Маэистратурайа гябул иля баьлы


B) Partlayış məhsullarının təsir zonasıYüklə 468,85 Kb.
səhifə2/3
tarix24.06.2018
ölçüsü468,85 Kb.
1   2   3
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • B) Orta

B) Partlayış məhsullarının təsir zonası


C) Detononasiyalı dalğa zonası

D) Xüsusi partlayış zonası

E) Tam partlayış zonası
33.10-20 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Zəif


B) Orta

C) Güclü


D)Tam

E) Natamam


34. 20-30 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Orta


B) Zəif

C) Güclü


D)Tam

E) Natamam


35 .30-50 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Güclü

B) Orta


C) Zəif

D)Tam


E) Natamam
36 .50 kPa-dan çox izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Tam


B) Orta

C) Güclü


D) Zəif

E) Natamam


37. Orta dərəcəli dağıntılar hansılardır?

A) Avadanlıqların ayrı – ayrı hissələrinin deformasiyası,avadanlıqların özüllərə nisbətən vəziyyətinin dəyişilməsi, elementlərin mərkəzləşməsinin pozulması.

B) Elektrik xətlərinin, qaz xətlərinin və istilik təchizatının pozulması.

C) İdarəetmə sisteminin dağılamsı.

D) Avtomat sisteminin sıradan çıxması.

E) Mühafizə qurğularının dağılması.


38. Güclü dərəcəli dağıntılar hansılardır?

A) Böyük deformasiyalar, idarəetmə sisteminin pozulması, radioelementlərin sıradan çıxması, avadanlıqların dağılması.

B) Elektrik xətləri, qaz və istilik təhcizatının pozulması.

C) Binaların, qurğuların və avadanlıqların ayrı – ayrı hissələrin deformasiyası.

D) Mühafizə qurğularının dağılması.

E) Miqyaslı yanğınlar.


39. Zərbə dalğasının obyektə təsiri hansı parametrlərlə təyin olunur.

A) Obyektin xarakteristikası (forma, ölçü, möhkəmlik və s.), obyektin zərbə dalğasına qarşı yerləşmə cəhəti ilə.

B) Obyektə təsir edən zəlzələ intensivliyi ilə

C) Obyekt materiallarının markaları ilə

D) Obyektin fəhlə və qulluqçularının iş növbəsinin davamiyyəti ilə

E) Tikinti materiallarının çeşidləri ilə


40. Zərbə dalğasının obyektə təsiredici əsas parametrləri hansılardır?

A) İzafi təzyiq, sürət basqı təzyiqi, zərbə dalğasının sıxılma fazası

B) Obyektə düşən ümumi yüklər

C) Obyektə təsir edən dinamik qüvvələr

D) Obyektə təsir edən statik qüvvələr

E) Obyektə təsir edən aerodinamik qüvvələr


41. Bərkidilmiş cismin aşması üçün hansı şərt ödənməlidir?

A)

B)

C)

D)

E)


42. Bərkidilməmiş cismin aşması üçün hansı şərt ödənməlidir?

A)

B)

C)

D)

E)


43. FH nəticələrinə təsir göstərən əsas amillər hansılardır?

A) Zədələyici amillərin təsirinin intensivliyi; yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi; torpağın xarakteristikası; bina və qurğuların konstruktiv həlli və möhkəmlik üzrə xassələri; yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı; adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

B) Optimallaşdırma aparılan bəzi meyarların seçilməsi, zədələyici amillərin təsiinin intensivliyi, yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi.

C) Əməliyyatların modelinin yaradılması, bina və qurğuların konstruktiv həlli və möhkəmlik üzrə xassələri, yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

D) Yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi, yaşayış məntəqəsində tikinti və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

E) Zədələyici amillərin təsirinin intensivliyi, yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.


44. Təsir obyektlərini neçə və hansı növlərə ayırmaq mümkündür?

A) İki, passiv və aktiv obyektlər.

B) Bir, aktiv obyekt.

C) Üç, passiv, aktiv, statik obyektlər.

D) Dörd, passiv, aktiv, statik, dinamik obyektlər.

E) Beş, passiv, aktiv, statik, dinamik, risqli obyektlər.


45. Texnogen fəlakətlərin mənbələrinin qabaqcadan neçə koordinatı məlumdur?

A) Heç olmasa iki koordinatı.

B) Heç olmasa bir koordinatı.

C) Heç olmasa üç koordinatı.

D) Heç bir koordinatı.

E) bir və ya üç koordinatı.


46. Mayeləşdirilmiş qazlara zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır?

A) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə.

B) Birinci bulud üzrə.

C) İkinci bulud üzrə.

D) Cəm buludu üzrə.

E) Buludlar fərqi üzrə.


47. Sıxılmış qazlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır?

A) Yalnız birinci (ilkin) bulud üzrə.

B) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci bulud üzrə.

C) İkincmi bulud üzrə.

D) Cəm buludu üzrə.

E) Buludlar fərqi üzrə.


48. Ətraf mühitin tempraturundan yüksək tempraturlarda qaynayan zəhərli mayelərlə zəhərlənmənin miqyası nəyə əsasən hesablanır?

A) Yalnız ikinci bulud üzrə.

B) Yalnız birinci bulud üzrə.

C) Heç birindən istifadə etmədən.

D) Birinci və ikinci bulud üzrə.

E) Buludlar fərqi üzrə.


49. Güclü təsirli zəhərli maddələrin (GTZM) ətrafa atılması nəticəsində bilavasitə qəzadan sonra zəhərlənmənin miqyası proqnozlaşdırılarkən hansı məlumatlar əsas götürülür?

A) Ətrafa dağılmış güclü təsirli zəhərli maddənin konkretmiqdarı və həqiqi meteoroloji şərait barədə məlumatlar.

B) ətrafa dağıla biləcək zəhərli maddənin ümumi miqdarı və meteoroloji şərait barədə məlumatlar.

C) GTZM-rin maksimal həcmi, havanın durğunluq dərəcəsi, havanın tempraturu.

D) GTZM-in döşəmə səthinə tökülməsinin xarakteri, dibliyin ölçüləri.

E) Küləyin sürəti, coğrafi şərait haqqında məlumatlar.

50. Partlayışlı yanmanın biri digərindən fərqli neçə rejimi mövcuddur?

A) İki.


B) Üç.

C) Dörd.


D) Beş.

E) Altı.
51. Modifikasiya edilmiş Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (MMSK-86) əsasən bina və qurğular neçə qrupa ayrılır?

A) İki – ənənəvi surətdə tikilən binalar və birtipli qurğular; sesmoloji tikintiyə aid edilənlər.

B) Üç – A1, A2, B1 tipli.

C) Dörd – A1, B1, B2, V1 tipli.

D) Beş – A1, B1, B2, V1,V2 tipli.

E) Bir – Yalnız sesmoloji tikintiyə aid edilənlər.

52. Yeraltı boru kəmərlərinin zəlzələdən sonrakı vəziyyəti neçə zədələnmə dərəcəsi üzrə qiymətləndirilir?

A) i = 4

B) i = 5


C) i = 3

D) i = 6


E) i = 7
53. Daşqınlar proqnozlaşdırılarkən əsas məqsəd nədir?

A) Ehtimal olunan subasma zonalarını vaxtında aşkar etmək.

B) Ehtimal olunan dağıntı zonalarını vaxtında aid etmək.

C) Ehtimal olunan sel hadisələrini proqnozlaşdırmaq.

D) Əhali arasında itkiləri təyin etmək.

E) Sosial itkiləri təyin etmək.


54. İlkin məlumatlar olmayan hallarda magistral küçələrin mümkün eni nə qədər qəbul edilir?

A) 30 m


B) 25 m

C) 28 m


D) 35 m

E) 40 m
55. İlkin məlumatlar olmayan hallarda küçələrinin minimal eni nə qədər qəbul edilir?

A) 12 m

B) 25 m


C) 30 m

D) 35 m


E) 40 m
61. Dağıntı zonalarındakı şəraiti qiymətləndirmək üçün istifadə edilən göstəriciləri neçə qrupa ayırırlar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
62. Obyektin dayanıqlığının qiymətləndirilməsi və tətqiqi üçün kim əmr verir?

A) Obyektin rəhbəri

B) Tikinti üzrə obyektin rəhbərinin müavini.

C) Obyekt tabe olan baş idarənin rəisi

D) Fövqəladə hallar naziri.

E) Nazirlər kabineti.
63. Əks olunan dalğanın əmələ gətirdiyi izafi təzyiq hansı düturla hesablanır?

A)


B)
C)
D)
E)
64. Fəlakətli subasma zonası hansı əraziyə deyilir?

A) Ərazini basmış suyun dərinliyi 1,5 m-dən artıq olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və müəssisələrdə avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır?

B) 1,0 m olur.

C) 0,75 m olur.

D) 0,5 m olur.

E) 1,25 m olur.


65. Detonasiyalı yanmada alovun yayılma surəti nə qədər olur?

A) Səsin yayılma surətindən çox olur.

B) Səsin yayılma surətinə bərabər olur.

C) Səsin yayılma surətindən xeyli aşağı olur.

D) Birinci kosmik surətə bərabər.

E) İkinci kosmik surətə bərabər.


66. Partlayıcı qarışıqların əksəriyyəti üçün alışdırma enerjisi nə qədərdir?

A) 30 C-dan artıq deyil.

B) 50 C-dan artıqdır.

C) 100 C-dur.

D) 75 C-dur.

E) 10 C-dan artıq deyil.


67. Tərtibat və texniki dəmir yol stansiyaları harada yerləşdirilməlidir ?

A) Güclü dağıntı zonasından kənarda

B) Orta dağıntı zonasından kənarda

C) Zəif dağıntı zonasından kənarda

D) Dağıntısız zonada

E) Radiasiya zonasından kənarda

68. Xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin haralarda yerləşdirilməsi məsləhətdir ?

A) Təbii və süni yeraltı boşluqlarda

B) Yalnız təbii yeraltı boşluqlarda

C) Yalnız süni yeraltı booşluqlarda

D) Güclü dağıtı zonalarında

E) Daşqın zonalarında


69. Yaşayış və iqtisadiyyat obyektləri respublika ərazisində necə yerləşdirilməli və planlaşdırılmadır ?

A) Respublika üzrə bərabər yerləşdirilməlidir və planlaşdırılmalıdır

B) Respublika ərazisinin dağlıq zonalarında yerləşdirilməli və planlaşdırılmalıdır

C) Respublika ərazisinin əsasən düzənlik zonalarında yerləşdirilməli və planlaşdırılmalıdır

D) Respublika ərazisində əsasən şəhərlərdə

E) Respublika ərazisində əsasən səhərlərdə


70) Şəhərin əhali məskunlaşmış sahələrinin layihələndirilməsi zamanı yaşayış rayonlarının sahələri və onlar arası olan məsafələr nə qədər olmalıdır ?

A) Sahəsi S ≤ 250 ha ara məsafə L > 100 m

B) Sahəsi S ≤ 200 ha ara məsafə L < 100m

C) Sahəsi S ≤ 180 ha ara məsafə L ≤ 80 m

D) Sahəsi S ≤ 150 ha ara məsafə L ≤ 50 m

E) Sahəsi S > 250 ha ara məsafə L ≤ 40 m


71. Şəhər xarici magistiral yolunun eni nə qədər olmalıdır ?

A) Küçənin qırağında tikilən ən hündür binanın hündürlüyündən az olmamalıdır

B) Ən hündür binanın 1/2 hündürlüyünə

C) 15 m olmalıdır

D) 20 m olmalıdır

E) 30 m olmalıdır

72. Müəssisənin meydançasına avtomobillərin giriş yerlərindəki darvazaların eni işlədilən avtomobillərin enindən nə qədər artıq olmalıdır ?

A) 1.5 m-dən artıq C) 1.0 m

B)1.5 m D) 0.75 m

E) 0.5 m
73. Müəssisənin meydançasına avtomobillərin giriş yerlərindəki darvazaların eni ən azı nə qədər olmalıdır ?

A) 4.5 m B) 5.0 m C) 3.0 m D) 3.5 m E) 5.5 m
74. Müəssisənin meydançasına dəmir yolu girişlərinin eni neçə metrdən az olmayaraq müəyyənləşdirilir ?

A)) 4.9 m B) 4.8 m C) 4.7 m D) 4.6 m E) 4.5 m


75 Zəruri hallarda avtomobil yolunun hərəkət hissəsinin kənarından istehsal binaları və qurğularının kənar oxuna qədər məsafə neçə metrə qədər artırıla bilər ?

A) 60 m B) 50 m C) 40 m D) 30 m E) 20 m


76) Materialların və konustriksiyalarına,eləcə də texnoloji proseslərinə görə alışmalar baş verməsi istisna edilən bina və qurğulara yanğın maşınlarının yaxınlaşması üçün neçə kecid yolu nəzərdə tutulur ?

A) Keçid yolları nəzərdə tutulmur B) 2 C) 1 D) 3 E) 4


77. Müəssənin hasarları daxilində yaşıllıq üçün müəyyən edilən meydançanın sahəsi ən böyük iş növbəsində işləyən hər bir işçiyə görə nə qədər qəbul edilir ?

A) ən azı 3 m2 B) ən azı 1 m2 C) ən azı 0.5 m2 D) ən azı 2m2

E) ən azı 1.5m2
78. Ərazi – istehsalat kompleksi nədir ?

A) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidir

B) Ölkənin müəyyən ərazisindəki birtərəfli əlaqədə olan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidi

C) Ölkənin müəyyən ərazisindəki heç bir əlaqəsi olmayan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidi

D) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olan eyni çeşidli məhsul edən təsərrüfat sahələridir

E) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olmayan təsərrüfat və istehsalat sahələridir


79. Obyektin təhlükəsizliyi əsasən hansı göstəriciyə görə müəyyən edilir ?

A) Təhlükəli zonada yaşayan əhalinin ( fəhlə və qulluqçuların ) sayı əsasında

B) Təhlükəli zonada yaşayan uşaqların sayı əsasında

C) Təhlükəli zonada yaşayan əhalinin ( fəhlə və qulluqçuların ) sayı əsasında,təhlükəli zonada olan obyektlərin təyinatına görə

D) Təhlükəli zonada olan obyektlərin təyinatına görə

E) Təhlükəli zonada yaşayan əhalinin ( fəhlə və qulluqçuların ) sayı əsasında, təhlükəli zonada yaşayan uşaqların sayı əsasında, təhlükəli zonada olan obyektlərin təyinatına görə


80. Yeni təczihat sistemi layihələndirilərkən köhnə təczihat sistemindən necə istifadə etmək məsləhətdir ?

A) Ehtiyat mənbəyi kimi saxlamaq məsləhətdir

B) Köhnə təczihat sistemini əsas kimi saxlamaq məsləhətdir

C) Köhnə təczihat sistemini ləğv etmək məsləhətdir

D) Köhnə təczihat sistemini yenisi ilə birləşdirmək məsləhətdir

E) Hər iki sistemdən eyni vaxtda istifadə etmək məsləhətdir


81. Təczihat sisteminin mühüm əhəmiyyətli elementləri harada yerləşdirilməlidir ?

A) Mümkün dağıntı zonalarından kənarda

B) Yer altı boşluqlarda

C) Yalnız güclü dağıntı zonalarından kənarda

D) Zəif ,orta və güclü dağıntı zonalarında

E) İstənilən zonalarda


82. Sürət basqı təzyiqi hansı düsturla hesablanır ?

A) ∆Psür = B) ∆Psür = C) ∆Psür = ∙ K1


D) ∆Psür = E) ∆Psür =
83. Zərbə dalğalarının təsirinə obyektin dayanıqlıq dərəcəsi hansı göstəricilərlə qiymətləndirilir ?

A) Obyektin xarakteriskası ( forma,ölçü və s. ) obyektin zərbə dalğasına qarşı yerləşmə cəhətilə, zərbə dalğasının əsas təsiredici parametrləri.

B) Obyektin xarakteriskası və zərbə dalğası

C) Zərbə dalğasına qarşı və zərbə dalğası

D) Obyektin xarakteriskası, zərbə dalğasına, zərbə dalğası, partlayıcı maddənin növü ilə

E) Obyektin xarakteriskası, zərbə dalğası, zərbə dalğası, partlayıcı maddənin növü ilə


84. Cismə təsir edən yerdəyişmə qüvvəsi hansı düsturla təyin edilir ?

A) Py∙d = Cx ∙ S ∙ ∆ Psür

B) Py∙d = Cx ∙ S ∙ ∆ Pf

C) Py∙d = Cx ∙ S ∙ ∆ Pəks

D) Py∙d = Cx ∙ ∆ Psür ∙ ∆ Pəks

E) Py∙d > Cx ∙ S ∙ ∆ Pf


85. FH-rın nəticələrinin təyin olunmasında zədələyici amil olaraq hansı amil götürülür ?

A) Dağıntı və zədələnmələrə səbə olan amil

B) Zəif dağıntılara səbəb olan amil

C) Orta dağıntılara səbəb olan amil

D) Adi zədələnmələrə səbəb ola amil

E) Partlayış yaradan amil


86. Mayeləşdirilmiş qazlarlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır ?

A) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə

B) Birinci bulud üzrə

C) İkinci bulud üzrə

D) Cəm buludu üzrə

E) Buludlar fərqi üzrə


87. Sıxılmış qazlarlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır ?

A) Yalnız birinci ( ilkin ) bulud üzrə

B) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə

C) İkinci bulud üzrə

D) Cəm buludu üzrə

E) Buludlar fərqi üzrə


88. Ətraf mühitin tempuraturundan yüksək tempuraturlarda qaynanan zəhərli mayelərlə zəhərlənmənin miqyası nəyə əsasən hesablanır ?

A) Yalnız ikinci bulud üzrə

B) Yalnız birinci bulud üzrə

C) Hec birindən istifadə etmədən

D) Birinci və ikinci buludlar üzrə

E) Buludlar fərqinə görə


89. Az əhəmiyyətli müəssisələr, anbarlar, respublika əhəmiyyətli paylayıcı soyuducular, texniki və tərtibat dəmir yol stansiyaları burada yerləşdirilməlidir ?

A) Zəif dağıntı zonalarında

B) Güclü dağıntı zonalarında

C) Tam dağıntı zonalarında

D) Orta dağıntı zonalarında

E) Subasma zonalarında


90. Fəlakətli subasma zonası hansı əraziyə deyilir ?

A) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi > 1.5m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

B) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi = 1m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

C) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi 0.5 >1m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

D) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi < 0.5m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

E) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi 1 >1.3m olur bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.


91. Yaşayış və ictimai binalardan neçə desiballıq səs-küy mənbələri uzaqda yerləşir?

A) 50 db B) 40 db C) 30 db D) 20 db E) 10 db


92. Müəssisənin meydançasını onlardan istifadə məqsədinə görə hansı zonalara ayırırlar ?

A) Müəssisə qabağı zona, istehsalat zonası, yardımçı zona, anbarlar zonası, nəqliyyat zonası, nəqiliyyat komunikasiyası zonası.

B) Müəssisə qabağı zona, istehsalat zonası, yardımçı zona, anbarlar zonası, nəqliyyat zonası, nəqiliyyat komunikasiyası zonası, idman kompleksi zonası.

C) İstehsalat zonası, yardımçı zona, anbarlar zonası, nəqliyyat zonası, nəqiliyyat komunikasiyası.

D) İstehsalat zonası, yardımçı zona, anbarlar zonası, nəqliyyat zonası, nəqiliyyat komunikasiyası, idman kompleksi zonası.

E) Müəssisə qabağı zona, yardımçı zona, anbarlar zonası, nəqliyyat zonası, nəqiliyyat komunikasiyası zonası, idman kompleksi zonası.


93. İşçilərin sayı 500 nəfər olduqda zavodqabağı zonanın ölçüləri nə qədər

olmalıdır ?

A) 0.8 ha B) 0.9 ha C) 0.6 ha D) 0.7 ha E) 0.5 ha
94. İşçilərin sayı 500 dən 1000-nə qədər olduqda zavodqabağı zonanın ölçüləri nə qədər olmalıdır ?

A) 0.7 ha B) 0.8 ha C) 0.9 ha D) 1.0 ha E) 1.2 ha


95. İşçilərin sayı 1000-dən 4000-ə qədər olduqda zavodqabağı zonanın ölçüləri nə qədər olmalıdır ?

A) 0.6 ha B) 0.7 ha C) 0.8 ha D) 1.0 ha E) 0.9 ha


96. İşçilərin sayı 4000-dən 10000 nəfərə qədər olduqda zavodqabağı zonanın ölçüləri nə qədər olmalıdır ?

A) 0.5 ha B) 0.6 ha C) 0.7 ha D) 0.4 ha E) 0.8 ha


97. İşçilərin sayı 10 mindən artıq olduqda zavodqabağı zonanın ölçüləri nə qədər olmalıdır ?

A) 0.4 ha B) 0.6 ha C) 0.7 ha D) 0.5 ha E) 0.8 ha


98. İqtisaiyyat obyektlərinin dayanıqlığı nədən asılıdır ?

A) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından, istehsalatın idarə edilməsindən.

B) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından, istehsalatın idarə edilməsindən.

C) Qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından, istehsalatın idarə edilməsindən.

D) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, istehsalatın idarə edilməsindən.

E) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından.


99. İkinci dərəcəli zədələyici amillərin təsirinə qarşı obyektin zəif yerlərinin dayanıqlığının qiymətləndirilməsində hansı amillər müəyyənləşdirilir və təyin olunur ?

A) İkinci zədələyici amillərin bütün mümkün mənbələri, ikinci zədələyici amil baş verə biləcək mənbəyə qədər məsafə, ikinci zədələyici amillərin zədələyici xaraqteri, obyektdə təsir etmə vaxtı, zədələyici amillərin davam etmə müddəti və əmələ gətirdikləri dağıntıların, zədələnmələrin miqyası

B) İkinci zədələyici amillərin bütün mümkün mənbələri, ikinci zədələyici amil baş verə biləcək mənbəyə qədər məsafə, ikinci zədələyici amillərin zədələyici xaraqteri, obyektdə təsir etmə vaxtı, zədələyici amillərin davam etmə müddəti və əmələ gətirdikləri dağıntıların, zədələnmələrin miqyası, obyektdə istehsalın bərpa yolları.

C) ) İkinci zədələyici amillərin bütün mümkün mənbələri, ikinci zədələyici amil baş verə biləcək mənbəyə qədər məsafə, ikinci zədələyici amillərin zədələyici xaraqteri, obyektdə təsir etmə vaxtı, obyektdə istehsalın bərpa yolları.

D) İkinci zədələyici amillərin bütün mümkün mənbələri, ikinci zədələyici amil baş verə biləcək mənbəyə qədər məsafə, ikinci zədələyici amillərin zədələyici xaraqteri, zədələyici amillərin davam etmə müddəti və əmələ gətirdikləri dağıntıların, zədələnmələrin miqyası,

obyektdə istehsalın bərpa yolları.

E) İkinci zədələyici amil baş verə biləcək mənbəyə qədər məsafə, ikinci zədələyici amillərin zədələyici xaraqteri, obyektdə təsir etmə vaxtı, zədələyici amillərin davam etmə müddəti və əmələ gətirdikləri dağıntıların, zədələnmələrin miqyası, obyektdə istehsalın bərpa yolları.
100. Tam həcmdə MM-in mühəndis texniki təlabatına nələr aiddir ?

A) İri ( kateqoriyalı ) şəhərlər və onun şəhər ətrafı əsas əhəmiyyətli obyektləri, düşmən zərbəsi zamanı, iri şəhər və əsas əhəmiyyətli obyektlərin sərhəddindən dağılma zonasına düşən obyektlər.

B) İri ( kateqoriyalı ) şəhərlər və onun şəhər ətrafı əsas əhəmiyyətli obyektləri, düşmən zərbəsi zamanı, iri şəhər və əsas əhəmiyyətli obyektlərin sərhəddindən dağılma zonasına düşən obyektlər və dağıntı zonalarından 1000m aralıqla olan sənaye obyektləri.

C) İri ( kateqoriyalı ) şəhərlər və onun şəhər ətrafı əsas əhəmiyyətli obyektləri, düşmən zərbəsi zamanı, iri şəhər və əsas əhəmiyyətli obyektlərin sərhəddindən dağılma zonasına düşən obyektlər və dağıntı zonalarından 500m aralıqla olan sənaye obyektləri.

D) İri ( kateqoriyalı ) şəhərlər və onun şəhər ətrafı əsas əhəmiyyətli obyektləri, düşmən zərbəsi zamanı, iri şəhər və əsas əhəmiyyətli obyektlərin sərhəddindən dağılma zonasına düşən obyektlər və dağıntı zonalarından 15000m aralıqla olan sənaye obyektləri.

E) İri ( kateqoriyalı ) şəhərlər və onun şəhər ətrafı əsas əhəmiyyətli obyektləri, düşmən zərbəsi zamanı və dağıntı zonalarından 1200m aralıqla olan sənaye obyektləri.


101. Meydançasının ölçüsü 5 hektardan artıq olan müəssisələrdə ən azı neçə giriş yolu düzəlməlidir ?

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5


102. Mülki Müdafiənin mühəndis-texniki tədbirlərinin layihələndirmə normalarının əsas vəzifəsi nədir ?

A) Əvvəlcədən ən vacib şəhərlərin həyat tərzini yüksəltmək, obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq.

B) Əvvəlcədən qeyri istehsal sahələrin, obyektlərin fəaliyyətini yüksəltmək, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hallar baş vermədikdə belə dayanıqlığı artırmaq yollarını araşdırmaq.

C) Əvvəlcədən ən vacib şəhərlərin həyat tərzini yüksəltmək, obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq, müharibə xaraqterli fövqəladə hallar baş vermədikdə belə dayanıqlığı artırmaq yollarını araşdırmaq.

D) Obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq, müharibə xaraqterli fövqəladə hallar baş vermədikdə belə dayanıqlığı artırmaq yollarını araşdırmaq.

E) Əvvəlcədən ən vacib şəhərlərin həyat tərzini yüksəltmək, obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq, Əvvəlcədən qeyri istehsal sahələrin, obyektlərin fəaliyyətini yüksəltmək.


103. Obyektlərin, texnoloji qurğuların partlayış dərəcəsi çox vaxt hansı parametr ilə xaraqterizə edilir ?

A) Qəza zamanı yaranacaq dağıntıların dərəcəsini enerji potensialı ilə, həmçinin enerji ayrılmasının xüsusi həcmi sıxlığı ilə.

B) Qəza zamanı yaranacaq dağıntıların dərəcəsini enerji potensialı ilə, həmçinin enerji ayrılmasının xüsusi həcmi sıxlığı ilə, qurğuların köhnəlmə dərəcələri ilə.

C) Qəza zamanı yaranacaq dağıntıların dərəcəsini enerji potensialı ilə, qurğuların köhnəlmə dərəcələri ilə.

D) Enerji ayrılmasının xüsusi həcmi sıxlığı ilə, qurğuların köhnəlmə dərəcələri ilə

E) Qəza zamanı yaranacaq dağıntıların dərəcəsini enerji potensialı ilə, partlayış məhsullarının tərkibinə görə.


104. Müəssə meydançasının bir tərəfinin ölçüsü 1000m-dən artıq olarsa və həmin tərəf küçənin, yaxud avtomobil yolunun uzunluğu boyu yerləşərsə, onda bu tərəfdən meydançaya ən azı neçə giriş yolu nəzərdə tutulmalıdır və girişlər arası məsafə nə qədər olmalıdır ?

A) 2 giriş, məsafə < 1500m

B) 3 giriş, məsafə > 1500m

C) 2 giriş, məsafə > 2000m

D) 3 giriş, məsafə 750m

E) 4 giriş, məsafə 500m


105. Radioaktiv buludun izi şərti olaraq hansı zonalara bölünür?

A) A, B,V, Q.

B) A, B, V.

C) A, B, V, Q, D.

D) A, B,V, Q, D, S.

E) A, B.
106. Yanğından hansı məsafə təhlükəsiz sayılır?

A) Yanğın yerindən 200 m.

B) Yanğın yerindən 400 m.

C) Yanğın yerindən 500 m.

D) Yanğın yerindən 100 m.

E) Yanğın yerindən 60 m.


107. Hidrodinamik təhlükəli obyektlər nə zaman dağıla bilər 

A) Təbiət qüvvələrinin təsirindən (sel, sürüşmə, və s.).

B) Yanğın zamanı.

C) Bakterial vasitələrin geniş yayılması zamanı.

D) Millətlərarası münaqişələr zamanı

E) Enerji sisteminin sıradan çıxması nəticəsində.


108. Risk nədir

A) Hər hansı bir əməli yaxud hadisə zamanı baş verə biləcək arzu olunmaz nəticədir.

B) Hər hansı fəaliyyət zamanı meydana çıxan təhlükələrin aradan qaldırılmasıdır.

C) Hər hansı təbii fəlakətlər qəzalar zamanı arzuolunmaz nəticələrin aradan qaldırılması üçün aparılan əməliyyatdır.

D) Hər hansı proses, hadisə və fəlakətlər zamanı təhlükəsiz tədbirlərinə əməl olunmasıdır.

E) Hər hansı bir əməl, hadisə zamanı ehtimal oluna biləcək arzuolunmaz nəticələrin ləğv edilməsidir.


109. Hansı parametrlər zərbə dalğasını xarakterizə edir?

A) Dalğanın ön həddindəki izafi təzyiq, dalğanın sürət təzyiqi, izafi təzyiqin təsir müddəti.

B) Dalğanın son həddindəki izafi təzyiq, normal atmosfer təzyiqi.

C) Dalğanın sürət təzyiqi, izafi təzyiqin təsir müddəti.

D) Dalğanın sürət təzyiqi, normal atmosfer təzyiqi, dalğanın axan həddində yaranan maksimal təzyiq.

E) İzafi təzyiqin təsir müddəti, zərbə dalğısının sıxlığı.


110. Orta dərəcəli zədələnmələr hansı izafi təzyiqin təsirindən yaranır?

A) 40 - 60 kPa.

B) 20 - 40 kPa.

C) 60 - 100 kPa.

D) 50 - 70 kPa.

E) 10 - 20 kPa.


111 Güclü dağıntı zonası hansı izafi təzyiqin təsirindən əmələ gəlir?

A) 50 kPa-dan 30 kPa.

B) 50 kPa-dan 60 kPa.

C) 10 kPa-dan 20 kPa.

D) 30 kPa-dan 40 kPa.

E) 60 kPa-dan 70 kPa.

112. Zəlzələ gücünü və xarakterini səciyyələndirən əsas parametrlər hansılardır?

A) Zəlzələnin maqnitudası, zəlzələ ocağının dərinliyi, zəlzələ enerjisinin intensivliyi.

B) Zəlzələ ocağının dərinliyi, forşoklar, afterşoklar.

C) Zəlzələnin episentri, zəlzələ ocağının hipomərkəzi, zəlzələ enerjisinin intensivliyi.

D) Yer qabığının strukturu, uzununa dalğanın getdiyi yolu və yayılma sürəti.

E) Zəlzələnin maqnitudası, afterşoklar, zəlzələ ocağının dərinliyi.


113. Mühəndis texniki təlabatının yerinə yetirilməsi hansı əsas məsələlərin həllini təmin edir ?

A) Əhalinin mühafizəsi, iqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması istiqamətində bütün əsas məsələlərin həllini təmin edir

B) Əhalinin mühafizəsi, iqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması istiqamətində bütün əsas məsələlərin həllini təmin edir,əhaliyə ilk tibbi yardımı göstərir, dağıntını aradan qaldırır.

C) Əhalinin mühafizəsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılmasını,əhaliyə ilk tibbi yardımı göstərir, dağıntını aradan qaldırır.

D) İqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması istiqamətində bütün əsas məsələlərin həllini təmin edir.

E) Əhalinin mühafizəsi, iqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi,əhaliyə ilk tibbi yardımı göstərir.


114. Fəaliyyətdə olan normativ sənədlərdə hansı mühəndis-texniki tədbirlər müəyyən edilir?

A) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi.

B) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi.

C) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi.

D) Yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi.

E) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi.


115.Partlayışlı yanma nəyə deyilir?

A) Enerjinin sürətlə kənara çıxması və bu zaman 5 KPa-dan artıq izafi təzyiq yaranması ilə baş verən yanma prosesinə

B) Enerjinin sürətlə kənara çıxması və bu zaman 5 KPa-dan az izafi təzyiq yaranması ilə baş verən yanma prosesinə

C) Enerjinin sürətlə kənara çıxması və bu zaman 3 KPa-dan az izafi təzyiq yaranması ilə baş verən yanma prosesinə

D) Enerjinin sürətlə kənara çıxması və bu zaman 0,5 - 2 Kpa qədər izafi təzyiq yaranması ilə baş verən yanma prosesinə
E) Enerjinin sürətlə kənara çıxması və bu zaman 5 KPa qədər izafi təzyiq yaranması ilə baş verən yanma prosesinə
116. Binaların və qurğuların zəlzələdən sonrakı vəziyyəti neçə zədələnmə dərəcəsi ilə qiymətləndirilir?

A) i=5


B) i=4

C) i=3


D) i=2

E) i=6


117. Partlayış təhlükəli qarışıq buludunun külək istiqamətində yayılma məsafəsi hansı düsturla hesablanır?

A) L=25

B) L=30

C) L=45

D) L=15

E) L=35


118. Qərar qəbul edilməsi üçün lazım olan kəmiyyət məlumatları hansı problemlərin həlli nəticəsində əldə edilir ?

A) Optimallaşdırma aparılan bəzi meyarların seçilməsi, əməliyyatın modelinin yaradılması, modelə daxil edilən informasiyanın müəyyən edilməsi, riyazi üsullarının köməyi ilə optimal qərarın tapılması

B) Optimallaşdırma aparılan bəzi meyarların seçilməsi, əməliyyatın modelinin yaradılması, modelə daxil edilən informasiyanın müəyyən edilməsi.

C) Əməliyyatın modelinin yaradılması, modelə daxil edilən informasiyanın müəyyən edilməsi, riyazi üsullarının köməyi ilə optimal qərarın tapılması

D) Optimallaşdırma aparılan bəzi meyarların seçilməsi, modelə daxil edilən informasiyanın müəyyən edilməsi, riyazi üsullarının köməyi ilə optimal qərarın tapılması

E) Riyazi üsullarının köməyi ilə optimal qərarın tapılması, optimallaşdırma aparılan bəzi meyarların seçilməsi, əməliyyatın modelinin yaradılması.

119. Güclü dərəcədə dağılmış binanın uçqunlarının həcmi tamamilə dağılmış binanın uçqunlarının həcminin hansı hissəsinə bərabər qəbul olunur ?

A)

B)

C)

D)

E) 1

120. Orta dərəcəli dağılmış binalarda insanların neçə % zədələnə bilər ?

A) 1015%

B) 2025%

C) 3040%

D)4050%

E) 5060%

121. Güclü dərəcəli dağılmış binalarda insanların neçə % zədələnə bilər ?

A) 60%

B) 40%


C) 80%

D)90%


E) 100%

122. Qaz-hava qarışığının partlayışından hansı zonalar yaranır?

A) Detonasiyalı dalğa zonası, partlayış məhsullarının təsir zonası, hava zərbə dalğasının təsir zonası

B) Detonasiyalı dalğa zonası, partlayış məhsullarının təsir zonası, tam dağıntı zonası

C) Partlayış məhsullarının təsir zonası, hava zərbə dalğasının təsir zonası, orta dağıntı zonası

D) Detonasiyalı dalğa zonası, hava zərbə dalğasının təsir zonası, güClü dağıntı zonası

E) Detonasiyalı dalğa zonası, zəif dağıntı zonası

123. Detonasiyalı dalğa zonasının radiusu hansı düsturla təyin olunur?

A) r1=17,5

B) r1=25,5Q

C) r1=15,5Q

D) ) r1=10Q

E) ) r1=100Q

124. Qaz-hava qarışığının partlayışından əmələ gələn detonasiyalı dalğa zonasında yaranan izafi təzyiqin qiyməti şərti olaraq nə qədər qəbul olunur?

A) =1700 kPa

B) =1800 kPa.

C) =2000 kPa

D) =50 kPa

E) =30 kPa

125. Qaz-hava qarışığının partlayışından yaranan partlayış məhsularının təsir zonasının radiusu hansı düsturla hesablanır?

A) r2=1,7r1

B) r2=17,5r1

C) r2=17 r1

D) r2=175r1

E) r2=0,75r1
126. Qaz-hava qarışığının partlayışı nəticəsində əmələ gələn I zədələnmə zonası hansıdır?

A) Detononasiyalı dalğa zonası

B) Partlayış məhsullarının təsir zonası

C) Hava zərbə dalğasının təsir zonası

D) Xüsusi partlayış zonası

E) Tam partlayış zonası


127. Qaz-hava qarışığının partlayışı nəticəsində əmələ gələn II zədələnmə zonası hansıdır?

A) Partlayış məhsullarının təsir zonası

B) Detononasiyalı dalğa zonası

C) Hava zərbə dalğasının təsir zonası

D) Xüsusi partlayış zonası

E) Tam partlayış zonası


128. Qaz-hava qarışığının partlayışı nəticəsində əmələ gələn III zədələnmə zonası hansıdır?

A) Hava zərbə dalğasının təsir zonası
Yüklə 468,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə