Layihə menecmenti


Təşkilati prosesin aspektləri hansılardır?Yüklə 1,13 Mb.
səhifə11/13
tarix22.06.2018
ölçüsü1,13 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

535. Təşkilati prosesin aspektləri hansılardır?

A)) 1. Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi. 2. Məqsədlərin təsnifatı;

B) 1. Təşkilatın qurulması. 2. Təşkilatın inkişafı;

C) 1. Təşkilatın ayrı – ayrı bölmələrə bölünməsi. 2. Səlahiyyət münasibətlərinin və qarşılıqlı əlaqələrin yaranması;

D) 1. Təşkilatın bölünməsi. 2. Təşkilatın böyüdülməsi;

E) 1. Təşkilatın qurulması. 2. Təşkilatın məqsədləri.536. Təşkiletmə funksiyasının mahiyyəti nədir?

A)) Təşkilatın adamlara birgə səmərəli işləməyə imkan verən quruluşunun yaradılması prosesdir;

B) Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi və onlara nail olunmasını təminedən prosesdir;

C) Təşkilatın məqsədlərinə uyğun bölmələrə bölünməsi prosesdir;

D) Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi üçün mütəxəssislərin toplanması prosesidir;

E) Təşkilatın tərəqqisi naminə güclərin səfərbərliyə alınmasıdır.


537.Hamı tərəfindən başa düşülən qərar necə adlanır

A) ) İnsayt qərarlar

B) İntuitiv qərarlar

C) İnert qərarlar

D) Tarazlaşmış qərarlar

E) İmpulsiv qərarlar538. Səlahiyyət nədir?

A)) Səlahiyyət müəyyən vəzifələri yerinə yetirmək üçün təşkilatın ehtiyyatlarından istifadə etmək və onun bəzi əməkdaşlarının fəaliyyətini istiqamətləndirmək sahəsində verilmiş məhdud hüquqdur;

B) Səlahiyyət müəyyən rəhbərə verilən əmretmək və qərarqəbuletmək hüququdur;

C) Səlahiyyət rəhbəri hakimiyyətlə təmin etmək üçün bir vasitədir;

D) Səlahiyyət işçilərin davranışını tənzimləmək və onların fəaliyyətini təşkilatın məqsədlərinə doğru istiqamətləndirmək vasitəsidir;

E) Səlahiyyət hakimiyyətdir.539. Biznes təşkilatlarında səlahiyyətin hansı tipləri var?

A )) 1. Xətti səlahiyyət. 2. Apparat səlahiyyət.

B) 1. İnzibatı səlahiyyət. 2. İqtisadi səlahiyyət.

C) 1. Hüquqi səlahiyyət. 2. Real səlahiyyət.

D) 1. İlkin səlahiyyət. 2. Sonrakı səlahiyyət

E) 1. Adi səlahiyyət; 2. Mürəkkəb səlahiyyət.


540.Asinergetik qərarlar nədir?

A) ) Əməliyyatların və sistemin effektivliyini aşağı salır

B) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır

C) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır

D) Risk şəraitində qəbul edilən qərardır

E) Təsadüfən qəbul olunan qərarlardır.541. Biznes təşkilatlarında apparat səlahiyyəti hansılardır?

A)) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Məcburi razılaşdırma. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

B) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşkiletmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyəti. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

C) 1. Sərəncamvermə səlahiyyəti. 2. Gözləmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

D) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşəbbüskarlıq səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət.4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

E) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Tələbetmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.542. Xətti səlahiyyət nədir?

A)) Xətti səlahiyyət – bilavasitə rəhbərdən öz tabeçiliyində olana, onun da öz tabeçiliyində olan verdiyi səlahiyyətdir.

B) Xətti səlahiyyət – tabeçilikdə olanın öz rəhbərlərindən onun da öz rəhbərindəntələb etdiyi səlahiyyətdir;

C) Xətti səlahiyyət – işçilərə verilən səlahiyyətdir;

D) Xətti səlahiyyət – işçilərdən qəbul edilən səlahiyyətdir;

E) Xətti səlahiyyət – müəyyən hüdudlara malikdir.


543.Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarların hansı növləri vardır?

A) ) Ordinar, asinergetik və sinergetik

B) Ordınar, inert və sinergetik

C) Ginergetik, bisinergetik və asinergetik

D) Ordinar, rasional və sinergetik

E) Ordinar,inert,asineretik.544. Səlahiyyətin hüdudları nə ilə müəyyənləşdirilir?

A)) Siyasətlə; prosedurlarla; qaydalarla; təlimatlarla.

B) Metrlə; kilometrlə; santimetrlə; kvadratmetrlə;

C) Siyasətlə; iqtisadiyyatla; tərəqqi ilə; inkişafla;

D) Siyasətlə; iqtisadiyyatla; təlimlərlə; təsadüflə;

E) Funksiyalarla; prinsiplərlə; münaqişələrlə; müdafiələrlə;545. Uliyam Nyumenə görə rəhbərin səlahiyyəti həvalə etmək istəməməsinin səbəbləri hansılardır?

A)) 1. “Mən bunu daha yaxşı edirəm” fikri; 2. Rəhbərlik qabiliyyətinin olmaması. 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

B) 1. “Mən bunu daha yaxşı edirəm” fikri; 2. İşçinin savadsızlığı. 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

C) 1. “Mən bunu daha yaxşı edirəm” fikri; 2. Paxıllıq; 3. Tabeçiliyində olana etibaretməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

D) 1. Hakimiyyətini azaltmamaq qorxusu. 2. Paxıllıq; 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.

E) 1. İşçinin etimadsızlığı. 2. Paxıllıq; 3. Tabeçiliyində olana etibar etməməsi. 4. Riskdən qorxmaq. 5. Seçmə nəzarətinin olmaması.


546.Rasional qərarlar nədir?

A) ) Belə qərarlar keçmiş təcrübədən asılı olmayıb, obyektiv analitik proses

vasitəsi ilə əsaslandırılır

B) Risk şəraitində qəbul edilən qərarlardır

C) Keçmiş təcrübəyə əsaslanır

D) Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir

E) Kollegial şəkildə qəbul olunan qərarlardır

547. Təşkilatın quruluşunun formalaşdırılması prosesi hansı istiqamətdə gedir?

A)) Yuxarıdan aşağıya.

B) Soldan sağa;

C) Sağdan sola;

D) Aşağıdan yuxarıya;

E) Üfiqi istiqamətdə;548. Biznes təşkilatlarının idarə edilməsinin tipik təşkilati quruluşları hansılardır?

A)) 1. Bürokratik təşkilati quruluş. 2. Funksional təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

B) 1. Bürokratik təşkilati quruluş. 2. Loqarifmik təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

C) 1. Demokratik təşkilati quruluş. 2. Sistematik təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

D) 1. Demokratik təşkilati quruluş. 2. Riyazi quruluş. 3. Həndəsi quruluş. 4.Layihə təşkilati quruluşu. 5. Matris quruluşu.

E) 1. Demokratik təşkilati quruluş. 2. Xeotik təşkilati quruluş. 3. Divizional təşkilati quruluş. 4. Layihə təşkilati quruluşu. 5. Atom quruluşu.


549.İmpulsiv qərarlar nədir?

A) ) Belə qərarların müəllifləri çoxlu sayda ideyalar yaradırlar, lakin onları

yoxlaya bilmirlər. Buna görə də belə qərarlar çox vaxt tap reallaşmır

B) Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir

C) Belə qərarlar real vəziyyətin təhlili əsasında qəbul edilir və tam reallaşdırılır

D) Belə qərarlar keçmiş təcrübəyə əsaslanır

E) Ani qəbul edilən qərarlardır.

550. Bürokratik təşkilati quruluşun xarakteristikası deyil?

A)) Kifayət qədər çeviklik;

B) İdarəetmə səviyyələrinin ierarxiyalılığı;

C) Çoxsaylı formal qaydalar və standartlar sisteminin mövcudluğu;

D) Dəqiq əmək bölgüsü;

E) Formal şəxsiyyətsizləşdirmə ruhu.


551. İnsayt qərarlar nədir?

A) ) Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir

B) Kompüter şirkətlərində qəbul edilən qərardır

C) İri şirkətlərdə qəbul edilən qərardır

D) Saytlarla bağlı qərardır

E) Gecikmiş qərarlardır.552. Funksional təşkilati quruluşun əsas çatışmamazlığıdır:

A)) Bölmələr özlərinin məqsədlərinin reallaşdırılmasında hər şeydən çox maraqlı olurlar;

B) İşgüzar və peşəkar ixtisaslaşmaya səbəb olur;

C) Funksional sahələrdə uzlaşdırmanı yaxşılaşdırır;

D) Funksional sahələrdə maddi resursların istifadəsinin təkrarlanması azalır.

553. İdarəetmə qərarlarının əsas növləri hansılardır?

A) ) İntuitiv, insayt və mülahizələrə əsaslanan

B) İnert, ordinar və mülahizələrə əsaslanan

C) İntuitiv, inert, insayt və ordinar

D) İntuitiv, inert və insayt

E) Insayt,qeyri-ordinar554. Funksional quruluşdan divizional quruluşa keçidin səbəbi deyil:

A )) Funksional quruluş məhsuldarlığın aşağı düşməsinə zəmin yaratmır;

B) Funksional quruluş geniş nomenklaturada məhsul istehsal edən təşkilatlar üçünyaranır;

C) Funksional quruluş fəaliyyətin diversifikasiyasının tələblərinə cavab vermir;

D) Funksional quruluş təşkilatın böyüməsi tələblərinə cavab vermir;

E)Funksional quruluş təşkilatın ayrı – ayrı seqmentlərə diqqətlə yanaşmasını təmin etmir.555. Divizional təşkilati quruluş deyil:

A)) Bölmələr üzrə divizional quruluş;

B) İstehlakçı qrupları üzrə divizional quruluş;

C) Məhsul üzrə divizional quruluş;

D) Regional üzrə divizional
556. Idarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardır?

A) ) Məqsəd, Nəticə, Əmək bölgüsü, Peşəkarlıq

B) Məqsəd, Vəzifə, Peşəkarlıq

C) Məqsəd, Məsuliyyət, Peşəkarlıq

D) Məqsəd, Nəticə, Məsuliyyət, Əmək bölgüsü

E) Nəticə,məsuliyyət,işgüzarlıq557. Düzgün cavabı müəyyən edin:

A)) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun strategiyasından asılıdır;

B) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun prezidentindən asılıdır;

C) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun səhmdarlarının sayından asılıdır;

D) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun səhmlərinin bazar qiymətindən asılıdır;

E) Təşkilatın quruluşunun seçilməsi onun məqsədli bazarından asılıdır.558. Aşağıdakılardan hansı adaptiv təşkilati quruluşdur?

A)) Matris quruluş;

B) Bürokratik quruluş;

C) Funksional quruluş;

D) Divizional quruluş;

E) Xətti - funksional quruluş;


559.Qərar nədir?

A) ) Qərar – insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsi olub, onu hər hansı bir

nəticəyə və ya tələb edilən fəaliyyətə çıxarır

B) Qərar – insan əqlinin məhsuludur

C) Qərar – insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsidir

D) Qərar - insanı hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxarır

E) Qərar-təsir üsuludur

560. Motivasiya nədir?

A)) Özünü və başqalarını fəaliyyətə sövq etmə prosesidir.

B) Tabeçilikdə olan işçilərin vəzifələrini dəqiqləşdirmə prosesidir;

C) Əməyin ödənilməsinin mükafatlı sistemidir;

D) Özünü və başqalarını mükafatlandırma prosesidir;

E) Mükafatlandırma prosesinin tənzimləməsidir;561. Müasir motivasiya nəzəriyyələri neçə kateqoriyaya bölünür?

A)) İki;


B) Üç;

C) Beş;


D) Yeddi;

E) Dörd.
562. İnzibati-sərəncam metodunun aşağıdakı təsir vasitələrindən hansıyanlışdır?

A) ) sosial-iqtisadi təsir

B) təşkilati normalaşdırma

C) təşkilati planlaşdırma

D) inzibati-sərəncamverici təsir

E) sərəncamverici təsir563. Hansı nəzəriyyə məzmun motivasiya nəzəriyyələrinə aiddir?

A)) İki amil nəzəriyyəsi;

B) Ədalət nəzəriyyəsi;

C) Porter – Louler modeli;

D) Şəxsiyyət nəzəriyyəsi;

E) Gözləmələr nəzəriyyəsi.564. İnsanın tələbatını necə hiss etmək olar?

A)) İnsanın davranışından;

B) Havanın temperaturundan;

C) Bazarın Həcmindən;

D) İnsanın qohumlarından;

E) İnsanın təbəssümündən.


565.İdarəetmə metodlarının əsas ... istehsalın səmərəliyini yüksəltməklə,

idarəetmə kamandalarının dürüst və vaxtında yerinə yetirilməsində maraq

yaratmaq və onu inkişaf etdirməkdir. Bu cümləni tamamlayın

A) ) vəzifəsi

B) yeri və rolu

C) məqsədi

D) mexanizmi

E) funksiyası566. Sövqetmə nədir nə nəyə təsir göstərir?

A)) Sövqetmə tələbatın davranışda təzahürüdür, məqsədə çatmağa təsir göstərir;

B) Sövqetmə təhrikdir və münaqişə ehtimalına təsir göstərir;

C) Sövqetmə hakimiyyətdir. Cinayətkarlığın azalmasına təsir göstərir;

D) Sövqetmə menecmentdir, bilik səviyyəsinə təsir göstərir;

E) Sövqetmə məharətdir, qabiliyyətə təsir göstərir.567. Nəzarətin neçə əsas növü var?

A)) 3;


B) 7;

C) 5;


D) 6;

E) 4.
568. İdarəetmə metodlarının ... idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqlarıilə bağlıdır. Bu cümləni tamamlayın

A) ) məzmunu

B) təşkili prinsiplərini

C) sistemini

D) məqsədini

E) mexanizmi569. Nəzarət prosesi neçə mərhələlərdən ibarətdir?

A)) 3;


B) 7;

C) 5;


D) 2;

E) 4;


570. Nəzarətin əsas növləri hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?

A)) 1. İlkin nəzarət; 2. Cari nəzarət; 3. Yekun nəzarət;

B) 1. İlkin nəzarət; 2. Yekun nəzarət; 3. Cari nəzarət;

C) 1. Cari nəzarət; 2. İlkin nəzarət; 3. Yekun nəzarət;

D) 1. Cari nəzarət; 2. Yekun nəzarət; 3. İlkin nəzarət;

E) 1. Yekun nəzarət; 2. İlkin nəzarət; 3. Cari nəzarət;


571. İdarəetmə metodunun tərifi aşağıdakılardan hansılardır?

A) ) İdarəetmə metodu idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateji və

taktiki məqsədlərinin praktik həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə

təsir metodudur

B) İdarəetmə metodu elmi yanaşmaların, idarəetmə funksiya və metodlarının,

məqsədi, təminedici, idarə olunan və idarə edən yarımsistemlərin

məcmusudur

C) İdarəetmə metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilən məhsulun,

yerinə yetirilən xidmətlərin və təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə nail olmaqdan

ibarətdir

D) İdarəetmə metodu istehsal kollektivinə və ya onun hər hansı bir üzvünə

məqsədyönlü təsir edilməsi vasitəsidir

E) İdarəetmə metodu dedikdə bir- biri ilə əlaqədə olan elementlərin məcmusu

başa düşülür.572. Situasiyanı düzəltmək üçün nəzarətin hansı növləri daha əhəmiyyətlidir?

A)) İlkin nəzarət və cari nəzarət

B) İlkin nəzarət və yekun nəzarət;

C) Cari nəzarət və yekun nəzarət;

D) Yekun nəzarət və ilkin nəzarət;

E) Yekun nəzarət və cari nəzarət.


573. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi təşkilat səviyyəsində aşağıdakı

metod və vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilməsi məqsədə uyğun deyildir?

A

) ) bütün növdən olan ehtiyatlara qənaətB) məhsul istehsalı üçün dövlət sifarişləri sisteminin formalaşdırılması

C) qiymətin əmələ gəlməsinin tənzimlənməsinə dövlət siyasətinin

formalaşdırılması

D)malların və xidmətlərin sertifikasiyası

E)dövlət sifarişi

574. Nəzarət prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

A)) 2. Faktiki nəticələrin standartlarla müqayisə edilməsi. 3. Təshihatlar aparmaq.

B) 1. Standartları yoxlamaq. 2. Nəticələri yoxlamaq. 3. Təsnifatlaq aparmaq.

C) 1. Standartların müəyyən edilməsi. 2. Nəticələri müəyyən etmək. 3. Gələcəyimüəyyən etmək.

D) 1. Standartlaşdırma. 2. İxtisaslaşdırma. 3. Kombinələşdirmə.

E) 1. Standartların müəyyən edilməsi. 2. Nəticələri müəyyən etmək. 3. Kənarlaşmaları müəyyən etmək.


575. İnzibati metodun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan

hansılar daxil deyildir?

A) ) təcrübə mübadiləsi

B) sərəncam

C) təlimat

D) əmr

E) əsasnamə576.Nəzarət prosesinin yekun mərhələsində, situasiyadan asılı olaraq, menecer hansı davranış növünə keçə bilər?

A)) 1. Standartları təsdiqləmək. 2. Standartlara yenidən baxmaq. 3. Əmək haqqını artırmaq.

B) 1. Standartları seçmək. 2. Qiymətləri dəqiqləşdirmək; 3. Nə isə etmək.

C) 1. Heç nə etməmək. 2. Hər şey etmək. 3. Heç kəsə bir söz deməmək.

D) 1. Nə isə etmək. 2. Heç nə etməmək. 3. Sakit durmaq.

E) 1. Heç nə etməmək. 2. Kənarlaşmaları aradan qaldırmaq. 3. Standartlara yenidən baxmaq.


577. metodun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) ) yoxlama sistemi

B) planlaşdırma

C) təsərrüfat hesabı

D) rentabellik

E) mənfəət578. Səmərəli nəzarətin xarakteristikaları hansılardır?

A)) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Nəticələrə istiqamətlənmə. 3. İşə uyğunluq. 4. Müasirlik. 5. Çeviklik.

B) 1. Məqsədlərə uyğun olmaq. 2. Nəticələrə uyğunluq. 3. Tələbata uyğunluq. 4. Təklifə uyğunluq. 5. Çeviklik.

C) 1. Çeviklik. 2. Cəldlik. 3. Dəqiqlik. 4. Səliqəlilik. 5. Qənaətçilik.

D) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Keçmişə istiqamətlənmə; 3. Təcrübəyə istiqamətlənmə. 4. Müasirlik. 5. Dəqiqlik -

E) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Gələcəyə inam. 3. İşə uyğunluq. 4. Çeviklik. 5. Müasirlik.579. Biznes təşkilatlarında formal qrupların neçə əsas tipi var?

A)) 3;


B) 2;

C) 5;


D) 4;

E) 6.


580. Biznes təşkilatlarında formal qruplar necə yaranır?

A)) Rəhbərlərin iradəsilə.

B) Rəhbərlərin istəyinə uyğun olaraq;

C) İstehlakçıların tələbi əsasında;

D) Nazirliyin göstərişi ilə;

E) Həmkarlar təşkilatının idarəsilə;


581. Yunan sözü olan «metod»un hərfi mənası nə deməkdir?

A)) tədqiqat üsulu

B) tədqiqatın məqsədi

C) tədqiqat sistemi

D) tədqiqatın təşkili

E)tədqiqat tsikli582. Biznes təkilatlarında qeyri–formal qruplar necə yaranır?

A)) Öz–özünə;

B) Rəhbərlərin iradəsilə;

C) Həmkarlar təşkilatının göstərişi ilə;

D) Nazirliyin göstərişi ilə;

E) İstehlakçıların tələbi əsasında.583. Adamların qeyri–formal təşkilatlara daxil olmasının səbəbləri hansılardır?

A)) Mənsubiyyət, kömək, müdafiə, ünsiyyət, simpatiya;

B) Mənsubiyyət, kömək, vəzifə, mükafat, ünsiyyət;

C) Mənsubiyyət, sədaqət, mükafat, prinsip, vəzifə;

D) Sədaqət, etibar, inam, əqidə, məslək;

E) Sədaqət, kömək, mükafat, münasibət.


584. Başlıca ideyası “cəmiyyətin tələblərini nəzərə almaqla istehlakçılara lazım olanı istehsal edirəm “ olan marketinq konsepsiyasının adı nədir?

A)) sosial- etik konsepsiya

B) istehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

C) əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

D) qarşılıqlı təsir marketinqi

E) reklam və satışın həvəsləndirilməsi585. Qeyri – formal təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A )) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə müqavimət. 3. Qeyri – formal liderin olması;

B) 1. Qorxunun olması; 2. Liderin olması. 3. Pulun olması;

C) 1. İqtisadi nəzarət; 2. Qrup nəzarəti; 3. Qrup sədaqəti.

D) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə həvəs. 3. Həqiqəti axtarmaq;

E) 1. Sosial nəzarət. 2. Liderlik. 3. Qənaətlilik;


586. Başlıca ideyası “bacardığımı istehsal edirəm” olan marketinq konsepsiyasının adı nədir?

A))istehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

B)sosial- etik konsepsiya

C)əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası

D)qarşılıqlı təsir marketinqi

E)reklam və satışın həvəsləndirilməsi587. Homans modelinin əsas dəyişənləri hansılardır?

A)) Fəaliyyət, qarşılıqlı münasibətlər, emosiya;

B) Fəaliyyət, istirahət, əmək haqqı;

C) Fəaliyyət, əmretmə, nəzarət;

D) Emosiyalar, məhsuldarlıq; nəzarət;

E) İstirahət, məhsuldarlıq, məmuniyyət;588. Qrupun işinin səmərəliliyinə təsir göstərən amillər hansılardır?

A)) Həcm, normalar, tərkib, möhkəmlik, qürur düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

B) Həcm, tərkib, normal, proseduralar, qaydalar, münaqişəlik, status, funksional rol;

C) Tərkib, say, rəhbər, əmək haqqı, qrup düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

D) Tərkib, rəhbər, səlahiyyət, həvaləetmə, norma;

E) Rəhbər, adət, ənənə, səlahiyyət, qürur düşüncəsi.


589. Reklam və satışın stimullaşdırılması” konsepsiyasının təkamül illəri hası

variantda düzgün göstərilmidir?

A))1930-1950

B)1920-1930

C) 1860-1920

D)1960-1980

E)1980-1995590. Hakimiyyətin neçə forması var?

A)) 5;


B) 6;

C) 3;


D) 4;

E) 9;


591. Hakimiyyət forması hesab edilmir:

A)) Qarşılıqlı hakimiyyət;

B) Məcburiyyətə əsaslanan hakimiyyət;

C) Etalon hakimiyyəti;

D) Ekspert hakimiyyəti;

E) Mükafatlandırmaya əsaslanan hakimiyyəti.


592. Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyasının təkamül illəri hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

A))1920-1930

B) 1860-1920

C)1930-1950

D)1960-1980

E)1980-1995593. Xarizm nədir?

A)) Liderin şəxsi keyfiyyətlərinin gücünə əsaslanan hakimiyyətdir;

B) Məntiqə əsaslanan hakimiyyətdir;

C) Ənənəyə əsaslanan hakimiyyətdir;

D) Liderin maddi imkanlarına əsaslanan hakimiyyətdir;

E) Qohumluğa əsaslanan hakimiyyətdir.594. Hansı təsir formaları icraçını rəhbərlə daha aktiv və səmərəli əməkdaşlığa sövq edə bilər?

A)) 1. İnandırma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi;

B) 1. Mükafatlandırma; 2. Vəzifədə irəli çəkmə.

C) 1. Maddi mükafatlandırma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi;

D) 1. Qohumlar vasitəsilə təsir; 2. Səlahiyyətvermə.

E) 1. Aldatma; 2. Qərarqəbuletmədə icraçının iştirakının təmin edilməsi.


595. “İstehsalın təkmilləşdirilməsi” konsepsiyasının təkamül illəri hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

A))1860-1920

B) 1720-1860

C) 1930-1950

D) 1960-1980

E)1980-1995596. Rəhbər inandırma yolu ilə təsiretmə prosesində öz hakimiyyətini artırır yoxsa azaldır?

A)) Azaldır;

B) Artırır;

C) Hakimiyyətin bu işə dəxli yoxdur;

D) And içir;

E) İcraçı ilə yarı bölür.597. İnandırma yolu ilə təsirin zəif tərəfləri hansılardır?

A)) Təsirin gec baş verməsi və qeyri müəyyənlik;

B) Təsirin tez baş verməsi və müəyyənlik;

C) Çox and içmək lazım gəlir;

D) İcra rəhbərdən şübhələnir;

E) Nəzəriyyə çox vaxt tələb olunur.


598. Qeyd edilənlərdən birinin H.Fordla əlaqəsi yoxdur.

A)) 1927-ci ildə “T” model avtomobili ilə bazarı tutaraq uğur qazandı

B) 8 saatlıq iş gününə keçid onun adı ilə bağlıdır.

C) “İstehsalın təkmilləşdirilməsi” konsepsiyasının müəllifidir.

D) “T” model avtomobil ona uğur gətirdi

E) 5$-lıq iş günü onun adı ilə bağlıdır.599. Qərarqəbuletmədə iştirakın təmin edilməsi yolu ilə təsir hansı psixoloji amilin köməyi ilə həyata keçir?

A)) İcraçı hiss edir ki, onun hakimiyyətini tanıyır və qabiliyətinə hörmət edirlər;

B) İcraçı hiss edir ki, ondan qorxurlar və ona hörmət etmək istəyirlər;

C) İcraçı hiss edir ki, onun rəhbərə kimsə tapşırıb;

D) İcraçı düşünür ki, onu aldadıb istismar edirlər;

E) İcraçı düşünür ki, belə etsə mükafat alacaqdır.600. Liderliyin öyrənilməsinə hansı yanaşmalar (mövqelər) mövcuddur?

A)) 1. Şəxsi keyfiyyət mövqeyindən yanaşma. 2. Davranış mövqeyindən yanaşma; 3. Situasiya mövqeyindən yanaşma.

B) 1. Davranış mövqeyindən yanaşma; 2. Rəhbərlik mövqeyindən yanaşma; 3. İşlərin mövqeyindən yanaşma.

C) 1. Situasiya mövqeyindən yanaşma. 2. İş mövqeyindən yanaşma. 3. Mükafatlandırma mövqeyindən yanaşma.

D) 1. Şəxsi keyfiyyətlər mövqeyindən yanaşma. 2. Qarşılıqlı münasibətlər mövqeyindən yanaşma. 3. Mükafat mövqeyindən yanaşma.

E) 1. Davranış mövqeyindən yanaşma; 2. Tələbat mövqeyindən yanaşma; 3.Situasiya mövqeyindən yanaşma.
Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə