Lista abrevierilor


INDICATORII DE DEBURSARE AU FOST REALIZAȚI LA UN NIVEL REDUS, NEFIIND ATINSE REZULTATELE ESTIMATEYüklə 480,43 Kb.
səhifə4/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

INDICATORII DE DEBURSARE AU FOST REALIZAȚI LA UN NIVEL REDUS, NEFIIND ATINSE REZULTATELE ESTIMATE

ÎN CADRUL PROIECTULUI

Conform directivei privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor de rezultat ai Proiectului la Componenta 1, în cel de-al patrulea an de implementare a acestuia urmau a fi realizate 4 obiective (a se vedea Anexa nr.2 la prezentul Raport).

Efectiv, în 2014 a fost realizat 1 din cele 4 obiective, situație condiționată de neatingerea indicatorilor privind debursările la parametrii proiectați, fapt ce a determinat nedebursarea volumului planificat de mijloace creditare în cadrul Proiectului și neatingerea integrală a rezultatelor estimate în cele 3 domenii de implementare a Proiectului.

În continuare se remarcă obiectivele care au avut un grad redus de îndeplinire și cauzele care au generat nerealizarea în totalitate a indicatorilor propuși pentru perfecționarea desfășurării Programelor de ajutor social, conform domeniilor de implementare a Proiectului.


Domeniul de implementare 1: ,,Echitate îmbunătățită prin creșterea acoperirii cu Programul de ajutor social, păstrînd precizia direcționării”

Unul dintre obiectivele de bază ale Proiectului constă în sporirea gradului de echitate socială prin implementarea a doi indicatori de performanță: (i) acoperirea celor mai defavorizate pături ale societății și (ii) menținerea preciziei direcționării alocațiilor. Pentru implementarea indicatorilor elucidați, Proiectul și-a propus ca scop creșterea graduală a numărului de familii beneficiare de prestații din Programul de ajutor social (de la 35,0 mii – în primul an de implementare, pînă la 60,0 mii – în al cincilea an), cu menținerea numărului respectiv o perioadă de cel puțin 3 luni consecutive.

Analiza per ansamblu a extinderii Programului de ajutor social relevă că în anul 2014 pe întreg teritoriul republicii au fost înregistrate de la solicitanți 463,2 mii de cereri pentru acordarea prestațiilor sociale. Urmare a examinării cererilor, s-a constatat că 315,0 mii de cereri (68,0%) au fost acceptate (din care 215,2 mii de cereri – pentru acordarea ajutorului social, și 99,8 mii de cereri – a ajutorului pentru perioada rece a anului), iar 148,4 mii de cereri (32,0%) au fost respinse. Respingerea cererilor în proporția menționată a fost cauzată de faptul că solicitanții nu s-au încadrat în criteriile de eligibilitate la compartimentul venituri sau la cel al bunăstării familiei.

În anul de referință a fost acordat ajutor social sub formă de venit minim garantat la 134,4 mii de familii. Evoluția contingentului de beneficiari de ajutor social denotă o tendință lentă de creștere a numărului acestora, de la 31,7 mii – în ianuarie 2014, pînă la 37,6 mii – în decembrie 2014, fapt ce a condiționat neatingerea obiectivului scontat pentru perioada de referință (înregistrarea unui număr de 55,0 mii de beneficiari de ajutor social și menținerea acestuia timp de 3 luni consecutive).

Deși evoluția contingentului de beneficiari de ajutor social a înregistrat o tendință de creștere în primele 3 luni ale anului 2014, de la 31,7 mii – în ianuarie, pînă la 33,9 mii – în martie, începînd cu luna aprilie s-a evidențiat o scădere considerabilă a numărului acestora. Cel mai mic nivel, de 20,7 mii beneficiari, a fost înregistrat în luna septembrie, care ulterior pînă la finele anului s-a ridicat, constituind 37,6 mii de beneficiari, fapt ce nu corespunde obiectivelor Proiectului privind creșterea treptată a numărului de familii beneficiare de prestații din Programul de ajutor social.Pe parcursul implementării Proiectului, în vederea eficientizării mecanismului de implementare a Programului de ajutor social, precum și susținerii familiilor defavorizate, MMPSF a întreprins unele măsuri corective. Astfel,

  • pentru a menține dinamica solicitărilor, în luna decembrie 2014 MMPSF a identificat familiile care au solicitat ajutor social în perioadele anterioare și care nu se regăseau în listele de plată, fiindu-le expediate scrisori cu invitația de a depune o nouă cerere. Scrisori au fost expediate atît familiilor care au avut o ultimă decizie negativă, cît și celor care au beneficiat de prestație însă nu au repetat solicitarea după expirarea termenului de acordare a prestației;

  • pentru acordarea suportului în comunicarea asistenților sociali comunitari cu potențialii beneficiari de ajutor social a fost editat și transmis DASPF Ghidul de comunicare al sistemului social;

  • pentru îmbunătățirea mecanismului de acordare a ajutorului social, MMPSF, cu suportul unor consultanți internaționali, a efectuat o analiză amplă a cadrului normativ aferent determinării venitului din agricultură și, respectiv, venitului general al familiei. Drept rezultat s-a propus elaborarea unei metodologii noi de evaluare a veniturilor și de analiză a impactului acestuia asupra acoperirii și eficienței direcționării ajutorului social;

  • pentru extinderea Programului de ajutor social, în luna septembrie 2014 în cadrul MMPSF au fost evaluate și realizate ajustări la caracteristicile și punctajul indicatorilor aferenți evaluării bunăstării familiei (fiind excluși din caracteristicile bunăstării familiei astfel de indicatori ca: televizor, frigider/congelator, mașină de spălat simplă, aspirator, centru muzical). De asemenea, s-au efectuat ajustări la determinarea și calcularea venitului global mediu lunar al familiei (majorarea sumei de excludere din calcul a venitului din salariu de la 120 lei stabilit anterior la 200 lei). Astfel, se exclude din calcul venitul în sumă de 200,0 lei pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri din drepturile salariale, inclusiv pentru familiile care îngrijesc copii pînă la 1,5 ani, pentru persoanele neasigurate, și pînă la 3 ani, pentru persoanele asigurate. În același context, se menționează excluderea din calcul a suportului de stat la pensie, precum și majorarea venitului lunar minim garantat de la 680,0 lei pînă la 720,0 lei. Aceste modificări au fost susținute de Guvern12, fiind puse în aplicare începînd cu 01 octombrie 201413.

Cu toate că măsurile întreprinse s-au dovedit a fi eficiente, fiind inversată tendința de scădere a numărului beneficiarilor de ajutor social, totuși nu au fost suficiente pentru a realiza obiectivul scontat pentru perioada de referință (înregistrarea unui număr de 55,0 mii beneficiari de ajutor social și menținerea acestuia timp de 3 luni consecutive). Evoluția de ansamblu a numărului beneficiarilor de ajutor social se prezintă grafic în Diagrama nr.2.
Diagrama nr.2
Evoluția numărului beneficiarilor de ajutor social în perioada 2011-2014


Sursă: Datele totalizate de echipa de audit în baza informațiilor prezentate de echipa MMPSF din cadrul Proiectului.
Diminuarea numărului beneficiarilor de ajutor social a fost influențată de mai mulți factori:

  • stabilirea suportului financiar de stat lunar unor categorii de pensionari, precum și indexarea pensiilor fără revizuirea în paralel a pragului de eligibilitate a venitului minim garantat (fiind majorat numai în luna noiembrie), ceea ce a generat excluderea din Programul de ajutor social a unui număr mare de pensionari. Ca urmare, veniturile reale ale acestor categorii s-au diminuat datorită pierderii eligibilității pentru acest Program;

  • ambiguitatea cadrului normativ în domeniul stabilirii și achitării ajutoarelor sociale, fapt ce lasă loc de interpretări la aplicarea uniformă a acestuia;

  • sensibilizarea insuficientă în unele localități a potențialilor solicitanți;

  • stabilirea unor criterii ambigue statutului de angajat pe cont propriu în agricultură, probleme identificate și în cadrul misiunii de audit precedente, însă neclarificate și rezolvate pînă în prezent;

  • necesitatea de repetare la fiecare 12 luni a cererilor de ajutor social cere eforturi și timp. Aceasta determină familiile beneficiare să nu depună cereri repetate, de aceea este necesar a identifica noi soluții pentru simplificarea procedurilor de re-aplicare și de comunicare a modificărilor survenite în componența familiei sau în veniturile obținute. Una dintre soluții ar fi implementarea cît mai stringentă a tuturor elementelor SIAAS, asigurarea interconexiunii acestuia cu alte sisteme, fapt ce ar contribui la eficientizarea proceselor decizionale și altor tehnici necesare.


Domeniul de implementare 2: ,,Eficiența sporită a alocării: Prestațiile categoriale consolidate pentru expansiunea durabilă sub aspect fiscal al Programului ajutor social”

Sprijinirea financiară a Programului de ajutor social de către stat constituie obiectivul-cheie pentru derularea cu succes a Proiectului. În acest sens, schimbările de politici prevăzute în Proiect, pentru acest domeniu de implementare, constau în extinderea acoperirii prestației de ajutor social și reducerea cheltuielilor aferente compensațiilor nominative.

Prima măsură în materie de politici adoptată de Guvern, care a contribuit la sporirea eficienței sistemului de prestații sociale, a fost lansarea în anul 2011 a Programului de ajutor pentru perioada rece a anului14, ca supliment la Programul de ajutor social.

Analiza extinderii Programului de ajutor pentru perioada rece a anului relevă o evoluție pozitivă pe parcursul anului 2014, numărul beneficiarilor majorîndu-se de la 83,1 mii – în luna ianuarie, la 100,9 mii – în luna decembrie. Evoluția în dinamică a numărului beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului se prezintă grafic în Diagrama nr.3.

Diagrama nr.3
Evoluția numărului beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului

în perioada 2011-2014


Sursă: Datele totalizate de echipa de audit în baza informațiilor prezentate de echipa MMPSF din cadrul Proiectului.
Corespunzător, anul 2014 atestă un trend pozitiv al numărului beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului, comparativ cu 2013, numărul acestora fiind în continuă creștere lunară, constituind în luna decembrie 2014, comparativ cu perioada similară a anului 2013, o creștere cu 20,9 mii familii, sau în valoare procentuală cu 21,0%.

O altă măsură prevăzută pentru realizare în anul 2014 a constat în reducerea numărului de alocații pentru persoanele cu dizabilități, pentru a minimiza fragmentarea acestora. Acest rezultat sprijină consolidarea şi ieșirea treptată din programele categoriale, (care la rîndul lor vor permite o durabilitate fiscală pentru expansiunea Programelor de ajutor social). Astfel, după eliminarea în anul 2013 a compensațiilor nominative pentru unele categorii de persoane, eforturile ulterioare ale guvernului urmau a fi orientate pe consolidarea prestaţiilor acordate copiilor şi persoanelor cu dezabilități.

Inițiativele MMPSF în vederea realizării acestui deziderat încă nu au fost conturate. Potrivit explicațiilor factorilor de decizie, se estimează că un efort în acest sens urmează a fi întreprins în anul 2015, fiind luată la bază analiza prestațiilor sociale efectuată în anul 2014 de o echipă de experți internaționali din cadrul Proiectului.Domeniul de implementare 3: ,,Transparență, guvernare și eficiență administrativă sporite”

Acest domeniu se axează pe sporirea eficienței administrative, guvernării și transparenței, din cauza constatării mai multor lacune ale acestor procese la momentul elaborării Proiectului. În acest sens, la nivel local a fost prevăzută implementarea standardelor pentru prestarea serviciilor, precum și crearea unui nou model de afaceri pentru DASPF. Conform indicatorilor de realizare a Proiectului, standardele urmau a fi elaborate în cel de-al doilea an de implementare a acestuia, iar în al treilea an deja 50% din DASPF trebuiau să producă rapoarte de management al performanței.

Misiunea de audit a constat că în prezent standardele sînt elaborate la un nivel foarte performant, dar DASPF nu au suficiente capacități de implementare a acestora. Pentru acordarea suportului în implementarea standardelor de prestare a serviciilor, MMPSF, în luna iulie 2014, a contractat o echipă de experți internaționali și naționali care a efectuat o analiză a capacității tuturor DASPF privind implementarea standardelor și un studiu al satisfacției beneficiarilor de serviciile prestate în 6 raioane ale republicii. Ulterior, echipa a revizuit și a ajustat standardele, a elaborat un nou Regulament și o nouă structură a DASPF, inclusiv planul de implementare, acestea fiind consultate cu toți șefii DASPF și reprezentanții BM, considerîndu-le operaționale. Potrivit discuțiilor purtate cu factorii de decizie din cadrul MMPSF, acest indicator se preconizează a fi realizat în luna martie 2015, fapt ce va oferi o finanțare creditară în valoare de 1,0 mil.dolari SUA.


Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə