar, onun qadar, bizim qadar, sizin qadar, onlar qadar; bizler qadar, sizler qadar; bunun qadar, şunun qadar, onun qadar, bunlar qadar, şunlar qadar, onlar qadar; bu qadar, şu qadar, o qadar; kimin qadar, kim qadar. Ağızlarda bunun da ben qadar, sen qadar gibi istisnaları vardır. ile ve gibi’nin değişik şekilleri olan birle, bigi, tek edatlarının kullanışı ise, tabiî, benzerlerininki gibidir.

Yalın hâl ile birleşenler

634. ara, üzre (üzere), içre, sıra, diye: ev ara, yol üzre, gelmek üzere, su içre, ardım sıra, önü sıra, güzel diye misallerinde olduğu gibi.Datif hâli ile birleşenler

635. qadar, göre, qarşı, doğru, taraf, ait, dâir, rağmen, değin, dek, dapa, nazaran: eve qadar, bana göre, bize taraf, bugüne dek misallerinde olduğu gibi.Ablatif hâli ile birleşenler

636. dolayı, ötürü, beri, önce, evvel, sonra, geri, böyle, yana, taraf, başqa, ma’da, gayri, nâşi, öte, öñdin, sarı, içeri, dışarı, özge: bundan dolayı, evden yana, bizden taraf, meclisten dışarı, bundan böyle misallerinde olduğu gibi.Fonksiyonlarına göre son çekim edatları

Fonksiyonlarına göre de son çekim edatlarını söyle ayırabiliriz:

Vasıta ve beraberlik edatları

637. ile, birle. ile aslında il- fiilinin -e ile yapılmış gerundium şeklidir. Başlangıçtan beri edat olarak kullanıla gelmiş, bu arada çok eskiden beri kolaylıkla ekleşerek -la, -le şekline de geçmiştir. Ekleşme temayülü en kuvvetli edattır. Bu vasfı ve fonksiyonu dolayısıyla instrumental (vasıta) eki -n’nin yerini almıştır. Edatlığının zayıflayıp ekliğinin kuvvetlenmesi dolayısıyla eskiden beri, beraberlik fonksiyonu için aynı fonksiyonda bir edatla takviye edildiğini görmekteyiz: anuñ ile bile, bununla beraber, annemle birlikte misallerinde olduğu gibi. Görülüyor ki Eski Anadolu Türkçesindeki bile, bugünkü Farsça asıllı beraber ve onun Türkçesi birlikte kelimeleri ile’-ye yardım eden yardımcı edatlar durumundadır. ile edatı -n instrumental ekini alarak ilen şekline de geçmiş, eskiden beri kullanılan bu şekil ekleşince -lan, -len, o da benzeşme ile -nan, -nen şekline girmiştir. Konuşma dilinde, bilhassa ağızlarda bu -nan, -nen şekli geniş ölçüde kullanılmaktadır. ile’nin eşi olan birle edatı Eski Türkçede bir ve ile’nin birleşmesinden doğmuştur. Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıcada da kullanılmış, Osmanlıcanın sonlarında ortadan kalkmıştır.Sebep edatları

638. için, üzere (üzre), dolayı, ötürü (ötrü), nâşi, diye. Bunlardan için, uç isminin intrumental şekline dayanır: uç-u-n. Eski Türkçede böyle olan edat Batı Türkçesine de uçun şeklinde geçmiş, sonra üçün, içün şekillerini aldıktan sonra Osmanlıcanın sonlarında bugünkü için şekline girmiştir. Bugün Azeri sahasında uçun şekli hâlâ kullanılmakta, diğer Anadolu ağızlarında da üçün, içün şekilleri yaşamaktadır. Edatın ’tan geldiğini Eski Anadolu Türkçesinde ve bugün Azeri sahasında kelimenin edat gibi ve «yüz» yerine kullanılan şekilleri de göstermektedir: señün ucuñdan, onuñ ucundan, bizim ucumuzdan misallerinde olduğu gibi. Bu edat da ile kadar olmamakla beraber ve geçici olarak bazen ekleşme temayülü gösterir. Eskiden beri vezin icabı şiirde ve bugün ağızlarda bu ekleşme görülebilir: anuñçun, seninçin misallerinde olduğu gibi. Edatın incelmesinde ç sesi ile birlikte belki bu ekleşmenin de tesiri olmuştur. üzere, Eski Türkçede öze «üst» ve -re yön ekinin birleşmesinden doğmuş özere kelimesinden gelir. Belki yakın kelime olan üst’ün tesiriyle üzere şekline geçmiştir. İlk fonksiyonu yer bildirmekti. Eskiden yer ifade ederdi. Sonradan sebep fonksiyonunu kazanmıştır. Kısalmış şekli olan üzre ile karışık kullanılmaktadır. dolayı, dola- fiilinin gerundium şeklinden gelir: dola-y-ı. Bu edatın yine bir çeşit edat gibi kullanılan iyelik şekli de vardır: yaz dolayısıyla, dolayısıyla misallerinde olduğu gibi. ötürü de ötür- «geçirmek» fiilinin gerundiumundan çıkmıştır: ötür-ü. ötrü şekli ile karışık kullanılır. dolayı’nın eşidir. Azeri sahasında dolayı’nın yerine tamamıyla ötürü kullanılır. Osmanlı sahasında ise ötürü de bulunmakla beraber dolayı tercih edilir. nâşi Arapçadır. Eskiden çokça kullanılırdı. Bugün ortadan kalkmış gibidir. diye de di-‘ten gerundiumdur. Son zamanlarda edatlaşmış olup vokal gerundiumlarının tek başına kullanıştan düşmesiyle edat durumuna geçmiştir denebilir. Ağızlarda deyi şeklinde -i gerundiumu da vardır (eskiden gerundium olarak ’lü şeklin kullanıldığı malûmdur: diyü).Benzerlik edatları

639. gibi, bigi, tek. Bunlardan gibi, kip «kalıp» kelimesinin kip-i iyelik şeklinden çıkmıştır. Azeri sahasında kibi ve kimi şekillerinde görülür. Eski Anadolu Türkçesinde instrumentalli gibin şekline de rastlanır. bigi, gibi’nin hece yer değiştirmesiyle aldığı şekil olup Eski Anadolu Türkçesinde kullanılmıştır. tek «gibi» eskiden beri Batı Türkçesinin Azeri sahasında kullanılan bir edattır. Eski Türkçedeki asıl şekli teg idi. Azeri sahasında tek veya teki şekillerinde kullanılır. teki yenidir.

Başkalık edatları

640. başqa, özge, ġayri, ma’da. Bunlardan başqa, özge, ġayri isim olup edat olarak da kullanılan kelimelerdir. başqa Osmanlı, özge Azeri sahasının başkalık edatıdır. ġayri Arapça ġayr’in iyelik şeklidir. mâ’da da Arapçadır. Bu ikisi Osmanlıcada çok kullanılmıştır. Bugün kullanışları daha az olup bilhassa mâ’da kaybolmak yolundadır.Diğer hâl edatları

641. göre, nazaran, dâir, ait, rağmen. Bunlardan göre ile nazaran noktainazar ve karşılaştırma, dâir ve ait aitlik ve bahis, rağmen zıtlık edatıdır. göre Türkçe’nin asıl edatlarından biridir ve gör- fiilinin -e gerundiumundan gelir. nazaran onun Arapça’sıdır, dâir, ait ve rağmen de Arapça’dan geçmiştir.Mikdar edatı

642. qadar. Arapça asıllıdır. Eskiden qadar yerine bilhassa işaret zamirlerinden sonra rütbe, mertebe, miqdar, derece gibi mikdar ifade eden Arapça kelimeler de kullanılırdı: bu rütbe, şol mertebe, ol miqdar, o derece misallerinde olduğu gibi. derece bugün de kullanılmaktadır.Zaman edatları

643. beri, önce, evvel, böyle, sonra, geri, öñdin. Bunların hepsi aslında isimken edat olarak da kullanılan kelimelerdir. beri eskiden berü şeklinde idi. Aslı bir gerundium olmalıdır. Bu edatın eskiden beri yanlış olarak sık sık bir ek gibi kendisinden önce gelen kelimenin ablatif ekine bitişik yazıldığı görülür. Bu yanlışlığı yapmamak, beri’yi daima ayrı yazmak lâzımdır. önce (öñce) Türkçe, evvel onun Arapça’sıdır. sonra (soñra) ile geri birbirinin eşidir. geri eskiden ve bugün ağızlarda çok kullanılan bir edattır. Eskiden girü şeklinde olup gir-ü gerundiumundan çıkmıştır. öñdin «önce, önden» öñ kelimesinin eski ablatif şekli olup Eski Türkçe’den Batı Türkçesine klişe olarak kendi şekli ile geçen ve Eski Anadolu Türkçesinde görülen bir edattır. böyle de «sonra» mânâsında edat olarak kullanılmaktadır.Yer ve yön edatları

644. qadar, değin, dek, qarşı, doğru, dapa, yana, taraf, saru, sıra, içeri, içre, üzre, ara, öte. Bunlardan qadar Arapça’dır. değin Eski Türkçe’deki tegi (teg- «değmek»’ten -i gerundiumu)’nin Batı Türkçesindeki instrumentalli şeklidir. Tabiî eskiden degin şeklinde idi. dek yine ayni kökten gelen kısaltılmış bir şekil olmalıdır. İsimken edat olarak da kullanılan qarşı eskiden qarşu şeklinde idi ve qarış-u gerundiumundan çıkmıştır. doğru da hem isim, hem edat olan bir kelimedir. dapa «doğru, taraf» Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan ve tap- «bulmak» fiilinin -a gerundiumundan çıkmış olan bir edattır. Diğer Türk şivelerinde taba şeklinde görülür. yana eskiden yana şeklinde olup yan kelimesinin datifinin klişeleşmesinden doğmuştur. taraf hem isim hem edat olup Arapça’dır. Bunun yerine bazen tarafa datif şekli de edat olarak kullanılır: benden tarafa misalinde olduğu gibi. soru «taraf» Eski Anadolu Türkçesinde ve bugün ağızlarda görülür. sar-u gerundiumundan gelmektedir. Ağızlarda bugün sarı şeklindedir. sıra da aslında isim olup iyelik ekli kelimelerden sonra olmak üzere edat gibi de kullanılmaktadır. içeri (içerü), içre, üzre, ara, öte Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıca’da edat olarak kullanılan kelimelerdir. Ağızlarda bugün de görülebilirler. içeri, içre, üzre aslında yön ekli isimlerdir. ara ve öte de aslında isim olup, öte öt- «geçmek» fiilinin -e gerundiumundan doğmuştur.Son çekim edatı gibi kullanılan isimler

645. İşte Batı Türkçesindeki başlıca son çekim edatları bunlardır. Bunlara -dıq, -dik ve -acaq -ecek partisiplerinin iyelik şekillerine getirilen ve aslında lokatifli isimken zıtlık edatı gibi kullanılan hâlde kelimesini (çalıştığı hâlde misalinde olduğu gibi) de ilâve edebiliriz. qarşılıq ve onun eşi olan Arapça muqabil isimleri de aynı zamanda birer karşılaştırma edatı olarak kullanılırlar: buna muqâbil, buna qarşılıq misallerinde olduğu gibi. Eskiden edat gibi kullanılan Arapça nisbet ve bedel kelimeleri de bu karşılaştırma edatlarına ilâve edilebilir: buna bedel, ona nisbet misallerinde olduğu gibi.Son çekim edatlarına yardımcı tâbirler

646. Bunlardan başka haqqında, yüzden, yüzünden, üzerine, yandan, taraftan, tarafından, ucundan (Eski Anadolu Türkçesinde ve Azeri sahasında), baqıma, baqımdan, baqımından, yönden, yönünden, cihetle, sûretle, suretiyle, veçhile, sebeple, sebebiyle, dolayısıyla gibi kelimelerin kullanış ve bilhassa fonksiyon bakımından son çekim edatlarına yakın bir durumda olduklarını da belirtmeliyiz. Hepsi çekimli, ekli veya edatlı olan bu kelimeler isim olarak mânâlarını kaybettikleri ve ekleri, edatları klişeleştiği nisbette son çekim edatlarına yaklaşırlar. Bugünkü durumları ile bunlara şimdilik son çekim edatlarına yardımcı tabirler adını verebiliriz. Bu arada, yabancı dillerin tesiriyle birçok defa son çekim edatı olarak gösterilen ön, arka, alt, üst, yan, sağ, sol gibi yer ve yön isimlerinin son çekim edatı olmadıklarını da kesin olarak belirtmeliyiz. Bunlar arkalarına geldikleri isimlerle tamlama teşkil eden ve tamlama çerçevesi içinde işletme ekleri (iyelik ve hâl ekleri) ile kullanılan isimlerdir. Edatların isim, kelime mânâsı taşımamalarının ve bilhassa çekimsiz unsur olmalarının esas olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.Son çekim edatlarında vurgu

647. Son çekim edatlarının vurgu durumuna gelince, bu edatlar vurgusuz olup vurguyu kendi önlerine, bağlandıkları unsurun son hecesine atarlar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KELİME GURUPLARI VE CÜMLELER

KELİME GURUPLARI

648. Buraya kadar gördüğümüz isim ve fiil cinsinden bütün kelimeler nesneleri ve hareketleri tek tek karşılayan, onların tek tek adları olan dil birlikleri idi. Tek tek kelimelerin karşıladığı nesnelerin ve hareketlerin çeşitli vasıfları, hususiyetleri, cepheleri, şartları vardır. O nesneleri ve hareketleri bu çeşitli yönleri ile daha geniş olarak ifade etmek için tek kelimeden daha geniş dil birliklerine ihtiyaç duyulur. Öte yandan tek kelimenin karşıladığı nesnelerden ve hareketlerden daha büyük, daha geniş nesneler ve hareketler vardır ki onları tek tek kelimeler karşılayamazlar, onların tek kelime olarak karşılıkları, adları yoktur; ancak tek kelimeden daha geniş dil birlikleri ile ifade edilebilir, adlandırılabilirler. İşte tek kelime ile karşılanabilen nesneleri ve hareketleri daha geniş olarak ifade etmek veya tek kelimenin karşıladığı nesnelerden ve hareketlerden daha geniş nesneleri ve hareketleri karşılamak için kelimeden daha geniş dil birlikleri olan kelime guruplarına baş vurulur.

Kelime gurubu birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve mânâsında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliğidir. Kelime gurubu için birden fazla kelime birtakım kaidelerle belirli bir düzen içinde yan yana getirilir. Böylece belirli bir düzenle kurulduğu için kelime gurubunun yapısında bir bütünlük bulunur. Kelime gurubundaki bütünlük bilhassa mânâ bakımından göze çarpar. Kelime gurubu tek bir nesneyi veya hareketi birlikte karşılayan kelimeler topluluğu demektir. Kelime gurubunun kullanışında da bu bütünlük kendisini gösterir. Kelime gurubu kelimelerle ve diğer kelime gurupları ile bir bütün hâlinde mûnasebete geçtiği gibi, cümlelere de bir bütün hâlinde iştirak eder. Bu arada tek bir kelime gibi çekime tâbi tutulur, sona gelen işletme eki bütün gurubu şumulü içine alır.

Kelime gurupları nesneleri ve hareketleri daha geniş olarak veya geniş nesneleri ve hareketleri belirtmek için kullanıldıklarına göre bunlar birer belirtme gurupları’dır. Tek bir nesneyi veya hareketi belirtmek için bu guruplar içinde yan yana gelen, birbirine bağlanan kelimeler, bir iş birliği yapar, birbirlerine yardım eder, birbirlerini tamamlarlar. Bir belirtme, bir yardım, bir tamamlama esası üzerine kurulan kelime guruplarında umumiyetle belirten—belirtilen, tamamlayan—tamamlanan, tâbi olan—tâbi olunan, asıl—yardımcı olmak üzere iki unsur bulunur.Kelime sırasını tayin eden temel kanun

649. Kelime gurupları içinde yan yana gelen kelimelerin sırasını tayin eden temel kaide şudur: Türkçe’de yardımcı unsur asıl unsurdan önce gelir. Türk sentaksının bütün yapısı bu ana kanun üzerine kurulmuştur. Bütün kelime gurupları ve cümlede belirtilen, tamamlanan, tâbi olunan, asıl unsur sonda; belirten, tamamlayan, tâbi olan, yardımcı unsur başta bulunur. Türkçe’de yalnız ki’li birleşik cümle çok tabiî olarak bu kaidenin dışında kalır. Çünkü ki’li birleşik cümle yabancı asıllıdır ve Türkçe için daima yabancı kalmıştır. Türkçe’ye girmekle beraber Türk sentaksına dahil sayılamaz. Onun için bu birleşik cümle Türk sentaksının ana kanununun istisnası değildir. Türkçe’nin bu kanuna dayanan kelime sırası ancak, o da kelime guruplarının bir kısmı ile cümlelerde olmak üzere, nazımda ve geçici olarak değişebilir. Vezin, kafiye ve ahenk zaruretleri ile nazımda şekil bakımından geçici olarak yerlerini değiştiren unsurlar kelime gurupları ve cümlelerdeki asıl çekim şekillerini ve asıl sıra içindeki mânâ ve fonksiyonlarını yine muhafaza ederler. Hangi sırada olurlarsa olsunlar şiir okunurken yine asıl normal sıraları içinde anlaşılır, idrak edilirler. Çünkü Türkçe düşünme sisteminde kelime sırasının temeli bahsettiğimiz kaidedir. Dil düşüncenin aynasıdır. Türkçe de Türkçe düşünüşün aynasıdır. Onun için kelime sırası geçici olarak ne şekle girerse girsin, asıl normal sırası ile idrak edilir. Düşünme sırası ile kelime sırası birbirinden ayrılamaz.Kelime sırası ve zaman sırası

650. Türkçe’de kelime guruplarındaki bu sıra aynı zamanda bir zaman sırasıdır da. Gerçekten Türkçe’de kelimelerin sırası onların karşıladıkları nesnelerin ve hareketlerin zaman içindeki var oluş sıralarına uygundur. Bazı kelime guruplarında bu pek belirli olmamakla beraber kelime guruplarının büyük bir kısmında ve cümlelerde bunu açıkça görmek mümkündür. Meselâ bir hareketin yardımcı hareketleri nasıl daha önce vuku bulursa o yardımcı hareketleri karşılayan kelimeler de asıl hareketi karşılayan kelimeden aynı şekilde daha önce gelirler. Bu bakımdan, Türkçe düşüncede zaman sırası esastır diye bir netice çıkarabilir ve kelime guruplarında kelime sırasının zaman sırasına dayandığını ikinci bir kaide olarak, birinci kanuna paralel bir kanun olarak kabul edebiliriz.Kelime sırası ve ekler sistemi

651. Türkçe’nin ekler sistemi de tamamen bu kelime sırasına uygun, bu kelime sırasını destekler bir bünyeye sahiptir. Bu bilhassa isimlerle fiillerin münasebetinde açıkça görülür. Türkçe’de münasebet ekleri isim işletme ekleri olan iyelik, hâl ve soru ekleridir. Bunlardan iyelik eklerinin şumulü de, istikameti de geriye doğrudur. Hâl eklerinin ise şumulü geriye, istikameti ileriye doğrudur; kendisinden önceki unsuru şumulleri içine alır, kendilerinden sonraki unsura bağlarlar, yönelirler. Böylece hâl ekleri bağlanan iki unsurun ortasında kalırlar. Bu ekler bazen ismi isme, fakat çok defa ismi fiile bağladıklarına göre, demek ki isim—fiil münasebetinde daima isim önce, fiil sonra gelir. Soru eki de hâl ekleri gibidir. Demek ki kelime guruplarının büyük bir kısmında kelime sırası Türkçenin ekler sistemiyle de sıkı sıkıya bağlıdır.Kelime gurubunun eki

652. İşte yukarıdan beri belirttiğimiz bu esaslara dayanan bir sıra dahilinde kelimeler bazen ekli, bazen eksiz birbirine bağlanmak suretiyle kelime guruplarını meydana getirirler. Kelime guruplarının dış münasebeti için getirilecek ek ise gurubun sonuna, yani yalnız asıl unsurun sonuna eklenir. O tek ek bütün gurubu şumulü içine alır.Kelime guruplarının kullanılışı

653. Kelime gurupları, kelime gurupları ve cümle içinde daima tek bir kelime gibi vazife görür, kelime guruplarının ve cümlenin çeşitli unsurları veya onların bir parçası olarak kullanılırlar.

Türkçe’deki başlıca kelime gurupları şunlardır:

Tekrarlar

654. Tekrarlar aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesi ile meydana gelen kelime guruplarıdır. Tekrarı meydana getiren iki kelimenin tekrara iştiraki tamamıyla birbirine eşittir. Fonksiyonları da, şekilleri de, vurgulan da birbirinden farksızdır. Eksiz yan yana gelirler ve her iki kelime de kendi vurgusunu taşır. Bu kelime gurubunun yapısının temelini kelimelerin arka arkaya tekrarlanması teşkil eder. Bu vasıfları ile tekrarlar en basit, en sade kelime guruplarıdır diyebiliriz.

Türkçe’de hemen hemen her çeşit kelimeden tekrar yapılabilir. Fakat tekrara en elverişli kelime çeşitleri isimler, sıfatlar, zarflar ve gerundiumlardır. Zamirler tekrara elverişli değildirler. Edatlardan da yalnız bazı ünlem edatlarının tekrarları yapılabilir. Fiillerde bunlara göre daha geniş bir tekrar yapma kabiliyeti vardır. Fakat fiil tekrarlarında tekrardan çok bir arka arkaya gelme durumu vardır denebilir.

Tekrarların başlıca şu üç fonksiyonu vardır: 1. kuvvetlendirme, 2. çokluk, 3. devamlılık. Bir tekrar o tekrarı meydana getiren kelimenin ya mânâsını kuvvetlendirmek için, ya bir çeşit çokluğunu ifade için, veya devamlılığını belirtmek için yapılır. Meselâ kara kara (gözler)’de karalığın kuvvetli olduğu, kapı kapı (dolaştım)’da birçok kapıların dolaşıldığı, gide gide ve koşa koşa’da ise hareketin devamlılığı ifade edilmektedir. Bunlardan başka tekrarın bir de ortalama ve beraberlik fonksiyonu vardır. iyi kötü, düşe kalka gibi tekrarlarda bu fonksiyonu göze çarpar.

Türkçe’de aynen tekrarlar, eş mânâlı tekrarlar, zıt mânâlı tekrarlar, ilâveli tekrarlar olmak üzere dört çeşit tekrar vardır.

Aynen tekrarlar

655. Bunlar bir kelimenin arka arkaya iki defa tekrarlanması ile yapılan tekrarlardır. Asıl tekrarlar da diyebileceğimiz bu kelime gurubu birçok kelime çeşidinden yapılan ve bol bol kullanılan bir guruptur. ince ince, ışıl ışıl, yavaş yavaş, dağ dağ, göz göz, dilim dilim, adım adım, çok çok gibi isim, sıfat ve zarf cinsinden isimlerle yapılan tekrarlar; şırıl şırıl, gürül gürül, mışıl mışıl, kıtır kıtır, zangır zangır gibi tabiat taklidi kelimelerden yapılan tekrarlar; bir bir, üç üç, beşer beşer, onar onar, azar azar gibi asıl ve üleştirme sayı sıfatlarından yapılan tekrarlar; diye diye, koşa koşa, otura otura, gide gide ve durup durup, koyup koyup, kaldırıp kaldırıp gibi gerundium tekrarlan; şu şu gibi zamir tekrarı; evet evet, hayır hayır, hay hay, ay ay, vah vah gibi ünlem edatı tekrarları; olsa olsa, aradım aradım, yesin yesin, gidiyor gidiyor gibi fiil tekrarları bunlardandır.

Bunların içinde tabiat taklidi kelimelerin, azar üleştirme şeklinin ve vokal gerundiumlarının tekrar dışında tek olarak kullanılmadıklarına dikkat edilmelidir. Azeri sahasında gide git şekli de bulunan git gide zarfının gide gide tekrarının yıpranmışı olması gerektiğine de burada işaret etmeliyiz.

Eş mânâlı tekrarlar

656. Bunlar aynı mânâya gelen veya çok yakın mânâlı iki ayrı kelimenin meydana getirdiği tekrarlardır: eğri büğrü, açık saçık, toz toprak, deli dolu, ipsiz sapsız, saçma sapan, yana yakıla, ite kaka, ezik büzük, çoluk çocuk, çarpuk çurpuk, falan filân gibi. falan kelimesi ile yapılan tekrarlan da buraya sokabiliriz: su falan gibi.Zıt mânâlı tekrarlar

657. Bunlar birbirinin zıddı olan iki kelimenin meydana getirdiği tekrarlardır: iyi kötü, büyük küçük, aşatı yukarı, alt üst, ters yüz, içli dışlı, irili ufaklı, düşe kalka, bata çıka gibi.İlâveli tekrarlar

658. Bunlar kelime başına ilâve bir unsur getirmek suretiyle yapılan tekrarlardır. İkiye ayrılırlar: 1. kelime başına bir ses ilâvesiyle yapılanlar, 2. kelime başına bir veya iki hece ilâvesiyle yapılanlar.

1. Başa bir ses ilâve edilenlerde vokalle başlayan kelimelerin doğrudan doğruya başına, konsonantla başlayanların o konsonantı kaldırılarak yerine bir m sesi getirilir. Böylece elde edilen kelime tekrarın ikinci unsuru olarak kullanılır: adam madam, şu mu, iş miş, koştu moştu, deniz meniz misallerinde olduğu gibi. m ile başlayanlar hariç, her kelime ile bu çeşit tekrar yapılabilir. m ile başlayan kelimelerde ikinci unsur olarak falan kelimesine baş vurulur: masa falan gibi. Bazen bu tekrar m ile başlayan kelimenin ilk vokalini değiştirmek suretiyle de yapılır: şart şurt, mal mul gibi.

falan, m ile başlayan kelimenin yerini tutmak üzere bütün kelimelerle tekrar yapabilir. Ağızlarda bunun için şey ve ne kelimeleri de kullanılır. Eskiden nesne kelimesi de kullanılırdı: su mu, su falan, su şey, su ne, su nesne misallerinde olduğu gibi.

2. Başa heceler ilâve edilenlerde umumiyetle bir kısım sıfatların ilk heceleri alınır; bu hecelerin sonuna vokalle bitiyorlarsa doğrudan doğruya, konsonantla bitiyorlarsa o konsonantları atılarak m, p, r, s seslerinden biri getirilir; meydana gelen, ilk heceden doğma bu unsur ayrı bir kelime gibi asıl kelimenin önüne getirilir; böylece hece tekrarına dayanan, bir bakıma tekrar diyebileceğimiz bir gurup ortaya çıkar: düm düz, yem yeşil, ap açık, sap sarı, çar çabuk, çır çıplak, büss bütün, kas katı misallerinde olduğu gibi. Bazen p’den sonra bir a, e; r’den sonra bir ıl, il getirildiği de görülür: sapa sağlam, güpe gündüz, düpe düz, çırıl çıplak misallerinde olduğu gibi.

Bu guruba tekrarlama yolu ile yapıldığı, aşağı yukarı mânâ ve fonksiyon bakımından da tekrara benzediği için tekrar diyoruz. Fakat vurgu bakımından, birincisi ikincisinin mânâsına kuvvet veren iki unsurun asıl ve yardımcı unsur durumları bakımından bunların tekrar olmadıklarını, sıfat tamlamasına benzediklerini de hemen belirtmeliyiz. Gerçekten bu guruplarda türetilen birinci unsur kuvvetli vurgulu olup gurubun vurgusunu üzerinde taşır. Tek başına mânâlı olmamakla beraber ek olmayan, kuvvetli durumu ve fonksiyonu dolayısıyla bir çeşit kelime olan, tekrarlardaki uydurma kelimelerden sayılabilecek bu unsuru daimâ ayrı yazmak lâzımdır.

Tekrarların yazılması

659. Yazıda tekrarın iki kelimesinin arasına virgül koymamak gerektiğini de hatırlatalım.Bağlama gurubu

660. Bağlama gurubu sıralama bağlama edatları ile yapılan kelime gurubudur. Bugün sıralama edatları ve, ile ve bir de ara (..’den ..’e kadar) ifade eden Arapça ilâ’dır. Eskiden bunların değişik şekilleri ile başka sıralama edatları da bulunduğunu yukarıda söylemiştik. İşte bu edatlarla birbirine bağlanan iki unsur hep beraber bağlama gurubu teşkil ederler. Edat iki unsurun arasına girer. Unsurlardan her biri bir kelime veya bir kelime gurubu olur. Unsurlar şeklen ve eşit olarak birbirine bağlanırlar. Her unsur kendi vurgusunu taşır ve vurguları aynıdır. Sıralanan unsurlar ikiden fazla ise bağlama edatı son iki unsurun arasına girer. Bu edat da ancak ve olabilir. Diğerleri yalnız sıralanan iki unsur arasında bulunabilirler. Bunlardan da ilâ kadarlık ifade ettiği için yalnız sayılar arasına girer. ile ile ilâ umumiyetle isim unsurlarını bağlarlar. ve ise her çeşit kelime ve kelime guruplarını, bu arada çekimli fiilleri ve cümleleri de birbirine bağlar. Leylâ ile Mecnun, Alinin babası ile Ahmet Bey, yetmiş ilâ seksen, bin iki yüz ilâ bin üç yüz, sen ve ben; su, hava, ateş ve toprak, geldi ve gitti, ancak ve ancak gibi guruplar bağlama guruplarıdır. Bağlama gurubu en zayıf, birliği ve yapısı en iğreti olan kelime gurubudur diyebiliriz. Denkleştirme edatları ile yapılan birlikler de tabiî, bağlama guruplarıdır: sen veya ben gibi. Karsılaştırma edatları ile yapılanlar da bağlama gurubu sayılabilirler: hem sen hem ben gibi.Sıfat tamlaması

661. Sıfat tamlaması bir sıfat unsuru ile bir isim unsurunun meydana getirdikleri kelime gurubudur. Sıfat unsuru isim unsurunu vasıflandırmak veya belirtmek için getirilir. Sıfat tamlayan, yardımcı, isim tamlanan, asıl unsurdur. Sıfat tamlaması eksiz bir birleşmedir. Her iki unsur da ek almadan doğrudan doğruya yan yana getirilirler. Sıfat bu birleşmede daima teklik hâlde bulunur, sıfatların çoklukları yapılmaz. Sıfat tamlamasında sıfat ismin başına gelir; yani sıfat önce, isim sonra getirilir. Tamlamanın sıfat unsuru bir sıfat veya sıfat olarak kullanılan bir kelime gurubu, isim unsuru ise bir isim veya isim vazifesi gören bir kelime gurubu olur. En basit sıfat tamlaması bir sıfat ile bir isimden kurulan iki kelimelik tamlamadır. Sıfat veya isim unsurunun veya her iki unsurun kelime gurubu olması hâlinde sıfat tamlaması kelime guruplarının hacmi nisbetinde genişler. Geniş bir kelime gurubu tamlamanın sıfat unsuru, yine geniş bir kelime gurubu da tamlamanın isim unsuru olabilir. Sıfat tamlamasında gurubun vurgusu vardır. Bu vurgu sıfat üzerinde bulunur. Sıfatın vurgusu kuvvetlenerek tamlamanın vurgusu hâline gelir. Şu misaller birer sıfat tamlamasıdır: güzel yazı, üç kişi, canım İstanbul, güzelim bahar rüzgârı, büyük bir iş, çok işlek bir cadde, bahçede oynayan komşu çocuğu, bugün Karadeniz’den gelecek olan vapur, arkadaşları ile gezmeğe giderken bindiği tramvaydan düşüp kolu kırılan orta okul öğrencisi, demir kapı, dolma kalem, altın saat, evin önündeki ağaç.

Sıfat tamlaması bir isim gurubu olup kelime guruplarında ve cümlede bir isim muamelesi görür.

İyelik gurubu ve isim tamlaması

662. Bu gurup iki isim unsurunun meydana getirdiği kelime gurubudur. Bir ismin mânâsının iyelik sistemi içinde başka bir isimle tamamlanması esasına dayanır. Bir nesnenin başka bir nesnenin parçası olduğunu, bir nesnenin başka bir nesneye ait bulunduğunu veya bir nesnenin başka bir nesne ile tamamlandığını ifade etmek için bu kelime gurubuna baş vurulur. Gurubu meydana getiren iki isim unsurundan biri tamlayan, biri tamlanan unsurdur. Tamlayan önce, tamlanan sonra gelir. İki unsur iyelik sistemiyle birbirine bağlanır ve gurubun temelini iyelik ifadesi teşkil eder. Bu gurup ekli bir birleşmedir. Tamlanan unsur dâima iyelik eki taşır. Tamlayan unsur ise dâima genitif hâlinde bulunur, fakat bu genitif bazen ekli, bazen eksiz olur. Demek ki iyelik gurubu iyelik ekli bir isi munsuru ile genitif hâlinde bir isim unsurunun meydana getirdiği kelime gurubudur.

İyelik gurubunun, iyelik eklerine bağlı olarak altı şekli vardır. Bu altı şeklin dördünde, teklik ve çokluk birinci ve ikinci şahıslarda tamlayan unsur daima şahıs zamiri olur. Onun için bu dört şekil, tamlayan unsur bakımından değişmez ve daima birinci ve ikinci şahısların iyeliğini ifade eder. Teklik ve çokluk üçüncü şahıs iyelik eklerinin yaptığı iyelik gurubunun tamlayan unsum ise şahıs zamiri olabileceği gibi başka bir isim veya isim gurubu da olabilir. Yani üçüncü şahıslarda yalnız üçüncü şahsın değil, her nesnenin iyeliği ifade edilebilir. İyelik gurubunun bu altı şekli şudur (meselâ kalem kelimesini alalım):

benim kalemim

senin kalemin

onun kalemi

bizim kalemiz

sizin kaleminiz

onların kalemleri

İşte bu altı şeklin birinci ve ikinci şahıslarında yalnız tamlanan unsur değişik olabilir; yani kalem yerine bir isim geçebilir. Tamlayan unsur ise, birinci ve ikinci şahıslar daima tek olduğu için, hep aynı kalır; yani hep şahıs zamiri olur. Fakat üçüncü şahıslarda tamlanan unsur gibi tamlayan unsur da sonsuz değişebilir. Çünkü üçüncü şahıs tek olmayıp birinci ve ikinci şahıslar dışındaki her şahıs ve her şeydir. Bütün nesneler üçüncü şahsin şumulü içine girer. Zaten üçüncü şahıs zamiri olan o da aslında işaret zamiri olup işaret suretiyle bütün nesneleri temsil eder. O bütün nesnelerin yerine, bütün nesneler onun yerine geçebilir. Onun içindir ki iyelik gurubunun üçüncü şahıslarında tamlayan unsur şahıs zamiri olabileceği gibi her hangi bir isim de olabilir: çocuğun kalemi, ağacın gölgesi, ağaç gölgesi misallerinde olduğu gibi.

İşte iyelik gurubunun her iki unsuru isim olan bu şekline isim tamlaması adı verilmektedir. Demek ki isim tamlaması bir iyelik gurubundan, iyelik gurubunun üçüncü şahsından başka bir şey değildir ve isim tamlamasına da iyelik gurubu diyebileceğimiz gibi diğer iyelik guruplarına da isim tamlaması diyebiliriz.

Misallerde de görüldüğü gibi iyelik gurubunun tamlayan unsuru zamir olduğu zaman daima genitif eki almakta; isim olduğu zaman ise bazen genitif eki almakta, bazen almamaktadır.

İsim tamlamasının tamlayan unsurunun böyle ekli veya eksiz genitif hâlinde olması birbiri ile ilgili şu iki fark etrafında toplanır: 1. belirlilik — belirsizlik, 2. geçicilik — daimîlik. Tamlayan unsur belirli ise, belirtilmek isteniyorsa, biliniyorsa, genitif ekini alır. Tamlayan unsurun böyle belirli olması, gurup içinde kuvvetle hissedilmesi, onun guruba iştirakinin daha zayıf olması, tamlanan unsuru geçici olarak desteklemesi, ona geçici olarak ve o anda bağlanması, onun daima beraber kullanılır tamlayıcısı olmaması demektir. Yani ekli genitifte tamlayan belirlidir, fakat dolayısıyla, tamlanana bağlanması geçicidir. Eksiz tamlayan ise belirsizdir, umumîdir, fakat guruba iştiraki, tamlanana bağlılığı daha kuvvetlidir. Tamlananın daimî destekleyicisi, ayrılmaz yardımcısı, adeta onun mânâsını tamamlayan sıfatı durumundadır. Sanki ikisi bir nesnenin adı olmak için birleşik isim meydana getirmişlerdir. Gerçekten eksiz isim tamlamaları hep birleşik isim durumundadırlar. pencerenin camı pencere camı, kuşun kafesi kuş kafesi, suyun yolu su yolu, masanın ayağı masa ayağı, taşın parçası taş parçası, koyunun eli koyun eti misallerinde bu farklar görülmektedir. Yine bu fark dolayısıyladir ki çok belirli olan ve daimî bir birlik kurmağa elverişli bulunmayan şahıs isimlerinin, iyelikli kelimelerin ve zamirlerin bugün eksiz isim tamlamaları yapılamamaktadır. Ahmedin atı, komşumuzun kızı, onun suçuna karşılık Ahmet atı, komşumuz kızı, o suçu denmemesi gibi. Böyle isimler ancak belirlilikten çıkıp gurubun daimî isim unsuru hâline gelebildikleri takdirde eksiz tamlayan olabilirler: Ahmed kızı, Kemal oğlu misallerinde olduğu gibi. Eskiden ve ağızlarda bugün şahıs isimleri ile iyelikli şekillerden de eksiz tamlama yapıldığı görülür: Beyrek atı, anası yanı, dayım oğlu, amcam kızı misallerinde olduğu gibi.

Tamlayanı ekli olan isim tamlamasına belirli isim tamlaması, tamlayanı eksiz olan isim tamlamasına da belirsiz isim tamlaması denir.

Belirsiz tamlamanın birleşik isim hükmünde olması dolayısıyla birçok yer, makam, müessese, memuriyet, kitap, eşya vs. nesne isimleri bu tamlama şeklindedir: İstanbul şehri, ordu kumandam, çalışma bakanı, Edebiyat Fakültesi, Nedim divanı, Saraçoğlu, ipek böceği, kahverengi, çamaşır makinesi gibi. Böyle isimler ekli tamlayanla yapılamamaktadır. Demek ki ekli tamlayan isim tamlamasını bir isim hâline gelmekten alıkoymaktadır. Bunun sebebi de, tabiî onun belirli hüviyetidir.

İyelik ekleri eklendikleri kelime dışında bir şahıs ifade ettikleri için iyelik gurubunun yalnız tamlanan unsuru da gurubun yerini tutabilir: babam «benim babam», meyvesi «onun meyvesi» gibi. İyelik eklerinin bu ifade kabiliyeti dolayısıyla tamlayan unsur aynı zamanda bir kuvvetlendirme unsuru durumundadır. Zaten genitif de ilgi hâli olarak bir iyelik ifade eder. Her iki unsurun bu iyelik ifadesi ve birbirlerine bağlanmaları o kadar kuvvetlidir ki araya bazen olduğu gibi başka bir unsur, meselâ bir ünlem unsuru girse bile gurup bozulmaz: benim, arkadaşlar, kanaatim (şudur ki) misalinde olduğu gibi.

Genitifin iyelik ifadesi dolayısıyla benim ev, sizin hanım gibi iyelik eki bulunmayan iyelik ifadeli guruplar da yapılmaktadır. Biz bunu, aşağıda göreceğimiz gibi, genitif gurubu adı altında ayrı bir gurup sayıyoruz.

-dıq, -dik ve -acaq, -ecek partisipli iyelik guruplarında da tamlayan unsur bazen ekli, bazen eksiz olur: benim yaptığım, evin yıkılacağı, kuş öttüğü, o geldiği, sen gittiğin misallerinde olduğu gibi. Bunlarda zamirlerin de eksiz olabileceği görülmektedir. Bu, partisiplerin hareket hâli ifade etmelerindendir ve tamlayan unsur burada fail durumuna geçmektedir denilebilir.

İyelik gurubunun her bir unsuru tek kelime olabileceği gibi, tabiî, isim vazifesi gören bir kelime gurubu da olabilir. Böylece en küçüğü iki kelimelik olmak üzere her genişlikte iyelik gurupları ortaya çıkar: Yukarıdakilere ilâve edeceğimiz sabahtan akşama kadar yağan karın kalınlığı, çalışmaların insanı en çok yoranı, yazın bunaltıcı sıcaklarından sonra gelen sonbahar havasının insan ruhuna huzur veren tatlı ve ılık serinliği misallerinde olduğu gibi. Böyle geniş iyelik guruplarında iki iyelik gurubu üst üste gelince, iki iyelik arka arkaya gelemiyeceği için, küçük gurubun iyelik ekinin yerini büyük gurubun iyelik eki alır: benım posta kutum, senin para çantan, salonun masa örtüsü misallerinde olduğu gibi.

İyelik gurubu, isim tamlaması bir isim gurubu olup kelime guruplarında ve cümlelerde isim vazifesi ve muamelesi görür.

Belirli isim tamlamasında aşağı yukarı her iki unsur da kendi vurgusunu taşır. Belirsiz tamlamada ise tamlayan unsurun vurgusu kuvvetlenerek gurubun vurgusu olur.

Son olarak, isim tamlaması üzerinde yapılan feci bir yanlışlığa işaret edelim. Bu yanlışlık belirsiz isim tamlamasında iyelik ekinin atılması hadisesidir: Mardinkapı, Edirnekapı, Topkapı, Mektep sokak, Ömer han, Ahmet palas, Orhan Tepe, Bulvar saray misallerinde olduğu gibi. Öteden beri bazı yer isimlerinde görülen, son zamanlarda çok artarak semt, mülk, sokak vs. isimlerinde şuursuzca kullanılan bu yanlış şekiller her yerde ve her zaman hemen hemen tamamıyla azlıklardan gelen yabancı tesirlerden doğmuştur. Bunların bazılarında, bilhassa semt isimlerinde kısaltma duygusundan veya baştaki ismi sıfata benzetmekten ileri gelen bir kısalma, bir yıpranma da yok değildir. Fakat bugün salgın hâlinde olan ve birinci kelimesi hiçbir sıfatlık vasfı taşımayan bu terkipler tam bir yabancı istilâsı, o istilâyı şuursuzca bir kabuldür. Bunların Türkçe’nin yapısı ile hiçbir ilgileri yoktur ve Türkçe’de böyle bir gelişme olduğunu zannetmek tamamıyla saçmadır. Hele unsurların yerini değiştirmek suretiyle böyle terkipler yapmak bilerek veya bilmeyerek Türkçe’ye ihanet etmek, millî şuurdan nasibi olmamak demektir: Villâ Faikoğlu, Kulüp Hasan gibi. Bütün bu çığ, sakat ve yabancı ağızlı terkipler bugün bilhassa müessese, apartman, köşk, sokak isimlerinde o kadar çok, şuursuz ve gelişigüzel kullanılmaktadır ki Türkçe’yi inciten bu durumun önüne geçmek için artık bir millî kültürü koruma kanunu çıkarmaktan başka çare kalmamıştır.

Aitlik gurubu

663. Bu gurup aitlik ekine dayanan bir kelime gurubudur. -ki aitlik eki ile ondan önceki bir kelime gurubunun yalın hâli, genitif veya lokatif hâli ile kurulur: tarihten önceki, yaşlı adamınki, Ankara ile İstanbul arasında sefer yapan otobüslerdeki misallerinde olduğu gibi. Son kelimesinin yalın, genitif veya lokatif hâli –ki’yi kabul eden her kelime gurubundan aitlik gurubu yapılabilir ve bu gurup yapıldığı kelime gurubuna göre her genişlikte olabilir. Kelime gurubu olarak tek başına zamir olan aitlik gurubu diğer kelime guruplarında veya cümlede zamir veya sıfat vazifesi görür.Birleşik isim

664. Birleşik isim bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana gelen birden fazla ismin meydana getirdiği kelime gurubudur. Bir nesnenin çok defa tek tek de adı olan isimler aynı nesneyi karşılamak, aynı nesneye beraber ad olmak için doğrudan doğruya, eksiz olarak yan yana gelir ve birleşik isim yaparlar. Birleşik isimler Türkçe’de hep has isimdirler. Bazı yer adlan ile ikili üçlü bütün şahıs adları Türkçe’nin birleşik isimlerini teşkil ederler: Afyon Karahisar, Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar, hâlide Edip Adıvar, Orhan Veli, Faruk Nafiz Çamlıbel, Taşdemir, Timurtaş, Demirtaş, Ahmet Caferoğlu gibi. Misallerde de görüldüğü gibi cins isimlerden yapılan birleşik isimler birleşik kelime durumuna geçmektedirler. Zaten cins isimlerden birleşik isim yapmak Türkçe’de hemen hemen yok gibidir. Olanlar da ancak has isim hâline gelmiş cins isimlerden yapılanlardır. Birleşik isim aynı zamanda Türkçe’de yalnız has isimlerden yapılan kelime gurubudur diyebiliriz.

Birleşik isim vurgusu olan bir guruptur. Bu vurgu daima son isimde bulunur. İkili isimlerde ikinci isimlerin, üçlülerde üçlü isimlerin vurgusu kuvvetlenerek gurubun vurgusu olur.

Birleşik isim bahsinde birleşik kelime ile birleşik ismi birbirine karıştırmamak lâzımdır. Birleşik kelime her hangi bir kelime gurubunun kelimelerinin tek bir kelime hâlinde birleşmesiyle ortaya çıkan unsurdur. Bu unsurun yapısını aslı olan kelime gurubu teşkil eder. Birleşik kelime birleşmiş bir birleşik isim olabileceği gibi, birleşmiş bir isim tamlaması, sıfat tamlaması, ünvan gurubu vs. gibi kelime gurupları da olabilir: hanımeli, ballıbaba, sivrisinek, ayakkabı, yüzbaşı, açıkgöz, kahverengi, cumartesi, (cumaertesi), pazartesi (pazarertesi), cingöz, karagöz, bugün, pisboğaz, boşboğaz, kırkayak, karafatma, Haydarpaşa, Büyükada, Çukurova, Karadeniz, Ulukışla, Kızılırmak gibi. Bilhassa belirsiz isim tamlaması ile sıfat tamlaması nesne adı olarak kullanılmağa çok elverişli kelime guruplarıdır. Cins isimlerden birleşik isim yapmağa elverişli bulunmayan Türkçe’de bu iki kelime, gurubu birleşik isim hükmünde guruplar teşkil ederek birçok nesnelerin adı olan guruplar meydana getirirler. Bunlardan gurubun asıl mânâsından uzaklaşarak yeni bir mânâ ile bir isim hâline gelenler veya gurubun asıl mânâsından uzaklaşmayıp bir nesnenin adı olarak hususîleşenler birleşik kelime hâline gelirler. Bunların bir kısmının gurup vurgusu da kaybolur ve tek kelime vurgusuna tâbi tutuldukları görülür. Bir kısmının ise birleşik kelime iken de gurup vurgusu devam eder. Birleşik kelimeyi bitişik olarak tek kelime hâlinde yazmak lâzımdır. Bunların ayrı yazılmış şekilleri çıktıkları asıl gurup olur. Zaten hepsinin asıl gurupları, umumî gurup mânâsiyle ayrıca vardır.

İşte, çok defa yapıldığı gibi, birleşik isimle çeşitli kelime guruplarından yapılan bu birleşik kelimeleri birbirine karıştırmamak lâzımdır. Her gurubun ve bunlara dayanan her birleşik kelime tipinin kendisine göre ayrı bir sentaks yapısı olduğu unutulmamalıdır.

Birleşik fiil

665. Birleşik fiil bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil şeklinin meydana getirdiği kelime gurubudur. İsim veya fiil unsuru önce, yardımcı fiil sonra getirilir. Yardımcı fiilin başına getirilen unsurun isim veya fiil olmasına göre birleşik fiiller ikiye ayrılır. Bu iki çeşit birleşik fiilin yardımcı fiilleri de ayrı ayrıdır.İsimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller

666. İsimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller et-, -ol, -eyle-, bulun-, yap- filleridir. Bunlardan et-, eyle-, yap- isimlerden geçişli birleşik fiil, ol-, bulun- ise geçişsiz birleşik fiil yaparlar. Asıl ve çok kullanılan yardımcı fiiller et- ve ol-‘tır. Diğerleri daha az kullanılan ve arka arkaya gelen birleşik fiilli ibarelerde tekerrürden kaçmak için bunların yerini tutan yardımcı fiillerdir. Bazen da et- ve ol- fiilleri ile birleşmeyen isimlerden birleşik fiil yaparlar. ol-, bulun- ve et-, eyle-, yap- birbirlerinin yerini tutan ve mânâları, fonksiyonları aynı olan yardımcı fiillerdir. Zaten yardımcı fiil olarak birleşik fiilde hususî mânâları fazla rol oynamaz. Birleşik fiilde esas itibariyle yardımcı fiil fonksiyonları rol oynar ki bu da birincilerde geçişsiz, ikincilerde geçişli fiil yapmaktadır. Asıl mânâyı isim unsuru taşır. Yardımcı fiil bir fiilleştirme ve çekim unsum olarak vazife görür.

Bu birleşik fiilde isim unsuru ya bir isim veya bir partisip olur. İsim de ya Türkçe veya yabancı asıllı olur. Türkçe’de bu şekilde yabancı, bilhassa Arapça, Farsça isimlerle yapılmış pek çok birleşik fiil vardır. Partisiple yapılan isimlerde ise yalnız ol- ve bulun-, yani geçişsizlik yardımcı fiilleri kullanılır. Bu birleşik fiillerde geçişlilik, geçişsizlik normal olarak partisip fiilinin geçişli veya geçişsiz olması ile sağlanır. bulun- da yalnız geçmiş zaman partisipine getirilir. Birleşik fiilin iki unsuru esas itibariyle ayrı yazılır veya yazılmalıdır. Yalnız, tek başına kullanılmayan veya tek başına olunca başka şekilde yazılan yabancı isimler yardımcı fiile bitişik yazılırlar. Şu misaller isimle yapılmış birleşik fiillerdir: yok et-, alay et-, kabul et-, reddet-, mahvet-, telefon et-, rica et-, göz et-, oyun et-, halt eyle-, sabreyle-, var eyle-, hasta eyle-, alt eyle-, yok ol-, mahvol-, hasta ol-, pişman ol-, dost ol-, bir ol-, kör ol-, müteessir bulun-, banyo yap-, gürültü yap-, spor yap-, almış ol-, alır ol-, alacak ol-, gitmiş ol-, bulunmuş ol-, görülmüş ol-, gezer ol-, ölecek ol-, yapmış bulun-, olmuş bulun-, gitmiş bulun-.

Fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller

667. Fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller ise bil-, ver-, gel-, gör-, dur-, kal-, yaz-, koy (ko-) fiilleridir. Bunların başına fiillerin vokal, nadir olarak da -ıp, -ip gerundiumu getirilerek birleşik fiil yapılır. Asıl mânâ gerundium fiilinin mânâsıdır. Yardımcı fiiller mânâları ile değil, sadece yardımcı fiil fonksiyonu ile çekim unsuru olarak vazife görürler. Bunlardan bil’in fonksiyonu iktidar; ver-‘inki kolaylık, çabukluk ve birdenbirelik; gel-, gör-, dur-, kal-, koy-‘ınki deneme, devamlılık ve süre; yaz-‘ınki yaklaşma ifade etmektir: gele bil-, saklaya bil-, konuşa bil-; alı ver-, kaybolu ver-, yakalayı vermek; kullanıla gel-, süre gel-, ola gel-; düşmeyi gör-, yalvarı gör-, isteyi gör-, istemeyi gör-; yapa dur-, gide dur-, oynaya dur-; baka kal-, kala kal-, şaşa kal-; gide koy-, otura koy-, ala koy-, alı koy-; durup dur-, gezip dur-, koşup dur- misallerinde olduğu gibi. Misallerde de görüldüğü gibi gerundiumlar yardımcı fiile göre düz veya dar vokalli olmakta, ancak nadiren aynı yardımcı fiile iki çeşit gerundium getirilebilmektedir. Tabiî bu şekillerin eski devirlerde gerundiumların vokal değişikliklerine bağlı olarak değişik vokalli şekilleri de görülebilir. Yine misallerde görüldüğü gibi -ıp, -ip’li gerundiumla yalnız dur- fiili birleşik fiil yapmaktadır.

Bugün vokal gerundiumları tek olarak zarf şeklinde kullanılmadıkları için göründükleri yerde birleşik fiilin var olduğu kolayca anlaşılır. Eski devirlerde ise vokal gerundiumu birleşik fiil unsuru olduğu gibi tek başına zarf da olduğu için o devirlerde birleşik fiille zarflı müstakil fiili ayırmak biraz dikkat ister. Hatta bazı tanınmış gramerciler bu hatayı işlemişler ve eski devrin zarflı müstakil fiillerini de birleşik fiil olarak göstermişlerdir. Bu hususta kullanılacak şaşmaz ölçü gerundiumun arkasından gelen fiilin mânâsına bakmaktır. Eğer o fiil kendi mânâsı ile kullanılmışsa zarf almış müstakil fiilden ibarettir. Yok eğer o fiil mânâsı ile değil de çekim unsuru olarak vazife görüyorsa yardımcı fiildir ve orada birleşik fiil vardır. Birleşik fiilde gurubun mânâsının gerundiumun mânâsına dayandığının, yardımcı fiilin mânâ ile ilgili bir vazife görmediğinin esas olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

İktidarî fiili

668. Türkçe’de eskiden iktidarî Eski Türkçe’deki u- «muktedir olmak» yardımcı fiili ile yapılırdı: bile u-, bile uma- misallerinde olduğu gibi. Sonradan u- fiili unutulmuş ve Batı Türkçesinde müsbet iktidarîde onun yerini bil- fiili almıştır. Menfi iktidarîde ise eski şeklin devamı kullanılıp gitmektedir. Yalnız, menfi uma- fiili ek hâline geçmiştir. Bu geçişte uma-‘nın u vokali kendisinden önceki gerundiumun vokali ile kaynaşmış ve önce Batı Türkçesinin başlarında -uma-, üme-; -ıma-, -ime-; -ama-, -eme (bilüme-, alıma-, çekeme- misallerinde olduğu gibi) birlikleri ortaya çıkmıştır. Sonradan Osmanlıca’da dar vokalli şekiller de yerini -ama-, -eme-‘ye bırakmıştır. Böylece iktidarînin müsbeti bil- fiili ile yapılırken menfisi menfi iktidarî eki durumuna geçen -ama-, -eme- ile yapılmaktadır: geleme-, düşüneme-, kaçama- misallerinde olduğu gibi. Azeri sahasında birleşme m konsonantını ikizleştirmiştir: gelemme-, yazamma- misallerinde olduğu gibi. Azeri sahasında menfi iktidarî aynı zamanda bil- fiilinin menfisi ile de yapılmaktadır: gele bilme- gibi.

669. İsimle yapılsın, fiille yapılsın, diğer bütün birleşik fillerin mehfisi yardımcı fiilin menfisi ile yapılır: kaybolma-, ola gelme- misallerinde olduğu gibi. Yalnız partisip birleşik fiilleri ile ver- ve gör- birleşik fiillerinde menfi, birinci unsurlar da yapılabilmektedir, yardımcı fille de: almış olma-, almamış ol-; tutu verme-, tutmayı ver-; isteyi gör-, istemeyi gör- misallerinde olduğu gibi.

670. Birleşik fiilde yardımcı fiilden önce gelen unsur umumiyetle tek kelime olmakla beraber, bazen bir kelime gurubu da olabilir: ters yüz et-, kaybolu ver- misallerinde olduğu gibi.

671. Gerundiumlarla yapılan birleşik fiillerde, vokal gerundiumlarının tek başına kullanılmamalarından olacak, iki kelime umumiyetle bitişik yazılır. Fakat bu birleşik fiillerin de ayrı yazılması lâzımdır. Gurubun vurgusu da bunu gerektirir. Esasen uyum sistemlerine bağlı olan Türkçe’de kelimeleri olur olmaz yerde bitişik yazmaktan daima kaçınmak lâzımdır. Vurgu ve uyumlar düşünülerek kelime gurupları mümkün olduğu kadar ayrı yazılmalı, ancak kesin zaruret olan yerlerde bitiştirmeye gidilmelidir.

672. Birleşik fiil de hususî vurgusu olan bir guruptur. Bu gurupta vurgu daima birinci unsurda olup onun kuvvetlenen vurgusu gurubun vurgusunu teşkil eder.

Ünvan gurubu

673. Ünvan gurubu bir şahıs ismiyle bir ünvan veya akrabalık isminden meydana gelen kelime gurubudur. Şahıs ismi önce, ünvan veya akrabalık ismi sonra gelir. Her iki unsur da hiçbir ek almaz. Doğrudan doğruya yan yana getirilirler: Ahmet Bey, Hasan Efendi, Mustafa Kemal Paşa, Nuri Çavuş, Ali Onbaşı, Teşfik Binbaşı, Nihat Üsteğmen, Kerim amca, Emin dayı, Osman baba, Süleyman dede, Buğra kardeş, Nigâr hanım, Perihan teyze, Şükran yenge, Meryem ana, Selcen Hatun, Sevim abla, Ayşe nine, Fatma nine, Suzan hala, Oğuz Kağan, Babür Şah, Bayındır Han misallerinde olduğu gibi. Ünvan gurubunun vurgusu birinci unsurda, isim unsuru üzerinde bulunur. İsim unsuru tek kelime olabileceği gibi, tabiî, bir birleşik isim veya birleşik isim hükmünde bir kelime gurubu da olabilir. Ayşe kız, Zeynep kadın gibi terkipler de ünvan gurubudur. Bunların ikinci kelimeleri de ünvan yerini tutar.

Türkçe’de bir de ünvan ve akrabalık isimlerinin başa getirilmesi vardır. Bu takdirde birleşik isim meydana gelir. Ünvan veya akrabalık ismi şahsın bir ismi durumuna geçer: Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Vali Fahrettin Kerim Gökay, General Kâzım Karabekir, Profesör Ahmet Caferoğlu, Binbaşı Seyfi, Asteğmen Ali, Dede Korkut, Hoca Nasreddin, Molla Kasım, Sultan Fatih, Kraliçe Elizabet, Katil İbrahim, Hırsız Hüseyin misallerinde olduğu gibi. Bunlarda vurgu da tam birleşik isim vurgusu olup ikinci unsur, asıl isim unsuru üzerinde bulunur. Vurgu birinci unsur üzerinde olduğu zaman ise karşımıza sıfat tamlaması çıkar: general Kâzım Karabekir, dede Korkut, dayı Bekir, amca Hüseyin, paşa Kemal gibi. Gerek birleşik isim, gerek sıfat tamlaması şeklindeki bu guruplarda ünvan ve akrabalık isimleri hususîleşmekte, birincide bir has isim, ikincide hususî bir sıfat hâline gelmektedir. Birincilerde ünvan isimlerinin daha çok meslek ismi şeklinde olması da hususî ünvan durumunda bulunmalarındandır. Onun için bu her iki çeşit terkip de birer ünvan gurubu olmayıp hususî bir birleşik isim ve sıfat tamlamasıdır. Ünvan gurubu ünvanı sonda olan terkiptir ve gerçek umumî ünvanlar ve akrabalık isimleri daima bu terkip içinde ve çerçevesinde kullanılırlar. bey ve hanım yerine uydurulan bay ve bayan umumî ünvanlarının tutunamamasının birinci sebebi ünvan diye ileri sürüldükleri hâlde birleşik isim terkibi yapacak şekilde başta kullanılmalarıdır. Birçok dillerin aksine Türkçe’de ünvan ve akrabalık isimleri sona gelir. Bu unutulmamalıdır.

Ünlem gurubu

674. Ünlem gurubu bir seslenme edatı ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime gurubudur. Seslenme edatı önce, isim sonra gelir. Eksiz bir birleşme olur. Edat tek kelime hâlinde, isim unsuru ise bir isim veya isim yerine geçen bir kelime gurubu hâlinde bulunur: a beyim, be birader, be adam, bre kız, ey arkadaş, hey Allah’ın kulu, yâ Ali, ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker misallerinde olduğu gibi. Gurubun vurgusu, seslenme edatı üzerinde olup kuvvetlidir. Ünlem gurubu, tabiî, hitaplarda kullanılır.Sayı gurubu

675. Türkçe’de sayılar üç şekilde karşılanmaktadır: 1. tek kelime ile, 2. sıfat tamlaması ile, 3. sayı gurubu ile. Tek kelime ile karşılanan sayılar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz, bin, milyon milyar vs.’dir. Sıfat tamlaması ile karşılanan sayılar iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, yedi, yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, iki bin, üç bin, dört bin…, bir milyon, iki milyon, üç milyon, dört milyon…, bir milyar, iki milyar, üç milyar, dört milyar… vs.’dir. Burada dikkati çekecek şey yüz ve bin’in aksine milyon ve milyar’ın tek başına kullanılamaması, tek milyon ve milyar için de bir milyon, bir milyar denilmesidir. Bazı Türk şivelerinde tek yüz ve bin için de bir yüz, bir bin kullanılmaktadır. Sayı gurubu ile karşılanan sayılar ise işte bu tek kelimelik sayıların on’dan sonrakilerinin ve sıfat tamlaması hâlindeki sayıların ara yerlerindeki sayılardır: on bir, yirmi iki, otuz dört, yetmiş beş, doksan dokuz, yüz on, yüz elli uç, uç yüz kırk, sekiz yüz altmış dokuz, bin beş yüz, bir milyon dört yüz bin altı yüz yirmi üç, uç milyar sekiz yüz milyon yedi yüz kırk bin iki yüz otuz üç gibi.

Misallerde de görüldüğü gibi sayı gurubu büyük sayı, küçük sayı olmak üzere iki unsurdan yapılır. Büyük sayı önce, küçük sayı sonra getirilir. Doğrudan doğruya yan yana getirilirler, her hangi bir ek almazlar. Büyük sayı da, küçük sayı da ya tek kelime, ya sıfat tamlaması, ya sayı gurubu olur. Sayı gurubunun bağlanma noktaları onlar, yüzler, binler, milyonlar, milyarlardır. Uzun bir sayı gurubu bunların birinden büyük sayı — küçük sayı diye ikiye ayrılabileceği gibi, her birinden bölünerek arka arkaya gelen büyük sayı — küçük sayı zincirinin halkaları şeklinde de kabul edilebilir. Yani sayı gurubu arka arkaya gelen büyük sayı — küçük sayı şeklinde iki unsurdan kurulu sayılabileceği gibi, arka arkaya gelen birçok büyük ve küçük sayı unsurlarından kurulu da sayılabilir. Demek ki sayı gurubu arka arkaya gelen iki veya daha fazla büyük sayı — küçük sayı unsurlarının meydana getirdiği kelime gurubudur.

Sayı gurubunda vurgu ikinci unsurda, yani küçük sayı üzerinde bulunur. Küçük sayının vurgusu gurubun vurgusu olur. Zincirleme sayı gurubunda da gurubun vurgusu en sondaki küçük sayı üzerinde bulunur. Bunlarda arka arkaya gelen küçük sayıların vurgusu gittikçe yükselir ve son küçük sayının vurgusu en yüksek vurgu hâline gelerek gurubun vurgusu olur.

Başlangıçta Türkçe’de sayı gurubu başka türlü yapılırdı. Eski Türkçe’de iki değişik şekil görülür. Birinde, arada kalan ve sayı gurubu ile karşılanması gereken sayı sonraki tek sayıdan, sonraki vahitten faydalanılarak ifade edilir, önce küçük sayı alınarak arkasına sonra gelecek olan büyük tek sayı getirilirdi. üç otuz «yirmi üç», bir kırk «otuz bir» misallerinde olduğu gibi. Yani yirmi bitmiş, otuza üç geçmiş, otuzdan üç alınmış; otuz bitmiş, kırktan bir alınmış şeklinde kabul ediliyordu. Diğer şekilde ise bugünkü gibi önce büyük sayı getirilir, ona bir artuqı «fazlası» kelimesi ilâve edildikten sonra arkadan küçük sayı gelirdi: on artuqı bir «on bir», otuz artuqı üç «otuz üç» misallerinde olduğu gibi. Sonra sayı gurubu başka safhalardan geçmiş (meselâ Batı Türkçesinin başlangıcında yüz bin yigirmi biñ sekiz biñ «yüz yirmi sekiz bin» gibi şekiller görülür) ve nihayet bugünkü şekle girmiştir.

Sıfat tamlaması şeklinde olsun, sayı gurubu şeklinde olsun çok kelimeli . sayılan bitişik yazmamak lâzımdır.Edat gurubu

676. Edat gurubu bir isim unsuru ile bir son çekim edatının meydana getirdiği kelime gurubudur. İsim unsuru önce, son çekim edatı sonra getirilir. İsim unsuru zamir veya isim olmasına ve edatın cinsine göre, son çekim edatları bahsinde belirttiğimiz çeşitli hâllere girer ve çeşidi çekim ekleri alır. Edat ise, tabiî, gurubun eksiz, değişmez unsuru olarak kalır. Edat unsuru daima tek kelime hâlindedir. İsim unsuru ise tek bir kelime olabileceği gibi isim yerine kullanılan bir kelime gurubu da olabilir. Şu misaller edat guruplarıdır: benim için, senin gibi, taş için, onun güzel hatırı için, eve doğru, yeşil gözleri ile, bıçakla (bıçak ile), Ankara’dan bildirildiğine göre, sessiz akan bir su gibi, çok eski zamandan beri, tepeden tırnağa kadar silâhlı bir düşmana karşı, on beş gün kalmak üzere, bundan dolayı, dün geceye dâir, koşup oynamaktan başka.

Edat gurubu zarf ve sıfat olarak kullanılır. Gurubun vurgusu birinci unsur üzerinde bulunur. İsim unsurunun vurgusu gurubun vurgusu olur.

İsnat gurubu

677. İsnat gurubu biri diğerine isnat edilen iki isim unsurunun meydana getirdiği kelime gurubudur. İsnat edilen unsur isnat olunandan, kendisine isnat yapılandan sonra gelir. Kendisine isnat yapılan unsur ya yalın hâlde bulunur veya iyelik eki almış olur. Bu unsur bir tek isim olabileceği gibi isim yerine geçen bir kelime gurubu da olabilir. İsnat unsuru ise bir sıfat veya sıfat yerine kullanılan bir kelime gurubu olur. Şu misaller isnat guruplarıdır: baş açık, ayak yalın, göz kapalı, üst baş perişan, omuzlar düşük, gözü açık, karnı tok, sırtı pek, etrafı yıkık, bağrı yanık, saçı uzun, aklı kısa, alnı açık, şekeri az, sütü bozuk, canı tez, bütün duvarları yağlı boya, bahçesinin dört yanı tellerle çevrili, başı boş, eli açık, baldırıçıplak, başı bozuk, gelişigüzel, karnıyarık. Misallerde de görüldüğü gibi isnat gurubu daha çok iyeliklidir. Bunun sebebi umumiyetle sıfat olarak kullanılan bu kelime gurubunun vasıflandırdığı veya vasıflandıracağı nesne ile ilgisini kurmaktır. Bunlar birleşik kelime hâline gelerek isim olmağa da daha çok elverişlidirler. İyeliksiz olanlar umumiyetle zarf olarak kullanılırlar.

İsnat gurubu umumiyetle bir partisip gurubunun kısalmışı gibidir. Onun için bunları kısaltma gurupları saymak da mümkündür. Gerçekten bütün isnat guruplarının arkasında, zikredilmemiş, düşmüş bir olan veya olarak (zarf olanlarda) kelimesi var gibidir. Onun içindir ki isnat unsuru hâl ekleri de taşıyabilir, çekimli de olabilir: gözü yukarıda, ucu demirden, geçimi yolunda misallerinde olduğu gibi.

İsnat gurubunda vurgu ikinci unsurdadır. İsnadın vurgusu kuvvetlenerek gurubun vurgusu olur.Genitif, datif, lokatif, ablatif gurupları

Genitif gurubu

678. Genitif eki ile birbirine bağlanan iki isim unsurunun meydana getirdiği kelime gurubudur. Genitifli unsur önce, onun bağlandığı yalın isim sonra gelir. Gurubun mânâsı genitifin ilgi fonksiyonuna dayanır. Gurup, iyelik eki düşmüş bir iyelik gurubu gibidir: bizim kız, senin ev, benim at, Ahmet dayının oğlan, sizin av köpeği, Osmanların büyük bahçe misallerinde olduğu gibi. Genitif gurubunun her iki unsuru da tek bir isim olabileceği gibi, isim yerini tutan bir kelime gurubu da olabilir. Gurubun vurgusu ikinci unsur üzerinde bulunur. Bir yandan iyelik gurubuna yaklaşan genitif gurubu bir yandan da sıfatı klişeleşmiş bir genitif olan bir sıfat tamlamasına benzemektedir. Aynı tipte guruplar olan datif, ablatif ve lokatif gurupları da bu şekilde sıfat tamlamasına benzerler. Fakat bu dört gurubun sıfat tamlamaları olmadıkları muhakkaktır. Hepsinin ikinci unsurda bulunan vurgulan da bunu göstermektedir. Yalnız, bütün bu gurupları kısaltma gurupları olarak da saymak mümkündür. Genitif gurubu kısalmış bir iyelik gurubu, datif, lokatif, ablatif gurupları ise kısalmış, klişeleşmiş birer fiil gurubu gibidirler. Zaten datif, lokatif, ablatif gibi eklerin normal fonksiyonu ismi fiile bağlamaktır ve bulundukları yerde bir fiil yoksa bir fiil ifadesi muhakkak bulunur. Bilhassa, ikinci unsuru fiilden yapılmış bir isim olanlarla (bk. datif gurubu misallerine) -ma, -me’li fiil isimleri olanlar (bk. ablatif gurubu misallerine) aynı zamanda birer fiil gurubu durumundadırlar.Datif gurubu

679. Datif hâlindeki bir unsurla ondan sonra gelen yalın bir isim unsurunun meydana getirdiği kelime gurubudur. Datifli unsur da, sonraki unsur da ya tek bir isim veya isim yerini tutan bir kelime gurubu olur: dile kolay, başa belâ, cana yakın, ateş pahasına bir öğle yemeği, aslına uygun, keyfine düşkün, başına buyruk, ana babasına bağlı misallerinde olduğu gibi. Gurubun normal vurgusu tabiî yine ikinci unsur üzerinde bulunur.Lokatif gurubu

680. Lokatifli bir isim unsuru ile ondan sonra gelen bir isim unsurunun meydana getirdiği kelime gurubudur. Her iki unsur da ya tek bir isim veya isim yerine geçen bir kelime gurubu olur: geçmişte bugün, dam üstünde saksağan, elde bir, yükte hafif, pahada ağır, içinde usta, işinde gücünde adam, üçte iki, dörtte bir, beşte üç, onda bir, yüzde beş, binde bir misallerinde olduğu gibi. Bu gurupta da vurgu tabiî yine son unsurdadır.Ablatif gurubu

681. Ablatif bir unsurla ondan sonra gelen bir isim unsurunun meydana getirdiği kelime gurubudur. Her iki unsur da ya tek bir isim veya isim yerine geçen bir kelime gurubu olur: kafadan kontak, doğuştan sakat, yandan çarklı, anadan doğma, sonradan görme, sıradan adam, gözden uzak,. ağızdan dolma, candan arkadaş, yalandan dostluk, içinden pazarlıklı, kendisinden çok emin, bunlardan biri, eğlencesine düşkün olanlardan hiçbiri, içlerinden çoğu, gençlerden üçü misallerinde olduğu gibi. Bu son misallerde ikinci unsurun iyelikli olması dolayısıyla iyelik gurubu fonksiyonunda bir gurupla karşılaşıldığı görülmektedir. Birbirine çok benziyen, fonksiyonları bir gibi olan (bunların biri, bunlardan biri) bu iki gurubu birbirine karıştırmamak lâzımdır. Ablatif gurubunun normal vurgusu da tabiî yine son unsurdadır.Fiil gurubu

682. Fiil gurubu fiil isimleri üzerine kurulan kelime gurubudur. Fiil isimleri bu gurubun esas unsurudur ve tabiî en sonda bulunur. Kendisinden önce gelen gerekli unsurlarla birlikte fiil gurubunu meydana getirir. Kendisinden önce gelen bu unsurlar fiil kökünün gerektirdiği unsurlardır. Hareketler tek başına var olmadıkları ve nesnelere bağlı oldukları için onların dildeki karşılıkları olan fiil kök ve gövdeleri de kullanış sahasına çıkarken nesnelere, nesnelerin karşılıkları olan isimlere bağlanmak isterler. Fiil kök ve gövdeleri ancak isimlere bağlandıktan sonra müşahhas hâle gelirler. Demek ki her harekette nesne isteme, her fiilde isim isteme hassası vardır. Bu hassa fiil kök ve gövdelerindedir. Fiilin istediği, fiilin mânâsını tamamlayan unsurlar fâil, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı’dır. Fâil fiilin gösterdiği hareketi yapan veya olan unsurdur ve yalın hâlde bulunur, çekimsizdir. Nesne fiilin tesir ettiği unsurdur ve akkuzatif hâlinde bulunur. Zarf fiilinin şartlarını gösteren unsurdur ve çekimsizdir. Yer tamlayıcısı ise fiilin yerini ve istikametini gösteren unsurdur ve datif, lokatif veya ablatif hâlinde bulunur. İşte fiil gurubu bir fiil ismi ile bu unsurlardan bir veya bir kaçının meydana getirdiği kelime gurubudur. Bu gurupta fâil az bulunur ve hep iyelik ekli olur. Bu unsurların hepsi fiil isminden önce gelir. Üzerinde en çok durulan, belirtilmek istenen unsur fiil isminin en yakınında bulunur. Gurubun normal vurgusu da fiil isminden önce gelen bu unsur üzerinde bulunur. Fiil gurubunda kullanılan fiil isimleri hareket isimleridir. Onun için daha çok -mak, -mek’li fiil isimleri ile fiil gurubu yapılır. Bundan sonra -ış, -iş’li hareket isimleri bu guruba elverişlidir. Hareket ismi olarak kullanılınca -ma, -me’li fiil isimleri de fiil gurubu yaparlar. İş ismi olan -ma, -me ve -ış, -iş’li fiil isimleri tabiî, fiil gurubu yapamazlar. Bunlarla yapılan guruplar daha çok datif, lokatif, ablatif gurupları durumunda olur. Fiil gurubu bir hareket gurubudur ve hareket isimleriyle yapılır. Fiil gurubu hareket ismi gurubu olarak kelime guruplarında ve cümlede, tabiî, isim vazifesi ve muamelesi görür. Şu misaller fiil guruplarıdır: çarşıya gitmek, toplantıda bulunmak, yemek yemek, yazı yazmak, gök gürültüsünden korkmak, çarşıdaki pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, gece gündüz çalışmak, durmadan tas kırmak, yolcuları sabahleyin şehirden hava alanına götürmek, ağaçların dallarını kesmek, İzmir’e yürüyüş, fırtınalı havalarda Boğazdan geçiş, bir gün en verimli çağında meslekten ayrılış, ışıktan kaçış, durmadan gidip gelme, günde üç saat çalışma, uzağı görme, güzel konuşma, söz söyleme, ayağı kırılmak, canı istemek, dili tutulmak, gözü kör olmak.

Yüklə 1,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə