L8 Etica Cercetării Stiintifice 23 nov 2018Yüklə 123,85 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü123,85 Kb.
#89887

L8 Etica Cercetării Stiintifice 23 nov 2018
Etica cercetǎrii ştiinţifice este domeniul ce studiazǎ aplicarea principiilor morale în domeniul cercetǎrii. Ca în orice domeniu al activităţii umane şi în comunitatea ştiinţifică se aşteaptă ca membrii ei să aibă o comportare morală. Atunci când citim un articol ne aşteptăm ca el să redea corect rezultatele obţinute de autor. E o încălcare gravă a normelor morale prezentarea denaturată a datelor unui experiment sau orice afirmaţie mincinoasă .

Cele mai multe universităţi au Oficii de Integritate care verifică acuzaţiile de manifestări neetice şi regulamente, vizibile în pagina lor, cu norme etice privind activitatea de cercetare ştiinţifică [***ubb, ***uaic].

În acest capitol ne vom referi la:

8.1- Manifestări neetice in cercetarea ştiinţifică: Plagiarism, Falsificarea datelor, ...

8.2- Principii etice în cercetarea ştiinţifică (Codul de eticǎ ACM);

8.3- Etica profesională în SE;

8.4- Infracţiuni în domeniul IT.

8.1 Manifestări neetice in cercetarea ştiinţifică
În toate activităţile sale omul trebuie să aibă o comportare morală. Cu atât mai mult în cercetarea ştiinţifică cercetătorii trebuie să respecte astfel de reguli. Din păcate şi în cercetarea ştiinţifică există multe exemple de manifestǎri în afara eticii (Scientific Misconduct = SM). Dăm două definiţii date comportării neetice:

fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results” [US Office of research integrity]“Behaviour by a researcher, intentional or not, that falls short of good ethical and scientific standards” [Committee on publication ethics].

Cea mai gravă comportare neetică este plagiarismul (P). Sunt şi alte manifestări neetice, discutate în această secţiune:

- alterarea datelor unei cercetări;

- stabilirea incorectă a autorilor unei lucrări (authorship);

- alte comportări neetice ca:

▫ recenzare incorrectă;

▫ situaţii de conflict de interese;

▫ publicare dublă;

▫ folosirea incorectă a fondurilor unui grant.

In ultimul timp în multe ţări au apărut şi legi referitoare la activitatea de cercetare ştiinţifică. In România există legea nr.206 din 2004 referitoare la buna conduită în cercetarea ştiinţifică. Ea poate fi consultată în [lege04].


8.1.1 Plagiarism

Prin plagiere se înţelege prezentarea muncii altor persoane ca proprie realizare. Plagiatul este furt intelectual de text, idei, sau orice altă muncă aparţinând altei persoane. Definiţia plagiatului în universitatea Harvad [Har] este: “act of either intentionally or unintentionally submitting work that was written by someone else” . Să reţinem că putem fi acuzaţi de plagiere şi când folosim idei citite cu luni sau ani de zile şi uităm că nu sunt ale noastre.

În [Har] se menţionează următoarele forme de plagiat :

- verbatim plagiarism;

- mosaic plagiarism;

- inadequate paraphrase;

- uncited paraphrase;

- uncited quotations;

- using material from another student’s work.

Plagiatul verbatim înseamnă copierea cuvânt cu cuvânt a unui text din lucrarea altei persoane. E suficient să copiezi un paragraf de câteva rânduri pentru ca să fii acuzat de plagiere. Cel mai grav plagiat verbatim întâlnit este preluarea integrală a unui articol şi publicarea lui la o altă revistă sub nume propriu!

Prin plagiat de tip mosaic se înţelege preluarea unor fragmente din una sau mai multe lucrări, fără a include textul preluat între ghilimele şi fără a cita lucrările.

Prin parafrazare inadecvată se înţelege preluarea unor idei sau texte schimbând doar unele cuvinte.

Dacă se redau ideile altei persoane cu propriile cuvinte dar nu este citată lucrarea din care s-au preluat spunem că avem parafrazare necitată [Har].

Deci orice preluare de text, idei, figuri, aparţinând altor persoane fără a preciza acest lucru şi sursa exactă din care s-a preluat este plagiat. Chiar şi citarea incorectă cade în această zonă de comportare incorectă.

Tot incorectă este şi republicarea unui articol propriu sub alt titlu! (chiar si puţin modificat), fapt numit autoplagiat. Si compunerea unui articol numai din citǎri, fǎrǎ contribuţii proprii, se consideră plagiere.

Menţionăm că există produse soft pentru depistarea plagiarismului! Iar persoanele care au săvârşit asemenea fapte sunt pedepsite, chiar şi în lipsa unor legi care să prevadă astfel de pedepse. Sancţiuni împotriva plagiatului sunt:

- oprobriul public;

- retragerea articolelor în care s-a comis plagiatul;

- informarea Consiliului Stiinţific al Instituţiei la care lucrează autorul;

- anularea diplomelor şi a premiilor obţinute dacă s-au bazat pe articole în care s-a plagiat.

Există multe exemple de plagiat. Un exemplu este dat în lucrarea vizibilă la [http://www.sciencemag.org/content/208/445/1438/]. Elias Alsabati (din familia regală iordaniană) a publicat peste 50 lucrări în care a pla giat.

Dănuţ Marcu a publicat mai multe articole plagiate în Studia Informatica a universităţii noastre. Bouysson [Bou02] îl numeşte “a notorious plagiarist”, iar redacţia revistei Studia [***stu] anunţă actiunile de plagiat ale lui Marcu, interzicerea lui ca viitor autor şi anularea tuturor lucrărilor publicate:consequently to these plagiates, we decided to retract the papers of Mr. Marcu. As well, we mentioned that we have lost the confidence in Mr. Marcu, and that we decided to ban Mr. Marcu from ever publishing in our journal. We would like to confirm once again our decision, that refers to retracting all the papers Dănuţ Marcu published in our journal.
8.1.2. Alterarea datelor cercetării

Are următoarele forme de manifestare:

a) denaturarea datelor unui experiment;

b) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite;

c) interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor şi deformarea concluziilor.

Prin denaturarea datelor unui experiment se înţelege modificarea datelor obţinute la acel experiment prin, eliminarea unor date, falsificare şi fabricare de date. Prin falsificare de date se înţelege modificarea unor date obţinute printr-un experiment, cu scopul de a forţa ajungerea la concluzii dorite. Prin fabricare de date se înţelege inventare de date fără ca ele să provină din experiment [Ben05].

Orice minciună este neetică. Ascunderea intenţionată a unor rezultate este o minciună şi nu este o comportare corectă. Dimpotrivă, pentru comunitatea ştiinţifică este chiar util să afle că o anumită ipoteză a fost invalidată de un experiment.

Un exemplu celebru este cazul lui Marc Hausler de la Universitatea Harvard acuzat de astfel de încălcări a normelor etice în cel puţin opt dintre lucrările sale [Sha11].

Un alt caz se referă la germanul Schon, acuzat de falsificarea datelor în 24 de lucrări. A fost găsit vinovat în 16 dintre ele [***Sch] :

"He did this intentionally or recklessly and without the knowledge of any of his coauthors" .
8.1.2.2 Stabilirea incorectă a autorilor unei lucrări

O persoană poate fi autor al unei lucrări atunci când aduce o contribuţie la obţinerea rezultatelor, ajută la redactarea unor secţiuni din lucrare şi aprobă versiunea finală ce va fi trimisă spre publicare (astfel că este răspunzător pentru toate afirmaţiile din lucrare). Câteodată în lista de autori apar şi persoane care nu au nici o contribuţie la realizarea lucrării respective.

Insuşirea nemeritată a calităţii de autor este o încălcare gravă a eticii cercetării ştiinţifice. Autorul care nu merită această calitate este un mincinos care îşi măreşte incorect numărul lucrărilor publicate. Ea se întâlneşte sub următoarele forme: guest, ghost şi gofer.

Autorii ”guest” sunt persoane adăugate din complezanţă de subalternii lor [Mas08]. Autorii “ghost” sunt persoane care participă la scrierea lucrării dar refuză să apară în lista autorilor. Mason [Mas08] dă ca exemplu persoane de la companiile farmaceutice, care au interese în cele scrise în lucrare dar nu doresc să fie cunoscuţi. Autorii “gofer” sunt persoane care nu participă la scrierea lucrării dar participă la munca brută de colecţionare a datelor.


8.1.3 Nedezvăluirea conflictelor de interese

O persoană se află în conflict de interese atunci când ajunge în situaţia să ia decizii referitoare la o persoană cu care are legături de rudenie, colaborare, interese comune, astfel că există motive să ia decizii favorabile acelei persoane.

Un şef de proiect de cercetare din echipa căruia face parte persoana P se va afla în conflict de interese dacă acceptă să recenzeze o lucrare scrisă de persoana P. O persoană numită într-o comisie de concurs va ajunge în conflict de interese dacă la acel concurs participă o rudă. Un expert într-o comisie de evaluare a unui proiect de cercetare se va afla în conflict de interese dacă din acel proiect face parte o persoană care a sponsorizat o activitate a acestui expert, sau o persoană cu care are interese financiare comune.
8.1.4 Publicare dublă

Se consideră incorect ca aceeaşi lucrare să fie trimisă la două reviste diferite. Mai mult, republicarea unei lucrări fără motiv serios şi fără ştirea editorului se consideră autoplagiat! Se mai spune că este o publicare redundantă, întrucât nu aduce rezultete noi şi măreşte inutil literatura de specialitate. Sigur, putem refolosi părţi din lucrările noastre prin menţionarea acestui fapt prin citarea lucrării respective.

Iată câteva motive pentru care publicarea dublă se consideră incorectă:

- încalcă legea Copyright;

- duplică inutil literature de specialitate;

- risipeşte timpul recenzorilor;

- face ca autorul să considere incorect două lucrări în loc de una. E un act incorect faţă de colegi, întrucât numărul lucrărilor unei persoane este folosit în promovare, în stabilirea salarului şi în alte situaţii de evaluare a persoanelor.
8.1.5 Afirmaţii false în solicitările de granturi

Introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţări este tot un act neetic, o încercare de a câştiga un concurs prin atribuirea unor merite care nu există în realitate. Apoi introducerea de informaţii false în raportarea rezultatelor cercetării este tot un act imoral. Sancţionarea acestor fapte constă în returnarea fondurilor primite, iar uneori trimiterea în judecată pentru falsuri în acte publice.


8.1.6 Deturnarea fondurilor de cercetare

Fondurile alocare cercetării sunt întotdeauna insuficiente. Dacă le-am obţinut trebuie să le folosim în scoprile pentru care au fost prevăzute. Este şi ilegal să nu respectăm contractul de cercetare. Deasemenea, publicarea sau finanţarea repetată a aceloraşi rezultate cu pretenţia de fiecare dată de noutate ştiinţifică sunt alte comportări în afara eticii. Ca şi lipsa de obiectivitate în evaluări şi nerespectarea condiţiilor de confidenţialitate ale rapoartelor de evaluare, datelor, rapoartelor de cercetare etc..


8.1.7 Manifestări neetice ale recenzorilor
Se presupune că un recenzor are o comportare morală ireproşabilă. Dar sunt posibilităţi nedorite ca recenzorul să încalce normele etice. Enumerăm câteva :

- lipsa de obiectivitate în evaluarea unei lucrări ;

- întârzierea efectuării recenziei pentru a permite ca o lucrare a sa cu unele rezultate comune să apară înaintea lucrării recenzate ;

- furtul unor idei din lucrarea recenzată urmat de întârzierea lucrării recenzate ;

- încălcarea confidenţialităţii ;

- împiedecarea apariţiei unei lucrări bune ;

- pretenţia recenzorului de a fi adăugat ca autor, prin discuţii cu autorul fără ştirea editorului .
8.1.8 Alte manifestări neetice

Orice afirmaţie incorectă este o manifestare neetică. Prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători este o altă faptă imorală. Tot manifestare neetică este ascunderea intenţionată a unor fapte legate de cercetarea prezentată în lucrare.

Un exemplu interesant şi de reţinut pentru recenzori este "Sokal affair ".

O regulă morală importantă cere să aducem mulţumiri celor care ne-au ajutat în elaborarea unei lucrări fără a fi autori. In acest scop lucrarea poate avea o secţiune Acknowledgement.

Pierderea unui manuscris este o alta manifestare condamnabila. Sau a nu respecta confidenţialitatea ceruta in anumite activitati de cercetare. De asemenea, a prezenta in CV lucrari inexistente, sau cu informatii false.

Responsibilităţi ale Editorilor şi Recenzorilor:

- respectarea confidentialităţii

- a nu fura idei sau text;

- nu produc intenţionat întârzieri;

- nu blochează sau intârzie publicarea;

- comunicarea fără întârziere
Ca Reguli de respectat:

- citeazǎ toate lucrǎrile folosite în redactarea articolului

- primul autor are responsabilitatea redactǎrii dar

- varianta finalǎ trebuie cititǎ şi aprobatǎ de toţi autorii

- obţine aprobare pentru Copyright

- mulţumeşte (Acknowledgement) celor care te-au ajutat, dar nu sunt autori8.2 Codurile de etică ACM
Există două coduri de etică ACM. Primul, vizibil la

http://www.acm.org/about/code-of-ethics

se adresează tuturor membrilor ACM. Al doilea se referă la etica profesională în ingineria soft şi se găseşte la:http://www.acm.org/about/se-code/

Recomandăm citirea lor integrală.

Conform codului de etică profesională, persoanele implicate în activităţi din domeniul ingineriei soft (învăţământ şi producţie) trebuie să adere la următoarele principii:

1 – Acţionează sistematic conform cu interesul public ;

2 – Acţionează în interesul clienţilor şi angajatorului ;

3 – Asigură realizarea unor produse la cel mai înalt standard profesional posibil ;

4 –Păstrează integritatea şi îndependenţa profesională ;

5 –Promovează o abordare etică a managementului dezvoltării şi întreţinerii softului ;

6 – Promovează integritatea şi reputaţia profesională conformă cu interesul public ;

7 – Se comportă fair şi îşi ajută colegii ;

8 – Se perfecţionează continuu şi promovează comportarea etică în activitatea profesională.

Pentru a înţelege mai bine ce alte manifestări sunt considerate neetice, sugerăm parcurgerea celor 24 imperative din Codul de Etică ACM:http://www.acm.org/about/code-of-ethics

1. GENERAL MORAL IMPERATIVES.


1.1 Contribute to society and human well-being.

1.2 Avoid harm to others.

1.3 Be honest and trustworthy.1.4 Be fair and take action not to discriminate.

1.5 Honor property rights including copyrights and patent.

1.6 Give proper credit for intellectual property.

1.7 Respect the privacy of others.

1.8 Honor confidentiality.

2. MORE SPECIFIC PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES.


2.1 Strive to achieve the highest quality, effectiveness and dignity in both the process and products of professional work.

2.2 Acquire and maintain professional competence.

2.3 Know and respect existing laws pertaining to professional work.

2.4 Accept and provide appropriate professional review.

2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, including analysis of possible risks.

2.6 Honor contracts, agreements, and assigned responsibilities.

2.7 Improve public understanding of computing and its consequences.

2.8 Access computing and communication resources only when authorized to do so.

3. ORGANIZATIONAL LEADERSHIP IMPERATIVES.


3.1 Articulate social responsibilities of members of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities.

3.2 Manage personnel and resources to design and build information systems that enhance the quality of working life.

3.3 Acknowledge and support proper and authorized uses of an organization's computing and communication resources.

3.4 Ensure that users and those who will be affected by a system have their needs clearly articulated during the assessment and design of requirements; later the system must be validated to meet requirements.

3.5 Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system.

3.6 Create opportunities for members of the organization to learn the principles and limitations of computer systems.

4. COMPLIANCE WITH THE CODE.


4.1 Uphold and promote the principles of this Code.

4.2 Treat violations of this code as inconsistent with membership in the ACM.”
8.3 Etica profesională în SE
Conform codului de etică profesională, care se găseşte la:

http://www.acm.org/about/se-code/

persoanele implicate în activităţi SE (învăţământ şi producţie) trebuie să adere la următoarele principii:


“ 1: PUBLIC

  1. Răspunde pentru propria activitate.

  2. Aplanează interesele tale, ale angajatorului, clientului si utilizatorului cu ale bunului public.

  3. Aprobă/certifică produsele soft numai dacă ai convingerea că sunt sigure, îndeplinesc cerinţele, au trecut teste potrivite şi nu dăunează calităţii vieţii, mediului sau vieţii private.

  4. Dezvăluie (fă cunoscut) persoanelor implicate sau autorităţilor orice pericol posibil asupra utilizatorului, publicului, mediului, asociat cu produsele soft.

  5. Cooperează în efortul generat de înlăturarea problemelor grave cauzate publicului de produsele, metodele şi uneltele soft.

  6. Fii corect şi evită să faci afirmaţii care dăunează publicului, referitor la produsele, metodele şi uneltele soft.

  7. Ţine seama de dizabilităţ, alocare de resurse, dezavantaje economice şi alţi factori care micşorează accesul la beneficiile produselor soft.

  8. Participă voluntar la cauze nobile şi contribuie la educarea publicului în acest domeniu.

2: CLIENT AND EMPLOYER

2.1. Oferă servicii în aria ta de competenţă, fii onest şi prezintă corect limitele experienţei şi educaţiei personale.

2.2. Nu folosi soft obţinut sau reţinut ilegal sau neetic.

2.3. Foloseşte produse soft ale clientului sau angajatorului doar autorizat şi cu aprobarea şi consimţământul lor.

2.4 Asigură-te că folosirea se bazează pe documente aprobate de cei autorizaţi, pe care le poţi oferi/arăta la nevoie.

2.5 Păstrează confidenţialitatea şi caracterul privat al in formaţiilor pe care le obţii în activitatea profesională dacă ea este consistentă cu interesul public şi lege.

2.6 Identifică, documentează şi adună evidenţă şi raporteaz-o clientului şi angajatorului dacă proiectul e în pericol, dacă se dovedeşte foarte scump, dacă violează legea proprietăţii intelectuale, sau este problematic în alt mod.

2.7. Identifică, documentează şi raportează clientului şi angajatorului orice probleme observi în produsele soft.

2.8. Nu accepta să realizezi produse care dăunează primului angajator.

2.9. Nu promova interese contrare clientului sau angajatorului, decât atunci când sunt consideraţii etice, caz în care vei informa angajatorul sau autoritatea potrivită.
3: PRODUCT
3.1. Luptă pentru o bună calitate, cost acceptabil şi calendar/termen de predare rezonabil convenabile clientului şi angajatorului.

3.2. Asigură scopuri şi obiective corespunzătoare şi realizabile pentru orice proiect la care lucrezi.

3.3. Identifică, defineşte şi anunţă problemele etice, economice, culturale, juridice şi legate de mediu ridicate de proiectul la care lucrezi.

3.4. Asigură(-te) că persoanele ce lucrează sau le propui să lucreze sunt calificate prin educaţie, activităţi de perfecţionare sau experienţă.

3.5. Asigură şi foloseşte o metodă potrivită proiectului la care lucrezi.

3.6. Respectă standardele profesionale cele mai potrivite proiectului în lucru, dacă probleme etice sau tehnice nu cer contrarul.

3.7. Caută/luptă să înţelegi specificaţiile produsului ce trebuie să-l realizezi.

3.8. Asigură(-te) că specificaţiile sunt bine documentate, conforme cu cerinţele clientului şi au aprobările corespunzătoare.

3.9. Estimează realist costul, durata, resursele şi calitatea produsului ce trebuie realizat şi oferă aceste estimări şî incertitudinea lor (celor implicaţi).

3.10. Asigură testarea corespunzătoare, depanarea, şi inspectarea documentelor realizate.

3.11. Asigură documentarea adecvată şi corectă a produselor soft realizate.

3.12. Dezvoltă soft şi documente aferente care respectă intimitatea/privacy celor care vor fi afectaţi de soft.

3.13. Folosţi date corecte, obţinute prin mijloace legale şi etice şi utilizaţile numai în moduri autorizate.

3.14. Menţineţi integritatea datelor, fiind sensibil la evenimente vechi sau eronate.

3.15 Trataţi problemele de mentenanţă/întreţinere cu acelasi profesionalism ca în dezvoltarea.softului nou.
4: JUDGEMENT

4.01. Prin hotărârile tehnice sprijiniţi şi menţineţi valorile umane.

4.02 Susţineţi documentele realizate sub supravegherea personalului, sau în cadrul domeniilor lor de competenţă cu care sunt de acord.

4.03. Menţineţi obiectivitate profesională cu privire la orice produse soft pe care se cere să le evaluaţi.

4.04. Nu vă angajaţi în practici financiare frauduloase, cum ar fi mita, facturare dublă, sau alte practici necorespunzătoare financiare.

4.05. Dezvăluie tuturor părţilor interesate conflictele de interese care nu pot fi evitate sau eliminate.

4.06. Refuză să participi în organisme private, guvernamentale sau profesionale legate de activităţi soft, în care ei, angajatorii lor sau clienţii lor pot avea conflicte de interese.
5: MANAGEMENT

5.01 Asiguraţi un management bun oricărui proiect la care lucraţi, inclusiv proceduri eficiente de promovare a calităţii şi de reducere a riscului.

5.02. Asiguraţi-vă că inginerii soft sunt informaţi cu privire la standarde înainte de a trebui să le aplice.

5.03. Asiguraţi-vă că inginerii proiectelor soft cunosc politicile angajatorului şi procedurile pentru protejarea parolelor, fişierelor şi informaţiilor care sunt confidenţiale angajatorului sau confidenţiale altor persoane.

5.04. Atribuie lucrări numai după luarea în considerare a contribuţiilor de educaţie şi experienţă, asociate de dorinta de a continua educaţia şi experienţa.

5.05. Asiguraţi estimări realiste ale costurilor, duratei, personalului, calitatea si produsele oricărui proiect la care subalternii lucrează sau doresc să lucreze, şi oferă o evaluare a incertitudinii acestor estimări.

5.06. Atrage inginerii soft numai după o descriere completă şi precisă a condiţiilor de muncă.

5.07. Oferă o remunerare justă şi echitabilă.

5.08. Nu împiedică pe nedrept pe cineva să ia o poziţie pentru care persoana este calificată corespunzător.

5.09. Asiguraţi un acord echitabil cu privire la dreptul de proprietate asupra oricărui produs soft, procese, cercetare, scriere, sau alta proprietate intelectuală la care un inginer a contribuit.

5.10. Oferă un proces echitabil la acuzaţiile de încălcare a politicii unui angajator sau a prezentului Cod.

5.11. Nu cere unui inginer soft să facă ceva în contradicţie cu prezentul cod.

5.12. Nu pedepsi pe nimeni pentru că a exprimat consideraţii etice cu privire la un proiect.

6: PROFESSION

6.01. Ajuta la dezvoltarea unui mediu organizaţional favorabil respectării eticii.

6.02. Promovează cunoaşterea ingineriei soft publicului.

6.03. Contribue la răspândirea cunoştinţelor de inginerie soft prin participare corespunzătoare în organizaţiile profesionale, întâlniri şi publicaţii.

6.04. Oferă sprijin, ca membri ai unei profesii, altor ingineri soft care doresc să urmeze acest Cod.

6.05. Nu a promova propriile interese în detrimentul profesiei, clientului sau angajatorului.

6.06. Respectă toate legile care reglementează activitatea angajaţilor, cu excepţia cazului, în care împrejurări excepţionale, când respectarea acestor este în contradicţie cu interesul public.

6.07. Fie corect/exact în afirmarea caracteristicilor softului pe care aceştia îl produc, evitând nu numai cereri false, ci şi cereri posibil speculative, înşelătoare, care induc în eroare, sau dubioase.

6.08. Asumaţi-vă răspunderea pentru detectarea, corectarea şi raportarea erorilor în softul şi documentele conexe pe care lucrează.

6.09. Asiguraţi-vă că clienţii, angajatorii, şi supervizorii cunosc angajamentul inginerului de soft de la acest Cod de etică şi consecinţele ulterioare.

6.10. Evitaţi asociaţii cu întreprinderile şi organizaţiile care sunt în conflict cu acest cod.

6.11. Recunoaste ca încălcări ale prezentului Cod sunt incompatibile cu a fi un inginer de software profesional.

6.12. Express se referă la persoanele implicate atunci când încălcări semnificative ale acestui Cod sunt detectate cu excepţia cazului în acest lucru este imposibil, contra-productivă, sau periculoase.

6.13. Raport încălcări semnificative ale prezentului Cod autorităţilor competente atunci când este evident că o consultare cu persoanele implicate în aceste încălcări semnificative este imposibilă, contra-productive sau periculoase.

7: COLLEAGUES

7.01. Să încurajeze colegii să adere la acest Cod.

7.02. Ajută colegii în dezvoltarea lor profesională.

7.03. Dau credit deplin muncii celorlalţi şi se abţin de a face contrarul.

7.04. Analizează activitatea altora în mod obiectiv, sincer şi bine documentat.

7.05. Oferă o părere/proces echitabil pentru opiniile, preocupările, sau plângerile unui coleg.

7.06. Ajută colegii în a fi deplin conştienţi/cunoscători de practicile actuale de lucru standard, inclusiv a politicilor şi procedurilor pentru protejarea parolelor, fişierelor şi altor informaţii confidenţiale, precum şi măsurile de securitate în general.

7.07. Nu intervin incorect/neprincipial în cariera oricărui coleg; cu toate acestea, preocuparea pentru angajator, client sau de interes public poate obliga inginerii soft, cu bună-credinţă, să pună la îndoială competenţa unui coleg.

7.08. În situaţiile din afara zonelor lor de competenţă, apelează la opiniile altor profesionişti care au competenţe în acest domeniu.


8: SELF

Inginerii soft vor participa pe tot parcursul vieţii la perfecţionarea cunoştinţelor referitoare la exercitarea profesiei lor şi vor promova o abordare etică în practicarea profesiei. Vor contribui la:

8.01. Perfecţionarea cunoştinţele evoluţiilor din analiza, specificarea, proiectarea, dezvoltarea, întreţinerea şi testarea soft-ului şi documentele conexe, impreuna cu managementul procesului de dezvoltare.

8.02. Îmbunătăţirea capacităţii lor de a crea soft de calitate în condiţii de siguranţă, de încredere şi util la un cost rezonabil şi într-un termen rezonabil.

8.03. Îmbunătăţirea capacităţii acestora de a produce documentaţia corectă, informativă, şi bine scrisă.

8.04. Îmbunătăţirea înţelegerii produselor soft la care aceştia lucrează şi a mediului în care acestea vor fi utilizate.

8.05. Îmbunătăţirea cunoştinţele referitoare la standardele relevante, precum şi legea care reglementează domeniul şi documentele aferente în care lucrează.

8.06 Îmbunătăţirea cunoştinţelor lor din prezentul Cod, interpretarea şi aplicarea lor la munca lor.

8.07 Nu trata incorect pe cineva din cauza prejudecăţilor irelevante.

8.08. Nu influenţa pe alţii să întreprindă acţiuni care implică o încălcare a acestui Cod.

8.09. Recunoaşte că încălcările prezentului cod sunt incompatibile cu a fi un bun inginer de soft. “
8.4 Infracţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei
Unele dintre faptele imorale săvârşite cu ajutorul calculatorului cad sub incidenţa legii. In acset sens in Romania există legea 161 din 2003. Nu vom prezenta pedepsele prevăzute de lege ci doar faptele considerate infracţiuni. Sugerăm însă citirea integrală a acestei legi, vizibilă la

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/criminalitate-informatica/prevederi-legislative- privind-prevenirea-si-combaterea-criminalitatii-informatice.html

Sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează conform legii 161/2003:

 - Accesul, fără drept, la un sistem informatic ;

- Accesul, fără drept, la un sistem informatic săvârşită:

- în scopul obţinerii de date informatice;

- prin încălcarea măsurilor de securitate;

- Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem;

- Interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce conţine date informatice care nu sunt publice.
- Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept;


- Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic;

- Transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice;

- Perturbarea gravă, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date;

   - Fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispoziţie, sub orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile de mai sus;

   - Fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispoziţie, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42-45 ;

   - Deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile de mai sus;- Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice;

-Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restricţionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul ;

- Pornografia infantilă prin sisteme informatice - producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziţie, răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice ori deţinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.

Bibliografie

[ACM] ACM Council, Code of Ethics,http://www.acm.org/about/code-of-ethics

[Ben05] D.J.Benos et al, Ethics and scientific publication, Adv.Physiol.Educ., 29(2005), 59-74.

[Bou02] D. Bouyssou, S.Martello, F.Plastria, A case of plagiarism: Dănuţ Marcu. Editorial Note, http://www.lamsade.dauphine.fr/ ~bouyssou/Marcu.pdf

[Con06] L. Consoli, Scientific misconduct and science ethics: a case study based approach, Science and Engineering Ethics, 12

[Guv00] guvern, Hotărârea nr.238 din 31.03.2000: privind aprobarea Normelor metodologice ... din
învăţământul superior

[Guv07] guvern, Hotărârea nr.551 din 6 iunie 2007 : Criteriu şi standard de evaluare pentru atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare către unităţi şi instituţii …

[Har] Harvard University, What Constitutes Plagiarism? § Harvard Guide to Using Sources, isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword

[lege04] www.lege5.ro/.../legea-nr-206-2004-privind-buna-conduita-in-cercetarea-stiintifica

[Mas08] Editorial: guest, ghosts, and gofers; www.researchgate.net/ ...Guests_ghosts.../d912f50f6680e3fc05.pdf

[US Office of research integrity] http://ori.hhs.gov/ misconduct/

[uefiscdi] UEFISCDI, http://uefiscdi.gov.ro/

[***ac5] Instrucţiuni de Întocmire a Cererii pentru un Grant al Academiei Române (GAR) pe anul 2005, www.acad.ro/grant2005/doc/instructiuni2005.doc‎

[***acm] ACM Guide to computing Literature Interinstitutional Style Guide, Style Manual For Authors, Editors, and Printers

[***ubb] http://www.ubb.ro/ro/regulamente/Codul_Etic_al_UBB.pdf

[uaic] http://www.laws.uaic.ro/docs/pdf/norme/Codul_Etic.pdf

[***ie3] IEEE Citation Reference

[***sc1] ***, Schön scandal, http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%c3%B6n_scandal

[***sch2] ***, Report of the Investigation Comitee of the Possibility of Scientific Misconduct in the work of Hendrik Schon and coauthors, http://www.engineering.utoronto.ca/Assets/.../ Schoen_Full+Report.pdf

[***sok] ***, Sokal affair, en.wikipedia.org/wiki/Sokal_affair

[***stu] The Editors, Apology of Plagiarism papers, 49(2004), 1, p.112.Yüklə 123,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə