Madde 1- İş sahibi Kuruma ilişkin bilgiler


Madde 37- Koruma ve güvenlik planları



Yüklə 208,57 Kb.
səhifə3/3
tarix14.07.2018
ölçüsü208,57 Kb.
#56637
1   2   3

Madde 37- Koruma ve güvenlik planları:

Koruma ve Güvenlik Planı Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Yüklenici tarafından hazırlanır ve Kurum’un onayına sunulur:

a) Tesis veya alanların yerleşim planı,

b) Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı,

c) Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,

d) Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,

e) Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,

f) Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı,

g) Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler,

h) Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı,

j) Şirket, tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi,

k) İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri.

Son şeklini alan plan, Yönetmelik hükmü uyarınca yasal süresi içinde valiliğe verilecektir.

Madde 38 - Çalışanların sosyal ve özlük hakları:


 1. İş, Sosyal Güvenlik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Yüklenici, istihdam edilen Özel güvenlik Personelinin işvereni olarak kabul edilecek ve mevzuattan doğan bütün borç ve yükümlülükler ile istihdam edilen tüm Personelin özlük, yıllık ücretli izin ile ilgili olarak yürürlükte bulunan tüm Kanun ve bunlara ilişkin Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler ile ihale dokümanında belirlenmiş tüm mali ve sosyal yükümlülükler Yüklenici tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirecektir.

 2. İstihdam ve tahsis edeceği özel güvenlik personelinin yukarıdaki şartlara sahip ücret ödemelerine ve Kanuni bildirimlerine ilişkin olarak; aylık Muhtasar, SSK bildirgeleri, bunlara ait tahakkuk ve makbuzları ile aylık SSK primleri bordro örneklerinin birer kopyasını Kuruma ibraz edilecektir. Muhtasar kopyası üzerine Muhtasar kapsamı içinde Özel güvenlik Personeline ait gelir vergisinin de ödendiğini gösterir ibare eklenecektir. Hizmet süresince güvenlik personellerinin hak edeceği yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, yol, yemek, dini ve resmi bayram çalışma ücreti, kurum aleyhine yüklenici personeli tarafından açılan kıdem ve ihbar tazminatları hariç davalarda hükmedilen tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderleri kıyafet ve teçhizat gideri, her türlü eğitim giderleri, denetim ve kontrol giderleri, sigorta giderleri ve diğer işçilik hak ve alacaklarına ilişkin giderler fiyata eklenerek teklif fiyata dahil edilecektir.

c) Çalıştırılacak personelin yemek ve servis ihtiyaçları idari şartnamede ve ihale dokümanında belirtilen şekil ve şartlar altında yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ayrıca ait olduğu aya ilişkin hizmet bedelinin DEPSAŞ tarafından yüklenicinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde özel güvenlik görevlilerinin banka hesabına yatırıldığına dair bankadan alınmış belge yüklenici tarafından kuruma ibraz edilecektir

d)Yüklenici personelinden “izin” hakkı kazananların “izin” kullanım tarihlerini yüklenici ve Kurum ortaklaşa tespit edecektir. Hizmette bir aksama meydana gelmemesi için yıllık “izin”leri Kurum’un uygun göreceği zamanlarda kullanacaktır. Yıllık izne ayrılan personelin “izin” belgesinin bir nüshası kişinin şahsi dosyasında muhafaza edilecektir.


Madde 39 – Sır Saklama Mükellefiyeti

 1. Firma yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri, görevleri gereği de olsa DEPSAŞ’a ait bilgi ve belgeleri, 3 üncü kişilerle paylaşmamak ile mükelleftir

 2. Acil ve olağanüstü durumlarda ulaşılmak üzere özel güvenlik görevlisine verilen Kurum yetkilileri ve personeline ait ev adresleri ve telefon numaraları, talep eden kişi kim olursa olsun özel güvenlik görevlisince bağlı olduğu kurum yetkilisinin onayı alınmadan kimseye verilmeyecektir.

 3. Firma yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri kurumun korunması ile ilgili konularda sözlü,yazılı ve görsel basına hiçbir şekilde açıklama yapamazlar.

Madde 40 – Hakedişler ve Ödeme

MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ:

40.1- Kurum, İdari İşler Yöneticiliği personelinden en az üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon aylar itibariyle özel güvenlik hizmetleri işlerinin sözleşme/şartname hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceler.

İdari İşler Müdürlüğü/Yöneticiliği personeli aynı zamanda kontrol teşkilatı görevlerini yürütür.



40.2- Hak edişin ödenmesi için Teslim ve Muayene Kabul İşlemleri için Muayene ve Kabul Komisyonu;

a) Yüklenici ilgili aya ait SGK’na vermekle yükümlü olduğu Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun belgelerini ibraz ettiğini,

b) İşçi adlarını gösterir cetveller ile yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret bordrolarının uygun olduğunu, (ücret bordrosunda yol, yemek ücretlerini ve varsa dini resmi bayram ücretleri ile hafta tatili, fazla mesai vs gösterir.)

c) İşçi sayısını ve adlarını gösterir cetvellerinde, aylık bordrolarda gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK’nca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğunu,

d) Yüklenicinin bir önceki aya ait muhtasar beyanname ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu,

e) Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu;

Tespit ederek durumu düzenleyeceği aylık Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtir.



Yüklenici tarafından söz konusu hizmet ayına ilişkin hakkedişte olması gereken tüm evrakları kuruma teslim ettikten sonra, kurum hakediş incelemesi ve doğruluğuna müteakip firma banka hesabına hakediş tutarının tamamını öder.

Madde 41 – Cezai şartlar

 1. Personel maaş ödemelerinin şartnamede belirtilen şekilde yapılmaması, eksik yapılması ve belgenin 3 (üç) iş günü içinde ibraz edilmemesi halinde, 3(üç) iş gününün aşan her gün için sözleşme bedelinin %0,1 (bin de bir)’i oranın da ceza kesilecektir.

 2. Yüklenici İllerde ve lokasyonlarda şartnamede belirtilen sayıda personeli her vardiyada istihdam etmek zorundadır. Ayrılan personel olması durumunda en geç 48(kırk sekiz) saat içerisinde yerine yeni personel görevlendirmekten sorumlu olup, Eksik personel çalıştırılması durumunda eksik çalışılan günlerle birlikte o ayki hakkedişinden her gün için sözleşme bedelinin %0,1(bin de bir) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.

 3. Yüklenici tarafından her ay bütün lokasyonların denetimi yapılacak olup ve denetim raporları kurum idarecilerine teslim edilecektir. Mücbir bir sebep olmaksızın denetimlerin yapılmaması durumunda yüklenicinin o ayki hakkedişinden %0,1(bin de bir) oranında cezai müeyyide uygulanır

 4. Teknik şartnamede adet, özellik ve evsafı belirtilmiş olan malzeme, ekipman ve giysilerin yüklenici tarafından temin edilmediği veya personele verilmediğinin tespiti halinde %0,1(bin de bir) oranında cezai müeyyide uygulanır.

 5. Kurumun izni alınmaksızın sözleşmenin devrinin yapılması ve ya taşeron kullanılmasının tespiti halinde kurum iş bu sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı kurum herhangi bir yükümlülük altına girmeyecek olup fesihten dolayı uğrayacağı tüm zararları yükleniciden tazmin etme hakkına sahiptir.

 6. Yüklenici SGK, vergi ve personel maaş ödemeleri gibi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca hak ediş alacakları mevcutsa bu hak ediş alacaklarından ilgili kurum ve idarelere, personellere ödeme yapma hakkına sahiptir.

 7. Yüklenicinin 5188 sayılı kanundan doğan yükümlüklerini harfiyen yerine getirmek zorunda olup, bu yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespiti halinde oluşacak ceza ve zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Ayrıca bu durumla ilgili Kurum Yüklenicinin hak edişinden de %0,1(bindebir) oranında ceza kesecektir.

 8. Yüklenici şartnamede vasıf ve özellikleri belirtilmiş olan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek zorundadır. Bu vasıfların dışında personel istihdam edilmesinin tespiti durumunda, Kurum yükleniciyi yazılı ihtar eder, bu ihtara rağmen personel değişikliği yapılmaması durumunda Sözleşme bedelinin %0,1(bindebir) oranında cezai müeyyide uygulanır.

 9. Yüklenici hizmetin ifasına uygun Hizmet içi eğitimleri programlayıp Kurum’un onayına sunmak zorundadır. Belli periyotlarla hizmet içi eğitimlerin verilmemesi durumunda kurum hizmet içi eğitimleri verdirebilir ve bu eğitimlerden doğan maliyetleri yüklenicinin hak edişinden kesme hakkına sahiptir.

Madde 42 - Hüküm bulunmayan haller:

İş bu Şartnamede ve ihale dokümanında hüküm bulunmayan hallerde; ilgili Kanun, Yönetmelik ve Genelge’nin hükümleri uygulanacaktır.



İş bu Teknik Şartname toplam 22 (Yirmi iki ) sayfa ve 42 (Kırk iki ) maddeden ibarettir.




Kataloq: uploads -> 2017

Yüklə 208,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə