Layihə menecmenti


Göstərilən variantlardan hansı azad rəqabət sayəsində nail olunan əsas imkanlar siyahısına daxildirYüklə 1,13 Mb.
səhifə7/13
tarix22.06.2018
ölçüsü1,13 Mb.
#54518
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

308. Göstərilən variantlardan hansı azad rəqabət sayəsində nail olunan əsas imkanlar siyahısına daxildir.

A)) Hamısı.

B) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək.

C)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə.

D)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə.

E) Istehsal xərclərinin azalmasına309. Müəssissədə istehsal və xidmətlərlə birbaşa bağlı olan işçilər kimlərdir.

A)) Sənaye-istehsal heyəti.

B) Qeyri – sənaye heyəti.

C) Əsas heyət .

D) Aktiv heyət.

E) Qeyri – aktiv heyət.310. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi hansı göstəricinin dəyişməsinə təsir edir.

A)) İstehsal və satış xərclərinin strukturunu dəyişdirə bilər.

B) Rəqabətqabiliyyətinə təsir göstərər.

C) Bazarın strukturunu dəyişər.

D) Heç nəyə təsir etməz.

E) Bütün göstəricilər dəyişir.311. Rəqabətqabiliyyətli əmtəə daha çox hansı göstəricilərlə fərqlənir.

A)) Yararlılıq səviyyəsi ilə.

B) Bazar münasibətləri sistemi ilə.

C) Bzarın spesifikası ilə.

D) Əmtəənin xarici görünüşü ilə.

E) İstehsal müddəti ilə.312. Öndə gedən firmaların devizi – istehlakçıları nəyin vasitəsi ilə qazanmaqdır.

A)) Keyfiyyətin ;

B) Aşağı qiymətin;

C) Dizaynın ;

D) Aşağı əməktutumunun ;

Qənaətli məhsulun.313. Yüksək keyfiyyətli məhsul daha çox hansı iqtisadi səmərəlilik göstəricisinə təsir edir.

A)) Satışın həcmi.

B) Rəqabət;

C) Alıcılıq qabiliyyəti;

D) Əlavə dəyər.

E) Məhsulun maya dəyəri.314. Variantlardan hansını keyfiyyət xərclərinə aid etmək olar.

A)) Keyfiyyətin qəbul olunan səviyyəsinə nail olmaq üçün tələb olunan xərclər;

B) Istehsal xərcləri;

C) Zay məhsulun aradan qaldırılması xərcləri;

D) Nəqliyyat vasitələrinə çəkilən xərclər;

E) Məhsulun istehsalına çəkilən xərclər.315. Variantlardan hansı keyfiyyətli məhsul anlayışı ifadə edir.

A)) Istehlakçıların tələblərinə cavab verən;

B) Çox yaxşı;

C) Yaxşı;

D) Elit;

E) Orta keyfiyyət səviyyəsində olan məhsul.316. Varintlardan hansı İSO 14000 seriyalı standartın müəssisədə tətbiq olunması mərhələsinə aid deyil.

A)) Ststistik müşühidə.

B) ƏMMS .

C) Ətraf mühitin vəziyyətinin təhlili.

D) ƏMMS – in tətbiqi.

E) Sistemin yaxşılaşdırılması.


317. Müəssisədə İSO 14000 seriyalı standartlar neçə mərhələdə tətbiq olunur.

A)) 4


B) 7

C) 3


D) 9

E) 5


318. Variantlardan hansı İSO 14000 seriyalı standarta görə ƏMMS – nin müəssisədə tətbiq edilməsi mərhələsinə aid deyil.

A)) Proqnozlaşdırma

B) Ətraf mühit sahəsində siyasətin işlənib hazırlanması

C) Planlaşdırma

D)Sistemin tətbiqi və işlədilməsi

E)Yoxlama və düzəlişlər319. Müəssisədə İSO 14000 : 2000 standartını tətbiq etməklə hansı nəticələri əldə etmək olar.

A)) Hamısı

B) Ətraf mühit menecmentini tətbiq etmək, müvəqqəti istifadə etmək və yaxşılaşdırmaq

C) Ətraf mühit sahəsindəsiyasətə uyğunluğu təmin edir

D) Standarta uyğunluğu sübut edir

E) Akkreditasiya olunmuş təşkilata ƏMMS sertifikatı verir


320. Azad rəqabət sayəsində nə əldə olunur.

A)) Hamısı

B) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək

C)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə

D)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə

E) Istehsal xərclərinin azalmasına321. İstehsal sahələrində geniş tətbiq olunan NASSR sisteminin məzmunu.

A))Başlıca məqsədi təhlükəsiz istehlak məhsullarının istehsalından ibarət olan yeyinti sənayesində keyfiyyət sistemi

B)Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi

C) Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir

D) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər322. Məhsul istehsalı prosesində əmələ gələn əhəmiyyətli çatışmamazlıq göstəricisi.

A)) Saysız – hesabsız məsrəf və vaxt tələb edən, aradan qaldırıldıqdan sonra belə yenidən yaranan çatışmamazlıqları aid etmək olar.

B) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması.

C) Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi.

D) İstehlakçıların və istehsalçılar , icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi.

E) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul.323. Məhsul istehsalı prosesində əmələ gələn adi çatışmamazalıq göstəricisi.

A)) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması.

B) Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi.

C) İstehlakçıların və istehsalçılar , icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi.

D) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul

E) Təklif əmələ gətirən vasitə.324. Sertifikatın iqtisadi səmərəliliyi ifadə edən gösrəticilərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Alıcının xərclərinin çoxalması.

B) Malların və xidmətlərin təhlükəsizliklərinin tənzimlənməsi.

C) Sıravi alıcıların tələblərinin daha tam ödənilməsi.

D) Məhsula birbaşa xərclərin və istehlak xərclərinin azadılması.

E)Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.


325. Məhsulun sertifikatlaşdırılması sisteminin əsas funksiyaları.

A)) Hamısı.

B) A,D.

C) Insanları, onların əmlaklarını və ətraf mühiti müasir elmi – texniki inkişafın mənfi nəticələrindən qorumaq.D)Vicdansız istehsalçıların və satıcıların bazarlara keyfiyyətsiz, zərərli malların çıxarılmasını qarşısını almaq.

E) sağlam rəqabət üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir.326. Məhsulun sertifikatlaşdırılması hansı səviyyələrdə həyata keçirilir.

A)) 3.


B) 4.

C) 2.


D) 7.

E) 5.


327. Məhsulun sertifikatlaşdırılması hansı səviyyələrdə həyata keçirilir.

A)) Hamısı.

B) Milli.

C) Regional.

D) Beynəlxalq.

E) Heç biri.


328. İstehsal prosesində məhsul üzərində yaranan qüsur növlərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Son.


B) Kritik.

C) Əsas.


D) Ikinci dərəcəli.

E) Cuzi.


329.Zay məhsul göstəricisi nəyi təsvir edir.

A)) Məhsulun keyfiyyətinin dolayı yolla xarakterizə olunub və istehsal prosesinin təşkilinin səviyyəsinin təsviri.

B) Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu.

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.330. Qida məhsulları sənayesində istifadə olunan keyfiyyət göstəricilərinə aid olanı göstərin.

A)) Hamısı.

B) Kimyəvi tərkibi

C) Orqanoleptik xüsusiyyət

D) Ticarət tarasına qablaşdırılmış məhsulların xarici görünüşü.

E) Tökülməyə davamlılığı.


331. Göstərilən variantlardan hansı keyfiyyət xərclərini təsvir edir.

A)) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.

B) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu. C)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.

332. Texniki nəzarət prosesini təşkil edən əsas tədbirlər.

A)) Hamısı.

B) Hazır məhsulun keyfiyyətinin qəbul nəzarəti, bu nəzarət yararsız məhsulun çıxdaş edilməsinin həyata keçirir;

C) Texnoloji prosesə nəzarət (müəyyən edilmiş rejim və parametrlərə riaət edilməsinin yoxlanması);

D) Ayrı – ayrı keçidlər üzrə yarımfabrikatlara əməliyyat nəzarəti;

E) Tədarükçülərdən alınan ilkin xammalın, köməkçi və digər materialların keyfiyyətinə giriş nəzarəti.333. Texniki nəzarət prosesinin məzmunu nədən ibarətdir.

A)) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu.

D) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.334.Göstərilən variantlardan hansı texniki nəzarətin həyata keçirilməsi forması kimi qəbul edilir.

A)) Hamısı.

B)Texnoloji prosesə təsir xarakterinə görə

C) Nəzarət vasitələrinin növünə görə

D) Nəzarət edilən göstəricilərin xarakterinə görə;

E) Heç biri.335. Firmadaxilində məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması hansı səviyyədə həyata keçirilir.

A)) Hamısı

B) Müəssisə

C) Sex


D) Sahə

E) Şöbə


336.Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması nələrə əsaslanır.

A)) Hamısına

B) Məhsula olan cari və perspektiv tələbin səviyyəsinə

C) Məhsulun istismar zamanı vəziyyəti haqqında istehlakçıların rəylərinə

D) Sifarışçilərlə müqavilələrin yenidən baxılmasına, məhsulun sertifikatlaşdırılmasının nəticələri

E) Qüvvədə olan texniki şərtlərin və standartların nəticələri337. Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının əsas vəzifələrinə aid olan variantı göstərin.

A)) Hamısı

B) Buraxılan məhsulun xüsusiyyətlərinin bazarın mövcud və perspektiv tələblərinə maksimum dərəcədə uyğun olmasını tələb etmək

C) Məhsulun keyfiyyətini və texniki səviyyəsini ən qabaqcıl yerli və xarici nümunələr səviyyəsinə qaldırmaq

D) Istehsalçıların tələbatları və resursla təmin olunma nöqteyi nəzərindən məhsulun keyfiyətinin yüksəldilməsi üzrə iqtisadi cəhətdən ən optimal vəzifələr müəyyən etməli

E) Buraxılan məhsulun növünün və ölçüsünün optimizasiyası vasitəsilə strukturunun təkmilləşdirilməsi338.Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının məzmunu nədən ibarətdir.

A)) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir

C) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

D) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi339. İSO 9001 seriyalı standartın əsas prinsiplərinə aid olan variantı göstərin.

A) )Hamısı

B) Müştəriyönlülük

C) Liderlik

D) İşçilərin cəlb edilməsi

E)Proses yanaşma340. Beynəlxalq standart sayılan İSO 9000 seriyalı standartın əsas xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Məcburu xarakterdə olması

B) Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinə sistem baxımının tətbiqi

C) Istehlakçıya səmtlənmə

D) Məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələləri üzrə reqlamentləşdirilmiş tələblərin olması

E) Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi əsas funksiyaları üzrə həyata keçirilir341. Beynəlxalq standart sayılan İSO 9000 seriyalı standartlara uyğun olaraq keyfiyyət sahəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərinə aid olmayan variantı göstərin.

A)) Keyfiyyətin tədqiq edilməsi

B) Keyfiyyətin planlaşdırılması

C) Keyfiyyətin idarə edilməsi

D) Keyfiyyətin təmin edilməsi

E) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması342. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi

A))Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

B) Toxucu dəzgahının kəşfi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.343. Məhsulun funksional xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir

A)) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

B) Estetik və orqonoleptik aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.


344. Məhsulun psixoloji və sosial xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir

A)) Estetik və orqonomik aspektlərini;

B) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.


345. Məhsulun erqonomik xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir
A)) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

B) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

C) Estetik və orqonomik aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.
346. Məhsulun yararlılıq xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir

A)) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

B) Estetik və orqonoleptik aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.


347.Keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasının hansı metodları mövcuddur

A)) Ekstensiv və intensiv;

B) Ekstensiv və primitiv;

C) İntensiv və primitiv;

D) Reaktiv və İntensiv;

E) Ekstensiv və reaktiv.


348. Standart anlayışı

A))Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

B) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

C) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

D) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

E) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;


349. Azərbaycanda standartlaşma üzrə mövcud olan normativ sənədlərə aid olmayanı göstərin

A)) Bölgə standartı.

B) Sahə standartları;

C) Texniki şərtlər;

D) Müəssisələr və birliklərin standartları;

E) Dövlət standartları;


350. Yayılma miqyasına görə standartların növləri

A))Hamısı;

B) Milli;

C) Regional;

D)Dövlətlərarası;

E) Beynəlxalq.


351.İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlara uyğun olaraq keyfiyyət sahəsində fəaliyyətin əsas istiqamətlərini fərqləndirirlər.Səhv cavabı göstərin:

A)) Keyfiyyətin tədqiq edilməsi.

B) Keyfiyyətin idarə edilməsi;

C) Keyfiyyətin təmin edilməsi;

D) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması;

E) Keyfiyyətin planlaşdırılması;


352.İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlar müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir.Səhv cavabı göstərin:

A)) Məcburu xarakterdə olması;

B) Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinə sistem baxımının tətbiqi;

C) Istehlakçıya səmtlənmə;

D) Məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələləri üzrə reqlamentləşdirilmiş tələblərin olması;

E)Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi əsas funksiyaları üzrə həyata keçirilir;


353.İSO 9001 –in prinsipləri.

A))Hamısı.

B) Liderlik;

C) İşçilərin cəlb edilməsi;

D)Proses yanaşma;

E) Müştəriyönlülük;


354.İSO 9001 standartlarının tətbiqinin əldə olunan

daxili səmərələr.

A))Hamısı;

B)Menecmentin səmərəli təşkili;

C)İşçilərin peşəkarlığının yüksəlməsi;

D)İstehsalın və xidmətin səmərəli təşkili və məhsuldarlığın artırılması;

E)Keyfiyyətin yüksəldilməs.


355.İSO 9001 standartlarının tətbiqinin əldə olunan

xarici səmərələr.

A)) Hamısı.

B) Bazar dəyişikliklərinə çevik uyğunluşmaq imkanının əldə edilməsi;

C) Satışın və beləliklə gəlirlərin artması;

D) İnvestorlarla əlaqələrin genişləndirilməsi və tenderlərdə uğurlu iştirak;

E) Müştərilərin məmnunluğunun artırılması;356. Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması.

A)) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

C) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

D) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.


357. Keyfiyyətin yüksəldilməsinin planlaşdırılmasının əsas vəzifələri

A)) Hamısı;

B)Buraxılan məhsulun xüsusiyyətlərinin bazarın mövcud və perspektiv tələblərinə maksimum dərəcədə uyğun olmasını tələb etmək;

C)Məhsulun keyfiyyətini və texniki səviyyəsini ən qabaqcıl yerli və xarici nümunələr səviyyəsinə qaldırmaq;

D)Istehsalçıların tələbatları və resursla təmin olunma nöqteyi nəzərindən məhsulun keyfiyətinin yüksəldilməsi üzrə iqtisadi cəhətdən ən optimal vəzifələr müəyyən etməli;

E)Buraxılan məhsulun növünün və ölçüsünün optimizasiyası vasitəsilə strukturunun təkmilləşdirilməsi;


358. Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması

əsaslanmalıdır.

A)) Hamısına.

B) Məhsula olan cari və perspektiv tələbin səviyyəsinə;

C) Məhsulun istismar zamanı vəziyyəti haqqında istehlakçıların rəylərinə;

D) Sifarışçilərlə müqavilələrin yenidən baxılmasına, məhsulun sertifikatlaşdırılmasının nəticələri;

E)Qüvvədə olan texniki şərtlərin və standartların nəticələri;359.Müəssisənin məhsulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi planının tərkibinə daxil olan əsası vəzifələrə.

A)) Hamısı;

B)Ən yaxşı yerli və xarici məhsul nümunələrinin keyfiyyət və texniki səviyyəsinə çatmaq və daha da yüksəltmək;

C)Sertifikatlaşdırılmış məhsulların buraxılışını artırmaq;

D)buraxılan məhsulun ayrı – ayrı keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq;

E)rəqabətqabiliyyətini itirmiş məhsulları ya modernləşdirmək, ya da ümumiyyətlə istehsaldan çıxarmaq.


360.Məhsulun keyfiyyətinin firmadaxili (istehsalatdaxili) planlaşdırılması səviyyələri.

A)) Hamısı;

B) Müəssisə;

C) Sex;


D) Sahə;

E) Şöbə.
361. Texniki nəzarət.

A)) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

B) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

C) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

D) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

E)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;
362. Texniki nəzarətə daxildir.

A)) Hamısı.

B) Texnoloji prosesə nəzarət (müəyyən edilmiş rejim və parametrlərə riaət edilməsinin yoxlanması);

C) Ayrı – ayrı keçidlər üzrə yarımfabrikatlara əməliyyat nəzarəti;

D) Tədarükçülərdən alınan ilkin xammalın, köməkçi və digər materialların keyfiyyətinə giriş nəzarəti;

E) Hazır məhsulun keyfiyyətinin qəbul nəzarəti, bu nəzarət yararsız məhsulun çıxdaş edilməsinin həyata keçirir;


363.Texniki nəzarətin formaları.

A)) Hamısı;

B)Texnoloji prosesə təsir xarakterinə görə;

C)Nəzarət vasitələrinin növünə görə;

D)Nəzarət edilən göstəricilərin xarakterinə görə;

E) Heç biri.


364. Keyfiyyət xərcləri

A))Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

B) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

C)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə