Layihə menecmenti


Münaqişənın formulasını aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik-münaqişə=münaqişəYüklə 1,01 Mb.
səhifə10/10
tarix24.02.2020
ölçüsü1,01 Mb.
#102181
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

471.Münaqişənın formulasını aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik-münaqişə=münaqişə

vəziyyəti+.......

A) gərginlik

B))insident

C)peşəkarliq

D)loyallıq

E)işgüzarlıq472. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Nəzarət ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D)) Hamısı ilə.

E) Planlaşdırma ilə


473. Münaqişənin pozitiv funksiyalarına aid deyildir

A) informasiya mənbəyi rolunu oynayir

B insanlarda ifrat itaətkarliq sindromunu aradan qaldırır

C) inkişafa stimul yaradır

D) kollektiv üzvlərinin həmrəyliyini yüksəldir

E)) informasi mübadiləsinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmır474. Hansı kommunikasiya enən kommunikasiyadır?

A)) Menecerin öz tabeçiliyində olan işçiyə tapşırıq verməsi;

B) Menecer tərəfindən hesabatın ümumiləşdirilərkən prezidentə təqdim edilməsi;

C) Menecerin, tədarükçü təşkilatın meneceri ilə əlaqə qurması;

D) Menecerin supermarketə etibarnamə göndərməsi;

E) Menecerin istehsalat müşavirəsində iştirak etməsi.475. Adamlararası kommunikasiyalarda maneə deyildir?

A) Pis əks əlaqə;

B))Təhrif olunmuş informasiya;

C) Qulaq asmaq qabiliyyətinin olmaması;

D) Qeyri – verbal maneələr;

E) Semantika.


476. Aşağıdakılardan hansı münaqişələrin növlərinə aid deyildir

A)) formal və qeyri-formal

B) şaqulu və üfüqi

C) konstruktiv və qeyri- konstruktiv

D) qruplararası,qrupdaxili şəxslərarası

E) açiq və gizli477. Kommunikasiya prosesinin baş verməsi üçün neçə nəfərin olması zəruridir?

A) Ən azı üç nəfərin.

B) Ən azı dörd nəfərin;

C) Ən azı yeddi nəfərin;

D) Ən azı bir nəfərin;

E)) Ən azı iki nəfərin;478. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A) Məlumat;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D)) Kodlaşdırma;

E) Qəbul edən.


479. Rəhbərliyin neçə üslubu mövcuddur

A) Üslubu yoxdur

B) Avtoritar, liberal

C)) Avtoritar, demokratik, liberal.

D) Demokratik, liberal.

E) Avtoritar, demokratik.480. Təşkilati kommunikasiyalarda maneələrə aid deyil:

A) İnformasiyanın təhrif olunması;

B) Qeyri – qənaətbəxş təşkilati quruluş;

C) Formal informasiya kanallarının çatışmaması;

D)) Semantik maneələr;

E) Kommunikasiya kanallarının artıq yüklənməsi.481. Qərarqəbuletmə nədir?

A)) Müəyyən situasiyada mümkün fəaliyyət variantlarından birinin seçilməsi;

B) Qərarqəbuletmə ciddi addım atmaqdır;

C) Qərarqəbuletmə məqsədlərə çatmaqdır;

D) Qərarqəbuletmə vəzifə ilə bağlı seçmədir;

E) Qərarqəbuletmə müəyyən situasiyada təbii seçmədir.


482. Münaqişələrin funksional nəticələrinə aid amillər hansılardır

A) Münaqişə güclənir, əməkdaşlıq artır

B)) Ümumi qərar tapılır, əməkdaşlıq artır

C) Münaqişə, zəifləyir, qruplaşma baş verir

D) Qruplaşma baş verir, rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir

E) Rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir, yaradıcılıq artır483. Təşkilat qərarları hansılardır?

A) Rəhbərin əmr etməsidir;

B)) Rəhbərin tutduğu vəzifə ilə şərtlənmiş öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün həyata keçirdiyi seçmədir;

C) Rəhbərin rəhbərlik stilinə uyğun davranışıdır;

D) Rəhbərin məqsədlərindən irəli gələn təşkilati fəaliyyətdir;

E) Rəhbərlə işçi arasında seçimdir.


484. Münaqişələrin həllinin şəxsləarası üslubları hansılardır

A) Qaçma, məcburetmə, həll, araşdırma, kompromis

B)) Qaçma, aradangötürmə, məcburetmə, kompromis, həll

C) Qaçma, məcburetmə, inandırma, həll, aradan götürmə

D) Qaçma, kompromis, həll, aradan götürmə, beyin hücumu

E) Qaçma, kompromis, inandırma, həll, qərar qəbulu485. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A)) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır.486. Problemin səmərəli həlli mərhələləri hansılardır?

A)) Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul etmək üçün məhdudiyyət və meyarların müəyyən edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərin qiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

B) 1. Problemin diaqnostikası. 2. Qərar qəbul edilməsi. 3. Məhdudiyyət və meyarların seçilməsi. 4. Problemin həll edilməsi.

C) Problemin dərk edilməsi. 2. Problemin qəbul edilməsi. 3. Problemin aşkar edilməsi. 4. Qərar qəbul edilməsi. 5. Alternativlərin seçilməsi.

D) 1. Qərar qəbul edilməsi. 3. Alternativlərin aşkar edilməsi. 4. Alternativlərinqiymətləndirilməsi. 5. Son seçim.

E) 1. Problemin dərk edilməsi. 2. Alternativlərin seçilməsi. 3. Qərarqəbuletmə. 4. İşin təhlil edilməsi. 5. Son seçim.


487. İcraçıların yetişkənliyini müəyyən edən amillər hansılardır

A) Əmək haqqı, məhsuliyyət, tapşırıq üçün lazımi bilik və təcrübənin olması

B) Əmək haqqı, sədaqət, məhsuliyyət

C)) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, konkret tapşırıq üçün lazımi bilik və

təcrübə

D) Əmək haqqı, münaqişələr, məhsuliyyətE) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, gələcəyi görmə qabiliyyəti

488. Məqsədin seçilməsi ilə bağlı qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Motivasiya ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C)) Planlaşdırma ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.


489. Münaqişələrin həllinin struktur metodları hansılardır

A) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, komandaf əaliyyəti

B) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, təhsil

C)İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, rəhbərlə münasibətlər

D)) İşə izahat, koordinasiya, komplek məqsədlər, mükafatlandırma sistemin

strukturu

E) İşə izahat, koordinasiya, kompleks, yeni fəaliyyət sahəsinə keçid

490. Nəticələrin qiymətləndirilməsi intervalını seçmək barədə qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Təşkiletmə ilə;

B)) Nəzarət ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Planlaşdırma ilə;

E) Heç biri ilə.


491. İşgüzar təşkilatlarda münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardar

A) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni

texnologiya

B)) Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, məqsədlərdə fərq,

təsəvvürlərdə fərq

C) Resursların bölgüsü, məqsədlərdə fərq, regional inkişaf, yeni texnologiya

D) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, yeni texnologiya

E) Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, rəhbərin özbaşınalığı492. “Mənim tabeçiliyimdə olanların hansı ehtiyacları vardır?” sualı menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Nəzarət ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Planlaşdırma ilə;

D)) Motivasiya ilə;

E) Heç biri ilə.


493.Münaqişə dedikdə nə başa düşülür?

A) Müxtəlif insanlar arasında kortəbii şəkildə baş verən ünsiyyətdir

B)) Müxtəlif maraqların, ideyaların, davranışların toqquşması nəticəsində

yaranmış ziddiyyətdir.

C) İdarəetmə prosesinin mərhələsidir

D) Rəqabət prosesinin xüsusiyyətdir

E) Yeni ideyaların müzakirəsinin nəticəsidir

494. İdarəetmə elminin fərqləndirici xüsusiyyətləri:

A)) 1. Elmi üsuldan istifadəsi edilməsi; 2. Sistemli istiqamətlənmə; 3. Modellərdən istifadə edilməsi;

B) 1. Elmi üsuldan istifadə edilməsi; 2. Layihələrin istifadə edilməsi; 3. Sistemlərdən istifadə edilməsi;-

C) 1. Elmi yanaşma; 2. Sistemli yanaşma; 3. Nəzəri yanaşma;

D) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Sistemli yanaşma;

E) 1. Elmi yanaşma; 2. Nəzəri yanaşma; 3. Praktiki yanaşma.495. Elmi üsulun mərhələləri hansılardır?

A) Müşahidə, müqayisə, ehtimalın formalaşdırılması

B) Müşahidə, mübahisə, müqayisə;

C)) Müşahidə, ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya;

D) Ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya, müqayisə;

E) Müqayisə, ehtimal, mübahisə.


496. Hansı rəhbərlik üslubu üçün savadlı işçilərin seçimi xarakterikdir

A) liberal

B) monarxiya

C) bürokratik

D) ) demokratik

E) avtoritar497. Modellərin istifadə edilməsi hansı səbəblərdən zəruri olmuşdur?

A)) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanın məhdudluğu. 3. İdarəetmənin gələcəyə istiqamətlənməsi.

B) 1. Situasiyanın müəyyənliyi. 2. Təcrübə imkanının olması. 3. İdarəetmənin sadəliyi;

C) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təcrübə imkanı. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

D) 1. Situasiyanın sadəliyi. 2. Təbiətin gözəlliyi. 3. İdarəetmənin mürəkkəbliyi;

E) 1. Situasiyanın mürəkkəbliyi. 2. Təcrübə aparmaq imkanının olması. 3. İda-rəetmənin keçmiş təcrübəyə əsaslanması;


498. Hansı rəhbərlik üslubu üçün bütün məsələlərin təkbaşına həlli

xarakterikdir

A) demokratik

B) ) avtoritar

C) çevik


D) totalitar

E) liberal499. Modellərin əsas tipləri hansılardır?

A) Fizioloji model, ana model, kiçik model;

B)) Fiziki model, analoq model, riyazi model;

C) Fiziki model, kimyəvi model, riyazi model;

D) Böyük model, orta model, kiçik model;

E) Fiziki model, nəzəri model, praktiki model.


500. Marjinal işsizlik dedikdə hansı variant başa düşülür?

A) yeni texnika və texnologiyaya keçid ilə bağlı işsizlik başa düşülür

B) iqtisadiyyatın struktur dəyişiklikləri ilə bağlıdır

C) ) əhalinin zəif müdafıə olunmuş təbəqələrinin işsizliyidir

D) hərbi sahədə ixtisarlarla bağlı işsizlik formasıdır

E) müflisləşmə ilə bağlı işsizlik formasıdır.MENECMENT” kafedrasının Baş müəllimi : Bağırova A.M.Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə