Konstitusiyası və hüquq əsasları fənninin test sualları


Hüququ pozan şəxsin hüququn tələblərini icra etməsinə nə deyilir ?Yüklə 0,81 Mb.
səhifə2/9
tarix30.06.2018
ölçüsü0,81 Mb.
növüQaydalar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

81. Hüququ pozan şəxsin hüququn tələblərini icra etməsinə nə deyilir ?

 1. Hüquq məsuliyyəti

 2. Hüquqi pozuntusu

 3. Cinayət

 4. Cəza

 5. Məsuliyyət

82. Vurulmuş ziyanın məcburi ödənilməsi, başqa şəxslərin pozulmuş hüququnun bərpası necə adlanır ?

 1. Dövlət məcburiyyəti

 2. Hüquqi məsuliyyəti

 3. Hüquq pozuntusu bərpası

 4. ədalətin bərpası

 5. Hüquq pozuntusu

83. Şəxslərin hüquq normalarının göstərişlərinə zidd olan və bu göstərişləri pozan hərəkətinə (hərəkət etməməsinə) nə deyilir ?

 1. hüquqa zidd davranış

 2. hüquqa zidd davranış

 3. hüquqi məsuliyyəti

 4. hüquq pozuntusu

 5. hüquqi davranış qaydaları

84. Qanunlar qəbul edildikdən neçə gün sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir ?

 1. 14 gün

 2. 56 gün

 3. 1 gün

 4. 30 gün

 5. 10 gün

85.Təcili elan olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün qəbul edildiyi gündən hansı zaman müddətində təqdim edilir ?

 1. 24 saat

 2. 6 saat

 3. 12 saat

 4. 36 saat

 5. 48 saat

86. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının neçə nəfərinin səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş qərar əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən kənarlaşdırıla bilər.

 1. 95

 2. 45

 3. 83

 4. 125

 5. Qanunvericilikdə buna yol verilmir

87. Azərbaycanda üçrəngli dövlət bayrağı nə vaxt Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə qəbul edilmişdir ?

 1. 1918-ci il noyabr ayının 9-da

 2. 1918-ci il iyunun 21-də

 3. 1918-ci il sentyabrın 15-də

 4. 1918-ci il iyunun 16-da

 5. 1918-ci il noyabr 17-də

88. Fiziki şəxslər və hüquqi şəxslər ilə dövlət və hakimiyyət orqanları arasında yaranan əmlak və qeyri-əmlak münasibətlərini tənzim edən hüquq normalarının məcmusuna nə deyilir ?

 1. Mülki hüququ

 2. Əmək hüquq

 3. İnzibati hüquq

 4. Hüquq qanunvericiliyi

 5. Hüquq sistemi

89. Avropada ilk referendum harada və nə vaxt keçirilib ?

 1. İşveçrədə l449-cu ildə

 2. İngiltərədə 1442-ci ildə

 3. Fransada 1791-ci ildə

 4. Polşada 1791-ci ildə

 5. Almaniyada 1556-cı ldə

90. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq referendum və nə vaxt keçirilib ?

 1. 1921-ci ildə

 2. 1918 -ci ildə

 3. 1920-ci ildə

 4. 2002-ci ildə

 5. 2012-ci ildə

91. 16 yaşdan 18 yaşadək olan şəxslər, 1, 2 və 3 -cü qrup əlillər üçün həftəlik iş saatı neçə saatdan artıq ola bilməz ?

 1. 36

 2. 42

 3. 24

 4. 32

 5. 48

92. İş günü ərzində, habelə iş günarası işçiyə verilən istirahət vaxtı dedikdə nə başa düşülür ?

 1. Fasilə

 2. Sərbəst vaxt

 3. İstirafət vaxtı

 4. Yemək vaxtı

 5. Məzuniyyət vaxtı

93. 16 yaşınadək olan şəxslər üçün həftəlik iş saatı neçə saatdan artıq ola bilməz ?

 1. 24

 2. 32

 3. 36

 4. 42

 5. 20

94. Həftəlik istirahət vaxtı dedikdə nə başa düşülür?

 1. İstirahət günləri

 2. Bayram günləri

 3. Məzuniyyət

 4. İstirahət vaxtı

 5. Sərbəst vaxt

95. Şərtlərin eyni zamanda hər üçü olduqda tərəflərin birinin digərinə qəsdən və ya ehtiyatsızlıqla vurduqları ziyana görə maddi məsuliyyəti yaranır ?

1. ziyanın həqiqətən vurulduğu aşkar olduqda;

2. təqsirkarın əməli, yəni hərəkəti və ya hərəkətsizliyi qanuna zidd olduqda;

3. təqsirkarın qanuna zidd əməli ilə bu əməlin nəticəsi arasında səbəbli əlaqə olduqda.

4. təqsirkarın əməli, yəni hərəkəti və ya hərəkətsizliyi qanuna zidd olmadıqda;

5. təqsirkarın qanuna zidd olmayan əməli ilə bu əməlin nəticəsi arasında səbəbli əlaqə olduqda. 1. 1, 2, 3

 2. 1, 4, 5

 3. 1, 2, 4

 4. 1, 3, 4

 5. 1, 2, 5

96. Cinayət və cəza ilə bağlı olaraq cinayət törətmiş şəxslə dövlət arasında yaranan münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu dedikdə başa nə düşülür?

 1. Cinayət hüququ

 2. Cinayət məsuliyyəti

 3. Cinayət məcəlləsi

 4. Cinayət qanunvericiliyi

 5. Cinayət işi

97. Cinayət törətmiş şəxsə qanunda nəzərdə tutulan cəza verilir və bu yolla onun tərəfindən ikinci dəfə yeni cinayət törədilməsinin qarşısının alınmasına hüquq elmində nə deyilir ?

 1. Xüsusi xəbərdaredici vəzifə

 2. Ümumi xəbərdaredici vəzifə

 3. Cinayət

 4. Cəza

 5. Cinayətkarın tutulması

98. Ümumu xəbərdaredici vəzifənin obeyktini bütünlüklə nə təşkil edir ?

 1. şəxslər

 2. töhmət

 3. cəza

 4. cinayət məsuliyyəti

 5. azadlıqdan məhrum etmə

99. Cinayət Məcəlləsi ilə cəza hədəsi altında qadağan olunmus əməl necə adlanr ?

 1. cinayət

 2. cəza

 3. hüquqazidd əməl

 4. ictimai cəhətdən təhlükəli əməl

 5. təqsirli əməl

100. Şəxsin ictimai təhlükəli xarakter daşıyan, təqsirli, hüquqazidd, qeyri-əxlaqi əməli dedikdə nə başa düşülür ?

 1. Hüquq pozuntusu

 2. təqsirli əməl

 3. hüquqazidd əməl

 4. Cinayət

 5. ictimai cəhətdən təhlükəli əməl

101. Cinayət törətməkdə təqsirli olan şəxsin dövlət adından mühakimə edilməsini və onun barəsində cəzanın tətbiqi dedikdə nə nəzərdə tutulur ?

 1. cinayət məsuliyyəti

 2. azadlıqdan məhrum etmə

 3. cəza

 4. töhmət

 5. təqsirli əməl

102. Vurulmuş ziyanın, pulun məcburi ödənilməsi, başqa şəxslərin pozulmuş hüququnun bərpası üzrə vazifələrin qoyulması dedikdə nə başa düşülür ?

 1. Dövlət məcburiyyəti

 2. Hüquqi məsuliyyəti

 3. Sanksiya

 4. Mülki hüquq pozuntuları

 5. İnzibati xətalar

103. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?

 1. Milli Məclis

 2. İcra hakimiyyətləri

 3. Prezident

 4. Məhkəmələr

 5. Konstitusiya məhkəmələri

104. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə deputatdan ibarətdir ?

 1. 125

 2. 95

 3. 105

 4. 83

 5. 115

105. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları hansı seçki sistemi ilə seçilirlər ?

 1. Majoritar

 2. Sərbəst

 3. Proporsional

 4. Birbaşa

 5. Gizli

106. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti neçə ildir ?

 1. 5

 2. 6

 3. 4

 4. 7

 5. Ömürlük

107. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti necə müəyyənləşdirilir ?

 1. Hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır

 2. Seçkilər 3 aydan sonra keçirilir

 3. Müharəbə müvəqqəti dayandırılır

 4. Seçkilərin vaxtını saxlamaq mümkün olmadığı üçün müharəbə gedə-gedə keçirilir

 5. Seçkilərin keçirililmə vaxtını Konstitusiya Məhkəməsi müəyyənləşdirir.

108. Azərbaycan Respublikasının yaşı neçədən aşağı olmayan hər bir vətəndaşı qanunla müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilə bilər ?

 1. 25-dən

 2. 35-dən

 3. 30-dan

 4. 18-dən

 5. 21-dən

109. Aşağıda göstərilənlərdən hansı deputat seçilə bilər ?

 1. ali təhsilli

 2. din xadimləri

 3. icra və ya məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən

 4. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən

 5. İkili vətəndaşlığı olan

110. Seçkilərin nəticələrinin düzgünlüyünü hansı orqan yoxlayır və təsdiq edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

 3. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 4. Dairə Seçki Məntəqəsi

 5. Məntəqə Meçki Məntəqəsi

111. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının səlahiyyətləri nə zaman bitir ?

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin yeni çağırışının ilk iclas günü

 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə Seçkilər keçirilən gün

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərin nəticələri elan olunan gün

 4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin yeni seçilən deputatları and içdikdən sonra

 5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının seçilməsinin 5 ili tamam olanda

112. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından çıxanların yerinə seçkilər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyət müddətinin bitməsinə hansı müddət qalanda keçirilmir ?

 1. 120 gündə az müddət qalarsa

 2. 90 gündən az müddət qalarsa

 3. 1 ildən az müddət qalarsa

 4. 6 aydan az müddət qalarsa

 5. Seçki keçirilmir həvalə olunur

113. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə deputatının səlahiyyətləri təsdiq olunduqda səlahiyyətlidir ?

 1. 83

 2. 125

 3. 63

 4. 65

 5. 95

114. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun neçə deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən edir.

 1. 83

 2. 95

 3. 63

 4. 65

 5. 125

115. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun neçə deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını hansı orqan müəyyən edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

 3. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

 4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

116. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyaları hansı orqanın tələbi əsasında çağırıla bilər ?

1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsinin

4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 42 deputatının

6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının 1. 1, 2, 4

 2. 1, 3, 5

 3. 1, 2, 3

 4. 1, 3, 4

 5. 2, 3, 4

117. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyasının gündəliyini müvafiq olaraq onun hansı orqan müəyyənləşdirir ?

 1. Çağırılmasını tələb edənlər

 2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti

 3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

 4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının

 5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin125 deputatının

118. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hansı hallarda qapalı iclası keçirilə bilər ?

1. 83 deputatının tələbi ilə

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təklifi ilə

3. Milli Məclisi sədrinin tələbi ilə

4. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin tələbi ilə

5. 95 deputatının tələbi ilə 1. 1, 2

 2. 1, 5

 3. 2, 3, 5

 4. 1, 2, 3

 5. 1, 3, 4

119. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı cinayət başında yaxalanarsa onu tutan orqan bu barədə kimə xəbər verməlidir ?

 1. Baş Prakurora

 2. Prezidentə

 3. Milli Milli Məclisin sədrinə

 4. Daxili İşlər Nazirinə

 5. Ədliyyə Nazirinə

120. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının toxunulmazlığına yalnız, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən kimin qərarı ilə xitam verilə bilər ?

 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin

 2. Baş prokurorun

 3. Prezidentin

 4. Milli məclisin sədrinin

 5. Ədliyyə Nazirini

121. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edir ? Biri yanlış cavabdı

 1. əfv etmə

 2. referendum

 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri

 4. fiziki və hüquqi şəxslərin status

 5. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi

122. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli aiddir: Biri yanlış cavabdı

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri təyin edilməsi

 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili

 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi

 4. inzibati ərazi bölgüsü;

 5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət

123. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin kim təyin edir ?

 1. Milli Məclis

 2. Prezident

 3. Konstitusiya Məhkəməsi

 4. 125 deputat

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası

124. Referendum seçkilərini kim təyin edir ?

 1. Milli Məclis

 2. 125 deputat

 3. Prezident

 4. Konstitusiya Məhkəməsi

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası

125. Bələdiyyələrə seçkiləri və bələdiyyələrin statusunu kim təyin edir ?

 1. Milli Məclis

 2. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 3. Konstitusiya Məhkəməsi

 4. Prezident

 5. 125 deputat

126. Dövlət təltiflərini kim müəyyənləşdirir ?

 1. Milli Məclis

 2. Baş nazir

 3. Prezident

 4. Nazirlər kabineti

 5. Ədliyyə Nazirliyi

127. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə hansı məsələni həlli aiddir deyildir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını ləğv edir;

 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili;

 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi;

 4. inzibati ərazi bölgüsü;

 5. dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi;

128. Qanunlar qəbul edildiyi gündən hansı müddətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim edilir ?

 1. 14 gün

 2. 3 gün

 3. 24 saat

 4. 56 gün

 5. 30 gün

129. Təcili elan olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə imzalanmaq üçün qəbul edildiyi gündən hansı müddətə təqdim edilir ?

 1. 24 saat ərzində

 2. 36 saat ərzində

 3. 48 saat ərzində

 4. 3 gün ərzində

 5. 12 saat ərzində

130. Qanunun və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının özündə başqa bir qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qanun hansı müddətə qüvvəyə minir ?

 1. qərar dərc edildiyi gündən

 2. 24 saat ərzində

 3. 36 saat ərzində

 4. 48 saat ərzində

 5. 12 saat ərzində

131. Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti hansı orqana mənsubdur ?

 1. Prezidentə

 2. Məhkəmələrə

 3. Milli Məclisə

 4. 125 deputata

 5. İcra hakimlərinə

132. Yaşı neçədən aşağı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları prezident seçilə bilər ?

 1. 35-dən

 2. 21-dən

 3. 25-dən

 4. 50-dən

 5. 30-dan

133. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında, sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə neçə il müddətinə seçilir ?

 1. 5

 2. 6

 3. 4

 4. 10

 5. Ömürlük

134. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin............... səs çoxluğu ilə seçilir ?

 1. yarısından çoxunun

 2. 50 %-nin

 3. 63%-nin

 4. 78%-nin

 5. 49%-nin

135. Əgər prezident seçkilərində səs çoxluğu səsvermənin birinci dövrəsində toplanmayıbsa, səsvermənin ikinci dövrəsi nə vaxtkeçirilir ?

 1. səsvermə günündən sonra ikinci bazar günü

 2. səsvermə günündən sonra 3 ay ərzində

 3. səsvermə günündən sonra 1 ay ərzində

 4. səsvermə günündən 30 günü ərzində

 5. bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası müəyyənləşdirir

136. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyət müddəti necə müəyyənləşdirilir ?

 1. hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır.

 2. müvəqqəti sülh bağlanılıq və seçkilər keçirilir

 3. 1 il daha uzadılır

 4. 5 il daha uzadılır

 5. Prezidentin səlahiyyətləri müvəqqəti olaraq Baş nazirə keçir

137. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyət müddəti barədə qərar seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təmin edən dövlət orqanının müraciətinə əsasən hansı orqan tərəfindən qəbul edilir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Müdafiə Naziri

 3. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Baş Nazir

138. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı səsvermə günündən sonra, Mərkəzi Seçki Komisiyası nəticələri hansı müddətə rəsmən elan edir ?

 1. 14 gün

 2. 3 gün

 3. dərhal

 4. 5 gün

 5. 7 gün

139. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatı hansı orqan rəsmən elan edir ?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Milli Məclis

 3. Mərkəzi Seçki Komissiyası

 4. Baş nazir

 5. Ali Məhkəmə

140. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına nə zaman başlamış sayılır ?

 1. And içdiyi gündən

 2. Səsvermənin nəticələri elan olunandan dərhal sonra

 3. Səsvermənin nəticələri elan olunandan 14 gün sonra

 4. Səsvermənin nəticələri elan olunandan 3 gün sonra

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri nəticələri elan edəndən sonra

141. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdikdə onun istefa ərizəsi hansı orqana təqdim olunur ?

 1. Konstitusiya Məhkəməsinə

 2. Baş nazirə

 3. Milli Məclisin sədrinə

 4. Milli Məclisə

 5. Baş Prokurora

142. Hansı orqan istefa ərizəsini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin özünün verdiyinə əmin olduğu təqdirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin istefasının qəbul olunması haqqında qərar qəbul edir və həmin andan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdiyinə görə vəzifədən getmiş sayılır ?

 1. Konstitusiya Məhkəməsi

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Ekspertiza məhkəməsi

 4. Baş nazir

 5. Baş Prokuror

143. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə hansı müddət ərzində növbədənkənar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkiləri keçirilir ?

 1. 120 gün

 2. 45 gün

 3. 30 gün

 4. 6 ay

 5. 90 gün

144. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə yeni Prezidenti seçilənədək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səlahiyyətlərini kim icra edir ?

 1. Baş Nazir

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Daxili İşlər Naziri

 4. Müdafiə Naziri

 5. Təhlükəsizlik Naziri

145. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə və baş naziri istefa verdikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini kim icra edir ?

 1. Milli Məclisin sədri

 2. Baş Nazir

 3. Daxili İşlər Naziri

 4. Müdafiə Naziri

 5. Təhlükəsizlik Naziri


Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə