Köy yerleşİm planlarina yönelik sayisal harita yapimiYüklə 31,66 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü31,66 Kb.
#38127


İZMİR İLİ URLA İLÇESİ
URLA ATATÜRK İLKOKULU
İNŞAATI İÇİN YAPILACAK
ZEMİN VE TEMEL ETÜT
İŞİNE  AİT
TEKNİK ŞARTNAME 
 

 
 

MADDE 1 - ŞARTNAMENİN KONUSU

İzmir ili, Urla İlçesi, 2100 Ada, 1 Parselde yapılması planlanan Urla Atatürk İlkokulu inşaatı için;

Zemin ve Temel Etüt raporunun hazırlanması işidir.

Bu şartnamede İzmir İl Özel İdaresi Yapı İşleri ve İmar Daire Başkanlığı İDARE, işi yapacak firma ve şahıslar YÜKLENİCİ olarak tanımlanmıştır.

 

MADDE 2 - ŞARTNAMENİN KAPSAMI
İzmir ili, Urla İlçesi, 2100 Ada, 1 Parselde yapılması planlanan Urla Atatürk İlkokulu inşaatı için;

hazırlanacak olan zemin ve temel etüd raporu üç nüsha olarak düzenlenecektir.MADDE 3- İŞİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR

 

Yüklenici ihale konusuna giren işi, işin sözleşmesine, tip idari şartnamesine, hizmet işleri genel şartnamesine ve eklerindeki koşul ve hükümler  ile bu şartname hükümlerine, teknik ve ekonomik faktörlere ve sanat kurallarına uygun, eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak yapmakla yükümlüdür. İşin kontrol ve kabul merci idare Etüt ve Proje Müdürlüğüdür.


MADDE 4- YAPILACAK İŞİN KONUSU
İzmir ili, Urla İlçesi, 2100 Ada, 1 Parselde yapılması planlanan Urla Atatürk İlkokulu inşaatı için;

Zemin ve Temel Etüt raporunun, hazırlanması işidir.


Yapılacak olan bu çalışma mülga ” ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN” 10.08.2005 tarih ve B09.0.Y.İ.G.0.13.00.09+13/815 sayılı genelge’ ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” genelgesine uygun olarak hazırlanacaktır.
MADDE 5-YAPILACAK İŞİN KAPSAMI

5.1. İnceleme alanında idarenin kontrol mühendisleri tarafından tespit edilen sondaj yerlerine, yüklenici tarafından zemin sondaj makineleri nakledilecektir.
5.2. Çalışma alanında; için idarece belirtilen noktalarda;
İzmir ili, Urla İlçesi, 2100 Ada, 1 Parselde yapılması planlanan Urla Atatürk İlkokulu inşaatı için;


  • 3 x 20 metre sondaj çalışması yapılacaktır.

Açılacak zemin sondaj kuyularında, kohezyonsuz (kum-çakıl), kohezyonlu (kil-silt) ve kohezyonlu-kohezyonsuz (çakıl-kum-silt kil karışımlı) zeminlere her 1,50 metrede bir düzenli olarak SPT (Standart Penetrasyon Testi), kohezyonlu zeminlerde SPT ve tüp numune (Shelby), kaya ortamında ise sürekli karotlu ilerleme yapılacaktır. Killi zeminlerde konsolidasyon deneyi yapılacaktır. Ayrık zeminlerde 20 metre sondaj yapılacak, sağlam kayaya daha erken derinliklerde ulaşılan kuyularda sağlam kayada RQD %70’e ulaştıktan sonra sondaj bitirilecektir.


5.3 Sondajlar sırasında alınmış olan örselenmiş (poşet numune), örselenmemiş (tüp numune-

shelby) ve karot numuneler alınarak, numuneler ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından onaylı laboratuara gönderilmek üzere düzenli olarak muhafaza edilecektir.


5.4 Kaya ortamında, karotlar numuneler üzerinde RQD ve TCR yüzdeleri bulunacak ve laboratuar deneyleri yapılacaktır. Kaya ortamına girildiğinde RQD %70’e ulaştıktan sonra sondaj bitirilecektir.
5.5 Alınan zemin ve kaya numuneleri türlerine göre, doğal su muhtevası, doğal birim hacim ağırlığı, kıvam limitleri, elek analizi, hidrometre deneyi, serbest basınç dayanımı, üç eksenli basınç dayanımı, tek eksenli, nokta yükleme, özgül ağırlık ve kesme kutusu deneyleri yapılacaktır.
5.6 Sondaj ve arazi deneylerinden elde edilen veriler çizelgeler halinde ve yorumlanarak verilmelidir. Ayrıca sondaj yerlerinin koordinatları bir tablo halinde verilmeli ve plankote ve vaziyet planı üzerine işlenmelidir. Ek olarak verilecek sondaj loglarında TSE standartlarında

belirlenmis semboller kullanılacak, sondaj yerlerinin koordinatları, sondaj makinesinin türü, sondörün adı ve soyadı, sondajın yapıldıgı tarihler, hava durumu, yeraltısuyuna iliskin en az 7 günlük gözlemler, zemin birimlerinin düsey yöndeki değisimleri, zemin tanımlamaları, alınan örselenmis ve örselenmemis örneklerin derinlikleri, örselenmemis örnegin türü, arazide yapılan deneyler logu hazırlayan tarafından imzalı olarak sunulacaktır. Sondaj çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan kuyulara PVC borular indirilerek, yeraltı suyu ölçümleri, yapılacaktır.


5.7 Temel hafriyatından çıkacak malzemenin temel dolgu malzemesi olarak kullanılıp kullanılamayacağı belirtilecektir.    1. Çalışma alanında; serim lokasyonları idarece belirtilen noktalarda;
  • İzmir ili, Urla İlçesi, 2100 Ada, 1 Parselde yapılması planlanan Urla Atatürk İlkokulu inşaatı zemin ve temel etüdü için, 2 adet sismik kırılma çalışması, 2 adet MASW ( Yüzey Dalgalarının çok kanallı analizi ) çalışması yapılacak, sismik veri toplamada, P ve S dalgası ayrı ayrı elde edilecek, en az 12 kanal kayıt olacak ve toplam serim uzunluğu en az 46 m olacaktır.


5.9 Her sismik serimde P ve S hızlarının ölçülmesi düz ve ters (karşılıklı) atışlarla yapılacak, S kayıtları için ise çift polariteli olarak ölçü alınacaktır.
5.10 Yapılacak olan her sismik kırılma çalışması için, parselin tanınmasını sağlayacak şekilde geniş açıdan, serimin her iki tarafından, jeofizik alet donanımlarını ve S kaydı alma düzeneğini gösterir biçimde fotoğraflanacaktır.
5.11 Her sismik kayıt, en az 4 yığmalı (sinyal biriktirmeli- stack) alınacaktır.

5.12 MASW ölçümlerinde minimum 12 jeofon kullanılacak, jeofonların frekansları;1Hz–4.5 Hz aralığında olmalıdır.
5.13 Kaynak olarak minimum 8 kg ’lık bir balyoz ve demir plakanın kullanılmalı, her bir atış istasyonunda sinyal/gürültü oranını arttırmak için ardarda en az 4 vuruş gerçekleştirilecektir.
5.14 MASW yönteminde, yakın ve uzak açılım yöntemi kullanılarak ölçümler alınacaktır. Yakın açılımda, ofset uzaklığı jeofon aralıklarının 3-4 katı kadar olmalıdır. Uzak açılımda ise ofset uzaklığı toplam serim uzunluğunun yarısı olacak şekilde seçilmelidir. Jeofon aralıkları, İdare tarafından belirlenecektir.
5.15 İnceleme alanında yapılacak olan MASW ölçümünde, ölçüler ayrı ayrı alınacak olup, uzak ve yakın açılım ile alınan ölçümler birleştirilerek değerlendirme yapılacaktır.
5.16 Yapılacak olan ölçüm için, parselin tanınmasını sağlayacak şekilde geniş açıdan, serimin her iki tarafından, jeofizik alet donanımlarını gösterir biçimde fotoğraflanacak ve ölçümlerin hangi açılıma ait olduğu belirtilecektir.

5.17 Düzenlenecek raporda, elde edilen tüm kayıtlar ve fotoğraflar tarihli ve saatli olarak verilecektir. Alınan kayıtların orjinal çıktıları, tüm profillere ait konum krokileri ve gereken diğer konum belirleyici çizimler (kroki vb) rapora eklenerek hazırlanan her sayfa sorumlu mühendis tarafından paraflanacaktır.
5.18 Rapora ait her sayfa üzerinde, çalışma alanına ait ada- pafta- parsel- ilçe gibi o yere ait tanıtıcı bilgiler üst bilgi olarak yer almalıdır. Hesaplanan tüm jeofizik veriler, serim ve ölçüler için tablolar halinde açıkça anlaşılacak şekilde düzenlenecektir.
5.19 Yapılacak olan arazi çalışmaları asgari adetlerde belirlenmiş olup idare tarafından gerekli görüldüğünde artırılabilecektir. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucu; mülga ‘’ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN’’ ’10.08.2005 tarih ve B09.0.Y.İ.G.0.13.00.09+13/815 sayılı genelge’ ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” genelgesine uygun olarak rapor hazırlanacaktır.
MADDE 6- YAPILACAK İŞİN TANIMI
Çalışma alanında; İzmir ili, Urla İlçesi, 2100 Ada, 1 Parselde yapılması planlanan Urla Atatürk İlkokulu inşaatı için; Sondaj noktaları ve sismik serimin yapılacağı yerler idare tarafından belirlenecektir.
MADDE 7-ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK MAKİNE VE EKİPMAN
Sahadaki tüm çalışmaları, Yüklenici Firmanın ekibi yürütecektir. Sondaj çalışmaları, Rotary Morset/zincir baskılı Sondaj makinesi, tripleks çamur ile gerçekleştirilecektir. Sondaj noktaları ve sismik serimin yapılacağı yerler idare tarafından belirlenecektir.
MADDE 8- ZEMİN VE TEMEL ETÜT RAPORUNUN TESLİMİ, ONAMA VE KABUL İŞLEMLERİ

 

Yüklenici, hazırladığı raporu dilekçe ile idareye teslim eder. İdare raporu mülga ‘’ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN’’ ’10.08.2005 tarih ve B09.0.Y.İ.G.0.13.00.09+13/815 sayılı genelge’ ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” genelgesine uygun olarak inceler. Her hangi bir eksik olması halinde rapor yükleniciye eksikliklerin giderilmesi için teslim edilir. Yüklenici, idarenin belirttiği tüm düzeltmeleri yapmakla mükelleftir. İdare, yüklenicinin rapordaki eksikliklerini giderdiğini raporunu teslim etmesinden sonra tekrar inceler ve uygun bulması halinde onaylar. Kabul işlemleri sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılır.


MADDE 9- İDAREYE TESLİM EDİLECEK BELGELER
Yüklenici; idarece belirtilen noktalarda;

İzmir ili, Urla İlçesi, 2100 Ada, 1 Parselde yapılması planlanan Urla Atatürk İlkokulu inşaatı için;

zemin etüd raporu düzenleyecektir. Hazırlanan rapordan en az 3 nüsha ve 1 adet dijital (cd/dvd) olarak idareye ekleri ile birlikte eksiksiz olarak teslim edecektir. Yüklenici ilgili odaya kayıt belgesini idareye teslim edecektir.
MADDE 10-ÇALIŞMA USULÜ
1.Yüklenici, yapacak olduğu tüm saha çalışmalarında, İdare tarafından belirlenen Kontrol Mühendislerinin bilgisi dahilinde işi gerçekleştirmek zorundadır.
2.Sondaj ekibi, çalışacağı alanın etrafında oluşabilecek kaza ve çalışanların dışında alana girişi engellemek için koruma şeridi ile çalışma alanını kapatmak zorundadır.
3.Yüklenici, saha çalışmaları esnasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği tüm tedbirleri almak ve ekipmanları bulundurmak zorundadır.
4.Yüklenici, saha çalışmalarını tamamlamasına müteakip çalışma alanında daha sonra herhangi bir olumsuzluğun oluşmaması için tüm tedbirleri almak zorundadır.
5.Yüklenici, Teknik Şartnamede hüküm bulunmayan konulardaki çalışmalarını İdarenin belirlediği ve/veya talep ettiği esaslara göre yapmak zorundadır.
6.Yüklenici bu şartnamede tanımlanan işleri noksansız olarak ilgili kanun, yönetmelik, genelge, sözleşme ve şartnamelerde belirtilen veri üretim ve yönetim kurallarına uygun olarak tamamlayacaktır. Bu süre raporun idareye teslimine kadar olup onay süresini kapsamamaktadır.
7. Çevreye ve üçüncü kişilere gelebilecek her türlü zarardan yüklenici sorumludur.
8. Bu sözleşmede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 11- İŞİN TAMAMLANMASI

Tüm teknik belge harcı gibi hususlar yüklenici firmaya aittir.

Nesrin BARIŞ

Dr. Jeoloji.Yük. Müh.

Yüklə 31,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə