Legea cu privire laYüklə 295,95 Kb.
səhifə2/4
tarix30.07.2018
ölçüsü295,95 Kb.
1   2   3   4

Articolul 1322. Acţiunile speciale de investigaţie
(1) Întru realizarea scopului prevăzut la art. 1321, instituţiile competente sunt în drept să efectueze următoarele acţiuni speciale de investigaţie;

a) Cu autorizarea judecătorul de instrucţie se dispun următoarele măsuri speciale;

1) Cercetarea domiciliului şi/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat;

2) Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;

3) Interceptarea convorbirilor;

4) Monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice;

5) Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară;

6) Achiziţiile de control.

b) Procurorul dispune la demersul motivat al ofiţerului de urmărire penală sau din oficiu atunci cînd exercită nemijlocit urmărirea penală următoarele măsuri speciale de investigaţie;

1) Colectarea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii şi a traficului de informaţie;

2) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic, care nu implică aportul instituţiei de telecomunicaţii (furnizorului de servicii);

3) Urmărirea vizuală şi/sau documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin GPS ori prin alte mijloace tehnice;

4) Reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale;

5) Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcat;

6) Utilizarea agenţilor sub acoperire;

7) Livrarea supravegheată.

(2) Lista acţiunilor enumerate la alin. (2) este exhaustivă şi poate fi modificată sau completată numai prin lege.

(3) În procesul efectuării măsurilor speciale investigaţie se face uz de sisteme informaţionale, de aparate de înregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat şi de alte mijloace tehnice.

(4) Organizarea, metodele şi tactica efectuării măsurilor speciale de investigaţie, modalitatea de gestionare şi repartizare a sesizărilor, procedurile interne de autorizare, regulile de întocmire a proceselor-verbale, cu privire la gestionarea, păstrarea şi distrugerea materialelor obţinute, măsurilor de asigurare a integrităţii şi confidenţialităţii acestora şi a activităţilor excepţionale şi speciale de investigaţie, regulile de înfăptuire a operaţiunilor sub acoperire şi cu privire la conducerea şi gestionarea agenţilor sub acoperire şi informatori, precum şi utilizarea resurselor financiare alocate pentru aplicarea măsurilor speciale de investigaţie, se stabileşte prin act interdepartamental.
Articolul 1323. Organele care exercită activitatea specială de investigaţie

(1) Organele care exercită activitatea specială de investigaţii, în scopul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în limitele competenţei sale sunt subdiviziunile specializate ale;

1) Departamentul poliţie al Ministerului Afacerilor Interne;

2) Centrul pentru Combatere Crimelor Economice şi Corupţie;

3) Serviciul Vamal;

4) Serviciul de Informaţii şi Securitate;

5) Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei;

6) Serviciul Grăniceri;

7) Ministerul Apărării;

8) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.

(2) Organele prevăzute la alineatul (1) punctele 6), 7), 8) realizează doar acţiuni speciale de investigaţie prevăzute la articolul 1322 alin. (1) lit. b).

(3) Persoana care exercită urmărirea penală sau procurorul care conduce urmărirea penală au abilitatea de a realiza nemijlocit acţiunile speciale de investigaţii sau de a participa la îndeplinirea lor de către organele, subdiviziunile şi persoanele prevăzute de alineatul (1), cu excepţia cazurilor când realizarea sau participarea la acţiunile menţionate ar periclita siguranţa persoanelor care înfăptuiesc nemijlocit aceste acţiuni.

(4) Conducătorul organului care realizează activitatea specială de investigaţie repartizează încheierea sau ordonanţa de dispunere a măsurii speciale ofiţerului de investigaţii. Conducătorul organului care realizează activitatea specială de investigaţie poartă răspundere pentru organizarea activităţii, termenul de efectuarea a ei. Pentru realizarea acţiunii poartă răspundere persoana care nemijlocit o efectuează.

(5) Subdiviziunile specializate ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Grăniceri, Ministerului Apărării sunt organe care realizează activitatea specială de investigaţii doar la faza prejudiciară a procesului penal. La executarea altor sarcini, ce intră în competenţa acestor organe, se vor aplică legile speciale ce le reglementează.

(6) Organele menţionate în alineatul (1) la realizarea acţiunilor speciale de investigaţii sunt concomitent şi organe de constatare, în sensul articolului 273 al prezentului Cod.
Articolul 1324 Ofiţerul de investigaţii


 1. Ofiţerul de investigaţii este persoana publică care în numele statului, în limitele competenţei procesuale efectuează măsurile speciale de investigaţie în procesul penal.

 2. În executarea atribuţiilor de efectuare a măsurile speciale de investigaţie, ofiţerul de investigaţii se supune indicaţiilor scrise ale procurorului, ofiţerului de urmărire penală şi a instanţei de judecată, sau conducătorului subdiviziunii specializate care efectuează măsurile speciale de investigaţie.

 3. În exercitarea atribuţiilor de efectuare a măsurile speciale de investigaţie, ofiţerul de investigaţii dispune şi de alte atribuţii care rezidă din prevederile prezentului cod referitor la modul şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţie.

 4. Identitatea ofiţerilor de investigaţii care activează în calitate de investigatori sub acoperire din cadrul subdiviziunii specializate de a efectua măsurile speciale de investigaţie constituie secret de stat şi poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al acestora.


Articolul 1325. Temeiurile înfăptuirii măsurilor speciale de investigaţie

(1) Temeiurile pentru înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţie sunt;

a) circumstanţele neclare în legătură cu urmărirea penală;

b) informaţiile devenite cunoscute instituţiilor competente să aplice măsurile excepţionale şi speciale de investigaţie;

c) ordonanţele ofiţerului de urmărire penală autorizată de procuror, procurorului, încheierile judecătorului de instrucţie sau hotărîrea instanţei de judecată adoptată în cauzele penale aflate în procedura lor;

d) cererile de comisiei rogatorie ale organului de drept ale altor state, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Procurorul, sau dup caz ofiţerul de urmărire penală coordonează, conduce şi controlează înfăptuirea măsurii speciale de investigaţie.
Articolul 1326. Procedura de dispunere a acţiunilor speciale de investigaţie
(1) Ofiţerul de urmărire penală care exercită urmărirea penală sau procurorul conducător al acesteia prin ordonanţă motivată pune în executare acţiunea specială de investigaţie către colaboratorii din cadrul subdiviziunilor specializate ale organelor menţionate la art. 1343.

(2) Înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţie autorizate prin ordonanţă sau încheiere, trebuie să înceapă în termenul indicat de aceasta sau cel mult în 5 zile după emitere, în caz contrar ordonanţa/încheierea fiind considerată nulă de drept.

(3) Măsurile speciale de investigaţie se dispun de către judecătorul de instrucţie în condiţiile prevăzute la art. 303 din prezentul cod. Pot fi efectuate, ca excepţie, fără dispunerea judecătorului de instrucţie, în baza ordonanţei motivate a procurorului, în cazurile infracţiunilor flagrante, precum şi atunci cînd există alte circumstanţe exigente ce nu permit amînare, iar mandatul nu poate fi obţinut fără existenţa unui risc esenţial de întîrziere care poate duce la pierderea informaţiilor probatorii sau pericolul imediat pentru securitatea persoanelor. Judecătorul de instrucţie trebuie să fie informat despre efectuarea acestor acţiuni în termen de 24 de ore, cu prezentarea tuturor materialelor în care sînt argumentate măsurile excepţionale de investigaţie efectuate. În condiţiile existenţei unor temeiuri suficiente, judecătorul de instrucţie, prin încheiere motivată, declară acţiunile legale sau, după caz – ilegale.

(4) Autoritatea competentă ce efectuează măsurile speciale de investigaţie va informa judecătorul de instrucţie sau procurorul, ofiţerul de urmărire penală în cazul cînd le-a dispus procurorul, printr-un proces verbal, în termen de o lună de la momentul dispunerii ei, sau în termenul stabilit în încheiere, ordonanţă, despre rezultatele obţinute la implementarea acţiunilor speciale de investigaţii. Procesul verbal se anexează la dosar.

(5) Dacă în cadrul examinării procesului verbal, procurorul, judecătorul de instrucţie sau ofiţerul de urmărire penală constată că nu sunt respectate condiţiile de întindere a implementării acţiunii stabilite în mandat se dispune încetarea acţiunilor autorizate.

(6) Judecătorul de instrucţie, sau procurorul, după expirarea termenelor măsurilor autorizate sau înainte de expirarea acestui termen, în cazul finisării efectuării acestor măsuri din motiv al dispariţiei temeiurilor autorizării, în termen rezonabil, iar în cazurile de pornire a urmăririi penale - nu mai tîrziu de terminarea urmăririi penale, anunţă în scris persoanele care au fost supuse măsurilor speciale de investigaţie respective.

(7) Este interzisă dispunerea măsurilor speciale cu privire la raporturile legale dintre avocat şi bănuit, învinuit, inculpatul pe care îl apără. Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că măsurile speciale au vizat şi raporturile dintre avocat şi bănuitul, învinuitul sau inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul procesului penal, urmând a fi nimicite, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, îndată, de către procuror.

(8) Măsura specială de investigaţii se dispune pe o perioada de 30 de zile cu posibilitatea de a prelungi pînă la 6 luni însă nu poate dura mai mult decît pînă la încetarea urmăririi penale urmăririi penale.

(9) Procurorul va dispune încetarea supravegherii măsurii speciale înaintea expirării duratei pentru care aceasta a fost autorizată, îndată ce au dispărut motivele care au justificat-o.
Articolul 1327. Consemnarea acţiunilor excepţionale de investigaţie
(1) Persoana abilitată cu realizarea măsurilor speciale de investigaţie întocmeşte proces-verbal pentru fiecare acţiune autorizată, în care consemnează data şi ora începerii şi finisării fiecărei activităţi întreprinse în cadrul implementării ordonanţei motivate sau a încheierii respective, rezultatele activităţilor efectuate care privesc fapta ce formează obiectul acţiunii speciale de investigaţie sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care conţine rezultatul acţiunii speciale de investigaţie, numele persoanelor la care se referă, dacă sunt cunoscute, sau alte date de identificare.

(2) La procesul-verbal se anexează, în plic sigilat, suportul care conţine rezultatul măsurilor speciale de investigaţie. Suportul sau o copie certificată se păstrează la procuratură în locuri speciale, în plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului care conţine măsurile speciale şi copiile de pe procesele-verbale se păstrează la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau completului investit cu soluţionarea cauzei.

(4) La încetarea măsurii speciale de investigaţie autorizate de către judecătorul de instrucţie, dar nu mai tîrziu de o lună din momentul încetării acesteia, procurorul informează judecătorul de instrucţie despre activităţile efectuate cu prezentarea tuturor materialelor întocmite.
Articolul 1328. Examinarea legalităţii implementării măsurilor speciale dispuse de către judecătorul de instrucţie

(1) Judecătorul de instrucţie informat despre implementarea acţiunii speciale de investigaţie sau încetarea acesteia, verifică modul de înfăptuire a acţiunilor, respectarea condiţiilor şi criteriilor în baza cărora s-a dispus.

(2) În cazul cînd judecătorul de instrucţie constată că la realizarea măsurii speciale de investigaţie au fost admise încălcari grave de către subiecţii ce au realizat măsura în cauză, declară nule rezultatele obţinute.

(3) Datele obţinute din acţiunile speciale de investigaţii pot fi folosite prin încheiere motivată şi în altă cauză penală dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informaţii concludente şi utile privitoare la pregătirea ori săvârşirea unei alte infracţiuni.

(5) După examinare, datele sau informaţiile rezultate din acţiunile speciale de investigaţii care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, dacă nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. (4), se arhivează la procuror, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau la solicitarea părţilor, judecătorul ori completul investit poate solicita datele sigilate dacă exista noi probe din care rezultă că totuşi o parte dintre acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. După un an de la pronunţarea sentinţei, acestea sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
Articolul 1329. Cercetarea domiciliului şi/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat
(1) Cercetarea domiciliului este o măsură specială de investigaţii care presupune accesul secret sau legendat al colaboratorilor organelor competente în interiorul domiciliului, fără înştiinţarea proprietarului, posesorului în scopul studierii acestuia pentru descoperirea urmelor activităţii infracţionale, persoanelor aflate în căutare, precum şi pentru obţinerea altor informaţii necesare probării circumstanţelor faptei, observării şi înregistrării evenimentelor care se produc în domiciliu precum şi pentru obţinerea altor informaţii necesare probării circumstanţelor faptei.

(2) În cazul cînd victima, partea vătămată, martorul sau o altă persoană proprietar sau posesor al bunului imobil solicită cercetarea domiciliului şi/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat măsura se dispune de către procuror prin ordonanţă motivată.

(3) Efectuînd cercetarea domiciliului, organul competent examinează obiectele vizibile, iar în caz de necesitate poate instala în acesta aparate de înregistrare audio, video, de fotografiat, de filmat sau alte mijloace tehnice care asigură interceptarea şi înregistrarea de la distanţă a informaţiei sau înregistrarea ei nemijlocite în domiciliu.

(4) Cercetarea domiciliului şi/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat se dispune cu privire la persoana asupra căreia există careva probe sau date că a săvîrşit sau pregăteşte săvîrşirea unei infracţiuni. Cercetarea domiciliului şi instalarea în el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat, se poate dispune şi cu privire la o altă persoană dacă există o bănuială rezonabilă că aceasta primeşte sau transmite comunicări de la făptuitor, ori destinate acestuia.

(5) Despre cercetării domiciliului şi/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat, persoana ce efectuează urmărirea penală sau ofiţerul de investigaţie desemnat întocmeşte un proces – verbal conform prevederilor prezentului cod.
Articolul 13210. Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice
(1) Supravegherea audio sau video a domiciliului este o măsură specială de investigaţie care presupune supravegherea domiciliului din exterior fără acordul proprietarului, posesorului prin utilizarea mijloacelor tehnice.

(2) Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice fără acordul (înştiinţarea) proprietarului, posesorului sau persoanelor ce se află în această încăpere, se dispune de către judecătorul de instrucţie la demersul procurorului, dacă există temeiuri de a considera că acţiunile, convorbirile, alte sunete sau evenimente ce se produc în acel loc şi pot conţine informaţii despre circumstanţele faptei urmează a fi probate.

(3) În cazul cînd victima, partea vătămată, martorul sau o altă persoană proprietar sau posesor al bunului imobil solicită cercetarea domiciliului şi/sau după caz instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat măsura se dispune de către procuror prin ordonanţă motivată.

(4) Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a prelungi pînă la 3 luni, însă nu mai mult de durata urmăririi penale.


Articolul 13211. Interceptarea comunicărilor

(1) Interceptarea comunicărilor reprezintă măsură excepţională de acumulare a probelor prin care se efectuează interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea şi/sau înregistrarea convorbirilor ori a comunicărilor efectuate prin reţelele comunicaţiilor electronice, telefonice, sisteme informatice sau prin orice alte mijloace de comunicare, precum şi înregistrarea datelor de trafic care indică sursa, destinaţia, data, ora, dimensiunea, durata, ora, tipul comunicării efectuate prin telefon, sistem informatic sau orice alt mijloc de comunicare.

(2) Interceptarea comunicărilor se execută de către organul de urmărire penală la încheierea judecătorului de instrucţie sau a judecătorului/completului de judecată care examinează cauza adoptată în baza demersului motivat al procurorului şi doar în cauzele care au ca obiect urmărirea penală sau judecarea infracţiunilor grave, deosebit de grave şi/sau excepţional de grave, dacă din probele acumulate în cadrul urmării penale sau judecării cauzei rezultă rezonabil necesitatea de a preveni sau cerceta fapte atentează la securitatea naţională, ordinea publică sau cele care pun în pericol viaţa, sănătatea şi alte drepturi fundamentale ale altor persoane.

(3) Prevederile aliniatului 2 al prezentului articol se aplică în exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmărirea penală sau judecarea persoanelor asupra cărora există careva date sau probe cu privire la săvîrşirea următoarelor infracţiuni prevăzute de Codul penal, lista exhaustivă a cărora poate fi modificată doar prin lege: art. 138 alin. (1), 140 alin. (2), 1401 alin. (3) şi (4), 141, 142 alin.(1) şi (5), 150 alin.(2), 152 alin. (2) lit. e),f), g), h),158 alin.(2), 164 alin. (1) şi (2), 166 alin.(2) şi (3), 167, 186 alin. (3) lit. b) şi alin. (4), 187 alin. (2) lit. b), d), e) şi (3), 188 alin. (1) şi (2), 189 alin. (1) şi (2), 190 alin. (3) şi (4), 191 alin. (3), 192 alin. (4), 1921 alin. (3), 205 alin. (4) lit. d) şi e), 2081, 217 alin.(4), 2171 alin. (3), 2174, 220 alin. (2), 224 alin. (4), 236 alin. (1), 237 alin. (2), 243, 248 alin. (2), (3), (4) şi (5), 2603 alin. (2), 2604 alin. (2), 275 alin. (1), 2781 alin. (1), 279 alin. (1), 2791 alin. (1) – (3), 280 alin. (1), 285 alin. (1), 286, 290 alin. (2) săvîrşit prin sustragere, 292 alin. (1), (11) şi (2), 295 alin. (1) şi (2), 2952 alin. (1), 3091 alin. (2) şi (3), 317 alin. (2), 324 alin. (1) şi (2), 325 alin.(2), 326 alin. (2) şi (3), 327 alin. (2) şi (3), 328 alin. (2) şi (3), 333 alin. (2) şi (3), 334 alin. (3), 341 alin. (3), 344 alin. (2), 349 alin. (1) şi (2), 362 alin.(3), 365 alin. (2), 371 alin. (2).)

(4) La dispunerea interceptării convorbirilor judecătorul de instrucţie sau judecătorul/completul de judecată care examinează cauza pe lîngă circumstanţele prevăzute la alin (1), (2) şi (3) urmează să verifice:


 1. dacă descoperirea circumstanţelor cauzei, cerută prin interceptare, este imposibilă prin alte mijloace de probă sau prin folosirea altor măsuri de urmărire penală, ori dacă există alte impedimente obiective care nu permit rezonabil folosirea altor mijloace de probă sau procedee probatorii;

 2. dacă această măsură este necesară într-o societate democratică;

 3. dacă măsura solicitată urmăreşte un scop legitim;

 4. dacă măsura interceptării va fi proporţională cu dreptul sau libertatea persoanei garantată de lege şi necesitatea apărută în cadrul urmăririi penale sau judecării cauzei.

(5) Pot fi supuse interceptării în sensul aliniatului 1 al prezentului articol comunicările persoanei/persoanelor bănuite, învinuite, inculpate de săvîrşire a unei sau mai multor infracţiuni prevăzute la alineatul (3), comunicările persoanelor care contribuie în orice mod la comiterea acestor infracţiuni/infracţiune şi în privinţa cărora există date care pot conduce rezonabil la o concluzie că acestea primesc ori transmit informaţii relevante pentru cauza penală de la bănuit, învinuit sau inculpat. Informaţiile obţinute cu încălcarea prezentului aliniat precum şi probele obţinute urmare a acestor informaţii, sunt nule şi nu pot fi utilizate în cadrul urmăririi penale sau a judecării cauzei.

(6) Pot fi supuse interceptării în sensul aliniatului 1 al prezentului articol comunicările victimei, părţii vătămate, martorilor care contribuie la urmărirea penală sau la judecarea cauzei penale, precum şi a rudelor şi a membrilor familiilor acestora, doar cu acordul sau la cererea expresă şi prealabilă a acestora şi dacă există pericol eminent pentru viaţa, sănătatea sau alte drepturi fundamentale a acestora, ori dacă este necesară prevenirea infracţiunii şi/sau în cazurile în care există riscul evident al pierderii iremediabile sau a denaturării probelor. Măsura dispusă în baza acestui aliniat încetează de drept şi în fapt odată cu dispariţia pericolului sau a necesităţii fie la cererea expresă a persoanelor specificate în prezentul aliniat. Informaţiile obţinute cu încălcarea prezentului aliniat precum şi probele obţinute urmare a acestor informaţii, sunt nule şi nu pot fi utilizate în cadrul urmăririi penale sau a judecării cauzei.

(7) Măsura interceptării se dispune doar în prealabil punerii în executare a acesteia. În cazuri excepţionale şi doar atunci cînd întîrzierea obţinerii încheierii prevăzute la alin. (2) al prezentului articol ar provoca prejudicii grave activităţii de administrare a probelor sau poate determina pierderea iremediabilă ori denaturarea acestora, sau dacă există pericol eminent pentru viaţa, sănătatea sau alte drepturi fundamentale ale altor persoane, ori dacă este necesară prevenirea infracţiunii, procurorul poate dispune, printr-o ordonanţă motivată, interceptarea comunicărilor în condiţiile stipulate mai sus, informînd despre aceasta imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, judecătorul de instrucţie, instanţa de judecată care examinează cauza care, în cel mult 24 de ore, se va pronunţa printr-o încheiere motivată asupra ordonanţei procurorului. Judecătorul de instrucţie, judecătorul/completul de judecată care examinează cauza, verificînd respectarea condiţiilor prevăzute la aliniatele 1-6 ale prezentului articol, va declara măsura interceptării legală sau ilegală după caz, fie va modifica termene sau alte condiţii de aplicare a acesteia. În cazul în care măsura interceptării se va declara ilegală, judecătorul de instrucţie, instanţa de judecată care examinează cauza vor dispune imediat încetarea executării măsurii şi vor informa imediat persoana sau persoanele comunicările cărora au fost interceptate, explicînd dreptul acestora de a cere compensaţii. Informaţiile obţinute printr-o măsură a interceptării declarată ilegală, precum şi probele obţinute urmare a acestor informaţii, sunt nule şi nu pot fi utilizate în cadrul urmăririi penale sau a judecării cauzei.

            (8) Interceptarea comunicărilor în cadrul urmăririi penale sau a judecării cauzei se autorizează pentru o durată de cel mult 30 de zile. Interceptarea poate fi prelungită în aceleaşi condiţii pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputînd depăşi 30 de zile. Durata totală a interceptării comunicărilor nu poate depăşi 6 luni şi nu poate fi dispusă mai mult decît o dată pe aceiaşi cauză penală. În orice caz, interceptarea convorbirilor nu poate dura mai mult decît pînă la terminarea urmăririi penale.

    (9) Interceptarea convorbirilor va fi anulată înaintea expirării duratei pentru care a fost autorizată, îndată ce au dispărut motivele care au justificat-o.

    (10) Se interzice interceptarea şi înregistrarea convorbirilor dintre bănuit, învinuit, inculpat şi avocatul său.

(11) Suportul insformaţional cu înregistrarea convorbirilor pot fi utilizate ca mijloc de probă în altă cauză penală doar cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, emisă în condiţiile alineatului (1)”.
Articolul 13212. Efectuarea interceptării comunicărilor şi certificarea lor
(1) Interceptarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire penală. Asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor se realizează de către autoritatea abilitată prin lege cu asemenea atribuţii cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale. Colaboratorii subdiviziunii care asigură tehnic interceptarea comunicărilor şi a altor convorbiri din cadrul instituţiei autorizate prin lege, precum şi persoanele care efectuează nemijlocit ascultarea înregistrărilor, ofiţerii de urmărire penală şi procurorul sînt obligaţi să păstreze secretul convorbirilor telefonice şi corespondenţei şi poartă răspundere pentru încălcarea acestei obligaţii.

(2) Pentru asigurarea interceptării comunicărilor, organul de urmărire penală sau procurorul prezintă organului abilitat prin lege extrasul în original din încheierea judecătorului de instrucţie privind dispunerea efectuării interceptării comunicărilor. În scrisoarea de însoţire a extrasului din încheierea judecătorului de instrucţie se prentîmpină persoana care va asigura tehnic măsura specială despre răspunderea penală. Extrasul din încheiere trebuie să conţină denumirea instanţei şi numele judecătorului de instrucţie, data şi ora emiterii, datele privind examinarea demersului procurorului privind autorizarea efectuării procedeului, datele de identificare a abonatului sau a unităţii tehnice prin intermediul căreia se poartă convorbirile ce urmează a fi interceptate şi înregistrată, durata interceptării şi înregistrării, persoana sau organul de urmărire penală responsabil de executarea încheierii, semnătura judecătorului de instrucţie şi ştampila instanţei de judecată.

(3) În cazul în care în procesul interceptării comunicărilor, poate fi obţinută şi altă informaţie precum ar fi date de identificare a abonaţilor sau persoanele care au purtat convorbiri cu obiectul interceptării şi localizarea acestora, precum şi alte date, procurorul poate dispune în ordonanţa de efectuare a interceptării comunicărilor şi obţinerea acestei informaţii.

(4) Subdiviziunea tehnică a organului abilitat prin lege să efectueze interceptarea comunicărilor transmite organului de urmărire penală semnalul convorbirilor interceptate şi alte informaţii indicate în extrasul din încheierea judecătorului de instrucţie în regim de timp real fără a efectua înregistrarea acestora.

(5) Informaţia obţinută în procesul interceptării comunicărilor poate şi ascultată şi vizualizată de către organul de urmărire penală şi procuror în regim de timp real.

(6) Informaţia obţinută în procesul interceptării comunicărilor se transmite de către subdiviziunea tehnică ofiţerului de urmărire penală sau procurorului pe suport informaţional împachetat, sigilat cu ştampila subdiviziunii tehnice care a efectuat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi cu numărul de ordine a suportului.

(7) Despre efectuarea interceptării comunicări, organul de urmărire penală sau procurorul, în termen de 24 de ore după expirarea termenului perioadei autorizate a interceptării, întocmeşte un proces – verbal la finele fiecărei perioade de autorizare.

(8) Procesul – verbal al interceptării trebuie să conţină data, locul şi ora întocmirii, funcţia persoanei care a efectuat măsura specială, numărul cauzei penale în cadrul căreia s-a efectuat măsura specială, menţiunea privind ordonanţa procurorului şi încheierea judecătorului de instrucţie privind autorizarea măsurii speciale; datele de identitate şi de identificare tehnică a subiectului a căror comunicărilor au fost interceptate şi înregistrare; perioada în care s-a efectuat interceptarea comunicărilor; menţiunea privind utilizarea mijloacelor tehnice; alte informaţii relevante obţinute în rezultatul interceptării şi înregistrării comunicărilor referitoare la identificarea şi/sau localizarea unor subiecţi; cantitatea şi numărul de identificare a suporturilor pe care a fost înregistrată informaţia; numărul de convorbiri stenografiate. La procesul – verbal se anexează stenograma convorbirilor care au importanţă pentru cauza penală. Stenograma constituie reproducerea integrală în scris pe suport de hîrtie a convorbirilor interceptate şi înregistrate care au importanţă pentru cauza penală. În stenograma convorbirii se indică data, ora şi durata convorbirii, numele persoanelor a căror convorbiri sunt stenografiate, dacă se cunoaşte, precum şi alte date. Se interzice stenografierea convorbirilor dintre avocat şi persoana pe care o apără. Fiecare pagină a procesului – verbal de interceptare şi stenogramei se semnează de către persoana care le-a întocmit. La procesul – verbal se anexează originalul suportului pe care au fost înregistrate convorbirile interceptate, făcîndu-se menţiune despre împachetarea şi sigilarea acestora.

(9) Comunicările interceptate se redau în limba în care a avut loc comunicarea. În cazul în care comunicarea a avut loc într-o altă limbă decît limba de stat, comunicarea se traduce în limba în care se desfăşoară procesul penal de către un traducător.

(10) La sfîrşitul perioadei autorizate a interceptării, organul de urmărire penală prezintă procurorului procesul – verbal al interceptării şi originalul suportului pe care este înregistrată informaţia.

(11) Procurorul, după verificarea corespunderii conţinutului procesului – verbal şi a stenogramelor cu conţinutul înregistrărilor, prin ordonanţă decide asupra pertinenţa acestora pentru cauza penală şi dispune care convorbiri urmează a fi transcrise pe un suport aparte.

(12) Comunicările interceptate se vor păstra integral pe suportul iniţial prezentat de către subdiviziunea tehnică a organului de urmărire penală. Acest suport se va păstra la judecătorul de instrucţie care a autorizat măsura.

(13) Comunicările interceptate care au fost stenografiate de către organul de urmărire penală şi au fost apreciate de către procuror ca fiind pertinente pentru cauza penală, se transcriu de către subdiviziunea tehnică din cadrul organului de urmărire penală pe un suport aparte, care se anexează la materialele dosarului penal şi se păstrează la procurorul care conduce cu urmărire penală.

(14) În termen de 48 de ore de la sfîrşitul perioadei autorizate a interceptării, procurorul prezintă judecătorului de instrucţie procesul – verbal şi suportul în original pe care au fost înregistrate comunicările. Judecătorul de instrucţie prin încheiere se va expune asupra respectării cerinţelor legale în procesul interceptării comunicărilor de către organul de urmărire penală şi va decide care din convorbirile înregistrate urmează a fi nimicite, desemnînd persoanele responsabile de nimicire. Despre nimicirea informaţiilor în baza încheierii judecătorului de instrucţie, persoana responsabilă întocmeşte un proces - verbal, care se anexează la dosarul penal. În cazul în care judecătorul de instrucţie constată că organul de urmărire penală a comis în procesul interceptării comunicărilor încălcări grave ale legislaţiei procesuale, el declară motivat nule rezultatele măsurii speciale. Încheierea judecătorului de instrucţie privind declararea nulităţii măsurii speciale poate fi atacată cu recurs de către procuror la Curtea de Apel.

(15) Decizia finală asupra suporturilor care conţin înregistrările comunicărilor se pronunţă instanţa de judecată în sentinţă, dacă nimicirea acestora nu s-a efectuat parţial în condiţiile prezentului cod.
Articolul 13213 Înregistrările de imagini

    Înregistrările de imagini se efectuează în condiţiile şi modalităţile de efectuare a interceptării comunicărilor, prevăzute la art.135 şi 136, care se aplică în mod corespunzător.


Articolul 13214 Verificarea înregistrării interceptărilor

    Mijloacele de probă, dobîndite în condiţiile art.135 şi 137, pot fi verificate prin expertiză tehnică dispusă de către instanţa de judecată la cererea părţilor sau din oficiu.


Articolul 13215. Monitorizarea interconectării reţelelor telegrafice, electronice şi a altor comunicări
(1) Monitorizarea interconectării reţelelor telegrafice şi electronice şi a altor comunicări reprezintă o măsură specială de investigaţie care se realizează în cadrul urmăririi penală şi constă în accesul şi verificarea, fără înştiinţarea expeditorului sau destinatarului, a comunicărilor ce au fost transmise în custodia instituţiilor care prestează servicii de livrare a corespondenţei telegrafice, electronice sau a altor comunicări şi a apelurilor de primire ieşire a abonatului, dacă sunt temeiuri verosimile de a presupune că acestea conţin sau pot conţine informaţii despre circumstanţele faptei care urmează a fi probate.

(2) Monitorizarea interconectării reţelelor telegrafice, electronice şi a altor comunicări reprezintă o măsură specială de investigaţie ce se dispune pe o perioadă de 30 de zile. Termenul de monitorizare a interconectării electronice nu poate depăşi 6 luni din momentul dispunerii sau momentul finisării urmărirea penală.

(3) Despre aflarea în custodia sa a comunicărilor ce urmează a fi supuse verificării instituţiile care prestează servicii de livrare a corespondenţei telegrafice, a apelurilor de intrare şi ieşire, electronice sau a altor comunicări informează ofiţerul de urmărire penală sau procurorul. Organul competent a efectua măsura specială de investigaţie imediat, dar nu mai tîrziu de 48 ore din momentul recepţionării informaţiei, i-a cunoştinţă de conţinutul comunicării şi adoptă decizia despre ridicarea acesteia sau transmiterea ei pentru livrarea ulterioară cu fotografierea, copierea sau fixarea prin alt mijloc tehnic a conţinutului acesteia sau fără utilizarea acestor proceduri.

(4) Ridicarea comunicării se va efectua în cazul în care există temei de a considera că pentru procesul de administrare a probelor originalul acesteia va avea o importanţă mai mare decît copia sau fixarea vizuală.

(5) Dacă se decide ridicarea comunicării, se transmite destinatarului sau expeditorului cu o întîrziere semnificativă, acesta urmează a fi informat despre motivele reţinerii şi temeiurile cercetării comunicării, fără a prejudicia interesele procesului penal.
Articolul 13216. Monitorizarea tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară
(1) Monitorizarea tranzacţiilor bancare şi accesul la informaţia financiară este o măsură de investigaţie care se autorizează pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită pînă la 6 luni, în orice caz pînă la finisarea urmăririi penale şi reprezintă operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor bancare efectuate prin intermediul instituţiilor bancare sau a altei instituţii competente ori obţinerea de la o bancă sau de la altă instituţie financiară, de înscrisuri sau informaţii aflate în posesia acestora referitoare la depuneri, conturi sau tranzacţiile unei persoane.

(2) Monitorizarea tranzacţiilor bancare şi accesul la informaţia financiară se dispune în cazul urmăririi penale pornite pe infracţiunile prevăzute la articolele 189 – 192, 196, 199, 206, 208, 209, 217 – 2175 , 220, 236, 237, 239 – 248, 251 – 253, 255 – 256, 278, 279 – 2791, 283 – 284, 290, 292, 3011, 302, 324, 325, 326, 327, 330, 3301, 333, 334, 343, 352, 361, 362.


Articolul 13217. Livrarea supravegheată
(1) Livrarea supravegheată reprezintă circulaţia sub supraveghere cu autorizarea autorităţilor competente a obiectelor, mărfurilor sau altor valori care provin din săvîrşirea unei infracţiuni sau sunt destinate comiterii unei infracţiuni (inclusiv substanţe, mijloace de plată sau alte instrumente financiare) pe teritoriul Republicii Moldova sau peste frontierele ţării şi în legătură cu această circulaţie supravegherea persoanelor ce o însoţesc, scopul căreia este investigarea unei infracţiuni sau identificarea persoanelor implicate în săvârşirea acesteia, dacă exista o bănuială rezonabilă cu privire la caracterul ilicit al deţinerii sau obţinerii acestora.

(2) Livrarea supravegheată poate fi dispusă numai dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, arme, obiecte sustrase, materiale explozive, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte obiecte care rezultă din activităţi ilicite sau obiecte utilizate în scopul comiterii de infracţiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia urmărirea penală ori reprezintă un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;

(3) Livrarea supravegheată presupune ca, în mod expres, toate statele prin care sunt tranzitate transporturile ilegale sau bănuite:

a) să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect şi cu ieşirea acestuia de pe teritoriul statului;

b) să garanteze faptul că transportul ilegal sau bănuit este supravegheat permanent de către autorităţile competente;

c) să garanteze faptul că procurorul, organele de poliţie sau alte autorităţi de stat competente sunt înştiinţate în ceea ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracţiuni care au constituit obiectul măsurii speciale de cercetare la care se face referire la alin. (1).

(4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică în cazul în care o convenţie internaţională ratificată sau un acord internaţional are dispoziţii contrare.

(5) Ordonanţele procurorului trebuie pe lîngă cele prevăzute de prezentul cod urmează să cuprindă: numele bănuitului sau inculpatului, dacă sunt cunoscute, dovezile din care rezultă caracterul ilicit al bunurilor ce urmează să intre, să tranziteze sau să iasă de pe teritoriul ţării, modalitate în care va fi efectuat livrarea. Judecătorul de instrucţie urmează să se pronunţe pe fiecare livrare dispusă.(6) Organele responsabile au obligaţia de a întocmi, la finalizarea livrării supravegheate pe teritoriul Republicii Moldova, un proces-verbal cu privire la activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează procurorului.
Articolul 13218. Colectarea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii şi a traficului de informaţie
(1) Colectarea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii şi a traficului de date computerizate, care constă în colectarea de la instituţiile de telecomunicaţii, operatorii de telefonie fixă sau mobilă, operatorii de internet a informaţiilor transmise prin canalele tehnice de telecomunicaţii (telegraf, telefax, peiging, computer, radio şi alte canale), fixarea secretă a informaţiilor publice, transmise sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legături de telecomunicaţii de către persoanele supuse măsurii, precum şi obţinerea de la operatori a informaţiei deţinute despre utilizatorii de serviciilor de telecomunicaţii, inclusiv de roaming şi despre serviciile de telecomunicaţii prestate acestora, la care se atribuie:

 1. posesorii numerelor de telefon;

 2. numerele de telefon înregistrate pe numele unei unei persoane;

 3. serviciile de telecomunicaţii prestate utilizatorului;

 4. sursa de comunicaţii (numărul de telefon al apelantului; numele, pronumele şi domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat);

 5. destinaţia comunicaţiei (numărul de telefon al apelatului sau numărul la care apelul a fost rutat, redirecţionat, numele, pronumele, domiciliul abonatului sau utilizatorului dat);

 6. tipul, dat, ora şi durata comunicaţiei, inclusiv ale tentativelor de apel eşuate;

 7. echipamentul de comunicaţii al utilizatorului sau alt dispozitiv utilizat pentru comunicaţie (IMEI ale telefoanelor mobile, denumirea locaţiei Cell ID);

 8. locul echipamentului de comunicaţii mobile de la începutul comunicaţiei, locaţia geografică a celulei.

(2) În cazul în care informaţia obţinută conţine date probante pentru cauza penală, suportul tehnic precum şi descifrarea conţinutului acestuia pe suport de hîrtie se anexează la materialele cauzei penale.
Articolul 13219. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic
(1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic reprezintă solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicaţii, unui mijloc de telecomunicaţii ori a unui punct de acces la un sistem informatic, sau comunicarea dacă un anumit mijloc de comunicaţii sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau activ, ori a fost folosit sau activ la o anumită dată, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.

(2) În cazul în care organul ce efectuează urmărirea penală sau organul ce efectuează măsura specială de investigaţie dispune de posibilitate tehnică de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de comunicaţii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic fără aportul furnizorului de servicii, aceasta poate fi dispusă prin ordonanţă motivată a ofiţerului de urmărire penală.

(3) Ordonanţa de dispune a măsurii speciale de investigaţie pe lîngă cele prevăzute la art. 206 urmează să conţină: persoana sau furnizorul de servicii care este în posesia sau care are sub control datele, numele persoanei asupra căreia este o bănuială rezonabilă că a săvîrşit infracţiunea, bănuitului sau inculpatului, atunci când sunt cunoscute, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în alin.(1), menţionarea obligaţiei persoanei sau furnizorului de servicii de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate datele solicitate.

(4) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru executarea ordonanţei procurorului şi să pună de îndată la dispoziţia acestora datele solicitate.

(5) Persoanele care sunt chemate să colaboreze cu organele de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate, încălcarea acestei obligaţii fiind pedepsită potrivit legii penale.
Articolul 13220. Urmărirea vizuală şi/sau documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin GPS ori prin alte mijloace tehnice
(1) Urmărirea vizuală şi/sau documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin GPS ori prin alte mijloace tehnice reprezintă relevarea şi fixarea acţiunilor ilegale a persoanei, a unor imobile, mijloacelor de transport şi altor locuri, cu utilizarea aparatelor de înregistrare tehnică.

(2) Prin localizarea sau urmărirea prin GPS sau alte mijloace tehnice, se înţelege folosirea unor dispozitive care determina locul unde se afla persoana sau obiectul la care este ataşat.


54. Articolul 134 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:

(4) După examinarea şi ridicarea corespondenţei ofiţerul de urmărire penală, procurorul informează bănuitul, învinuitul, inculpatul în termen de 15 zile, despre examinarea şi ridicarea corespondenţei prin prezentarea ordonanţei de examinare şi ridicare a corespondenţii şi procesul-verbal întocmit.

(5) În cazul în care informarea bănuitului, învinuitului, inculpatului despre examinarea şi ridicarea corespondenţei poate pune în pericol secretul urmăririi penală sau în urma ridicării şi examinării corespondenţei s-a urmează de întreprins alte acţiuni de urmărire penală, operative de investigaţie procurorul prin ordonanţă motivată poate dispune neinformării bănuitului, învinuitului, inculpatului pînă la finalizarea urmăririi penale.”


 1. Articolele 135, 136, 137, 138 va avea următorul cuprins:

Articolul 135. Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate


(1) Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate prevede înmînarea sau predarea de bunuri, bancnote sau documente persoanei care pretinde sau acceptă acestea, sub supraveghere cu documentarea acestor acţiuni.

(2) Această măsură specială de investigaţie poate fi aplicat numai de către organele de urmărire penală ale Ministerului Afacerilor Interne şi Centrului pentru combaterea crimelor economice şi corupţie.Articolul 136. Utilizarea investigatorilor sub acoperire
(1) Autorizarea utilizării investigatorilor sub acoperire se dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă necesară descoperirii infracţiunii dar nu mai tîrziu de încetarea urmării penale dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea de către suspect a unei infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal, precum şi în cazul infracţiunilor deosebit de grave, excepţional de grave;

(2) Măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la desemnarea organului de urmărire penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă:

a) indicarea măsurii concrete încuviinţate;

b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;

c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire precum şi activităţile pe care le va desfăşura;

d) numele bănuitului, învinuitului, sau al persoanei supuse măsurii de operative de investigaţie, sau datele de identificare ale acestora, dacă sunt cunoscute.

(3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire, poate folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează judecătorul de instrucţie în vederea emiterii mandatului de efectuare a măsurii specială de investigaţii.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţie şi Securitate al Republicii Moldova, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei care desfăşoară, potrivit legii, activitatea operativă de investigaţie, anume desemnaţi în acest scop, şi pot fi folosiţi numai pe perioada determinată în încheierea judecătorului sau în autorizaţia procurorului.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei emise potrivit alin.(1) - (3), pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, întocmind un proces-verbal.

(6) Investigatorului sub acoperire îi este interzis să provoace comiterea de infracţiuni.

(7 ) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori obiectele nu constituie infracţiune.

(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal. Pentru motive întemeiate, investigatorul poate fi audiat în aceleaşi condiţii ca şi martorii ameninţaţi.

Yüklə 295,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə