Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar "A" bəndində göstərilib İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?Yüklə 0,64 Mb.
səhifə4/5
tarix14.07.2018
ölçüsü0,64 Mb.
1   2   3   4   5

a) filialların açılması;

b)səhmləri başqasının adına köçürmək;

c)səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak etmək;

d)müşahidə şurasının üzvlərini seçmək;

e)Mülkiyyət hüququnu etibarlı şəkildə qeydiyyatdan kecirmək

386. Aşağıdakı səhmdarların əsas hüquqlarına daxil deyil:

a)Filialların açılması

b)Qurum haqqında mühüm məlumatı müntəzəm surətdə almaq;

c)səhmdarların ümumü yığıncağında səs vermək;

d)müşahidə şurasının üzvlərini kənarlaşdırmaq;

e)qurumun mənfəətindən pay əldə etmək.

387.Bu korporativ dəyişiklik səhmdarların hüququna aid deyil:

a) Törəmə müəssisələrin yaradılması;

b) əlavə səhmlərin buraxılmasına icazənin verilməsi;

c)Təşkilatın nizamnaməsində dəyişikliklərin edilməsi

d)Təsis müqaviləsinə dəyişikliklərin edilməsi;

e)Fövqəladə əqdlərin qəbul edilməsi.

388.Korporativ idaretmədə səhmdarların qarşısında duran vəzifələrə bu göstərilən vəzifə aid deyil:

a) səhmlərin satışa buraxılması;

b)yığıncaqda səs vermək imkanına malik olmaq;

c) Səhmdarların ümumi yığıncagında iştirak etmək;

d)səhmdarların ümumi yığıncağina dair qaydalar haqqında məlumatlı olmaq;

e) səsvermə prosedurları haqqında məlumatlı olmaq.

389.Səhmdarlar hansı imkana malik deyillər:

a) digər səhmdarın səsvermə hüququna qarşı cıxmaq;

b)Gündəliyə mövzu daxil etmək;

c)məsələlərin həlli yollarını təklif etmək;

d)Şura üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi;

e) Şuraya suallar vermək.

390.İnvestorlar tərəfindən öz hüquqlarının anlaşılması üçün elan edilən prosedurlara bu göstərilən aid deyil:

a) Səhmlərin satışa buraxılması

b)Birləşmə kimi fövqəladə əməliyyatlar;

c)Korporativ aktivlərin mühüm hissəsinin satılmasını idarə edən qaydalar;

d)Korporativ nəzarətin həyata keçirilməsi prosesləri;

e)Korporativ aktivlərin mühüm hissəsinin satılmasını idarə edən prosedurların açıqlanması.

391.Sahibkarliqda korporativ idarəetmə strukturu bu göstəriləni təmin etmir:

a) səhmlərin satışa buraxılmasını

b) icraedici orqanlar arasında məsuliyyətlərin bölüşdürülməsini;

c)şəffaf və işlək bazarların təşviq edilməsini;

d)nəzarət orqanları arasında məsuliyyətlərin bölüşdürülməsini;

e)tənzimləyici orqanlar arasında məsuliyyətlərin bölüşdürülməsini;

392.Korporativ idarəetmə strukturu bu məlumatın açıqlanmasını təmin etmir:

a) təşkilatın bank hesab nömrəsini;

b)təşkilatın fəaliyyətini ;

c) təşkilatın maliyyə durumunu;

d)təşkilatın mülkiyyətini ;

e)təşkilatın idarəedilməsi haqda məlumatları.

393.Açıqlanmalı olan mühüm məlumatlara bu daxil edilmir:

a) bank hesabının nömrəsi;

b)bankın məqsədləri;

c)səsvermə hüquqlarının sahibləri;

d)şura uzvlərinin mükafatlandırılması siyasəti;

e)bankın maliyyə və əməliyyat nəticələri.

394.Sahibkarda hansı keyfiyyət məqbul sayılmır:

a) aqressiv;

b)vicdanlı;

c)tam məlumatlı;

d)qayğılı;

e)ehtiyatlı.

395.Sahibkarın funksiyasına bu aid deyil:

a) biznes planın tərtibinə digər təşkilat rəhbərini dəvət etmək

b)risk siyasətini nəzərdən kecirmək;

c)biznes planını istiqamətləndirmək;

d) Korporativ strategiyanı nəzərdən kecirmək;

e)fəaliyyət məqsədlərini müəyyən etmək.

396.Müasir şəraitdə bank sistemində korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsində bu yoldan istifadə olunmur:

a) ekoloji proseslərin təhlili;

b)intellektual səviyyəli kadrlarla təmin olunma;

c )ETT əsaslanan maddi texniki bazanın mövcudluğu;

d)insan faktoru və idarəetmə mexanizminin uzlaşması;

e)makroiqtisadi proseslərin daimi təhlili.

397.Bank riskləri idarəetmə komitəsinin başlıca vəzifələrinə bu daxil deyil:

a) riskləri nəzərə almamaq;

b)idarəetmə qaydalarını vaxtaşırı qiymətləndirmək;

c) idarəetmə qaydalarını tələb olunduqda yeniləşdirmək.

d)təsdiq olunması üçün Müşahidə Şurasına təqdim etmək.

e)risklərin idarəedilməsi qaydalarını hazırlamaq.

398.Bankın iqtisadiyyatdakı yerinin təmin edilməsində bu göstərici rol oynamır:

a) kadrların secimi;

b)tənzimləyici tələblərə nəzarət;

c)biznes təcrübələrinə nəzarət;

d)iqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin yaxşılaşdırılması;

e) korporativ idarəetmə strukturlarına nəzarət.

399.Nazirlik aşağıdakı funksiyları həyata keçirir. Düzgün olmayanı seç.

a) İqtisadi inkişaf proqramlarına daxil edilən layihələri hazırlamır.

b) Ekoloji təhlükəsizlik və təbii sərvətlərin mühafizəsi sahəsində ümumi tədbirlərimüəyyən edir.

c) Ekoloji təhlükəsizliyi təmin edir.

d) Öz səlahiyyətləri daxiilində mineral xammal bazasından və yer təkindən səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət edilir.

e)Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində ümumi tədbirləri müəyyən edir.

400.Nazirliyin kollegiya üzvləri deyil.

a)Xətti menecerdən

b)Nazir müavinindən

c)Nazirliyin mərkəzi apparatından

d)Yerli qurumların rəhbər işçilərindən

e)Nazirdən

401.Bu funksiyaları Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti həyata keçirmir.

a)Enerjidən istifadəyə nəzarət etmək

b)Müəyyən olunmuş dövlət siyasətini həyata keçirir

c)torpaq istifadələrini suvarma suyu ilə təmin edir

d)Su obyektlərindən götürülən suları müəyyən olunmuş qaydada bölüşdürməyi təmin edir

e)Sudan istifadəyə nəzarət etmək funksiyalarını

402.Cəmiyyətin yerinə yetirdiyi funksiyalara aid deyil meliorasiya sahəsində.

a)İqtisadi inkişaf proqramlarına daxil edilən layihələri hazırlayır.

b)Meliorasiya sahəsində investisiyaların cəlb olunmasını təşkil etmək.

c)Əsaslı vəsait qoyuluşundansəmərəli istifadə olunmasını təmin etmək.

d)Meliorasiya və irriqasiyanın istehsaal bazasını yaratmaq.

e)Elmi-tədqiqat və konstruktor işlərini təşkil etmək.

403.Cəmiyyətin hüquq və səlahiyyəti aşağıdakılardır. Düzgün olmayanı seç.

a) Kooperativləşmə.

b) Su təsərrüfatının inkişafına dair respublika v. ərazi proqramlarını hazırlamaq.

c) Dövlət meliorasiya xidmətini yaratmaq.

d) Qoruyucu meşə əkinlərininin saxlanması qaydalarınıtəsdiq etmək.

e) Normativ metodiki vəsaitlər təqdim etmək.

404.Cəmiyyətin hüquq və səlahiyyətlərinə daxil deyil.

a)Əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi.

b)Hüquqi sənədlərin hazırlanmasında iştirak etmək.

c)Normaları və qaydaları pozanlara qarşı tədbirlər görmək.

d)Sudan istifadəni yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlərin yerinə yetirilməsini tələb etmək.

e)Nazirlik,idarə və müəssisələrdən sudan istifadənin vəziyyətini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə lazımı məlumatları almaq.

405.Nazirliyin əsas vəzifələri aşağıdakılardır.Düzgün olmayanı seç.

a)İstehsal amillərini hərəkətinin sürətləndirilməsi.

b)Təbii sərvətlərin öyrənilməsi

c)Təbii sərvətlərdən istifadə edilmə

d)Təbii sərvətlərin bərpası

e)Bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması

406.Nazirliyin əsas vəzifələrinə aid deyil.

a)Sahədaxili kooperativləşmə

b)AR-da yerin təkinin geoloji öyrənilməsi

c)Meşələrin istifadəsi

d)Su obyektlərinin mühafizəsi

e)Ətraf mühitin mühafizəsi

407. Ərazi üzrə təşkili baxımından kooperasiya aşağıdakı formalarda yaranır. Düzgün olmayanı qeyd et.

a) Xarici kooperativləşmə

b) Rayondaxili kooperativləşmə

c) Regional kooperativləşmə

d) Sahədaxili kooperativləşmə

e) Sahələrarası kooperativləşmə

408.Kooperativləşmə prosesinin səciyələndirmək üçün aşağıdakı göstəricidən istifadə olunur.

a)Dövlətlərarası kooperativləşmənin dövlətdaxili şirkətlərə nisbəti

b)Ümumi istehsal bazarının aşağı düşməsi

c)Əmək məhsuldarlığının artımı

d)Əməyin səmərəli təşkili

e)Məhsulun fond tutumunun azalması

409.Sənayedə ixtisaslaşma isiqamətinə müvafiq olaraq kooperasiyalaşmanın növlərindəndir.

a)Aqreqat məhsullar üzrə kooperativləşmə.

b)Beynəlxalq kooperasiya

c)Rayonlararası kooperativləşmə

d)Rayondaxili kooperativləşmə

e)Sahələrarası kooperativləşmə

410.Ölkəyə investisiya cəlb edilməsi üçün ümumiləşdirilmiş halda aşağıdakı amillərin olması tələb olunmur.

a)Turizmin iqtisadi səmərəsi.

b)Siyasi sabitliyin təmin edilməsi

c)İnvestorların şəxsi və iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunması

d)Xarici investorların cəlb edilməsi üçün dövlətin dəqiq siyasi strategiyasının olması

e)Müasir tələblərə uygun sahəvi quruluş yaradılması.

411.Kooperativləşmənin hansı növüdür?

Burada tam məhsul deyil,onun əsas özəkləri kooperasiya halında qurulur.

a)Hissə üzrə kooperativləşmə

b)Aqreqat məhsullar üzrə kooperativləşmə

c)Texnoloji mərhələ üzrə kooperativləşmə

d)Texnologiyanın vəhdətı

e)Dövlətlərarası kooperativləşmə

412.Birja nədir?

a)Əmtəələrin,xammalın,qiymətlikağızların satışı ilə məşğul olan vaxta.ırı fəaliyyət göstərən topdan buraxılış istiqamətində bazardır.

b)~çanta~ mənasını daşıyır.

c)Bazar iqtisadiyyatının iqtisadi aləti rolunu yerinə yetirir

d)Əmtəələrin,xammalın alışı və satışında azad bazar münasibətlərini formalaşdırır.

e)Standart nümunələr üzrə əmtəələrin kütləvi alqı-satqısıdır.

413.Birjaların yaradılmasında iştirak edə bilərlər.

a)Marağı olan olan fiziki və hüquqi şəxlər

b)Dövlət orqanları

c)Banklar

d)Sığorta şirkətləri

e)Xeyriyyəçi təşlilatlar

414.Birjanın ümumi iclasının səlahiyyətlərinə aid deyil.

a)İş yerinin hazırlanması,avanlıqların hazırlanması,onlara qulluq edilməsi.

b)Birjanın iş qaydasının nəzərdən keçirilməsi və təsdiq olunması.

c)Birja üzvləri tərəfindən ödənilən üzv olmaq.

d)Komissiya üzvlərininyerinə yetirdikləri vəzifələrdən azad edilməsi.

e)Üzvlüyə qəbul olunma və üzvülükdən azad olunma.

415.Ümumi iclaslar arasındakı dövrdə birjanın idarəolunmasını kimlər həyata keçirir?

a)Sədrin başçılığı ilə birja komitəsi

b)Dövlət təşkilatları

c) Direktor

d)Baş direktor

e)Ticarət şöbəsi

416.Birja komitəsinin səlahiyyətlərinə daxil deyil.

a)Uçotun təşkili və aparılması

b)Direktorluğun fəaliyyətinə nəzarət

c)Birjanın əmlakından istifadəyə sərəncam verilməsi

d)İdarə heyətinin vəsaitlərinin sərf olunmasına nəzarət

e)Dövlət təşkilatlarında birjanın təmsil olunması

417.Birjanın idarə heyəti bu funksiyaları həyata keçirmir.

a)İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərən bölmələrin yaradılması.

b)Uçotun təşkili və aparılması

c)Statistik hesabların aparılması

d)Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətin təmin edilməsi

e)Birja əmlakının əldə edilməsi

418.Birjanın idarə heyəti funksiyaları deyil.

a)Qərar və qətnamələrin həyata keçirilməsi

b)Muzdla işləyən işçilərin işə qəbulunun həyata keçirilməsi

c)Reklam fəaliyyətinin təşkili

d)Struktur bölmələrinin yaradılması

e)Sınaq yoxlamalarının təşkili

419.Kütləvi birjalar əsasən bu ölkələrdə yayılmışdır.

a)Avopa ölkələrində

b)Almaniya,Meksika

c)Asiya ölkələrində

d)ABŞ


e)Koreya,Yaponiya

420.Əmtəə birjalarının tipik strukturuna aid deyil.

a)Məsləhət xarakterli xidmətlər

b)Üzvlərin ümumi iclası

c)Təftiş komissiyası

d)Arbitraj komissiyası

e)Birja şurası

421.Birjanın idarə heyətinə aiddir.Düzgün olmayanı seç.

a)Birja komitəsi

b)Palatlar

c)Makleriat

d)Məzənnə təyin edən komissiya

e)Broker idarələri

422.Birjada aşağıdakı sövdələşmələr həyata keçirilir. Düzgün olmayani seç.

a)Struktur bölmələrinin yaradılması

b)Real əmtəənin alqı-satqısı

c)Mülkiyyət hüququ verən sənədlərin təqdim olunması

d)Satıcı nəğd əmtəələrə malik olmalıdır.

e)Göndəriş müddəti bitdikdə satıcı varrantı alıcıya təqdim edir.

423.Real əmtəə üzrə sövdələşmələr nəyə deyilir.

a)Satıcı nəğd əmtəələrə malik olmalıdır və birja müqaviləsində nəzərdə tutulan müddətdə onun göndərilməsini tımin etməlidir.

b)Bu sövdələşmədən dərhal sonraəmtəənin mütləq satışı həyata keçirilməlidir.

c)Mülkiyyət hüququ verən sənəd təqdim olunmalıdır.

e)Alıcı varrant əsasında birja anbarından əmtəəni əldə edir.

424.İdarəetmənin funksional strukturu nədir.

a)Ayrı-ayrı idarəetmə funksialarının həyata keçirilməsi üzrə ixtisaslaşmanı nəzərdə tutur.

b)Müsir sənaye müəssisəsinin idarəedilməsinin təşkilinin daha geniş yayılmış formasıdır.

c)Konkret məsələrin həlli üçün yaradılmış müvəqqəti idarəetmə orqanıdır.

d)Layihə qrupunun üzvləri funksional bölmə rəhbərlərinə tabe olurlar.

e)Layihənin rəhbəri layihə səlahiyyəti adlanan səlahiyyətə malik olur.

425.Müstəqil bölmələr təcrübi olraq eyni məhsulun işlənib hazırlanması,istehsalı və satışına, yada müəyyən regional bazarlrda təsərrüfat nəticələrinə tamamilə cavab verir. Bu.....

a)İdarəetmənin qərargah strukturudur.

b)İdarəetmənin layihə strukturudur.

c)İdarəetmənin xətti strukturudur.

d)İdarəetmənin funksional strukturudur.

e)İdarəetmənin matris strukturudur.

426Maliyyə menecmenti nədir.

a)Firmanın maliyyəsinin idarə edilməsidir.onun şəxsi və borc kapitalı ilə makroiqtisadi səviyyə üzrə spesifik fəaliyyət sahəsini özündə əks etdirir.

b)Milli pul,xarici valyuta. daxili və xarici qiymətli kağızlar,valyuta və fond derivativləridir.

c)Avadanlıqların amortizasiyasının tam dəyərini ödəyən strukturdur.

d)Müvəqqəti sahələrarası investisiya,iqtisadi proqramların həyata keçirilməsi üçün yaradılan komplekslərdir.

e)idarəetmə nəzəriyyəsi məcmusudur,onlar idarəetmə obyektinin parametrlərinin yaxud idarəetmə obyektinə təsir göstərən struktur dəyişdirmək imkanına malikdir.

427.TMK-ın xarakterik əlamətləri deyil.

a)Korporasiyaların müəyyən ölçüsü

b)Müxtəlif ölkələrdə yerləşən bölmələr arasında daxili kooperasiya ticarətinin yüksək intensivliyi.

c)Əməliyyat qərarlarınin yerləşmə ölkələrindən və qəbul edən ölkələrdən nisbi müstəqilliyi.

d)Məşğulluğun qlobal strukturu və menecerlərin çoxtərəfli mobilliyi.

e)Qapalı kooperasiya strukturu çərçivəsində qabaqcıl texnologiyanın işlənib hazırlanması.

428.Korporasiyaların TMK-lara aid edilməsi üçün bu meyarlar tətbiq edilir.Düzgün olmayanı seç.

a)Ticarətin yüksək intensivliyi

b)Korporasisiyanın fəaliyyətdə olduğu ölkələrin sayı

c)Korporasiyanın müəyyən ölçüsü

d)Korporasiyanın gəlir və ya satışlarında xarici əməliyyatlarının minimum payı

e)3 və daha çox ölkənin şirkətlərində səsvermə paylarının 25%-dan çoxuna sahib olmaq

429.Yeni təşkilatın struktur elementlərini layihələşdirərək 4 suala cavab vermək lazımdır.Düzgün olmayanı seç.

a)Biznesin miqyası

b)Təşkilatın əsas komponentləri

c)Onlardan hansıları birləşdirmək ,hansıları ayırmaq lazımdır.

d)Komponentlər hansı ölçüdə və formada olmalıdır

e)Onların yerləşdirilməsi və arasındakı münasıbətlər necə olmalıdır

430.İdarəetmənin təşkilati strukturunun qurulması bu prinsipləri nəzərə almaqla həyata keçirir.Düzgün olmayanı qeyd et.

a)İdarəetmə işlərinin mexanikləşdirmə dərəcəsi

b)İdarəetmə strukturunun biznesin məqsədlərinə uyğun olması

d)Funksiyaların birincisi,id.etmə orqanının ikinci olması

c)İd.etmə strukturu və funksiyalarının vəhdəti

e)Id.etmə strukturunda bütün fəaliyyət növlərinin kompleks şəkildə əlaqələndirilməsi

431. Korporativ id.etmənin ümumi prinsiplərinə aid deyil.

a)İd.etmə işlərinin avtomatlaşdırma dərəcəsi

b)İd.etmə stukturunda id.etmə funksiyalarının mərkəzləşdirilməsi,ixtisaslaşdırılması və intaqrasiyasının səmərəli şəkildə birləşdirilməsi

c)İd.etmə strukturunun müəssisəsinin istehsalvə təşkilati strukturu ilə əlaqəsi

d)İd.etmə strukturunda bütün fəaliyyət növlərinin kompleks şəkildə əlaqələndirilməsi

e)İnformasiyaların toplanması və emalı sisteminin id.etmənin təşkilati sisteminə uyğunluğu

432.İdarəetmə təşkilinin əsası nədir.

a)Müəssisənin strukturunun yaradılmasıdır

b)Biznesin miqyasıdır

c)Biznesin istehsalıdır

d)Firmanın fəaliyyət sfersıdır

e)Kütləvi istehsalın xarakteridir

433.İd.etmə strukurlarıdır.Düzgun olmayanı seç.

a)Müstəqil struktur

b)Funksional struktur

c)Xətti-funksional struktur

d)Qərargah strukturu

e)Matris strukturu

434.Sahibkarlıq idarəetməsi tələb edir.Düzgün olmayanı seç.

a)İşçiləri öyrətmək

b)Diqqətin bazara cəmləşdirilməsi

c)Maliyyə qabaqgörənliyi

d)İd.etmə həlqəsinin qabaqcadan yaradılması

e)Öz güc və qabiliyyətlərinin daha səmərəli etmək

435.Menecer etməyi bacarmalıdır.Düzgün olmayanı seç.

a)İşlərin təhlilini qiymətləndirmək olmayan qərarları qəbul etmək

b)İşçiləri seçmək və öyrətmək

c)İstehsalı təşkil etmək

d)Düzgün və köhnə

e)Lider olmaq

436.Heyətin seçilməsi aşağıdakıları birləşdidirir.Düzgün olmayanı seç.

a)Tam məlumat əldə etmək

b)Kadrların seçilməsi və işə qəbul edilməsi

c)Kadrların öyrədilməsi

d)Kadrlara rəhbərlik edilməsi

e)Heyətin işinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

437.İctimaiyyətlə əlaqə sistemləri 4 istiqamət üzrə inkişaf edir.Düzgün olmayanı seç.

a)İş gününün və məzuniyyətin uzunluğu

b)İctimaiyyətlə əlaqə sisteminin özünün yaranması

c)Müxtəlif növdən olan əlaqələrin uyğunlaşdırılması

d)Firma ilə ictimaiyyət arasındakı ziddiyyətlərin yumşaldılması

e)İctimayi rəyin "tərbiyə edilməsi"

438.Mənəvi stimullaşdırmanın metodlarından deyil.

a)İxtiraların təklif edilməsi

b)Xammal və materiallara qənaət

c)Əmək məhsuldarlığının artırılması

d)Fəhlələrin mənfəət və id.etmədə iştirakının müxtəlif formalarından istifadə edilməsi

e)Əmək fəaliyyətinin horizontal dəstinin qiymətləndirilməsi

439.İnfrastrukturun formalarına aid olmayan variantı göstərin.

a)Bölgü infrastrukturu

b)Sosial infrastruktur

c)İstehsal infrastruktur

d)Bazar infrastrukturu

e)İstehsalın konkret sahəsini xarakterizə dən infrastruktur

440.Nəqliyyat infrastrukturuna aid olmayanı seç.

a)Rabitə

b)Yollar

c)Tunellər

d)Körpülər

e)Kanallar

441.Birja sövdələşmələrinə aid deyil.

a)Mükafatsız sövdələşmələr

b)Real əmtəələrə görə sövdələşmələr

c)Fyuçers sövdələşmələri

d)Sığortalayıcı əməliyyatlara sövdələşmələr

e)Qiymətin sonradan müəyyən edilməsilə sövdələşmələr

442.Əmək birjalarının əsas vəzifələrinə aid deyil.

a)Arzu etməyənlərə iş yerini dəyişməyə kömək etmək

b)İş qüvvəsi bazarında vəziyyəti öyrənmək

c)Gənclərə peşə yönümündə kömək etmək

d)Bir sıra ölkələrdən işsizləri uçota almaq

e)İşə düzəltmək

443. Xidmət göstərən müəssisələrə aid deyil.

a) Köməkçi istehsalatın yaradılması imkanı azalır

b)Çox qiymətli avadanlıqlardan istifadə imkanı artır

c)İstehsalın ixtisaslaşmasını üstünlüklərinə istifadəyə imkan artır

d)Tullantılar əsasında fəaliyyətin diversifikasiyası imkanı artır

e)Yüksək məhsuldarlıqlı avadanlıqlardan istifadə etmək imkanı artır

444.Verilmiş tam məcburi xərclərdən aşkar xərci göstərən variant hansıdir.

a)İstehsal amillərinin qiyməti

b)Mənfəət

c)Gizli xərclər sahibkarın öz əməyinə bərabər olan hissəsi

d)İcarə haqqı

e)Sahibkarın əməyi

445.İstehsal amillərinin daxil olduğu daha düzgün variantı seç.

a)İqtisadi nemətlərin istehsalı üçün istifadə olunan resurslar

b)Əmək ehtiyyatları

c)Maddi ehtiyyatlar

d)Torpaq

e)Kapital

446.Dövlət mülkiyyətinin əsl sahibinin düzgün göstərdiyi variantı seç.

a)Ölkənin bütün vətəndaşları

b)Dövlət başçısı

c)Siyası elita

d)Firma rəhbərləri

e)Dövlət məmurları

447.İstehsal xərclərinin tərkibini düzgün əks etdirən variantı seç.İstehsal xərclərinə

a)Kənar və daxili xərclər,normal mənfəət daxildir

b)Faktiki və daxili xərclər daxildir

c)Yalnız faktiki xərclər daxildir

d)Yalnız daxili xərclər daxildir

e)Faktiki xərclər,normal mənfəət daxildir

448.Dəyişən xərcləri ifadə edən variantı seç.

a)Xammalın satın alınması ilə muzdlu işçilərin əmək haqqı xərcləri

b)Lisenziya alınmasına çəkilən xərclər

c)İnzibati idarə heyyətinin əmək haqqı

d)Köməkçi heyyətinin əmək haqqı

e)Amortizasiya

449.Bankın aktiv əməliyyatı nədir?

a)Vəsaitin yerləşdirilməsi və ondan istifadə edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatlardır

b)Vəsaitin cəlb edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatlardır

c)Vəsaitin göstərilməsi ilə bağlı əməliyyatlardır

d)Heç biri

e)Depozitlərin qəbul edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatlardır

450.Maliyyənin hansı sahəyə aid edən olduğunu ifadə edən düzgün variantı seç.

a)Bölgü dairəsi

b)Üst qurum dairəssi

c)İqtisadi bazis

d)İstehsal sahəsi

e)Təkrar istehsal

451.Maliyyəni vəzifəsinə daxil deyil.

a)Tənzimləmə

b)Nəzarət

c)Bölgü


d)Stimullaşdırma

e)Fiskal vəzifə

452.İqtisadiyyatındövlət tənzimlənməsi metodları hansında tam ifadə oluna bilər.

a)İqtisadi və inzibati metodlar

b)Nəzarət metodları

c)Dolayı metodlar

d)Birbaşa metodlar

e)Deduksiya metodları

453. Bunlardan hansı maliyyə təhlilinin metodlarından deyil.

a)Marijinal təhlil

b)Müqaisəli təhlil

c)Amil metodu

d)Vertikal təhlil

e)Üfüqi təhlil

454.İdarəetmə üslubu deyil?

a)Menecer-multiplikator

b)Menecer-manipulyator

c)Menecer-pessimist

d)Menecer-demokrat

e)Menecer-diktator

455.İdarəetmə sistemlərinə aid deyil.

a)Konsultativ idarəetmə

b)Nəzarət əsaında idarəetmə

c)Maliyyə planlaşdırılması əsaında idarəetmə

d)Anomaliya üzrə uzunmüddətli planlaşdırma əsasında idarəetmə

456.Strateji təsərrüfatçılıq zonasını seçmək üçün bunlara diqqət yetirilmir.

a)Dövlət büdcəsi

b)Coğrafi region

c)Müştərilər

d)Texnologiya

e)Tələbin strukturu və səviyyəsi

457.Mənfəət doğru ifadə olunub.

a)Mənfəət məcmu gəlir-məcmu xərc

b)Mənfəət məcmu gəlir-maya dəyəri

c)mənfəət istehsalın həcmi+qiymət

d)Mənfəət gəlir-qiymət+vergi dərəcəsi

e)Mənfəət gəlir+qiymət-vergi dərəcəsi

458.Birjanın yaradılmasında iştirak edə bilər.

a)Hüquqi və fiziki şəxslər

b)Dini təşkilatlar

c) Xeyriyyəçi təşkilatlatlar

d)Banklar

e)Sığorta şirkətləri

459.Birja düzgün ifadə olunub?

a)Əmtəələrin,xammalın ,qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan daimi fəaliyyət göstərən bazar

b)Əmtəələrin söğortasını həyata keçirən dövlət təşkilatıdır

c)Əmtəə,xammalın satışını həyata keçirən firmadır

d)Əmtəə alqı-satqısinı həyata keçirən bazardır

e)Heç bir variantda düzgun ifadə olunmayıb

460.Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatını hansı orqan həyata keçirir.

a)Ədliyyə Nazirliyi

b)Vergilər Nazirliyi

c)Maliyyə Nazirliyi

d)Milli Bank

e)Dövlət Statistika İdarəsi

461.Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan sənədlərdən deyil.

a)İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən qeydiyyata dair müvafiq sənəd.

b)Təsisçinin hüquqi ünvanı haqqında sənəd

c)Hüquqi şəxsin nizamnaməsiYüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə