Lista abrevierilor


NEREALIZAREA INDICATORILOR DE REZULTAT A AVUT IMPACT NEGATIV ASUPRA VOLUMULUI DEBURSĂRII CREDITELOR ÎN CADRUL PROIECTULUIYüklə 480,43 Kb.
səhifə5/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
#24780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

NEREALIZAREA INDICATORILOR DE REZULTAT A AVUT IMPACT NEGATIV ASUPRA VOLUMULUI DEBURSĂRII CREDITELOR ÎN CADRUL PROIECTULUI


Misiunea de audit a constatat că, din sursele creditare ale Proiectului, în perioada 2011-2014 au fost debursate 21,4 mil.dolari SUA, din care în cadrul Componentei 1 – 19,2 mil.dolari SUA, direcționate Trezoreriei de Stat pentru rambursarea unei părți din cheltuielile aferente Programelor de ajutor social, achitate lunar beneficiarilor, și 2,2 mil.dolari SUA – în cadrul Componentei 2, pentru îmbunătățirea capacităților instituționale ale entităților din domeniul asistenței sociale (a se vedea Anexa nr.4 la prezentul Raport). Evoluția debursărilor creditului în cadrul Componentei 1 a Proiectului se prezintă în Diagrama nr.4.
Diagrama nr. 4
Evoluția debursărilor în cadrul Proiectului în anii 2011-2014

(mil.dolari SUA)
Sursă: Datele sintetizate de echipa de audit în baza informațiilor prezentate de echipa MMPSF din cadrul Proiectului.
Auditul a identificat că, în perioada vizată, conform directivei privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor de rezultat ai Proiectului, în cadrul Componentei 1 urmau a fi debursate surse creditare în valoare de 27,0 mil.dolari SUA, bazate pe realizarea a 13 indicatori cu referire la debursări. Efectiv, au fost realizați 8 indicatori, fiind debursate mijloace în sumă de 19,2 mil.dolari SUA, sau la nivel de 71,1%.

Nedebursarea integrală în anul 2014 a sumei negociate a fost cauzată de neimplementarea unor activități prevăzute de Componenta 2 a Proiectului, a căror nerealizare a avut un impact negativ asupra inițierii debursărilor din cadrul Componentei 1, și anume: 1) 40 la sută din DASPF corespund standardelor de prestare a serviciilor; 2) numărul redus de alocații pentru persoanele cu dezabilități pentru minimizarea fragmentării prestațiilor sociale; 3) indicatorul aferent atingerii numărului de 55,0 mii beneficiari de ajutor social și menținerii acestuia pe parcursul a 3 luni consecutive, astfel nefiind debursate 3,0 mil.dolari SUA.

Respectiv, în anul 2013 nu a fost atins nivelul de debursare preconizat din cauza nerealizării a 2 indicatori de rezultat privind: 1) atingerea numărului de 50,0 mii beneficiari de ajutor social și menținerea acestuia pe parcursul a 3 luni consecutive; 2) elaborarea standardelor de prestare a serviciilor și modelului business pentru DASPF în scopul administrării la nivel local a Programului de ajutor social, astfel nefiind debursate 3,0 mil.dolari SUA.

Se atestă că în anul 2014 a fost realizat numai un singur indicator: ,,Rata de detecție a neregulilor aferente prestațiilor sociale atinge 10 la sută din cazurile verificate de Inspecția Socială”, acesta fiind realizat la nivel de 14,1%. Totuși, debursarea planificată pentru anul 2014 în mărime de 1,0 mil.dolari SUA, aferentă indicatorului vizat, nu a fost declanșată, urmînd a fi realizată în luna martie 2015 după prezentarea BM a Raportului de activitate pe anul 2014 al Inspecției Sociale.


Generalizînd cele expuse la obiectivul dat, se concluzionează că MMSF, deși a întreprins unele măsuri necesare pentru monitorizarea și evaluarea eficientă a implementării Programului de ajutor social, nu toți indicatorii legați de debursări au fost realizați, nefiind debursate din credit surse în valoare de 7,0 mil.dolari SUA. Declinul continuu în acoperirea prestațiilor de ajutor social și progresul insuficient aferent altor activități explică această stagnare. Neatingerea performanțelor Proiectului au cauzat neasigurarea unui impuls suficient de extindere a Programelor de ajutor social. Prin urmare, mecanismul existent de monitorizare și evaluare a implementării obiectivelor Proiectului necesită fortificare și eficientizare.
Recomandări conducerii MMPSF:

 1. Să întreprindă măsuri pentru eficientizarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a Programelor de ajutor social, în vederea realizării integrale a rezultatelor planificate, precum și a indicatorilor cu referire la debursări, în scopul eficientizării creditului contractat.

 2. Să asigure la nivelul DASPF implementarea standardelor de prestare a serviciilor și a noului model de administrare a Programului de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului.


Obiectivul II: A elaborat și a implementat Inspecția Socială un cadru metodologic adecvat pentru eficientizarea procesului de inspectare?

Avînd în vedere importanța realizării politicii în domeniul asistenței sociale și utilizării eficiente a banului public, Inspecția Socială a înregistrat progrese considerabile în implementarea mecanismelor de inspecție, urmare a elaborării unui cadru metodologic intern adecvat. Cu toate acestea, activitatea Inspecției Sociale a fost afectată de unii factori obiectivi, care au limitat eficiența și eficacitatea procesului de inspectare, cum ar fi: lipsa accesului la sistemul informațional SIAAS; refuzul unor instituții de a furniza informațiile solicitate de către aceasta etc.INSPECȚIA SOCIALĂ A ÎNREGISTRAT UNELE PROGRESE ÎN IMPLEMENTAREA MECANISMELOR DE INSPECȚIE


În anul 2013 Curtea de Conturi a realizat prima misiune de audit al performanței la Inspecția Socială15. În urma auditului s-a reținut faptul că, deși noul serviciu de inspectare a înregistrat o rată impunătoare de nereguli depistate, constatînd-se achitarea nejustificată a prestațiilor sociale în perioada 2008-2013 (9 luni) în sumă totală de 10,3 mil.lei, acesta nu avea constituite tehnici de realizare a controalelor, de estimare a profilului de risc, ceea ce a influențat eficacitatea procesului de inspecție.

Actuala misiune de audit a ținut cont de cele menționate, precum și de recomandările înaintate în vederea îmbunătățirii procesului de inspectare și a atestat că Inspecția Socială a întreprins măsuri corective semnificative în acest sens. Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost elaborate și aprobate un șir de acte normative interne pentru eficientizarea procesului de inspectare, și anume: • Standardele de inspecție ce definesc setul de concepții, principii directoare, proceduri și metode pe baza cărora Inspecția Socială determină ansamblul etapelor și procedurilor de verificare pentru atingerea obiectivului fixat;

 • Instrucțiunea cu privire la monitorizarea implementării recomandărilor Inspecției Sociale, prin care s-au stabilit procedurile de urmărire a realizării recomandărilor Inspecției Sociale înaintate potrivit Rapoartelor de inspecție, precum și atribuțiile și obligațiunile angajaților instituției în procesul respectiv;

 • a fost standardizat modul de raportare a rezultatelor misiunilor de inspecție. Astfel, a fost îmbunătățit conținutul rapoartelor prin structurarea constatărilor după tipul încălcărilor cu impact financiar și de procedură constatate la stabilirea și plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, fiind stabilite cauzele care au generat fraude sau erori;

 • Ghidul privind elaborarea, aprobarea și urmărirea realizării Planului de activitate al Inspecției Sociale, prin care s-a determinat modalitatea și etapele de elaborare a planului strategic și a planului anual de activitate ale Inspecției Sociale, urmărirea realizărilor, precum și procedura de modificare, în caz de necesitate.

În acest context se denotă că Inspecția Socială a asigurat elaborarea planului anual de activitate, iar planul strategic, care constituie documentul principal de dezvoltare a instituției pe termen mediu, urmează a fi elaborat în anul 2015.

Reieșind din măsurile prevăzute în Planul de activitate pe anul 2014, auditul a constatat că Inspecția Socială a realizat doar 2 misiuni de inspecție16, din cele 5 planificate, fiind pus accentul pe asigurarea aplicării integrale a actelor interne elaborate.

Printre principalele cauze identificate care au afectat realizarea integrală a activităților de inspectare prevăzute în Planul anual se enumeră lipsa accesului Inspecției Sociale la SIAAS (verificarea de către inspectori a informației introduse în SIASS s-a efectuat prin intermediul asistenților sociali și a specialistului pentru administrarea ajutorului social din cadrul DASPF), precum și la alte sisteme informaționale relevante deținute de instituții, precum: Î.S. ,,CRIS REGISTRU”; CNAS; ANOFM; Poliția de Frontieră, ARFC și SFS.

Concomitent, comunicarea cu unele din autoritățile menționate s-a efectuat pe suport de hîrtie, ceea ce a tergiversat procesul de colectare a probelor de inspecție, cît și procesarea ulterioară a datelor furnizate. Au existat și cazuri de refuz al prezentării informațiilor solicitate de Inspecția Socială. Un exemplu elocvent în acest sens este Poliția de Frontieră care a refuzat de a prezenta datele privind traversarea frontierei de stat de unele persoane fizice care au beneficiat de ajutor social sau de ajutor pentru perioada rece a anului.

Totodată, se scoate în evidență că în anul 2014 Inspecția Socială a efectuat suplimentar 12 misiuni de inspecție cu caracter inopinat în 71 de localități, din care:


 • 6 misiuni – în baza unor petiții ale cetățenilor sau a unor solicitări din partea MMPSF;

 • și alte 6 misiuni – în scopul verificării implementării recomandărilor înaintate anterior de Inspecția Socială.

În cadrul celor 14 misiuni de inspecție au fost verificate în total 6,4 mii de cereri, ceea ce reprezintă un eșantion de 5,2% din cele 122,0 mii de cereri acceptate. În același timp, în vederea verificării autenticității informațiilor incluse în cereri de către beneficiari, inspectorii au efectuat 371 de vizite la domiciliul acestora.

Urmare a aplicării procedurilor și tehnicilor de inspecție, au fost constatate iregularități în cazul a 0,9 mii cereri, în valoare totală de 347,7 mii lei, rata de depistare a neregulilor constituind 14,1% (fiind realizat indicatorul cu privire la debursări estimat în mărime de 10% care urma de a fi atins în cel de-al 4-lea an de implementare a Proiectului). Așadar, • în cazul a 0,3 mii cereri s-au constatat iregularități cu impact financiar, în rezultat fiind achitate neregulamentar plăți sociale în volum de 347,7 mii lei, inclusiv:

 • 58,5 mii lei, urmare a declarării incorecte a veniturilor obținute;

 • 111,1 mii lei – urmare a necorespunderii statutului ocupațional;

 • 28,0 mii lei – urmare a nedeclarării integrale a bunurilor deținute;

 • 66,0 mii lei – urmare a declarării eronate a componenței familiei;

 • 84,1 mii lei – admise de asistenții sociali comunitari urmare a introducerii eronate a unor informații din cererile acceptate în SIAAS;

 • în cazul a 0,6 mii cereri s-au constatat încălcări de procedură admise de către responsabilii din cadrul DASPF, privind neexaminarea în termenele stabilite a cererilor solicitanților de ajutoare sociale, în consecință afectînd dreptul legal al beneficiarilor de a fi susținuți în perioade critice din partea statului.

Urmare a situațiilor constatate, Inspecția Socială a înaintat celor 14 DASPF inspectate 97 de recomandări, din care: 35 (36,1%) au fost implementate integral, 46 (47,4%) nu sînt implementate, iar 16 (16,5%) au fost implementate parțial. Neimplementarea integrală a recomandărilor înaintate este condiționată de: nerestituirea de către beneficiari a mijloacelor financiare obținute neregulamentar; neîntreprinderea măsurilor necesare pentru înlăturarea neregulilor constatate de către unele DASPF. Astfel, pînă la finele anului 2014, din suma de 263,6 mii lei înaintată spre restituire de Inspecția Socială, beneficiarii au rambursat numai 27,0 mii lei, ceea ce reprezintă 10,2%. Potrivit explicațiilor factorilor de decizie, nerambursarea sumei integrale este cauzată de faptul că majoritatea beneficiarilor provin din pături social vulnerabile, de aceea persistă riscul ca suma restantă să nu fie restituită integral.

Totodată, pe marginea rezultatelor obținute la inspectarea a 5 DASPF17, Inspecția Socială a remis materialele către Procuratura Generală. Pînă la momentul realizării misiunii de audit s-a constatat că Procuratura raionului Ungheni a clasat dosarul DASPF Ungheni, invocînd nestabilirea unor urme de infracțiune, în timp ce despre celelalte 4 rapoarte remise, Inspecția Socială nu deține informații.Prin urmare, generalizînd cele elucidate în prezentul capitol, se poate concluziona că implementarea unui cadru metodologic intern, adecvat realizării atribuțiilor în domeniul inspectării prestațiilor sociale, a contribuit la obținerea unor rezultate mai bune de către Inspecția Socială. Cu toate acestea, mai există rezerve în eficientizarea procesului de inspecție. Astfel, pentru consolidarea capacităților instituționale, precum și pentru asigurarea că procesul de acordare a prestațiilor sociale contribuie la realizarea obiectivelor propuse, este în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și că riscul de nereguli este diminuat, Inspecția Socială necesită să implementeze în viitorul apropiat un instrument mai eficient de combatere a iregularităților, și anume modulul ,,Inspecția socială”, integrat în SIASS.
Recomandări Inspecției Sociale:

 1. Să dezvolte metodologia de inspecție în baza profilurilor de risc în procesul de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cu stabilirea mărimii eșantionului de beneficiari care vor fi supuși procedurilor și tehnicilor de inspecție.

 2. Să elaboreze Planul strategic, care va constitui documentul principal de dezvoltare strategică a instituției pe termen mediu.


Obiectivul III: Au dezvoltat DASPF activități de control suficiente pentru minimizarea riscurilor în procesul acordării prestațiilor sociale?

Creșterea eficienței și performanței în atingerea obiectivelor depinde de buna organizare a activității entității publice, prin instituirea unui control intern eficient. Lipsa la DASPF a unui cadru metodologic intern de monitorizare a procedurilor de control în activitatea de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului a generat unele nereguli în derularea acestui proces. Acest fapt a fost cauzat de implementarea unui management administrativ insuficient. Astfel, se impun acțiuni prompte din partea conducerii DASPF pentru soluționarea problemelor identificate, implementarea unui sistem eficient de control intern, care, în ansamblu, vor contribui la prevenirea riscurilor de apariție a neregulilor pentru realizarea obiectivelor propuse în domeniul asistenței sociale.
Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə