Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Ocak 2012 tarihli Yirmibeşinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “ Sağlık Fonu Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)Yüklə 27,59 Kb.
tarix21.01.2019
ölçüsü27,59 Kb.
#101380


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Ocak 2012 tarihli Yirmibeşinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “ Sağlık Fonu Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

SAĞLIK FONU YASASI

İÇDÜZENİ
Madde 1. Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2. Tefsir

Madde 3. Amaç

İKİNCİ KISIM

Fonun Oluşumu, Hesapları ve Yabancıların Sağlık

Hizmetlerinden Yararlanması


Madde 4. Fonun Oluşumu

Madde 5. Fonun Gelirleri

Madde 6. Fonun İta Amiri

Madde 7. Fonun Hesapları

Madde 8. Fonun Denetimi

Madde 9. Komitenin Oluşumu, Çalışma, Usul ve Esasları

Madde 10. Komitenin Görevleri

Madde 11. Yabancıların Sağlık Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Yararlanması

Madde 12. Tüzük Yapma Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Kurallar
Geçici Madde 1. Halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bulunan Yabancıların Durumu
Madde 13. Yürütme Yetkisi

Madde 14. Yürürlükten Kaldırma

Madde 15. Yürürlüğe Giriş

Sayı: 8/2012
SAĞLIK FONU YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

1. Bu Yasa, Sağlık Fonu Yasası olarak isimlendirilir.


BİRİNCİ KISIM

Genel KurallarTefsir

34/2007
57/1989

41/1993

33/1996


14/1997

13/1999


38/2000

41/2000


36/2003


2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Bakan”, Sağlık işleri ile Görevli Bakanı anlatır.

“Bakanlık”, Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlığı anlatır.

“Fon”, bu Yasa ile kurulan Sağlık Fonunu anlatır ve ilgili mevzuattaki Türk Hastahaneleri İnşa ve Teçhizat Fonunu da içerir.

“Hastahane”, tıp servislerine bağlı ve içerisinde hasta tedavisi yapılan müesseseleri anlatır.

“Kamu Sağlık Hizmetleri”, Bakanlığın, Yataklı Tedavi Kurumları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına bağlı, Devlet Hastahaneleri, Poliklinik, Dispanser, Sağlık Ocağı gibi Sağlık Kuruluşları tarafından verilen her türlü sağlık hizmetlerini anlatır.

“Kamu Sağlık Kurumları”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde, hastalığın tanısı, önlenmesi ve/veya tedavisi amacıyla sağlık alanında faaliyet gösteren kamusal sağlık birimlerini anlatır.

“Komite”, bu Yasanın 9’uncu maddesi kuralları uyarınca kurulan Komiteyi anlatır.

“Müsteşar”, Bakanlık Müsteşarını anlatır.

“Özel Hasta”, Kamu hizmetleri günlük çalışma saatleri dışında ve hafta sonu tatilleri ile resmi tatil günlerinde, kamu sağlık kurumlarında özel randevu talebi ile sağlık hizmeti alan hastaları anlatır.

“Sağlık Merkezi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde, haberleşme ve ulaşım olanakları gözönünde bulundurulmak üzere, şehir bölgelerinde en çok 25,000 nüfus, kırsal bölgelerde ise en çok 10,000 nüfus için bir sağlık merkezi bölgesi oluşturulur ve oluşturulan her sağlık merkezi bölgesinde sağlık hizmetlerini yürütmek üzere kurulan sağlık merkezini anlatır.


Amaç

3. Bu Yasanın amacı hastahane ve sağlık merkezleri kurulması için gerekli finansmana yardımcı olmak, techizat ihtiyacını temin etmek ve hastahane ve sağlık merkezlerinde, hizmetlerin yürütülmesi için ödenecek ücretleri belirlemek ve finansmanına yardımcı olmaktır.


İKİNCİ KISIM

Fonun Oluşumu, Hesapları ve Yabancıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması
Fonun Oluşumu

4. Halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte Devlet Hastahanesi ve sağlık merkezleri kurulması ve tamiratı ile tıbbi teçhizatın temini ve hastahane ve sağlık merkezleri hizmetlerinin yürütülmesi için ödenecek ücretlerin karşılanması için gerekli finansmana yardım maksadıyla özel bir Fon oluşturulur.


Fonun Gelirleri

5. Aşağıdaki kaynaklardan sağlanacak gelirler Fona yatırılır:

  1. Balo, müsamere, spor karşılaşması, rozet, piyango ve benzeri aktivitelerden toplanacak paralar;

  2. Fonun faiz ve diğer gelirleri;

  3. Bakanlık ve Bakanlığa bağlı Kamu Sağlık Kurumlarının, günlük çalışma saatleri dışında icra ettiği ve özel hasta, muayene, laboratuvar hizmetleri, teşhis, tedavi, tetkik, ameliyat ve benzeri hizmetler karşılığında, kendi özel Yasaları uyarınca alınan ücretler;

  4. Kendi özel yasaları ile Sağlık Fonuna veya Türk Hastahaneleri İnşa ve Teçhizat Fonuna yatırılması gereken tutarlar; ve

  5. Fona yapılacak her türlü bağış, katkı ve yardımlar.
Fonun İta Amiri

6. Fonun İta Amiri Müsteşardır.


Fonun Hesapları

7. Fon hesapları Bakanlıkça tutulur ve fonun kaynakları Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasında muhafaza edilir.


Fonun Denetimi

8. (1) Bakanlık Fon için gerekli kayıt ve defterleri tutar.

(2) Fon hesapları Sayıştay Denetimine tabidir.

(3) Fon gelirleri ile istihdam yapılamaz.Komitenin Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

9. (1) Fonun İdare Komitesi, Müsteşarın Başkanlığında, Bakanlık Müdürü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdüründen oluşur.

(2) Komite ayda bir kez her ayın ilk haftası müsteşarın çağrısı ile toplanır ve gündemdeki konuları görüşür. Toplantı sırasında görüşülmesi gereken ivedi bir konunun ortaya çıkması halinde, ilgili konu da gündem dışı olarak görüşülüp karara bağlanabilir.

(3) Başkanın uygun gördüğü hallerde Komite çağrısız olarak olağanüstü de toplanır. Olağanüstü toplantı hallerinde yeterli zaman yoksa Başkan toplantı gündem, yer ve saatini sözlü olarak bildirir.

(4) Komitenin toplantı yeter sayısı ve karar alma sayısı 4’dür. Tüm kararlar başkan ve üyelerin oybirliği ile alınır.
Komitenin Görevleri

10. Komite bu Yasa çerçevesinde Bakanlığa bağlı kamu sağlık kurumlarının inşası ve teçhizatı ile tıbbi teçhizat temini ve diğer hizmetlerinin yürütülmesi için ödenecek ücretlerin belirlenmesi, bu ücretlerin tahsili, dağılımı, yapılacak ödeneklerin hangi oran, usul ve şartlarda yapılacağı ile ilgili ihtiyaçları tespit eder ve Fonunun yönetimi ile ilgili ve bu Yasa amacına uygun başka herhangi bir konuyu karara bağlar veya yürütür.


Yabancıların Sağlık Hizmet-lerinden Ücretsiz Olarak Yararlanması

11. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ikamet amacı ile gelen her yabancı ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğrenim kurumlarına kayıt yaptıran ve öğrenimine devam eden yabancı uyruklu her öğrenciden başlangıçta geliş tarihi itibarıyle asgari ücretin %10’u (yüzde onu) kadar ödenek tahsil edilmek suretiyle, diğer yıllar için her mali yılın başında olmak üzere prim ödeneği alınır. Bu yasa tahtında prim ödeyen yabancı kişiler, primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır.


Tüzük Yapma Yetkisi

12. Aşağıda belirtilen konularda Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:

  1. Fona yapılan tahsilatların yatırımının ve harcanmasının nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar;

  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yabancılardan ücretsiz sağlık hizmeti için tahsil edilecek primin Sağlık Fonuna gelir olarak aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar;

  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren kamu sağlık kurumlarının icra ettiği gelir getirici faaliyetlerinin Sağlık Fonuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Kurallar
Geçici Madde

Halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bulunan Yabancıların Durumu
1. Halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan kişiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yüksek öğrenim gören yurtdışından gelen öğrencileri hastahane idaresine sağlık fonu adına asgari ücretin %10’u oranında prim ödeneği yatırmaları halinde bir yıl süre ile kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.


Yürütme Yetkisi

13. Bu Yasayı, Bakanlık yürütür.Yürürlükten kaldırma

14. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Türk Hastahaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu Kuralı Yasası, bu Yasa altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kalkar.
Yürürlüğe Giriş

15. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Yüklə 27,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə