Landstinget hallandYüklə 71,01 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü71,01 Kb.
#46537
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (11)
Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen 2009-06-10

Plats och tid Regionkansliet, Kristian IV:s väg 1, Halmstad

kl. 13:00-16.30


Beslutande Göran Karlsson (C) ordförande

Gösta Bergenheim (M) 1:e vice ordf.

Maj-Britt Rane-Andersson (S) 2:e vice ordf.

Carl Fredrik Graf (M)

Mats Eriksson (M)

Per Ödman (M)

Fatima Svanå (FP)

Tom Barkström (KD)

Lise-Lotte Olsson (S)

Bengt Ekberg (S)

Gerry Norberg (S)

Övriga deltagare Annika Carlsson (M) ersättare

Gun-Marie Stenström (M) ersättare

Per Asklund (M) ersättare tom 15:45

Stina Lindberg (S) ersättare

Micael Arnström (S) ersättare tom 15:45

Lena Berglund (MP) insynsplats

Birgitta Hederstedt regiondirektör

Ulrika Bertilsson enhetschef

Christer Andersson utvecklingschef

Yvonne Persson informationschef

Fredrik Hedesand administrativ chef

Monica Sjögren personalchef/sekreterare

Utses att justera Maj-Britt Rane-Andersson (S)

Justeringens plats och tid: Regionkansliet 2009-

Paragrafer: 44- 63, förutom § 57 som justerades 2009-06-10.

Sekreterare

Monica Sjögren

Ordförande

Göran Karlsson

Justerare

Maj-Britt Rane-Andersson


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2009-06-10
Datum när anslaget sätts upp: 2009-06-18

Datum för anslaget tas ned: 2009-07-09

Protokollet förvaras på regionkansliet.
Underskrift

Inga-Britt Svensson

Registrator

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmän information

Presentation av Rutger Herlin, gymnasiechef för Naturbruk Halland

Information om specialutformade programmet inom Naturbruk Halland –

Bengt Everås och Johan Eriksson


Föredragningar inför styrelsebeslut

Kulturmiljövård i Halland - utredning av förutsättningarna för en ny organisation –

Christina Johannesson, FBA

Förslag till remissutgåva Infrastrukturplan för Halland – Magnus Johansson/Lars-Erik Lorentzson

Kattegattstrategin – Agneta Blidnäs

Plattform för regional tillväxt och utveckling för MatHalland – Hans Bergsten

Ansökan om medfinansiering av Axtorna – Daniel Borgman
Planerade EU-projekt
Rapportering av projekt och processer

Delrapport: Lägesrapport från Tillväxt Halland – Börje Årnedal

Slutrapport:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutsärenden

§ 44

JusteringPresidiets förslag:
att jämte ordföranden utse Maj-Britt Rane-Andersson att justera protokollet.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 45


Tillägg till föredragningslistan
Regionstyrelsens beslut:
att till föredragningslista lägga till ärendet SydSam.

§ 46

Anmälan av fattade delegationsbeslut


RH09022

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.


Presidiets förslag:
att ta anmälan av fattade delegationsbeslut till protokollet.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 47

Regional medfinansiering av EU-finansierade projekt


RH09067

De ekonomiska medel som EU ställer till regionernas förfogande genom olika program

förutsätter regional medfinansiering. De program som är aktuella för Halland är följande:


  • Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

  • Gränsregionalt samarbete mellan Öresund/Kategatt/Skagerrak

  • Nordsjöprogrammet

  • Östersjöprogrammet

  • Landsbygdsprogrammet/Leader

Dessa program har skilda former för utlysningar, tidplaner och beslutsfattande. För Region

Halland är det ändå viktigt att projekt som söker medel från dessa program behandlas likvärdigt.

En grundläggande princip bör vara att innan man söker medel från ett EU-program ska projektet

vara förankrat hos regionstyrelsen.
Presidiets förslag:
att samtliga projekt som kräver regional medfinansiering förankras vid regionstyrelsens sammanträde innan ansökan skickas till respektive EU-programs beslutsorgan.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 48


Val av tre representanter till politisk organisationskommitté

RH06202


Regionstyrelsen ska välja tre representanter som tillsammans med landstingsstyrelsens

arbetsutskott ska utgöra politisk organisationskommitté med uppdrag att ta fram förslag

till förtroendemannaorganisation för regionkommunen för mandatperioden 2011-2014.

Regionstyrelsens beslut:
att utse Gösta Bergenheim (M), Carl Fredrik Graf (M) och Jana Nilsson (S) till representanter

i den politiska organisationskommittén.

§ 49

Kulturmiljövård i Halland - utredning av förutsättningarna för en ny organisation

RH08116


Mot bakgrund av utredningen ”Kultur för ökad attraktivitet” har Regionstyrelsen beslutat,

§ 83/08, att ge regionkansliet i uppdrag att utreda kulturmiljövårdsorganisationen i Halland. Regionkansliet har i sin tur givit FBA Holding AB i uppdrag att, inom ramen för ramavtalet med Region Halland, genomföra utredningen enligt direktiven.


FBA har 24 april 2009 överlämnat Kulturmiljövård i Halland, utredning av förutsättningarna för

en ny organisation.


Presidiets förslag:
att överlämna utredningen till den politiska organisationskommittén för bildandet av regionkommunen.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 50


Förslag till remissutgåva Infrastrukturplan för Halland

RH09133


Regeringen gav den 19 december 2008 Region Halland uppdrag att upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för perioden 2010-2021. Den ekonomiska ram Halland ska

arbeta utifrån är på 1060 mkr. Region Halland ska även presentera förslag på åtgärder för

nivåer som är 25 procent högre respektive 25 procent lägre än den ursprungliga planeringsramen.
Förslaget till regional plan ska redovisas till Näringsdepartementet senast 2 november 2009. Trafikverken ska sedan yttra sig över respektive länsplan samt sammanställa de samlade effekterna av förslagen till nationell plan för utveckling av transportsystemet respektive länsplanerna senast den 15 december 2009.
Regeringen väntas fatta beslut om den nationella transportinfrastrukturplanen i början av 2010. Samtidigt beslutar regeringen om den definitiva ramen för varje län. Länen ska sedan inom två månader fastställa respektive länsplan.
Regionkansliet har upprättat ett förslag till infrastrukturplan för Halland. Förslaget ska nu lämnas ut på en bred remiss. Yttrande ska vara inkomna till Region Halland senast den 28 september 2009.

Regionstyrelsens beslut:
att översända remissen till berörda instanser, samt
att uppdra åt regionstyrelsens ordförande att teckna avsiktsförklaring med Banverket

om medfinasiering av etappen Hamra-Varberg på Västkustbanan med 210 mkr.

§ 51

Kattegatt med kust – en maritim strategi för hållbar tillväxt

RH08142


Vid ett informationstillfälle med regionstyrelsen, 2008-10-29, då temat var strategiska framtids-frågor informerade personal från Region Hallands kansli om arbetet med att ta fram en strategi

för Kattegatt med tillhörande kustremsa. Strategin är framtagen i en process med deltagande

från Hallands kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland. Syftet är att utifrån den regionala utvecklingsstrategin, tillväxtprogrammet och de halländska miljömålen ta fram en strategi som

tar tillvara utvecklingspotentialen och stärker samverkansformer längs Kattegatts kust i Halland.


Presidiets förslag:
att Kattegattstrategin ska fungera som ett framtida stöddokument vid utvecklingsarbete som

bedrivs i anslutning till Kattegatt med kust.


Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 52


Ansökan om genomförande av samarbetsprojekt rörande kvalitetsarbete inom utbildningsområdet

RH09089


Varbergs kommun har kommit in med en ansökan angående ett regionalt projekt som föreslås

ske i Region Hallands regi. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hallands kommuner vad

gäller utvärdering, erfarenhetsutbyte och utveckling av kvalitet och kvalitetsutbyte inom utbild-

ningsområdet förskola-skola-vuxenutbildning. Projektet föreslås gå under devisen ”Vill visa”.


Syftet med projektet är att förbättra kvalitetsarbetet i kommunernas förskolor och skolor. Ett

annat syfte skulle också vara att visa upp för medborgarna vilken kvalitet som finns i den kom-

munala skolan. Projektet beräknas sammanlagt kosta 705 000 kronor och på gå under 2009-2010.
Presidiets förslag:
att avslå ansökan från Varbergs kommun om genomförande av det föreslagna samarbetsprojektet

rörande kvalitetsarbete inom utbildningsområdet.


Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 53


Medfinansiering avseende projektet Landsbygdsutveckling i Skandinavien LISA

RH08253


Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Hylte kommun har tillsam-

mans med Region Halland och partners i Danmark och Norge utvecklat projektet Landsbygds-utveckling i Skandinavien LISA. Ansökan har beviljats av Styrkommittén för Interreg IV A Kattegatt/Skagerack. Styrkommittén fattade beslut om att godkänna projektet och det ansökta beloppet under förutsättning att projektet uppfyller vissa villkor. Projektbudgeten omsluter

totalt 3 664 430 euro varav 1 456 000 euro utgör Hallands del. Beslutet förutsätter offentlig medfinansiering från Region Halland på totalt 580 000 euro under de tre åren.
Presidiets förslag:
att medfinansiera projektet Landsbygdsutveckling i Skandinavien LISA med totalt 580 000 euro

under perioden 2009-2012.


Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 54


Medfinansiering avseende projektet IKON (Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk)

RH09061


Den 7 maj 2009 godkände Styrkommittén för Interreg IV A Kattegat/Skagerrak det gränsöverskri-dande samarbetsprojektet IKON. Projektbudgeten omsluter totalt 8 156 625 euro varav 842 645

euro utgör Hallands del. Beslutet förutsätter en offentlig medfinansiering från Region Halland på totalt 189 934 euro under de tre åren.


Partners i Halland är Länsmuseet Varberg, Kungsbacka kommun (Äskhults by) Tjolöholms slott samt Statens fastighetsverk. Lead partner för projektet är Munkedals kommun. Projektet ska pågå under perioden 1 juni 2009 till och med 31 maj 2012.
Presidiets förslag:
att medfinansiera projektet IKON med totalt 189 934 euro under perioden 2009-2012.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 55


Plattform för regional tillväxt och utveckling för MatHalland

RH09137


Projektet ”MatHalland 2009” är plattformen för Region Hallands arbete inom Tillväxtområdet Livsmedel. Inom Tillväxtområdet samordnar och driver Region Halland, en metodisk utveckling

av branschen genom bl.a. nätverksarbete och innovativa projekt.


Syftet med projektet är att samordna arbetet med att skapa tillväxt, sysselsättning och stärka konkurrenskraften för de halländska livsmedelsföretagen. I första hand kommer insatserna att

rikta sig till små- och medelstora företag inom tillverkning.


Presidiets förslag:
att medfinansiera projektet MatHalland med 1 000 000 kronor för 2009 med statliga anslaget

1:1, Regionala Tillväxtåtgärder.


Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 56


Projekt Axtorna upplevelsecentrum – affärsmässig förädling av ett halländskt kulturvärde

RH08192


LAG-gruppen, styrelsen för Leader Landsbygd har beviljat projektstöd för rubricerat projekt under förutsättning av beslut om medfinansiering från Region Halland. Projektet omfattar 2 780 000 kronor under tiden januari 2009 till och med december 2009 varav Leader bidrar med 1 364 300 kronor och ansökan hos Region Halland avser projektbidrag på totalt 584 700 kronor. Den ideella och privata insatsen är 831 000 kronor.
Idén för projektet är att använda slagfältet i Axtorna och det värde som det utgör som grund för upplevelsebaserade företag och produkter. Detta ska ske genom samordnad affärs-, produkt-utveckling och marknadskommunikation samt ökad tillgänglighet och utveckling av upplevelser

för betalandeföretag och privatpersoner. Slutkonsumenter är nationella, internationella besökare samt hallänningen.


Presidiets förslag:
att medfinansiera projektet Axtorna upplevelsecentrum för Leader Landsbygd med 584 700

kronor för 2009, samt


att styrelsen ser positivt på ett genomförande enligt projektansökningarna och kommer att

behandla bidragen till projektet årligen efter en årlig redovisning av genomförd verksamhet.


Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.
§ 57

Firmatecknare för Naturbruk Halland

RH08284


Regionstyrelsen ska utse firmatecknare inom Region Hallands verksamhetsområde.

Förslag föreligger att utse Rutger Herlin till firmatecknare för verksamheten Naturbruk

Halland exklusive plusgiro och bankkonto.
Presidiets förslag:
att utse Rutger Herlin till firmatecknare för verksamheten Naturbruk Halland exklusive

plusgiro och bankkonto.


att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 58


Resultatprognos 1/2009

RH09095


Regionstyrelsen har ansvar för uppföljning av verksamheter inom Region Halland.

Styrelsen har fastställt principer och tidsplan för Region Hallands ekonomi- och verksamhetsuppföljning, § 66/05.


Första uppföljningstillfället har genomförts efter fyra månader och innehåller en

prognos över resultatet för hela innevarande verksamhetsåret.


Presidiets förslag:
att godkänna resultatprognos 1/2009, samt
att ge regionkansliet i uppdrag att i samband med delårsbokslutet presentera åtgärds-

planer för Löftadalens folkhögskola, Naturbruk Halland och regionkansliet för att få

ekonomin i balans.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 59

Yttrande över betänkandet Effektiva transporter och samhällsbyggande –

en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 2009:31)


RH09112

Näringsdepartementet har översänt betänkandet Effektiva transporter och samhälls-

byggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg för yttrande.Presidiets förslag:
att avge yttrande enligt förslag.
Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 60

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden

verksamhetsåret 2008


RH07236

Västkuststiftelsen, Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden, har inkommit med års-

redovisning och verksamhetsberättelse för 2008 och enligt stiftelsens stadgar ska

huvudmännen pröva styrelsens förvaltning. Stiftelsens utsedda revisorer har inom

sitt uppdrag godkänt styrelsens förvaltning och årsredovisning.
Presidiets förslag:
att föreslå regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Västkuststiftelsen, Stiftelsen

för Västsvenska fritidsområden.


Regionstyrelsens beslut:
Enligt presidiets förslag.

§ 61


SydSam
Styrelsen för SydSam har beslutat att avveckla den ideella föreningen SydSam och

istället bilda ett nätverk.


Regionstyrelsens beslut:
att Region Halland lämnar SydSam i dess nuvarande form med anledning av att den

ideella föreningen upphör och istället ingå i det nätverk som kommer att skapas under

namnet SydSam, samt
att nuvarande styrelseledamöter i den ideella föreningen väljs till representanter i nät-

verkets styrelse.


§ 62


Tack till Christer Goude och Arne Lander

Göran Karlsson framförde regionstyrelsen tack till Christer Goude och Arne Lander

som avgår med pension den 1 juli 2009.

§ 63


Trevlig sommar

Göran Karlsson önskade styrelsen och personalen en trevlig sommar och GöstaBergenheim önskade ordföranden detsamma.
Yüklə 71,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə