Lista abrevierilor


SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUIYüklə 480,43 Kb.
səhifə3/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI


Realizarea de către Curtea de Conturi a auditului performanței în sistemul prestațiilor sociale, axat în exclusivitate pe evaluarea administrării, monitorizării și controlului exercitat în cadrul Programelor de ajutor social, a fost motivată de semnificația implementării noului tip de asistență socială acordată doar în urma testării veniturilor reale și nivelului de bunăstare ale familiei solicitantului, precum și de asigurarea obținerii unei eficiențe mai sporite a utilizării mijloacelor bugetare alocate cu această destinație. Ținînd cont de cele elucidate, precum și de angajamentele asumate conform matricei indicatorilor de performanță stabiliți în Acordul de împrumut încheiat între Republica Moldova și AID9, pentru obținerea fondurilor ca suport bugetar Curtea de Conturi este responsabilă de realizarea și prezentarea obiectivă a rezultatelor acestui audit al performanței.

În cadrul acestei misiuni, avînd la bază termenii de referință conveniți cu Banca Mondială, Curtea de Conturi și-a propus ca obiectiv de a răspunde cu prioritate la următoarea întrebare generală:Mecanismele instituite în sistemul de asistență socială pentru monitorizarea, evaluarea și controlul performanței Programelor de ajutor social sînt funcționale și eficiente?

În acest scop au fost trasate următoarele obiective specifice: 1. Are MMPSF sisteme de monitorizare și evaluare eficiente pentru măsurarea și raportarea implementării Programelor de ajutor social?

 2. A elaborat și a implementat Inspecția Socială un cadru metodologic adecvat pentru eficientizarea procesului de inspectare?

 3. Au dezvoltat DASPF activități de control suficiente pentru minimizarea riscurilor în procesul acordării prestațiilor sociale?

Sfera de cuprindere a obiectivelor specifice de audit s-a referit la: evaluarea activităților desfășurate de MMPSF, Inspecția Socială și 6 DASPF10 asupra modului în care entitățile auditate s-au implicat în administrarea, evaluarea, monitorizarea și controlul derulării Programelor de ajutor social în anul 2014; identificarea celor mai bune rezultate obținute ca urmare a implementării măsurilor luate, dar și la identificarea obiectivelor care au avut un grad redus de îndeplinire și localizare a cauzelor ce au generat neîndeplinirea în totalitate a obiectivelor propuse pentru perfecționarea sistemului de prestații sociale.

Ținînd cont de contextul auditului, abordarea de audit a fost una mixtă, orientată pe sistem și rezultat. Astfel, a fost analizată eficiența procedurilor și mecanismelor existente în cadrul entităților auditate, acordîndu-se o atenție sporită la nivelul DASPF asupra evaluării controlului intern, responsabilităților și capacităților, inclusiv completării acestora cu cadre necesare, precum și gradului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți în Proiect pentru aprecierea rezultatelor obținute în activitatea desfășurată de către MMPSF.Domeniul de aplicare și metodologia auditului sînt descrise în Anexa nr.3 la prezentul Raport.

CONSTATĂRILE AUDITULUI


Mecanismele instituite în sistemul de asistență socială pentru monitorizarea, evaluarea și controlul performanței Programelor de ajutor social sînt funcționale și eficiente?

În urma analizei, prelucrării și interpretării datelor și informațiilor cuprinse în documentațiile colectate în timpul misiunii de audit al performanței, precum și a altor probe de audit, au rezultat o serie de constatări și s-au formulat concluzii care au fost sintetizate corespunzător obiectivelor specific propuse a fi evaluate de către audit.


Obiectivul I: Are MMPSF sisteme de monitorizare și evaluare eficiente pentru măsurarea și raportarea implementării Programelor de ajutor social?

Pentru monitorizarea și evaluarea progreselor în implementarea Programelor de ajutor social, în cadrul Proiectului au fost stabiliți un șir de indicatori și măsuri destinate conducă la decizii mai bune și acțiuni mai eficiente. Cu toate că MMPSF a asigurat realizarea activităților de monitorizare și evaluare, progresele înregistrate în implementarea Proiectului nu s-au materializat potrivit așteptărilor planificate, nefiind atinse țintele propuse pentru unele obiective. Dacă nu vor fi întreprinse acțiuni pentru eficientizarea procesului de monitorizare și evaluare a Programelor de ajutor social, se va menține riscul de neatingere a obiectivelor stabilite, precum și ratarea mijloacelor financiare din partea finanțatorilor externi.

ORGANIZAREA MODULUI DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PROGRAMELOR DE AJUTOR SOCIAL

Potrivit aranjamentelor instituționale și de implementare ale Proiectului, MMPSF are calitatea de organ guvernamental central responsabil de elaborarea politicilor în domeniul asistenței sociale și este principalul partener al acestuia. Totodată, MMPSF este responsabil de ameliorarea gestiunii Programelor de ajutor social.

MMPSF realizează activitățile de administrare, monitorizare și evaluare a implementării Programelor de ajutor social prin 3 instrumente principale, pentru a căror creare și dezvoltare au fost depuse eforturi substanțiale în cadrul derulării Proiectului, și anume: 1. Inspecția Socială – abilitată cu funcția de inspectare a modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și serviciilor sociale;

 2. Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor, creată în cadrul MMPSF, responsabilă de monitorizarea și raportarea rezultatelor implementării politicilor pertinente Proiectului în cauză;

 3. Sistemul Informațional Automatizat „Asistența socială”, elaborat și pus în aplicare începînd cu luna septembrie 2013 și la moment este în a 3 fază de dezvoltare și eficientizare. Acest sistem nou l-a înlocuit pe cel utilizat anterior (MSAS) pentru stabilirea ajutorului social.

Un aspect important în implementarea Programelor de ajutor social revine responsabilizării autorităților publice locale, precum DASPF și asistenții sociali comunitari. Astfel, admiterea potențialilor beneficiari și determinarea eligibilității acestora pentru prestațiile din cadrul Programelor de ajutor social sînt efectuate la nivel local, fără a fi supravegheate la nivel central din cauza lipsei unor standarde unice de prestare a serviciilor sociale. În acest sens, pentru a asigura funcționarea cît mai eficientă și eficace a DASPF, în cadrul Proiectului au fost prevăzute măsuri de încorporare a elementelor de management pe principii de performanță și responsabilitate în relațiile dintre MMPSF și DASPF, prin introducerea standardelor privind prestarea serviciilor și a unui model de afaceri pentru administrarea Programelor de ajutor social la nivel local.
EVOLUȚIA MIJLOACELOR DESTINATE PENTRU ACORDAREA PRESTAȚIILOR SOCIALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR

DE AJUTOR SOCIAL

În vederea susținerii familiilor defavorizate prin intermediul Programelor de ajutor social, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 au fost precizate fonduri publice în mărime de 394,5 mil.lei11.

Potrivit datelor generate de SIAAS, în perioada anului de referință au fost calculate ajutoare sociale și ajutoare pentru perioada rece a anului pentru 134,4 mii de familii, în sumă de totală de 335,8 mil.lei, înregistrîndu-se un trend ascendent față de anul 2013, în creștere cu 16,2 mii familii și, respectiv, cu 19,3 mil.lei. Evoluția per ansamblu a plăților calculate pentru prestațiile menționate în intervalul 2011-2014 se prezintă grafic în Diagrama nr.1.

Diagrama nr.1

Analiza de ansamblu a plăților calculate în cadrul prestațiilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului în perioada 2011-2014

(mil.lei)

Sursă: Datele generalizate de către echipa de audit în baza informațiilor prezentate de echipa MMPSF din cadrul Proiectului

Analiza efectuată relevă că volumul ajutoarelor sociale a înregistrat cel mai semnificativ progres în anul 2012. În același timp, trendul crescător al drepturilor calculate în total pe anul 2014 a fost influențat în cea mai mare parte de majorarea numărului beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului, constituind 77,9 mii familii, comparativ cu 60,8 mii familii în anul 2013. Prin urmare, volumul ajutorului social calculat în anul de referință a scăzut față de anul 2013 cu 15,9 mil.lei.

În cadrul actualei misiuni de audit, de asemenea, s-a constatat că nu toate mijloacele destinate pentru achitarea ajutoarelor sociale, transferate S.A. „Banca de Economii” de către CNAS, sînt ridicate lunar de către beneficiari. Astfel, în anul 2014 au fost ridicate de la oficiile instituției financiare plăți în sumă totală de 333,7 mil.lei, față de 335,8 mil.lei transferate către bancă.

În această ordine de idei, se exemplifică că, la 01.01.2014, la conturile S.A. „Banca de Economii” au fost înregistrate solduri în mărime de 4,4 mil.lei, acestea micșorînd-se la 01.01.2015 pînă la 3,0 mil.lei. În această perioadă, S.A. ,,Banca de Economii” a restituit la conturile CNAS plăți de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului din următoarele motive:


 • neridicarea sumelor de către beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv (3,4 mil.lei);

 • restituirea de către beneficiarii cărora le-au fost calculate drepturile neîntemeiat și care nu au reușit să ridice plata de la bancă (174,7 mii lei);

 • restituirea de către beneficiarii cărora le-au fost calculate dreptul neîntemeiat, după ce au fost ridicate de la bancă plățile (368,4 mii lei).

Situația descrisă este generată de aceiași factori identificați în cadrul misiunii de audit anterioare, precum:

 • în unele cazuri beneficiarii nu sînt informați la timp despre stabilirea dreptului la prestațiile sociale;

 • unii beneficiari sînt plecați peste hotare;

 • unele familii beneficiare de ajutoare sociale în valori nesemnificative le acumulează în conturile bancare perioade mai îndelungate, pentru a încasa o sumă mai mare;

 • unii beneficiari, în urma agravării stării de sănătate, nu au posibilitatea de a se deplasa la oficiile băncii pentru a ridica prestațiile de ajutoare sociale calculate;

 • în unele localități S.A. „Banca de Economii” nu dispune de agenții, astfel ajutoarele sînt distribuite prin intermediul reprezentantului băncii, care se deplasează în teritoriu unde se află timp de numai 2 ore. În condițiile nestabilirii unui grafic anumit al prezenței sale, precum și informării numai cu o zi înainte a beneficiarilor despre efectuarea plăților, aceștia nu au timp suficient pentru ridicarea mijloacelor bănești.

Acest fapt determină formarea soldurilor neridicate, formate din mijloace bugetate, aflate în conturile instituției financiare pe parcursul a 6 luni consecutiv, și care în lunile de iarnă depășesc mărimea de 600,0 mii lei.Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə