Layihə menecmenti


Menecerlərdən tələb edilmirYüklə 0,84 Mb.
səhifə9/10
tarix22.06.2018
ölçüsü0,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

413. Menecerlərdən tələb edilmir:

A) Rəqib firmaların fəaliyyətini təhlil etmək bacarığı;

B)) Firmanın prezidentinin səhhətinə ciddi diqqət ayırmaq və təklif vermək qabiliyyəti;

C) Bütövlükdə firmanın idarə edilməsi sahəsində ümumi biliklərin olması;

D) İcraçıları qərar qəbuletmə prosesinə cəlb edərək kompetensiyalı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;

E) Təsərrüfat konyukturasının inkişaf meyllərini və tələbin dəyişmə meyllərini əvvəlcədən görə bilmək qabilliyyəti.414. İnsanları idarəetmək sahəsində menecerə edilən ən mühüm tələb hansıdır?

A)) Tabeçiliyində olan işçilərin siyasi və iqtisadi biliyini artırmaq;

B) İçilərin əmək məhsuldarlığını yüksəltmək və istehsal güclərini artırmaq;

C) İşçilərin sağlamlığının qayğısına qalmaq və ailəsinin xöşbəxt olmasını təmin etmək;

D)) Firma ilə işçiləri bir–birinə bağlayan şərtləri bilmək; hər iki tərəfin maraqlarını ədalətli qaydada müdafiə etmək;

E) İşçiləri mükafatlandırmaq.415. Düzgün olmayan variantı göstərin. Rəhbərin karyerasında müvəffəqiy-yətsizliyin beş səbəbi aşağıdakılardır:

A) Özünü kollektivdən izolyasiya etmək;

B)) İşçiləri inandırmağa çalışmaq

C) Daha yüksək əmək haqqı almaq tələbini ön plana qoymaq;

D) Öz fikirlərini və hissələrini başqalarından gizlətmək;

E) Öz vəzifəsinin simvollarına olduqca çox diqqət ayırmaq.416. Təşkilatların menecerlərsiz səmərəli fəaliyyət göstərə bilməməsinin səbəbi deyil:

A) Menecerlər təntənəli tədbirlərdə təşkilatı təmsil edirlər;

B) Menecerlər təşkilatın öz missiyasını yerinə yetirməsini təmin edirlər;

C) Menecerlər dəyişən xarici mühit şəraitində təşkilatın davranış strategiyasını işləyib hazırlayırlar;

D)) Menecerlər müxtəlif elmi konfranslarda iştirak edir və öz məqalələrini nəşr etdirirlər;

E) Menecerlər təşkilatın, bu təşkilata nəzarət edən insanların və təşkilatların maraqlarına xidmət etməsini təmin edirlər.417. Sahibkar qabiliyyətli insanlar kimlərə deyirlər?

A)) Təşəbbüskar və yeniliklə bağlı risk etməyi xoşlayanlara;

B) Kapitalını qənaətlə xərcləyənlərə;

C) Yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik olanlara;

D) Sutkada 15 saat işləyənlərə;

E) Biznes sahəsində məşğul olanlara.418. İdarəetmə təfəkkürü sahəsində formalaşan məktəbləri yaranma xronologiyasına görə düzün:

A)) 1. Elmi idarəetmə məktəbi. 2. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 3. İnsan münasibətləri məktəbi. 4. Davranış elmləri məktəbi. 5. İdarəetmə elmi məktəbi;

B) 1. İnsan münasibətləri məktəbi. 2. İdarəetmə elmi məktəbi. 3. Elmi idarəetmə məktəbi. 4. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 5. Davranış elmləri məktəbi;

C) 1. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 2. İnsan münasibətləri məktəbi. 3. İdarəetmə elmi məktəbi. 4. Elmi idarəetmə məktəbi. 5. Davranış elmləri məktəbi;

D) 1. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi. 2. Davranış elmləri məktəbi. 3. İnsan münasibətləri məktəbi. 4. Elmi idarəetmə məktəbi. 5. İdarəetmə elmi məktəbi;

E) 1. Elmi idarəetmə məktəbi. 2. İnsan münasibətləri məktəbi. 3. Davranış elmləri məktəbi. 4. İdarəetmə elmi məktəbi. 5. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbi.419. Menecmentə birinci rəsmi maraq sədası nə vaxt və hansı hadisə ilə qeyd edilmişdir:

A) XIX əsrin 40 –cı illərində, İtaliyada sənaye inqilabı baş vermişdir.

B) 1928–ci ildə; ABŞ iqtisadiyyatında sənaye məhsuluna tələb və təklif bərabərləşmişdir;

C) XVIII əsrin sonunda. İngiltərədə sənayə inqilabi – manifakturadan fabrik istehsalına keçilməsi baş vermişdir;

D) XIX əsrin ikinci yarısında, Almaniyada sənaye inqilabı baş vermişdir.

E)) 1911–ci ildə; F.Teylor özünün “Elmi idarəetmənin prinsipləri” kitabını nəşr etdirmişdir;420. Düzgün olmayan variantı göstərin. Hazırda idarəetmə nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafına ciddi töhfə vermiş aşağıdakı mühüm yanaşmalar məlumdur.

A) İdarəetmə məktəblərininfərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

B) İdarəetməyə proses kimi yanaşma;

C)) İdarəetməyə model kimi yanaşma;

D) İdarəetməyə sistem kimi yanaşma;

E) İdarəetməyə situasiya kimi yanaşma.421. Kim ilk dəfə olaraq menecmenti müstəqil elmi bilik və peşəkar ixtisaslaşma

kimi təqdim etmişdir?

A) F.Teylor

B) A.Fayol

C)) Q.Taun

D) H.Emerson

E) Follet422. Elmi İdarəetmə məktəbinin irəli sürdüyü hansıdır?

A) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

B) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;

C) Bütövlükdə təşkilat miqyasında idarəetməyə sistemli yanaşma;

D)) İşin planlaşdırılması və düşünülməsinin onun yerinə yetirilməsindən ayrılması;

E) Modellərin işlənib hazırlanması və idarəetmədə istifadə edilməsi.423. Klassik yaxud inzibati idarəetmə məktəbinə məxsus olan nəticəni müəyyən edin:

A)) İdarəetmə prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi;

B) Modellərin işlənib hazırlanması və idarə etmədə istifadə edilməsi;

C) İnsan davranışı barədə elmlərin idarəetmədə istifadə edilməsi;

D) Məhsuldarlığı yüksəltmək üçün modeli stimullaşdırmadan düzgün və sistematik istifadə olunması;

E) İşçini, işi səmərəli yerinə yetirmək üçün tələb olunan bütün resurslarla təmin etmək.


424. «Optimal təşkilat» ideyasının müəllifi aşağıdakılardan hansıdır?

A) C.Muni

B)) Q.Xopf

C) A.Maslou

D) K.Reyli

E)Anri-Fayol425. İnsan münasibətləri və davranış elmləri məktəbinə məxsus olan nəticəni göstərin:

A) İdarəetmə prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi

B) Mürəkkəb situasiyalarda qərar qəbul etməli olan rəhbərlərə kömək etmək üçün kəmiyyət üsullarının inkişaf etdirilməsi;

C) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

D) Vəzifəni yerinə yetirmək üçün daha münasib işçinin seçilməsi və onun öyrədil-məsinin təmin edilməsi;

E)) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;


426. Qədim yunan filosofu Sokrat tərəfindən menecmentin inkişafına verilən

əsas töhfə nə olmuşdur?

A)) Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması

B) İş spesifikasından istifadə

C) Rəhbərə tələblə çıxış etmək

D) Səlahiyyətlərin ötürülməsi

E)əməyin elmi normalaşdırılması metodologiyasının işlənib hazırlanması427. Kəmiyyət üsulları məktəbinin idarəetməyə verdiyi töhfə hansıdır?

A)) Modellərin işlənib hazərlanması və istifadə edilməsinin köməyilə mürəkkəb idarəetmə problemlərinin daha dərindən dərk edilməsinin təmin edilməsi;

B) İnsan davranışı barədə elmlərin idarəetmədə istifadə edilməsi və təşkilatın elə tərzdə formalaşdırılması ki, hər bir işçi öz potensialına uyğun tam istifadə olunsun;

C) İşin yerinə yetirilməsinin daha yaxşı üsulunu müəyyən etmək üçün elmi üsuldan istifadə edilməsi;

D) İşin planlaşdırılması və düşünülməsinin onun yerinə yetirilməsindən ayrılması;

E) Bütövlükdə təşkilat miqyasında idarəetməyə sistemli yanaşma.


428 .Kompensasiyaya davranışın öyrənilməsi və davranışın modifıkasiya

edilməsi nöqteyi-nəzərindən baxsaq onda həyata keçirilən davranışın

möhkəmləndirilməsinə və ya ondan imtina edilməsinə gətirib çıxaran

kompesasiyamn tipləri fərqləndirilir.Səhv variantı göstərin.

A) Arzu edilməyən davranışın həvəsləndirilməməsi

B) Müsbət kompensasiya.

C) ) Neytral kompensasiya.

D) Mənfi kompensasiya.

E) Tənbeh (cəza)429. Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyət qədim idarəetməyə aid deyil:

A) Ali səviyyə rəhbərlərinin azsaylı olması;

B) Təşkilatda rəhbər vəzifələrin irsi hüquqa görə yaxud güc tətbiq etməklə tutulması;

C)) İdarəetmə işlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və digər işlərdən ayrılması;

D) Böyük təşkilatların azsaylı olması;

E) Təşkilat üçün mühüm qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olan adamların sayının az olması.430. Hansı xüsusiyyət müasir idarəetməyə aid deyil?

A)) İdarəetmə işinin digər fəaliyyət növlərindən ayrılaraq ayrıca mövcud olmaması;

B) Çoxsaylı ali səviyyə rəhbərlərinin və çoxsaylı orta səviyyə rəhbərlərinin olması;

C) Kollektiv işə əsaslanmaq;

D) Təşkilatda rəhbər vəzifələrin qanunçuluğu gözləməklə kompotentlilik hüququna görə tutulması;

E) Təşkilat üçün mühüm qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olan adamların çox olması.


431. Qavrama (dərk etmə) çox vaxt yanlış ola bilər. İnsanların reallığı

qavranmasında çətinliklər,maneələr yaradan və səhv nəticələrə, gətirib

çıxaran səbəblərə aşağıdakılardan hansı aid deyildir.

A) Stereotiplər.

B) Qiymətləndirmənin keçirilməsi və ya ümumiləşdirilmə.

C) Proeksiya.

D) ) İlk təəssürat üzrə həqiqətin qavramaması.

E) Hamısı432. Menecmentə proses kimi yanaşma ideyası ilk dəfə hansı məktəb tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) İnsan münasibətləri məktəbi tərəfindən;

B)) İnzibati idarəetmə məktəbi tərəfindən;

C) Kəmiyyət üsulları məktəbi tərəfindən;

D) Elmi idarəetmə məktəbi tərəfindən;

E) Davranış elmləri məktəbi tərəfindən.433. İdarəetməni (menecmenti) proses hesab edən konsepsiyanın ilk müəllifi hesab edilən Anri Fayol menecmentdə neçə funksiyanın olduğunu iddia edirdi?

A) Yeddi funksiya;

B) Dörd funksiya;

C) Üç funksiya;

D)) Beş funksiya;

E) İki funksiya.


434. Aşağıdakı əsərlərdən hansında menecmentin tarixi inkişaf mərhələləri öz

əksini tapmışdır?

A) F.Teylor - «Elmi menecmentin prinsipləri»

B) O.Şeldon - «İdarəetmə fəlsəfəsi»

C) A.Fayol - «Ümumi sənaye idarəetməsi»

D)) Kiçik Kold St. Corc- «İdarəçilik fikrinin tarixi»

E) Q.Emerson- ”Əmək məhsuldarlığının 12 prinsipi”435. Maykl Meskon menecmentdə neçə funksiya olduğunu iddia edir?

A) Beş funksiya;

B)) Dörd funksiya;

C) Üç funksiya;

D) Yeddi funksiya;

E) İki funksiya.436. Menecmentə hansı yanaşma təşkilatın xarici mühitdən asılı olduğunu sübut etdi?

A) Model kimi yanaşma.

B) Proses kimi yanaşma;

C) Situasiya mövqeyindən yanaşma;

D) İdarəetmə məktəblərinin fərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

E)) Sistem kimi yanaşma;


437. Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şərti nə olmuşdur?

A) İnsanların maddi rifahının yüksək səviyyədə təmin edilməsinə nail

olmaq

B)) sənayenin miqyasının genişləndirilməsi, əmək məhsuldarlığınınartırılması

C) menecment ixtisasının cəmiyyət arasında nüfuz qazanması

D) əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdirmaq istəyi

E) insanların alıcıliq qabiliyyətinin yüksəlməsi438. Menecmentə hansı yanaşma təşkilatı açıq sistem hesab edir?

A) Situasiya mövqeyindən yanaşma;

B) Proses kimi yanaşma;

C)) Sistem kimi yanaşma;

D) İdarəetmə məktəblərinin fərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

E) Model kimi yanaşma.439. Sistem kimi yanaşmaya görə təşkilatın daxili mühitini hansı əsas elementlər təşkil edir?

A)) Məqsədlər, quruluş, texnologiya, vəzifələr, insanlar;

B) Məqsədlər, texnologiya, vəzifələr, kapital, materiallar;

C) Materiallar, texnologiya, informasiya, insanlar;

D) Quruluş, ünsiyyət, kapital, məqsədlər, vəzifələr;

E) Strategiya, taktika, prosedura, qayda, norma.440. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmanın irəli sürdüyü əsas konsep-siyahansıdır?

A)) Təşkilatın məqsədlərinə daha səmərəli nail olmaq üçün konkret üsul və konsepsiyaları müəyyən konkret situasiya ilə uzlaşdırmaq lazımdır;

B) Menecmentə müxtəlif funksiyalardan ibarət olan bir proses kimi baxmaq lazımdır;

C) Menecment planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya və nəzarətdən ibarətdir;

D) Təşkilat bir neçə qarşılıqlı əlaqəli alt sistemlərdən ibarət olan və çoxsaylı əlaqələrlə xarici mühitə bağlanmış mürəkkəb açıq sistemdir;

E) Bütün təşkilatlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün quruluş yaratmalıdırlar.441. Situasiya mövqeyindən yanaşmanı ilk dəfə kim irəli sürmüşdür?

A) Duqlas Mak Qreqor;

B) Anri Fayol;

C) Fredrik Teylor;

D)) Meri Parker Follet;

E) Lindal Urvik.


442. O.Şeldonun fıkrincə idarəetmə üç hissədən ibarətdir. Səhv ariantı

göstərin.

A) müdiriyyət

B) menecment

C) təşkiletmə

D) ) işçilər

E) Administrator443. Təşkilatın daxili mühitinin əsas amillərinə aid deyildir:

A )Vəzifələr;

B)) Hakimiyyət;

C) İnsanlar;

D) Quruluş;

E) Texnologiya;444. Təşkilatın məqsədi nəyi ifadə edir?

A)) Məqsədlər – adamlar qrupunun birgə işləyərək çatmaq istədiyi son vəziyyət yaxud arzu etdikləri faktiki nəticədir;

B) Məqsədlər - əməyin ödənilməsinin formasıdır;

C) Məqsədlər – təşkilatın mənfəət əldə etmək üçün arzu etdiyi əlverişli situasiyadır;

D) Məqsədlər – təşkilatın missiyasını və strategiyasını dəqiqləşdirmək üçün arzu edilən və zəruri olan informasiyadır;

E) Məqsədli – adamların fərdi qaydada əldə edə bilmədiklərini, qrup şəklində əldə etməyə imkan verən vasitədir.


445. Qədim filosoflar cəmiyyətin yoxsul vəziyyətdə yaşamasını nə ilə izah

edirdilər?

A) Texnika və texnologiyanın yaxşı inkişaf etməməsi ilə

B) Vergilərin yüksək olması ilə

C)) Ədalətli idarəetmənin olmaması ilə

D) Məhsuldarlığın aşağı səviyyəsi ilə

E ) Müharibələrin tez-tez baş verməsi ilə446. Təşkilatda idarəetmə səviyyələrinin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A) Üfiqi əmək bölgüsünün;

B)) Şaquli əmək bölgüsünün;

C) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

D) Bölmələrarası əmək bölgüsünün;

E) İerarxik əmək bölgüsünün.447. Təşkilatda bölmələrin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A) Şaquli əmək bölgüsünün.

B) İerarxik əmək bölgüsünün;

C) sistematik əmək bölgüsünün;

D) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

E)) Üfüqi əmək bölgüsünün


448.Seldona görə idarəetmənin tərkib hissələri hansılardır?

A) Administrasiya, Menecment, Təşkilat

B) Menecment, Təşkilat, Təşkiletmə

C)) Administrasiya, Menecment, Təşkiletmə

D) Administrasiya, Menecment, Təşkilat, Təşkiletmə

E) Menecmet,təşkiletmə,idarəetmə449. Təşkilatda menecerin işi hansı kateqoriyaya aiddir?

A) Texnologiya ilə iş;

B) İnformasiya ilə iş;

C)) İnsanlarla iş.

D) Situasiya ilə iş;

E) Materiallarla iş;450. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi?

A) Toxucu dəzgahının kəşfi;

B)) Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.


451. Təşkiletmə nədir?

A) ) Zəruri keyfiyyətləri olan insanlar qrupunun kombinələşdirilmiş əmək

formasında yerinə yetirdikləri prosesdir.

B) Zəruri keyfıyyətləri olan insanlar qrupunun fərdi əmək formasında yerinə

yetirdikləri prosesdir

C) Təşkilatın idarə edilməsi prosesidir

D) İnsanlara qarşı yönəldilmiş təsir vasitəsidir.

E) İnsanların fəaliyyətinin koordinasiyasıdır.452. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmaya görə insan dəyişənin hansı aspekti əhəmiyyət kəsb edir?

A)) İnsanın qrupda davranışı;

B) İnsanın gözəlliyi;

C) İnsanın öz ailəsinə münasibəti;

D) İnsanın tərbiyəsi və biliyi;

E) İnsanın ətraf mühitə münasibəti.453. İnsan şəxsiyyətinin fərdi xarakteristikası deyil?

A) Gözləmələr.

B) Talant;

C) Tələbatlar;

D) Qabiliyyət;

E)) Təqaüdlər;


454. Aşağıdakılardan hansı menecmentin mahiyyətini tam ifadə edir?

A İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə əhalinin tələbatının ödənilməsi yoludur.

B) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması

yoludur.

C) ) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail

olmaq üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət növüdür

D) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalannın tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın idarə olunmasıdır.

E) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalannın tətbiqi

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu

ilə mənfəətin maksimallaşdırılması yoludur.

455. Təşkilatdaxili mühitin əsas elementləri hansılardır?

A)) Məqsədlər, vəzifələr, texnologiya, insanlar;

B) İnsanlar, məqsədlər, avadanlıqlar, rəhbərlik, quruluş;

C) Elmi – texniki tərəqqi, texnologiya, avadanlıqlar, vəzifələr, quruluş;

D) Texnologiya, informasiya, avadanlıqlar, insanlar, materiallar;

E) Texnologiya, səlahiyyət, istehlakçı, məqsədlər, vəzifələr.


456. Münaqişələrin mənfi nətiçələrinə aid deyildir

A) kollektivdə iqtisadi xərclər yarana bılər

B) emosional gənginlik yaranır

C) münagışə şleyfi yaranır

D) informasiya mübadiləsi zəifləyir

E)) ifrat itaətkar sindromu aradan qaldırıla bilər457. Biznes təşkilatlarının birbaşa təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A)) Tədarükçülər, həmkarlar təşkilatı, dəvlət tənzimlənməsi orqanları, istehlakçılar, rəqib təşkilatlar;

B) Vəzifələr, texnologiyalar, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi orqanları, rəqib təşkilatlar;

C) İstehlakçılar, tədarükçülər, rəqib təşkilatlar, başqa ölkələrdə baş verən hadisələr, elmi – texniki tərəqqi;

D) Məqsədlər, rəqiblər, tədarükçülər, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi;

E) Məqsədlər, quruluş, rəqiblər, istehlakçılar, texnologiya.


458. Müasir menecerin zəruri keyfıyyətlərini göstərin.

A) Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

B) Fiziki, Sosial, İntelektual, Qabiliyyət

C) ) Fiziki, Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

D) Fiziki, Mənəvi, Şəxsiyyət, Qabiliyyət

E) Şəxsiyyət,fiziki,yaradıcı459. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E)) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;


460. Hansı variantda daxili mühit amilləri düzgün göstərilmişdir?

A) rəqiblər,texnika və texnologiya,heyət

B) məqsəd,vəzifə,inflyasiya

C) təşkilatı quruluş,heyət,alıcılar

D) taktika,strategiya,işsizlik

E)) məqsəd,vəzifə,təşkilati quruluş461. Biznes təşkilatlarının xarici mühitinin əsas xarakteristikaları hansılardır?

A)) Xarici mühit amilləri qarşılıqlı əlaqəlidir. 2. Xarici mühit mürəkkəbdir. 3. Xarici mühit dinamikdir. 4. Xarici mühit qeyri - müəyyəndir.

B) 1. Xarici mühit amilləri qarşılıqlı əlaqəlidir. 2. Xarici mühit müəyyəndir. 3. Xarici mühit sabitdir. 4. Xarici mühit mürəkkəbdir.

C) 1. Xarici mühit mürəkkəbdir. 2. Xarici mühit sabitdir. 3. Xarici mühit genişdir. 4. Xarici mühit realdır.

D) 1. Xarici mühit sabitdir. 2. Xarici mühit mürəkkəbdir. 3. Xarici mühitdinamikdir. 4. Xarici mühit müəyyəndir.

E) 1. Xarici mühit sabitdir. 2. Xarici mühit sakitdir. 3. Xarici mühit gözəldir. 4. Xarici mühit qeyri – müyyəndir.


462. Mücərrəd daxili mühüt amillərinə aid deyillir:

A) missiya

B)) heyət

C) məqsəd və vəzifə

D) strategiya

E) taktika463. Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A) Biznes təşkilatın;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C)) Təşkilatdaxili dəyişənləri;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.


464. İdarəetmənin mahiyyəti nədir?

A) müxtəlif təbiətli elementlərin məcmusudur.

B)) idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə obyektinə yönəldilən məqsədyönlü

təsirdir.

C) tabeçilikdə olanlara qarşı yönəldilən təsir üsulu və metodudur.

D) rəhbərin qəbul etdiyi qərardır.

E) fəaliyyəti şüurlu surətdə əlaqələndirilən insan qrupudur.
465.Qeyd edilənləndən biri münaqişənin növü deyildir

A) konstruktiv

B) qeyri-konstruktiv

C) şəxslərarası

D)) texnologiyalararası

E) şəxsdaxili466. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A) Vergilər idarəsi;

B) İstehlakçılar;

C)) İqtisadçılar;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.467. Təşkilatdaxili kommunikasiyaların hansı növləri var?

A)) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Bölmələrarası kommunikasiya. 3. Rəh-bər – tabeçilikdə olan kommunikasiyası. 4. Rəhbərlə işçi qrupu arasında kommu-nikasiya. 5. Qeyri – formal kommunikasiya.

B) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Bölmələrarası kommunikasiya. 3. Rəh-bərlərarası kommunikasiya. 4. İşçilərarası kommunikasiya. 5. İnsanlararası kommunikasiya.

C) 1. Səviyyələrarası kommunikasiya. 2. Rəhbərlərarası kommunikasiya. 3. İşçi-lərarası kommunikasiya. 4. İnsanlararası kommunikasiya. 5. Formal kommu-nikasiya.

D) 1. Formal kommunikasiya. 2. Qeyri – formal kommunikasiya. 3. İşçilərarası kommunikasiya. 4. Bölmələrarası kommunikasiya. 5. Şöbələrarası kommuni-kasiya.

E) 1. Formal kommunikasiya. 2. Qeyri – formal kommunikasiya. 3. Şöbələrarası kommunikasiya. 4. Bölmələrarası kommunikasiya. 5. Adamlararası kommu-nikasiya.


468.Verilmiş variantlardan biri münaqişənin səbəblərindən biri deyildir

A) resurs məhdudluğu

B) rəhbərin ədalətsiz mövqeyi

C)) ideya nəhdudluğu

D) təşkilati quruluşun müasir tələblərə uyğun gəlməməsi

E) işçilərin peşəkarliqlarının müxtəlif olmaları və bu baxımdan da onların

müxtəlif həcmdə işlə yüklənməsi

469. Kommunikasiya prosesinin əsas elementləri hansılardır?

A) Göndərən, qaytaran, toplayan, qəbul edən.

B) Göndərən, qəbul edən, geri göndərən, ötürən;

C) Göndərən, ötürən, qaytaran, yayan;

D) Göndərən, qaytaran, yayan, əks əlaqə;

E)) Göndərən, informasiya, kanal, qəbul edən;470. Kommunikasiya prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

A)) İdeyanın yaranması, kodlaşdırma və kanalın seçilməsi, informasiyanın ötürülməsi, dekodlaşdırma.

B) İdeyanın yaranması, ideyanın ötürülməsi, informasiyanın qəbul edilməsi, yaradılması;

C) İnformasiyanın ötürülməsi, informasiyanın təhlil edilməsi, informasiyanın qəbul edilməsi, informasiyanın qəbul edilməsi barədə məlumat verilməsi.

D) İdeyanın yaranması, kodlaşdırma, dekodlaşdırma, informasiyanın qəbuledilməsi, əks əlaqə;

E) İdeyanın ötürülməsi, kodlaşdırma, dekodlaşdırma kanalın seçilməsi, əks əlaqə.Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə