Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar "A" bəndində göstərilib İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?Yüklə 0,64 Mb.
səhifə5/5
tarix14.07.2018
ölçüsü0,64 Mb.
1   2   3   4   5

d)Dövlət rüsumundan ödənilməsi üçün sənəd

e)Təsis sənədləri

462.Dövlətin fasiləsiz həyata keçirdiyi fəaliyyətlərindəndir.

a)Kommunal xidmət göstərmək

b)Ədalətli gəlir bölgüsü

c)İnflyasiyanın qarşısını almaq

d)İşsizliyin qarşısını almaq

e)İnhisarçılığın qarşısını almaq

463.Klassik menecmentin nümayəndələridir

a)Q.Taun, A.Marşal, F.Teylor

b)A.Marşal, Q.Emirson, Q.Ford

c)F.Teylor, Q.Emirson, Q.Ford

d)R.Ouen, Q.Taun

e)K.Ouen,Q.Emirson

464.Bələdiyyə mülkiyyətinə daxil olan torpaqlar

a)Ümumi istifadədə olan fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar

b)Kənd təsərrüfatına az yararli olan torpaqlar

c)Kənd təsərrüf-na tam yararsız olan torpaqlar

d)Heç bir variant

e)Yararlı hala salınan k/t təyinatlı torpaqlar

465.Dünya təsərrüfat sisteminin formalaşmasında məqsəd

a)Çox gəlir,İqtisadi,siyasi,sosial təhlükəsizlik,beynəlxalq əlaqə və s.

b)Beynəlxalq yaxınlaşma

c)Regional yaxınlaşma

d)İnteqrasiyanın vacibliyi

e)Ümumi k/t bazarını formalaşması

466. Azərbaycan Respublikasının NK-nin səlahiyyətinə daxildir.

a)Variantlarda göstərilənlərin hamısı.

b)Xalqın rifahının təmin edilməsi

c)Elmin və texnikanın inkişafını təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsi

d)Təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməsi

e)pul və maliyyə sisteminin möhkəmləndirilməsi

467.Azərbaycan Respublikasının NK-nin səlahiyyətlərinə daxil deyil.

a)Dunya təsərrüfat sistemində iqtisadi inteqrasiya.

b)Bankların və digər təşkilatların idarəedilməsi.

c)Müəssisələrin və birjaların nəqliyyatı.

d)Vahid uçot və statistika sisteminin təşkili.

e)Əmək haqqı və ictimai təminat

468..İdarəetmə oqanları bölünürlər ......

a)Qanunvericilik,idarəedici və məhkəmə orqanlarına

b)Qanunvericilik və məhkəmə oqanlarına

c)Milli Məclis və məhkəmə orqanları

d)Nazirlər Kabineti,Ali məhkəmə,Apelyasiya məhkəməsi

e)Milli Məclis,Nazirliklər

469.Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik orqanıdır.

a)Milli Məclis

b)Ölkə prezidenti

c)Nazirlər Kabineti

d)İqtisad məhkəməsi

e)Rəyasət heyəti

470.Azərbaycan Respublikasının idarəedici orqanlarına aid deyil.

a)Məhkəmə hakimiyyəti

b)Olkə prezidenti

c)Ölkə prezidentinin administrasiyası

d)Müxtəlif nazirliklər

e)Konserilər

471. Məhkəmə hakimiyyəti deyil.

a)Komitələr

b)Konstitusiya məhkəməsi

c)Ali məhkəmə

d)Apelyasiya məhkəməsi

e)İqtisad məhkəməsi

472.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Az.Res.-nın NK-in icra orqanıdır.

a)Rəyasət heyəti

b)Komitələr

c)Nazirliklər

d)Ali məhkəmə

e)Konserilər

473. Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi 19-cu əsrin neçənci illərində meydana geldi:

a) 19-cu əsrin 10 illərində

b) 19-cu əsrin son 11 illərində

c) 19-cu əsrin son 12 illərində

d) 19-cu əsrin son 13 illərində

e) 19-cu əsrin son 15 illərində

474.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi:

a) Müəssisə rentabelli və mənfəətlə işləməlidir

b) Müəssisə iri həcmli olmalıdır

c) Müəssisə çoxlu müqavillələr bağlamalıdır

d) Müəssisə çoxlu işçi götürməlidir

e) Müəssisə ziyanla işləməlidir

475.İdarəetmədə insan ehtiyatları nəzəriyyəsinin görkəmli nümayəndəsi kim olmuşdur?

a) Quqlas Mak-Qredor

b) F.Engels

c) K.Devis

d) X.Pirson

e) D.Ren

476. Sənayedə daha sonra yeni idarəetmə formalarının tətbiqinin əsasını qoyan alim kim olmuşdur?

a) E.Meyo

b) F.Teylor

c) C. Barnardin

d) Mak-Qredor

e) M.Follett

477. Müasir idarəetmə şəraitində kollektivdə sağlam və əlverişli psixoloji mühit nə vaxt

yarana bilər?

a) Kollektivdə xoş əhval, sağlam mühit olduqda

b) Kollektivdə hərc-mərclik olduqda

c) Kollektivdə pis əhval ruhiyə olduqda

d) Kollektivdə rəhbərlik zəif olduqda

e) Kollektivdə nizam-intizam olmadıqda

478. İdarəetmə çərçivəsi hansı alim tərəfindən təqdim edilmişdir?

a) R.Bleyk

b) N.Tiçi

c) R.Ponnenbaum

d) U.Şmitd

e) F.Engels

479. İdarəetmə prosesinin ən sadə forması hansılrdır?

a) Rəhbərin ona tabe olan kollektivdə fəaliyyəti

b) Rəhbərin kollektivdə davranışı

c) Rəhbərin kollektivdə öz başnalığı

d) Rəhbərin kollektivdə səhrənkarlığı

e) Rəhbərin kollektivdə fəaliyyətsizliyi

480.İdarəetmədə sərəncam vermə nədir?

a) Vəzifəli şəxs tərəfindən verilən göstrişləri özündə əks etdirən sənəd

b) Verilən göstərişləri özündə birləşdirən sənəd

c) Verilən göstərişləri özündə layihələşdirən sənəd

d) Verilən göstərişləri özündə birləşdirməyən sənəd

e) Verilən göstərişləri özündə əks etdirməyən sənəd

481.Təşkilatda effektiv nəzarətin xarakteristikası nədir?

a) Strateji cəhətdən məqsədyönlü olmalıdır

b) İşçilərin sayı çox olmalıdir

c) İşçilər arasında həvəsləndirmə olmalıdır

d) İşçilərin maliyyə dəstəyi çox olmalıdır

e) Ümumiyyətcə heç biri olmamalıdır

482.İdarəetmədə qərarlar necə başa düşülür?

a) Təşkilatda baş verən əsas əməliyyatlar

b) Təşkilatda baş verən uğursuzluqlar

c) Təşkilatda baş verən hadisələr

d) Təşkilatdakı vəzifələrin təsnifləşdirilməsi

e) Təşkilatdakı mükafatlandırma metodları

483.İdarəetmə metod Yunan sözü olmaqla nə mənasında işlənir?

a) Tədqiqat

b) Təbliğat

c) Kəşetmə

d) Hərəkət etmə

e) Tənqid etmə

484.İdarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbərlik neçə şərtə əməl etməlidir?

a) idarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbər altı başlıca şərtə əməl etməlidir.

b) idarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbər dörd başlıca şərtə əməl etməlidir.

c) idarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbər beş başlıca şərtə əməl etməlidir.

d) idarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbər üç başlıca şərtə əməl etməlidir.

e) idarəetmə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün rəhbər yeddi başlıca şərtə əməl etməlidir.

485.Koperativin idarə edilməsinin ali orqanı nədir?

a) Üzvlərin ümumi yığıncağı

b) Üzvlərin tutduğu vəzifə

c) Üzvlərin qəbul etdikləri nizamnamə

d) Üzvlərin qəbul etdikləri qərarlar

e) Üzvlərin əldəet dikləri gəlirlər

486.İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafını təmin edən neçə yanaşma məlumdur?

a) İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafını təmin edən dörd yanaşma məlumdur.

b)İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafını təmin edən yeddi yanaşma məlumdur.

c) İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafını təmin edən səkkiz yanaşma məlumdur.

d) İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafını təmin edən altı yanaşma məlumdur.

e) İdarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafını təmin edən beş yanaşma məlumdur.

487.Menecmentin neçə funksiyası vardır?

a) Menecmentin dörd funksiyası vardır.

b) Menecmentin on bir funksiyası vardır.

c) Menecmentin səkkiz funksiyası vardır.

d) Menecmentin on dörd funksiyası vardır.

e) Menecmentin on səkkiz funksiyası vardır.

488. Menecmentin funksiyaları hansılardır ?

a)Menecmentin funksiyaları-planlaşdırma, təşkiletmə, əlaqələndirmə(motivasiya) və nəzarət funksiyalarıdır.

b) Menecmentin funksiyaları əlaqələndirmə və əsaslandırma funksiyalarıdır.

c) Menecmentin funksiyaları qəraraalma və uzlaşdırma funksiyalarıdır.

d) Menecmentin funksiyaları sərəncam və nizamlama funksiyalarıdır.

e) Menecmentin funksiyaları – müəyyənetmə, əsaslandırma və nəzarət funksiyalarıdır.

489.Planlaşdırma funksiyası dedikdə nə başa düşülür?

a) Planlaşdırma məqsədin müəyyənləşdirilməsi və onlara çatılması yollarıdır

b)Planlaşdırma gəlirləri müəyyən etmə yollarıdır.

c) Planlaşdırma istehsalı müəyyən etmə yollarıdır.

d) Planlaşdırma xərcləri müəyyən etmə yollarıdır.

e) Planlaşdırma mənfəəti müəyyən etmə yollarıdır.

490.Yerli rəy sorgusu hansı məsələlər barədə vətəndaşların rəyinin öyrənilməsidir?


 1. Yerli əhəmiyətli məsələlər

 2. Dövlət əhəmiyətli məsələlər

 3. Ümumi əhəmiyətli məsələlər

 4. Xüsusi əhəmiyətli məsələlər

 5. Sahəvi əhəmiyətli məsələlər

491.Bələdiyyələr nə əsasında fəaliyyət göstərir?

 1. Nizamnamə

 2. Əsasnamə

 3. Təlimat

 4. Qayda

 5. Qərar

492.Koperasiya dedikdə nə başa dşülür?

 1. Əmək, maddi texniki ehtiyatlardan və maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə etmək naminə onların könüllü birləşməsi formasıdır

 2. Torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmə vasitəsidir

 3. Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək vasitəsidir

 4. Maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək vasitəsidir

 5. Xammal və material ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmə vasitəsidid

493.Prosesli yanaşma hansı məktəb nümayəndələri tərəfindən öyrənilmişdir?

a) Prosesli yanaşma inzibati məktəb nümayəndələri tərəfindən öyrənilmişdir

b)Prosesli yanaşma davranış haqqında elmi məktəb nümayəndələri tərəfindən öyrənilmişdir.

c) Prosesli yanaşma elmi məktəbin nümayəndələri tərəfindən öyrənilmişdir.

d) Prosesli yanaşma insan münasibətləri məktəbi nümayəndələri tərəfindən öyrənilmişdir.

e) Prosesli yanaşma kəmiyyət metodları məktəbi tərəfindən nümayəndələri tərəfindən öyrənilmişdir.

494.Prosesli yanaşma nəyə deyilir?

a) Fasiləsiz qarşılıqlı əlaqədə olan fəaliyyətə prosesli yanaşma deyilir.

b)Sex rəisi ilə texnoloq olan əlaqəyə prosesli yanaşma deyilir.

c) Tabeçi-icraçı nümayəndələrinə prosesli yanaşma deyilir.

d) Rəhbərlə başçı arasında olan əlaqəyə prosesli yanaşma deyilir.

e) Mütəxəssislə fəhlə arasında olan əlaqəyə prosesli yanaşma deyilir.495.Koperasiya əlaqələrində əsasən neçə amil nəzərə alınır?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 6

 5. 5

496.AR Baş Nazirini kim vəzifəyə təyin edir?

 1. ARMM-nin razılıgı ilə AR Prezidenti

 2. AR Prezidentinin razılıgı ilə ARMM-si

 3. AR Prezidentinin razılıgı ilə AR Konustitusiya Məhkəməsi

 4. AR Prezidentinin razılıgı ilə AR-nın Ali Məhkəməsi

 5. AR Prezidentinin razılıgı ilə AR Ali Məhkəməsinin plenumu

497.Melorasiya və su təsərüfatı açıq səhimdar cəmiyətinə kim başçılıq edir?

 1. Sədr

 2. Sədr müavini

 3. Şöbə müdiri

 4. Sahə müdiri

 5. Aparıcı mütəxəsislər

498.Payız sesiyası nə vaxt başlanır və nə vaxta qədər davam edir?

 1. Sentyabrın 30-dan dekabrın 30-a dək

 2. Sentyabrın 30 dan dekabrın 28-ə dək

 3. Sentyabrın 25-dən dekabrın 25-ə dək

 4. Sentyabrın 20-dən dekabrın 20-nə dək

 5. Sentyabrın 20-dən dekabrın 25-ə dək

499.Əgər fevralın 1-i, sentyabrın 30-u istirahət günlərinə düşərsə sesiya bu gündən sonra nə vaxt öz iş gününə başlayır?

 1. Birinci iş günü

 2. Ikinci iş günü

 3. Üçüncü iş günü

 4. Dördüncü iş günü

 5. Beşinci iş gün

500.Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri nəyə başçılıq edir və onun fəaliyyətini istiqamətləndirir?

 1. Azərbaycan Respublikasının hökumətinə

 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirliklərinə

 3. Azərbaycan Respublikasının komitələriniə

 4. Azərbaycan Respublikasının baş idarələrinə

 5. Azərbaycan Respublikasının konsrinlərinə


Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə