Konut ediNDİrme (DEĞİŞİKLİK)Yüklə 28,95 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü28,95 Kb.
#67949

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 4 Ocak 2010 tarihli Yirmisekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur


Sayı:05/2010

KONUT EDİNDİRME (DEĞİŞİKLİK)

YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

63/2007


1. Bu Yasa, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Konut Edindirme Yasası ile birlikte okunur.


Esas Yasanın 2’nci Maddesinin

2.

(1)

Esas Yasa, 2’nci maddesinin “Keşif Maliyeti” tefsirinin birinci satırında yer alan “13’üncü” ibaresi kaldırılmak ve yerine “17’nci” ibaresi konmak suretiyle değiştirilir.

Değiştirilmesi
(2)

Esas Yasa, 2’nci maddesinin “Piyasa Değeri” tefsirinin üçüncü ve dördüncü satırlarında yer alan “ve aynı zamanda emlak piyasasında yer alan birden fazla bilirkişiden de görüş alarak” sözdizisi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.Esas Yasanın 16’ncı Maddesinin

3. Esas Yasa, 16’ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 16’ncı madde konmak suretiyle değiştirilir:


Değiştirilmesi
“Kırsal Kesim Arsa Maliyetlerinin ve Satış Bedellerinin Tespiti

16. İdare, kırsal kesim arsası parselasyonu amacıyla bu Yasanın 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca devraldığı arazinin ve/veya arsanın piyasa değerini, alt yapı keşif raporlarındaki miktarı dikkate alarak tesbit eder. Bakanlar Kurulu, tesbit edilen piyasa değerini, aynen satış bedeli olarak belirleyebileceği gibi, arsanın bulunduğu yeri ve konumunu dikkate alarak piyasa değerinden en çok %75 (yüzde yetmiş beş) oranına kadar indirim yapmak suretiyle arsa satış bedelini tesbit edebilir.”


Esas Yasanın 18’inci Maddesinin Değiştirilmesi


4. Esas Yasa, 18’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasının dördüncü satırında yer alan “halinde” söz dizisinden hemen sonra “ve bu Yasanın 21’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında düzenlenen kuralları yerine getirerek konut inşaatına başlamış ve en azından karkas inşaatını bitirmiş olması koşuluyla” sözdizisi eklenmek suretiyle değiştirilir.

Esas Yasanın 21’inci Maddesinin Değiştirilmesi

5. Esas Yasa, 21’inci maddesi ve Yasaya ekli Cetvel kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 21’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Kırsal Kesim

Bölgeleri ve

Kırsal Kesim


21.

(1)

Kırsal kesim bölgeleri, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.Bölgelerinde

Proje


Uygulamaları
Fasıl 96

14/1959


67/1963

16/1971


31/1976

18/1979


47/1984

48/1989


6/1992

(2)

Kırsal kesim arsalarına hak sahipleri tarafından inşa edilmek üzere Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine kayıtlı mimar ve mühendisler tarafından hazırlanan, Yollar ve Binalar Düzenleme Yasasına ve ilgili mevzuata uygun konut projeleri, Birimin projenin konut amaçlı olması hususunu inceleyip onaylaması, İdarenin de ilgili kırsal kesim arsasına inşasına izin vermesi koşuluyla hak sahibi tarafından inşa edilir. Kırsal kesim arsalarına konut amaçları haricinde herhangi bir yapı yapılamaz ve konut amaçları haricinde işyeri olarak kullanılamaz.


23/1978


52/1984

55/1987


57/2002

70/2003


71/2005
(3)

Kırsal kesim arsaları üzerine yapılacak olan, kapalı alanı ortak kullanım alanları hariç en az 60 (altmış) en çok 130 (yüz otuz) metrekare büyüklüğünde olan konut projelerinde, her yurttaş talep etmesi halinde her türlü inşaat ruhsat, harç ve ücretlerin %50 (yüzde elli)’sinden muaf tutulur. Bu muafiyet her yurttaş için bir defaya mahsustur. Bu muafiyetten geçmiş dönemlerde Devletten kırsal kesim konut projesi alan yurttaşlar yararlanamaz. Yurttaşların daha önce Sosyal Konut Yasası kapsamında proje almadığını ve bu muafiyetten faydalanmak istediğini yazılı olarak bildirmesi üzerine, İdare tarafından durumu ve hazırlanan konut projesi incelenerek uygun görülmesi durumunda, yetkili makama muafiyetle ilgili yazılı bildirim yapılarak muafiyetten yararlanması sağlanır.”Esas Yasanın Geçici 1’inci Maddesinin Değiştirilmesi

6. Esas Yasa, Geçici 1’inci Maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkraları kaldırılmak ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (1)’inci ve (2)’nci fıkralar konmak suretiyle değiştirilir:


“23/1978 (1)

52/1984


55/1987

57/2002


70/2003

71/2005Sosyal Konut Yasası kapsamında hak sahiplerine dağıtılan kırsal kesim arsalarının, bu Yasanın 16’ncı maddesinde öngörülen yöntemle tesbit edilen arsa satış bedeli karşılığında, bu Yasanın 18’inci maddesinde öngörülen yöntemle hak sahiplerine satışı gerçekleştirilir. İdare, dağıtılan arsaların tümünün satışlarını, bu Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 (altı) yıl içerisinde gerçekleştirir. İdarenin çağrısına uymayarak satış senedi ve/veya mukavelesini imzalamayan hak sahipleri hakkında, hak sahipliğinin düşürülmesi için İdare tarafından işlem başlatılır.(2)

41/1977


5/1981

27/1982


23/1985

3/1988


12/1989

44/1990


24/1991

53/1991


17/1992

6/1994


52/1995

39/1998Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca satışı gerçekleşen arsaların satış bedellerinin %50 (yüzde elli)’si İdareye gelir kaydedilir, diğer %50 (yüzde elli)’si ise İdare tarafından Maliye Bakanlığında İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mallar Yasasında belirlenen eşdeğer malların tazmini hesabına yatırılır.”

Esas Yasanın Geçici 2’nci Maddesinin Kaldırılması


7. Esas Yasa, Geçici 2’inci Maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Geçici Madde

Gecikmiş Taksit Borcu ve Gecikme Faizlerini ve/veya Gecikme Zamlarını Ödeme Şekli

23/1978

52/1984


55/1987

57/2002


70/2003

71/20051.Sosyal Konut Yasası uyarınca sosyal konut ve kırsal kesim kredisi alan hak sahipleri, herhangi bir nedenle ödeyemedikleri taksit borçlarının tümünü ve ek mukaveleyi imzaladıkları tarihe kadar tahakkuk eden gecikme faizlerinin ve/veya gecikme zamlarının %90 (yüzde doksan)’ı bağışlanarak geriye kalan %10 (yüzde on)’luk kısmını, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde öder.

Geçici Madde Satışı Gerçekleşen Arsaların Durumu


2. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Esas Yasa uyarınca satışı gerçekleşen kırsal kesim arsalarının satış bedelleri, ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, bu (Değişiklik) Yasasının 3’üncü maddesi ile değiştirilen Esas Yasanın 16’ncı maddesine göre yeniden belirlenir ve belirlenen yeni satış bedeli üzerinden gerekli işlemler yapılır.

Yürürlüğe

Giriş


8. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
Yüklə 28,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə