Literatur-Verbreitung e. V. Postfach 110135. 33661 BielefeldYüklə 1,55 Mb.
səhifə1/11
tarix18.11.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#32140
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Werner Gittîntrebări

mereu puse

cLv

Christliche


Literatur-Verbreitung e.V.

Postfach 110135.33661 Bielefeld

Ediţia 11993
Ediţia 2 2003
Ediţia 3 2007

Titlul original: Fragen, die immer wieder gestellt werden

© by CLV • Christliche Literatur-Verbreitung

Postfach 110135 • D-33661 Bielefeld

© al ediţiei româneşti

1993 by CLV • Christliche Literatur-Verbreitung

Postfach 110135 • D-33661 Bielefeld

Internet: www.clv.de

Traducător: Olimpiu s. Cosma

ISBN 978-3-89397-172-5Autorul:

Prof.dr.ing. Werner Gitt s-a născut în 1937 în Rai-


neck/Prusia de est. în 1968 a absolvit studiile de in-
ginerie de cinci ani la facultatea tehnică din Hanovra.
între 1968 şi 1971 a fost asistent la Institutul pentru
tehnica de reglaj în cadrul facultăţii tehnice din Aa-
chen. După doi ani de muncă de cercetare şi-a luat
doctoratul. Din 1971 conduce resortul de prelucrare a
datelor la Institutul federal fizico-tehnic din Braun-
schweig, în 1978 a fost numit director şi profesor al
acestui institut. El s-a ocupat cu cercetări ştiinţifice
din domeniile informatică, matematică numerică şi
tehnica de reglaj şi a publicat rezultatele în numeroase
lucrări ştiinţifice originale. Din 1966 este căsătorit cu
soţia sa, Marion. în septembrie 1967 s-a născut Car-
sten, iar în aprilie 1969 Rona.

-5-
CuprinsCuvînt înainte 13

1. întrebări referitoare Ia Dumnezeu (D) 16

D.l De unde pot să ştiu că există de fapt

Dumnezeu? 16

D.2 Unde este Dumnezeu? 16

D.3 Ce înseamnă cuvîntul Dumnezeu -

D.U.M.N.E.Z.E.U.? 17

D.4 De ce nu-L putem vedea pe Dumne-
zeu? 18
D.5 Cum este Dumnezeu dragoste, cînd în-
găduie toate nenorocirile din lume? De
ce îngăduie El suferinţa? 19
D.6 Nu este vinovat Dumnezeu de toate? 20
D.7 Dumnezeu, pe vremea Vechiului Testa-
ment, a lăsat să se nimicească prin răz-
boi un întreg popor, iar în Predica de
pe munte se spune: Iubiţi pe duşmanii
voştri. Oare Dumnezeul din Vechiul
Testament este altul decît Cel din Noul
Testament? 21
D.8 A creat Dumnezeu răul? 22
D.9 Este Dumnezeu capabil să înveţe? 23
D.10 A trăit Isus cu adevărat? Este El Fiul lui

Dumnezeu? 23

D.ll în ce relaţie stau Dumnezeu şi Isus u-
nul cu altul? Sînt o singură Persoană,
sau care din Ei este mai mare în rang?
Cui trebuie să ne rugăm? 26

-7-

2. întrebări referitoare la Biblie (B) 30

B.l Biblia a fost scrisă de oameni, de aceea


trebuie privită în mod relativ. Cum pu-
teţi să afirmaţi că ea provine de la
Dumnezeu şi că totul este adevărat? 30

B.2 Cum pot să verific dacă Biblia este ade-


vărată? 33

B.3 Prin ce se deosebeşte Biblia de toate ce-


lelalte cărţi din literatura universală? 34

B.4 Mai există astăzi mesaje noi de adăugat


Bibliei? Nu este Dumnezeu mai mare
ca Scriptura, astfel încît să vorbească
direct cuiva? 38

3. întrebări referitoare la creaţie,ştiinţă şi credinţă (C) 41

C.l Există tranziţie de la materia fără viaţă

la organismele vii? 41

C.2 Ce vîrstă are pămîntul, ce vîrstă are


universul? Există vreo metodă ştiinţi-
fică pentru stabilirea vîrstei pămîntu-
lui? Ce părere aveţi despre metoda
C-14? ' 43

C.3 Cum se face că într-un univers tînăr,


lumina unor obiecte situate la milioane
de ani-lumină a putut să aj'ungă dej*a pe
pămînt? N-ar trebui atunci să presu-
punem o vîrstă care să corespundă cel
puţin timpului necesar unei raze de lu-
mină ca să parcurgă drumul de acolo
pînă la noi? 46

C.4 Care a fost atitudinea lui Darwin faţă

de Dumnezeu? 49

C.5 în sportul de performanţă se stabilesc


mereu noi recorduri, care înainte nu e-
rau posibile. Nu este şi acesta un indiciu
al evoluţiei? 50

C.6 Poate fi luată Biblia în serios din punct


de vedere ştiinţific, din moment ce în-
trebuinţează concepţii antice despre lu-
me care sînt de mult depăşite? 52
C.7 Ce putem spune despre structura uni-
versului nostru? 53
C.8 De ce nu există fosile umane? 55
C.9 Care a fost durata unei zile de creaţie? 56
CIO Există două relatări contradictorii des-
pre creaţie? 57
Cil Au avut loc dinozaurii în arca lui Noe? 60
C.12 Ce argumentaţie ştiinţifică vorbeşte din
punctul dvs. de vedere cel mai limpede
în favoarea creaţiei şi cel mai puternic
împotriva unei evoluţii? 61

4. întrebări referitoare la mîntuire (M) 66

M.l Prin ce se primeşte mîntuirea - prin

credinţă, sau prin fapte? 66

M.2 De ce a ales Dumnezeu pentru mîntui-


re tocmai metoda crucii? Nu s-ar fi pu-
tut găsi şi o altă metodă? 67

M.3 Cum a putut Isus să moară acum 2000


de ani pentru păcatele pe care le-am co-
mis de abia acum? 69

M.4 N-ar fi fost mai economic dacă Isus ar


fi suferit numai pentru păcatele pentru
care oamenii ar fi cerut iertare, în loc
să sufere pentru păcatele întregii lumi? 70

M.5 Dumnezeu, pe baza jertfei lui Isus


Cristos, oferă tuturor oamenilor ierta-

-9-


rea păcatelor. De ce nu dă Dumnezeu o
amnistie generală pentru păcatele tutu-
ror oamenilor? 72

M.6 După părerea mea, există şi după


moarte posibilitatea mîntuirii. Harul
lui Dumnezeu trebuie să fie mai mare
decît cel despre care aţi vorbit dumnea-
voastră! 73

M.7 Ce se întîmplă cu copiii care au murit


prea devreme ca să poată lua o hotărî-
re? Ce se întîmplă cu cei avortaţi sau
bolnavi mintal? Sînt ei pierduţi? 80

M.8 Nu era necesar ca Iuda să-L trădeze pe


Isus pentru ca prin aceasta să poată fi
făcută posibilă mîntuirea? 82

M.9 Se merită să mai aduc pe lume un co-


pil, cînd posibilitatea de a se duce la
pierzare se ridică la 50%? (întrebarea
unei tinere femei, care tocmai venise la
credinţă) 83

M.10 în Biblie este vorba despre alegerea o-


mului de către Dumnezeu. Mai avem
noi atunci o voinţă liberă, dacă deciziile
privind salvarea sau pierzarea s-au luat
cu mult înainte? 85

M.11 Puteţi dovedi ştiinţific că există un iad?

(întrebarea unei eleve de gimnaziu) 88

5. întrebări referitoare la religii (R) 91R.l Există atît de multe religii. Acestea nu
pot fi totuşi toate false. Nu este oare o
aroganţă din partea creştinismului cînd
afirmă că este singura cale spre viaţa
veşnică? 88

R.2 Nu ne rugăm noi toţi, adică creştini şi

-10-

musulmani, la unul şi acelaşi Dumne-


zeu? (întrebarea unui musulman) 93
R.3 Cum pot să ştiu că Evanghelia nu este o

religie, ci e de natură divină? 956. întrebări referitoare la viaţă şi credinţă (V) 97

V.l De ce trăim pe pămînt? 97

V.2 Care este sensul vieţii? 98

V.3 Cum pot s-o scot la capăt în viaţa zilni-


că cu credinţa? 100
V.4 Visez mereu aceleaşi vise, care mă îm-
povărează. Ce să cred despre aceasta? 106
V.5 Ce este păcatul? 107
V.6 Este permis să trăiască împreună potri-
vit Bibliei perechile necăsătorite? Cînd
este o pereche considerată căsătorită:
După decizia perechii de a rămîne îm-
preună? După primul contact intim?
După cununia civilă sau religioasă? 108
V.7 Credinţa nu înseamnă „a şti"; cum se
face că prezentaţi credinţa ca ceva si-
gur? ' 113
V.8 Este necesar un semn exterior pentru

naşterea din nou? 115

V.9 Ne vorbiţi aici în aşa fel de parcă Dum-
nezeu însuşi v-ar fi trimis încoace.
Cum de vă permiteţi? 116

V.10 Ce credeţi despre tehnologia genetică? 117


V.ll Ce a făcut Isus cu muştele şi cu ţînţa-

rii? I-a omorît? 1187. întrebări referitoare la moarte şi veşnicie

(MV) ' ' 121

MV.l Există viaţă după moarte? 121

-11-


MV.2 Ce este viaţa veşnică?

Cum trebuie să ne-o imaginăm? 121

MV.3 Cînd începe viaţa veşnică? 123

MV.4 Cum pot să-mi închipui cerul? 123Anexă

Observaţii asupra Bibliei 127

1. Principii de baza referitoare la Biblie

127

1.1

Despre originea Bibliei

128

1.2

Despre conţinutul în adevăr al Bibliei

129

1.3

Despre examinarea adevărului biblic

131

1.4

Despre tematica Bibliei

132

1.5

Despre afirmaţiile Bibliei

135

1.6

Despre valoarea afirmaţiilor biblice

142

1.7

Despre inteligibilitatea şi înţelegereaBibliei

145

1.8

Despre exactitatea afirmaţiilor biblice

146

1.9

Despre cadrul temporal alafirmaţiilor biblice

147

1.10

Despre accesul la Biblie şi convertireala Isus Cristos

148

1.11

Observaţie finală

154

II. Principii de interpretare a Bibliei

155

III. De

ce să citim Biblia?

159

IV. Cum să citim Biblia?

162

V. Zece promisiuni pentru cititorul Bibliei (citi-
tor şi împlinitor al Cuvîntului) 164

Mărturie personală a autorului 166

-12-

Cuvînt înainte

Ideea cărţii:

Ideea de a scrie această carte s-a născut în timpul


unor serii de evanghelizări, pe care autorul le-a ţinut
într-un cadru original în München, în Casa de mode
Mühlhäuser. Creatorul de mode Harro Mühlhäuser a
pus la dispoziţie primul etaj al magazinului său de pe
acea vreme în fiecare seară, timp de o săptămînă,
pentru o serie de întruniri. Aceasta însemna: Să strîn-
gi în fiecare seară hainele, să muţi cuierele, să insta-
lezi 250 de scaune, să ţii conferinţele, apoi să strîngi
scaunele, să reaşezi cuierele, pentru ca personalul să
poată a doua zi dimineaţa să pună din nou hainele pe
ele. Curînd scaunele nu au mai fost de-ajuns, dar
covoarele moi şi treptele scărilor slujeau drept posibil-
ităţi de stat jos comod. Astfel au avut loc fără proble-
me 350 de persoane. Din pricina poziţiei centrale a
magazinului în zona de pietoni din München (doar la
cîţiva metri de Primărie şi de biserica „Frauenkir-
che"), erau foarte mulţi vizitatori din cercurile necreş-
tine. După întrunire exista posibilitatea punerii de în-
trebări la cele auzite. De această ocazie s-au folosit oa-
menii din belşug. Printre altele, s-au pus întrebări prin
care se cerea mai întîi o explicaţie înaintea luării unei
decizii spre credinţă.

Felul întrebărilor:

Cartea de faţă conţine astfel o serie din acele între-


bări puse în München. Pe lîngă aceasta, se dau răs-
punsuri şi la alte întrebări, care i-au fost puse autoru-
lui în alte locuri după conferinţe asemănătoare. El
conduce de cîţiva ani de zile „Ora de întrebări din
Kreling" cu ocazia Zilei tineretului din Ahlden, unde

-13-


se discută de asemenea numeroase probleme. Toate în-
trebările tratate în această carte au în comun faptul că
ele au fost puse într-adevăr aşa. De aceea, cartea de fa-
ţă nu redă o selecţie reprezentativă de întrebări din
Biblie pe care le-ar aştepta poate nişte „iniţiaţi", ci în-
cearcă să ia în mod serios acele probleme care pre-
ocupă pe cei îndoielnici şi pe cei care caută. în con-
cluzie, nu este vorba de o colecţie de chestiuni teologi-
ce sofisticate sau de o listă făcută în mod teoretic, ci
de întrebări fundamentale ale oamenilor ce caută, în-
trebări care rezultă din practica ţinerii de conferinţe.
Ocazional au fost preluate şi întrebări originale referi-
toare la un singur aspect al chestiunii.

Metoda de răspuns:

Logica cultivată şi dezvoltată de grecii din antichi-
tate s-a dovedit atît de plină de succes în ştiinţele exac-
te, încît omul a fost ispitit să transfere acest mod de
gîndire şi asupra altor domenii. Curentul iluminismu-
lui a fost susţinut de această concepţie greşită şi a con-
tribuit ca urmare la crearea unei opoziţii critice faţă
de credinţa biblică. Dacă întrebările tratate aici ar fi
matematico-naturale, ne-ar ajuta calculul logicii. Dar
în problemele de rezolvat aici avem de a face cu în-
trebări existenţialiste, care scapă în general unei prelu-
crări pur logice. Nici filozofia nu ne poate ajuta mai
mult. Filozoful Hans Lenk din Karlsruhe mărturiseşte
sincer:

„Filozofia dă rareori răspunsuri definitive din punct


de vedere al conţinutului; ea este o specialitate a între-
bărilor, nu una a rezolvărilor. Pentru ea, o nouă per-
spectivă problematică este mult mai importantă decît
rezolvarea parţială a unei întrebări date".

Dumnezeu vrea şi poate să ne călăuzească în tot


adevărul, atît în gîndirea, cît şi în acţiunea şi credinţa
noastră. Măsura care decide totul pentru noi este de

-14-


aceea Cuvîntul autorizat de Dumnezeu, care ne stă la
dispoziţie sub forma Bibliei. Această sursă nu poate fi
înlocuită prin nici un produs omenesc. întrucît răs-
punsul la toate întrebările depinde în mod fundamen-
tal de această măsură, vom discuta într-o anexă amă-
nunţită despre esenţa şi principiile de interpretare a Bi-
bliei. Aranjamentul sub forma unor principii de bază
se face aici în premieră, şi are ca scop scoaterea în evi-
denţă a esenţialului necesar în relaţiile cuiva cu Biblia.
Răspunsurile, din motive de spaţiu, nu pot fi tratate
totdeauna complet; în afară de aceasta, a trebuit făcută
o selecţie subiectivă a numeroaselor întrebări puse.
Din pricina legăturii de idei dintre anumite întrebări,
sînt inevitabile suprapuneri ocazionale la unele răspun-
suri. Pentru o privire de ansamblu mai bună, între-
bările sînt împărţite pe domenii tematice. La unele se
poate răspunde direct biblic, deoarece răspunsul se
află în mod explicit în Biblie. Şi la alte întrebări se
poate răspunde biblic, dar aceasta se întîmplă numai
prin concluzii din textele biblice date. Concluziile de-
pind în mare măsură de gradul de cunoaştere al Bibliei
şi de capacitatea individuală de a deduce alte răspun-
suri din afirmaţiile biblice date. Aici intervine subiec-
tivitatea autorului. De regulă, la întrebările tip „de
ce?" nu se pot da răspunsuri. Şi acestea vor primi oda-
tă răspuns^ dar desigur că numai atunci cînd credinţa
ajunge la vedere.

Mulţumiri:

îi sînt recunoscător scumpei mele soţii pentru indi-


caţiile preţioase pe care mi le-a dat la revizuirea critică
a manuscrisului şi pentru că a preluat munca obosi-
toare de transcris pe computer-ul nostru.

Rugăciunea noastră este acum ca prin această carte


să fie ajutaţi mulţi din cei ce caută răspuns la între-
bările lor în materie de existenţă şi credinţă.

-15-


1. întrebări referitoare la Dumnezeu (D)

D.I. De unde pot să ştiu că există


de fapt Dumnezeu?

R: Nu există nici un popor şi nici un trib pe acest


pămînt în care oamenii să nu creadă într-o formă
oarecare într-un Dumnezeu, un Duh sau o Fiinţă care
le este superioară. Acest lucru este valabil şi pentru ce-
le mai izolate triburi din junglă, care n-au avut nicio-
dată vreun contact cu o altă cultură şi nici cu Evan-
ghelia. Cum vine asta? Noi toţi avem capacitatea raţio-
nală de a deduce din lucrările minunate ale creaţiei
vizibile pe Creatorul invizibil. Nimeni nu crede că o
maşină, un ceas sau chiar numai un nasture ori o a-
grafă pot să fi apărut de la sine. De aceea scrie Pavel
în Noul Testament: „Căci cele nevăzute ale Lui, atît
puterea Lui veşnică, cît şi Dumnezeirea Lui, au fost
văzute limpede, de la crearea lumii, fiind înţelese în
cele făcute de El. Aşa că ei sînt de nedezvinovăţit"
(Rom.l:20). Din creaţie putem fireşte să aflăm numai
că există un Dumnezeu şi să tragem concluzii asupra
puterii şi bogăţiei Lui de idei, dar nu şi asupra caracte-
rului, felului Lui intim de a fi (de ex. dragoste, viaţă,
îndurare, bunătate). Pentru aceasta ne este dată Biblia.

D.2. Unde este Dumnezeu?

R: După închipuirile noastre omeneşti, încercăm
să-L localizăm pe Dumnezeu în spaţiu. De aceea gă-
sim la reprezentările păgîne despre Dumnezeu din an-
tichitate, ca şi din neopăgînism asemenea informaţii.
Grecii credeau că zeii lor locuiesc pe muntele Olimp,

-16-


iar germanii i-au localizat în Walhall. Laplace susţi-
nea: „Am cercetat întreg universul, dar pe Dumnezeu
nu L-am găsit nicăieri". La fel au constatat şi unii as-
tronauţi sovietici: „Nu L-am întîlnit pe Dumnezeu în
zborul meu" (Nicolaev, 1962, cu Wostok III). Toate a-
ceste afirmaţii sînt fundamental greşite în lumina Bi-
bliei, căci Dumnezeu este deasupra spaţiului. El, care a
creat spaţiul, nu poate fi o parte din el. Mai degrabă El
pătrunde, răzbate orice poziţie a spaţiului; El este om-
niprezent. Pavel explică aceasta atenienilor păgîni pe
Areopag: „în El (Dumnezeu) trăim şi ne mişcăm şi
sîntem" (Fap.l7:28). Psalmistul cunoaşte şi el această
realitate cînd mărturiseşte: „Tu mă înconjori pe dina-
poi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mîna peste mine". Şi aici
este arătată completa omniprezenţă a lui Dumnezeu.
Ideea matematică de spaţii supradimensionale (spaţiul
nostru are trei dimensiuni) poate să ne fie de ajutor la
întrebarea „Unde este Dumnezeu?" Spaţiul 12-dimen-
sional este numai o submulţime a spaţiului (n+1) di-
mensional. Aşa de pildă, spaţiul cvadridimensional nu
poate fi sesizat de cel tridimensional, totuşi îl pătrun-
de în întregime. Această stare de fapt o descrie Biblia
cînd spune în l.împăraţi 8:27: „Va locui oare cu adevă-
rat Dumnezeu pe pămînt? Iată că cerurile şi cerurile
cerurilor nu pot să Te cuprindă".

D.3. Ce înseamnă cuvîntul Dumnezeu


- D.U.M.N.E.Z.E.U.?

R: Cuvîntul „Dumnezeu" nu este un acronim, adică


un cuvînt format din iniţialele altor cuvinte, ca de
exemplu: O.Z.N. = Obiect Zburător Neidentificat.
Dumnezeu S-a dezvăluit oamenilor cu Nume mereu
noi, al căror înţeles descriu Fiinţa lui Dumnezeu (ur-
mătoarele pasaje biblice arată numai prima dată cînd
apare cuvîntul):

-17-


Elohim (Gen.l:l; Dumnezeu - formă de plural, ca să

exprime Treimea Tatălui, Fiului şi Duhului Sfînt)


Eloah (de 31 de ori în cartea Iov, altfel doar izolat;

Dumnezeu - forma de singular a lui Elohim)


El-elohe (Gen.33:20; Dumnezeu, Cel Atotputernic)
El Olam (Gen.21:33; Dumnezeu veşnic)
El Şadai (Gen.l7:l; Dumnezeu atotputernic)
El-Roi (Gen.l6:13; Dumnezeu, care mă vede)
Iahve (Gen.2:4; cf. Ex.3:14 „Eu sînt Cel ce sînt")
Iahve-Rafeka (Ex.l5:26; Iahve, medicul tău)
Iahve-Nisi (Ex.l7:15; Iahve, steagul meu)
Iahve-Iireh (Gen.22:14+15; Iahve va alege,

va purta de grijă)Iahve-Şalom (Jud.6:24; Iahve este pace)
Iahve-ţidkenu (Ier.23:6; Iahve, dreptatea noastră)
Iahve-Şamah (Ez.48:35; Iahve este prezent,

este aici)Iahve-Sabaot (Dumnezeul oştirilor)
Adonai (Gen.l5:2; Domnul meu,

de 134 de ori în VT)


(Lit.: Abraham Meister: Dicţionar de nume biblice,

Pfäffikon, 1970)

D.4. De ce nu-L putem vedea pe Dumnezeu?

R: Primii oameni creaţi de Dumnezeu, Adam şi


Eva, au trăit în părtăşie cu Dumnezeu, astfel că I-au
putut vedea faţa. La căderea în păcat, omul s-a despăr-
ţit de Dumnezeu. El este un Dumnezeu sfînt care
urăşte orice păcat, şi din cauza aceasta părtăşia de la
început a luat sfîrşit. „Dumnezeu locuieşte într-o lu-
mină de care nu te poţi apropia" (l.Tim. 6:16), de ace-
ea îl vom vedea din nou de abia după moarte, cînd
ajungem în casa Tatălui. Calea într-acolo este posibilă
numai prin Domnul Isus: „Nimeni nu vine la Tatăl de-
cît prin Mine" (Io.l4:6).

-18-


D.5. Cum este Dumnezeu dragoste, cînd îngăduie
toate nenorocirile din lume? De ce îngăduie El sufe-
rinţa?

R: înainte, de căderea în păcat nu a existat nici


moarte, nici suferinţă, nici durere sau altceva din ceea
ce ne provoacă astăzi aşa de multe probleme. Dumne-
zeu a creat totul în aşa fel încît omul să poată trăi în
condiţii ideale. Alegînd liber, omul a mers pe căile lui
proprii, care l-au îndepărtat de Dumnezeu. De ce ne-a
dat Dumnezeu o aşa întinsă rază de libertate, nu pu-
tem explica. Constatăm însă că cine se depărtează de
Dumnezeu ajunge în nenorocire. Această experienţă
amară o facem pînă în ziua de azi. Unii oameni sînt
înclinaţi să arunce vina asupra lui Dumnezeu. Dar
trebuie să ne gîndim că nu Dumnezeu, ci omul este
cauza. Dacă noaptea pe autostradă stingem farurile şi
producem un accident, nu putem da vina pe construc-
torul maşinii. El a echipat din construcţie maşina cu
faruri; dacă le stingem de bunăvoie, e numai treaba
noastră. „Dumnezeu este lumină" (l.Io.l:15), şi dacă
noi ne ducem în întuneric departe de El, nu avem voie
să ne plîngem de Creator, care ne-a creat totuşi ca să
stăm în prezenţa Sa. Dumnezeu este şi rămîne un
Dumnezeu al dragostei, căci a făcut ceva de neînchi-
puit: El Şi-a dat pe propriul Fiu ca să ne răscumpere
din starea noastră de care ne-am făcut singuri vino-
vaţi. Isus spune despre Sine în loan 15:13: „Nimeni nu
are dragoste mai mare decît aceasta, ca cineva să-şi
dea viaţa pentru prietenii săi". Există vreo dragoste
mai mare? Niciodată nu s-a realizat pentru om ceva
mai măreţ decît fapta de pe Golgota: Crucea este astfel
punctul culminant al dragostei divine.

Toţi trăim - fie că sîntem credincioşi, fie că nu - în


creaţia căzută, în care suferinţa este o parte compo-
nentă generală în toate formele ei binecunoscute nouă.

-19-


De neexplicat rămîne pentru noi suferinţa individuală.
De ce îi merge unuia bine, iar altul este lovit greu de
nevoi şi boală grea? Adesea, credinciosul trebuie să su-
fere chiar mai mult ca ateul, după cum constată psal-
mistul: „Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, cînd
vedeam fericirea celor răi. într-adevăr, nimic nu-i tul-
bură pînă la moarte, şi trupul le este încărcat de gră-
sime. N-au parte de suferinţele omeneşti, şi nu sînt lo-
viţi ca ceilalţi oameni" (Ps.73:3-5).

Dar el găseşte şi încadrarea corectă a nevoilor lui


individuale, pe care nu le vede ca o pedeapsă pentru
propriul păcat. El nu cîrteşte împotriva lui Dumnezeu,
ci se prinde tare de El:

„însă eu sînt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de


mîna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă
vei primi în glorie... Carnea şi inima pot să mi se pră-
pădească: fiindcă Dumnezeu va fi totdeauna Stînca
inimii mele şi partea mea de moştenire" (Ps.73:23-24
+26).

D.6. Nu este vinovat Dumnezeu de toate?

R: Cînd Dumnezeu a tras la răspundere pe Adam
după căderea în păcat, acesta a arătat spre Eva: „Fe-
meia pe care mi-ai dat-o ca să fie lîngă mine, ea mi-a
dat din pom şi am mîncat" (Gen.3:12). Cînd Dumne-
zeu S-a adresat apoi femeii, Eva a dat şi ea vina mai
departe: „Şarpele m-a amăgit, şi am mîncat din pom"
(Gen.3:13). Referitor la vina noastră, avem o compor-
tare ciudată: O punem mereu pe spinarea altuia, pînă
ce în cele din urmă îl facem vinovat pe Dumnezeu.
Numai că acum se întîmplă inimaginabilul: în Isus,
Dumnezeu ia toată vina asupra Sa: „Pe Cel (Isus) ce
n-a cunoscut păcat, El L-a făcut păcat pentru noi"
(2.Cor.5:21). Judecata lui Dumnezeu asupra păcatului
se descarcă asupra Fiului lui Dumnezeu. Blestemul ca-Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə