Lise ve dengi okullar rehberlik ve denetim rehberi İL / İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜkleri rehberlik ve denetim rehberiYüklə 242,87 Kb.
səhifə7/9
tarix19.01.2018
ölçüsü242,87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.2.8. Özel Öğretim Kurumları


1.Özel öğretimin (okul) oranını artırma çalışmaları

2.Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerinin uygulanması (MEB. Stratejik Planı)

3.Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmaların yapılması

4.8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesi (Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapama ve Ad Verme Yönetmeliği, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname)

5. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerinin yürütülmesi (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Kurumlara ait onaylanmış özel yönetmelikler)

6. Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Md. 5,6)

7. Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)

8.Direksiyon Eğitimi Sınavında görev alanlara ücret ödenmesinin usulünce yürütülmesi; Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerinin yürütülmesi (MTSK Yönetmeliği; Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi)

9.Özel öğretim kurumlarının ve özel yurtların denetlenmesi, sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi

10.Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçlerin izlenmesi, değerlendirilmesi

11.Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

12.Eğitim ve öğretim desteği ile ilgili işlemler (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği)


2.2.9. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçları


Bu ana başlık altında öğrenci ve başarıya değinilmiştir.

2.2.9.1. Öğrenci


1. Okullaşma durumu (Net ve brüt olarak ayrı ayrı alınacaktır)

2. Devam-devamsızlık durumu

3. Disiplin durumu ve disipline yönelik alınan önlemler

4. Sınıf tekrarı oranları

5. Okul terkleri, nedenleri ve alınan önlemler

6. Orta okullardan açık liselere geçiş

7. Ortaöğretim kapsamında mesleki teknik eğitim oranları ile yönlendirme çalışmaları

8. İl ve ilçe milli eğitim öğrenci disiplin kurullarına intikal eden öğrenci sayısı ile fiiller, artış olması durumunda nedenleri ve alınan önlemler

9. Özel eğitim uygulamaları (Özel eğitime muhtaç öğrenci durumu ile özel eğitim alan öğrenci sayıları ve alınan önlemler)

10. Mesleki ve teknik okul ve kurumlarında işletmelerde meslek eğitimine devam eden öğrenci sayıları ve oranları

11. Özel öğretimin genel öğretime olan oranı

12. Öğrenci başına düşen ortalama harcama miktarı


2.2.9.2. Başarı


1. Ulusal, uluslararası ve il düzeyinde yapılan sınav sonuçları

2. Yüksek öğretime geçişte sayısal ve oransal durum

3. Ödül alan öğrenci durumu (ulusal ve uluslararası alınan ödüller, MEB Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge)

4. Mezun olan öğrencilerin istihdam durumu

a. Genel ortaöğretim mezunları açısından

b. Mesleki ve teknik eğitim açısından

5. Okur - yazar oranı ve bu konuda yürütülen çalışmalar

6. Kurum başına düşen sosyal etkinlik sayısı


2.2.10. Sorunlar


Sorunlar tespit edilirken; mevzuat, üst politika belgeleri (Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı) ile kurumun stratejik planında eğitim ile ilgili ortaya konulmuş amaç ve hedefler göz önünde bulundurulur.

Herhangi bir süreç ile ilgili tespit edilen sorunlar ilgili başlıklar açılarak yazılır.

Örnek; “2.2.1. Temel Eğitim” ile ilgili tespit edilen sorun/sorunlar “2.2.1. Temel Eğitim” başlığı açılarak yazılır.

2.2.11. Çözüm Önerileri


Bakanlığa, İl / İlçe milli eğitim müdürlüğüne, kuruma yönelik olarak; kurumun gelişimine katkı sağlayacak, değer katacak, geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturacak, aynı zamanda gerçekçi ve uygulanabilir önerilere yer verilmelidir.

3. YÖNETİM FAALİYETLERİ


Bu ana başlık altında yönetim faaliyetleri ve sonuçları ele alınmıştır.

3.1. İnsan Kaynakları


1.İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması (MEB Stratejik Plan,10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan (2015-2017)

2.Norm kadro iş ve işlemlerinin yürütülmesi, personelin yeterlilik durumu (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 16, 17 ve 18. Maddeleri)

3. İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasının sağlanması

4. Özlük, HİTAP modülüne bilgi girişi, emeklilik, disiplin, ödül iş ve işlemlerinin yürütülmesi

5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin yürütülmesi

6. Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetlerin yürütülmesi

7. Öğretmen ve diğer personelin hizmetiçi eğitimlerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması

8. Aday öğretmenler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması (MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği)

9. Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunulması (MEB Öğretmen Yeterlilikleri kitabı, 2009)

10. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi (Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 24/10/2008 tarihli ve 6013 (2008/73) sayılı “Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini planlama ve uygulama prensipleri” konulu Genelgesi)

11. Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projelerin yapılması ve uygulanması (Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli Genelge 2009-41, 24.04.2009)

12. Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinliklerin düzenlenmesi

13.Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerinin yapılması

14. Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerinin yürütülmesi (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik)

15. Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişiminin sağlanması

16. 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevlerin yürütülmesi (4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik)

17. İl emrine atanan öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik “İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu”nun oluşturulması (Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği)

18. İhtiyaca göre ders ücreti karşılığı ile usta öğreticilerin ilgili okul/kurumlara görevlendirilmesi (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9, 16,19 ve 22. maddeleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. Maddesi; Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında sözleşmeli veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında yönetmelik)

19. İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve ilçe İSG Bürosunun oluşturulması (MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05/10/2015 tarihli ve 9846060 sayılı yazısı)

20.Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen işlemler

21.Brifing dosyası hazırlanarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğü ile ilgili her türlü bilginin zamanında güncellenmesi

22.Öğretmen;

a. Norm kadro ve yeterlik durumu

b. Eğitim bölgesi düzeyinde genişletilmiş zümre ve eğitim bölgesi zümre başkanları kurulu toplantılarının yapılması ile içeriğinin amacına uygunluğu

c. Bir yıl içerisinde yer değiştiren öğretmenlerin toplam öğretmene oranı (il içi ve il dışı)

d. Öğretmenlerin Disiplin ve Ödül durumu

e. Öğretmenlerin eğitimi ve gelişimine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri ile hizmet içi eğitim alan öğretmen sayısı ve öğretmen sayısına oranı

f. Lisansüstü eğitim almış öğretmenlerin sayısı ve oranı

g. Hakkında soruşturma yapılan, ceza uygulanan öğretmen sayıları ve oranları ile ağırlıklı olarak işlenen ve ön plana çıkan fiiller, artış varsa nedenleri

h. Öğretmenlerin devamsızlık (izin, rapor vb.) durumuKataloq: meb iys dosyalar -> 2016 11
2016 11 -> Lise ve dengi okullar rehberlik ve denetim rehberi Özel öĞrenci etüt eğİTİm merkezleri rehberlik ve denetim rehberi
2016 11 -> Temel Kavramlar ve Tanımlar
2016 11 -> Sözleşmeli personel çaliştirilmasina
2016 11 -> Tedbir planlari yapilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve evrak düzeni AŞAĞidaki ŞEKİlde yapilacaktir
2016 11 -> Lise ve dengi okullar rehberlik ve denetim rehberi İlkokul / ortaokul rehberlik ve denetim rehberi
2016 11 -> Halk Eğitimi Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberi
2016 11 -> Lise ve dengi okullar rehberlik ve denetim rehberi Özel eğİTİm kurumlari rehberlik ve denetim rehberi
2016 11 -> Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Rehberlik ve Denetim Rehberi
2016 11 -> Özel Öğrenci Yurtları Rehberlik ve Denetim Rehberi
2016 11 -> MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI

Yüklə 242,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə