KüLTÜr ve sosyal iŞler müDÜRLÜĞÜ “Şİİr yarişmasi” Şartnamesi Birinci Bölüm yarişmanin amaciYüklə 32,27 Kb.
tarix28.12.2017
ölçüsü32,27 Kb.
#36284

BAYRAKLI BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİİR YARIŞMASI”ŞARTNAMESİ

Birinci Bölüm

YARIŞMANIN AMACI

Bayraklı Belediyesi olarak Bayraklı halkının sanat, kültür ve edebiyata olan ilgisini arttırmak insanları sanatsal aktivitelere teşvik etmek duygularını dile getirebilmelerine imkan tanıyabilmek ve yeni eserler üretmeye özendirmeyi amaçlayan “BARIŞ” temalı yarışmamız “Şiir Yarışması” adını taşıyacaktır.İkinci Bölüm

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan,18 yaş altı ve yetişkin olmak üzere 2 (iki) kategoride katılım sağlanabilecektir.

2. Seçici Kurul üyeleri, Jüri üyeleri ve bu üyelerin birinci ve ikinci derece akrabaları ile Bayraklı Belediyesi çalışanları yarışmaya katılamazlar.

3. Yarışmaya gönderilen şiirlerin ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.

4. Yarışmaya katılan şiirler daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir. Şiirlerin bir başka yerde yayınlanmış veya bir başkasına ait olması durumunda yasal yükümlülükler katılımcıya ait olacaktır.

5. Bir şair, yarışmaya en fazla 2 (iki) şiirle katılabilir.6. Yarışmaya katılan şiirler bilgisayar ortamında yazılacak ise; 1.5 satır aralıklı ve 12 punto Times New Roman karakterle yazılmış olmalı; şiir uzunluğu 3 A4 sayfasını geçmemelidir.

7. Yarışmaya katılan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Bayraklı Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışmaya katılan eserler, bütün telif haklarıyla Bayraklı Belediyesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Bayraklı Belediyesi, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerde eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, kitap, broşür v.b. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyaya yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

8. Yarışmaya katılan şiir sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

9. Bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığın tespit edilmesi durumunda, yarışma dışı bırakılacaktır.

10.Eserin sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici, bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Argo, kaba tabir vs. kullanılamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen olmaması ve anlamsız olmaması, ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.
Üçüncü Bölüm

KARŞILIKLI HAKLAR

1.Şair, Bayraklı Belediyesi “Şiir Yarışması” için gönderdiği şiiri/şiirleri yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.

2. Şairler; şiirin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve aynı şiirle başka bir yarışmaya katılmadığını taahhüt edip, Bayraklı Belediyesi “Şiir Yarışması” özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK- 1) belgeyi, başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.

3.Şair olarak bilgisi bulunan kişiye ait olmayan, bir başkası tarafından yazıldığı halde kısmen veya tamamen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler, ödül alsalar bile, yarışmadan elenir.(Bir kısmı veya tamamen kopya olduğunun anlaşılması durumunda, gerçek şairine bilgi verilir ve yasal takip yapmak istemesi durumunda kopyalayana ait her türlü bilgi kendisine iletilir.)

4. Telif hakları tamamen bir başkasına veya bir kuruluşa devredilmiş olan şiirler yarışmaya alınmaz.(Yarışmaya gönderilecek olan şiirlerin telif haklarının tamamıyla başvuran şaire ait olması gerekmektedir.)

5. Şairler bu yarışmaya gönderdikleri şiirlerini, başka hiçbir yarışmaya gönderemezler. Bu husus tespit edildiğinde, hangi aşamada olursa olsun, şiir- şiirler yarışma dışı bırakılır, herhangi bir para ödülü verilmiş ise para geri alınır.

6. Yarışmaya gönderilen şiirlerin tamamı veya bir kısmı, şairin gerçek ismi ve fotoğrafı kullanılarak kitap haline getirilebilir, yerel ve ulusal basında yayımlanabilir, internet ortamında kullanılabilir; şairine iade edilemez.

7. “İdare” tarafından uygun görülmesi koşulu ile şiirlerini, ödül törenine davet edilmiş şairlerle ve yarışmada dereceye giren şairlerle birlikte okuyabilirler.8.İş bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Bayraklı Belediyesi yetkilidir. Bu şartnamenin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar İzmir Mahkemelerince çözümlenir.

Dördüncü Bölüm

YAPITIN TESLİMİ

1. Yarışmacılar en geç 1 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar yapıtlarına ilişkin tüm materyallerini (detayları aşağıdadır) beş rakam ya da harften oluşan rumuzlu bir zarf içinde aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü posta ile ya da makbuz karşılığı (alındı belgesi) elden teslim eder.

2. Yarışmaya gönderilen şiirler, en geç 1 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamazlar. Postada olacak gecikmeler ve kayıplardan Bayraklı Belediyesi sorumlu tutulamaz. Ayrıca belirtilen adres dışında Bayraklı Belediyesi’nin herhangi bir birim veya hizmet binasına gönderilmiş ve Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Anadolu Cad. Fuat Edip Baksı Mahallesi No:175 D:3 Manzara Apartmanı adresine ulaştırılamamış yapıtlar “İdare” tarafından teslim alınmış sayılmaz.

3. Her şiire şair tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşıyan, taşımayan beş harften oluşabilir. Yarışmaya birden çok şiirle katılan şair her yapıt için başka bir rumuz kullanacaktır.

4. Şair, her şiir için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.

5. Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, şairin şiiri için kullandığı rumuz ile BAYRAKLI BELEDİYESİ “ŞİİR YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır.

6. Şairler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde:

a.2 adet CD (elektronik ortamda yazılı şiirlerin yüklü olduğu)

b. KAPALI KİMLİK ZARFI (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde;

-Şairin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge,

-Şaririn bu Şartnamenin arkasında bulunan ve yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli taahhütname,

-Şirin özgeçmişi

c. KAPALI ESER KİMLİĞİ (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde;

7. Şiirler teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılırlar.Beşinci Bölüm
YARIŞMA TAKVİMİ

  1. Şiirlerin Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne son teslim tarihi; 01 Ağustos 2016 Pazartesi saat 17.30’a kadardır.

2. Bayraklı Belediyesi tarafından belirlenecek bir tarih ve uygun görülen bir salonda Yarışma ve ödül töreni yapılacak olup; katılımcılara bilgisi verilecektir. Bayraklı Belediyesi yer ve tarihte değişiklik yapma hakkına sahiptir.


Altıncı Bölüm

Yarışmaya gönderilen eserler aşağıda adları sıralanan Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.Seçici Kurul:

Hasan KARABAĞ (Bayraklı Belediye Başkanı)

Selin ORHAN (Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Zeynep UZUNBAY (Şair)

Enver ERCAN(Şair)

Duygu KANKAYTSIN (Şair)

Sina AKYOL (Şair)

Altay Ömer ERDOĞAN (Şair)

Yedinci Bölüm

ÖDÜLLER

Birinci : 5.000,00TL (BeşbinTürkLirası)

İkinci : 3.000,00TL(ÜçbinTürkLirası)

Üçüncü : 1.500,00TL(BinBeşyüzTürkLirası)

Mansiyonlar (3 kişi) : 500,00 TL(BeşyüzTürkLirası)

18 Yaş Altı Teşvik Ödülü (3 kişi): 250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası)

Not1: Belirtilen 1.lik, 2.lik, 3.lük ödüllerinden kanunun gerektirdiği yasal kesintiler hesaplanıp; kalan tutar kişilerin hesabına havale edilecektir. Yarışmaya katılan kişiler bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

Not2: Eğer yarışmaya katılan şiirsel metinler “şiir bütünlüğü” taşımıyorsa, Seçici Kurul üyeleri ortak bir kararla, ödüle layık bir şiir bulunmadığını açıklayabilir.

Not3: Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Bayraklı Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif v.b. herhangi bir talebi olamaz.


  • Şartname ve başvuru dilekçesi örnekleri;

www.bayrakli.bel.tr

  • İRTİBAT BİLGİLERİ VE ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:

BAYRAKLI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Cad. Fuat Edip Baksı mah. Manzara Apt.No:175 P.K. 35020

Bayraklı/İZMİR

Telefon : 0232 345 90 91-92TAAHHÜTNAME

T.C

BAYRAKLI BELEDİYESİ

İZMİR

Bayraklı Belediyesi “Şiir Yarışması” için gönderdiğim şiir, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, (BU HUSUSA AYKIRI DAVRANMAM DURUMUNDA YARIŞMA DIŞI TUTULACAĞIMI, PARA ÖDÜLÜ ALMIŞ OLMAM HALİNDE, ALDIĞIM PARAYI İADE EDECEĞİMİ), eserimin hiçbir şekilde, hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını; Bayraklı Belediyesi “Şiir Yarışması” özel şartnamesini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.TARİH:

ŞİİRİN RUMUZU :ŞAİRİN ADI-SOYADI :

ŞAİRİN İMZASI :

Şartname-


Kataloq: Upload -> files

Yüklə 32,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə