Маэистратурайа гябул иля баьлы


B) Partlayış məhsullarının təsir zonasıYüklə 468,85 Kb.
səhifə3/3
tarix24.06.2018
ölçüsü468,85 Kb.
1   2   3
  Bu səhifədəki naviqasiya:
 • B) Orta

B) Partlayış məhsullarının təsir zonası


C) Detononasiyalı dalğa zonası

D) Xüsusi partlayış zonası

E) Tam partlayış zonası
129.10-20 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Zəif


B) Orta

C) Güclü


D)Tam

E) Natamam


130. 20-30 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Orta


B) Zəif

C) Güclü


D)Tam

E) Natamam


131 .30-50 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A)Güclü

B) Orta


C) Zəif

D)Tam


E) Natamam
132 .50 kPa-dan çox izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Tam


B) Orta

C) Güclü


D) Zəif

E) Natamam


133. Orta dərəcəli dağıntılar hansılardır?

A) Avadanlıqların ayrı – ayrı hissələrinin deformasiyası,avadanlıqların özüllərə nisbətən vəziyyətinin dəyişilməsi, elementlərin mərkəzləşməsinin pozulması.

B) Elektrik xətlərinin, qaz xətlərinin və istilik təchizatının pozulması.

C) Idarəetmə sisteminin dağılamsı.

D) Avtomat sisteminin sıradan çıxması.

E) Mühafizə qurğularının dağılması.


134. Güclü dərəcəli dağıntılar hansılardır?

A) Böyük deformasiyalar, idarəetmə sisteminin pozulması, radioelementlərin sıradan çıxması, avadanlıqların dağılması.

B) Elektrik xətləri, qaz və istilik təhcizatının pozulması.

C) Binaların, qurğuların və avadanlıqların ayrı – ayrı hissələrin deformasiyası.

D) Mühafizə qurğularının dağılması.

E) Miqyaslı yanğınlar.


135. Zərbə dalğasının obyektə təsiri hansı parametrlərlə təyin olunur.

A) Obyektin xarakteristikası (forma, ölçü, möhkəmlik və s.), obyektin zərbə dalğasına qarşı yerləşmə cəhəti ilə.

B) Obyektə təsir edən zəlzələ intensivliyi ilə

C) Obyekt materiallarının markaları ilə

D) Obyektin fəhlə və qulluqçularının iş növbəsinin davamiyyəti ilə

E) Tikinti materiallarının çeşidləri ilə


136. Zərbə dalğasının obyektə təsiredici əsas parametrləri hansılardır?

A) Izafi təzyiq, sürət basqı təzyiqi, zərbə dalğasının sıxılma fazası

B) Obyektə düşən ümumi yüklər

C) Obyektə təsir edən dinamik qüvvələr

D) Obyektə təsir edən statik qüvvələr

E) Obyektə təsir edən aerodinamik qüvvələr


137. Bərkidilmiş cismin aşması üçün hansı şərt ödənməlidir?

A)

B)

C)

D)

E)


138. Bərkidilməmiş cismin aşması üçün hansı şərt ödənməlidir?

A)

B)

C)

D)

E)

139. Ətraf mühitin monitorinqi nədir?

A) Ətraf mühitin dəyişməsini aşkar etmək üçün üzərində nəzarətin aparılmasıdır

B) Ətraf mühitdə insanın fəaliyyətinə nəzarət sistemidir

C) Ətraf mühitdə yaranan bəzi dəyişikliklərlə mübarizə tədbirləridir

D) Ətraf mühitdə dəyişikliklərin statistikasıdır

E) Ətraf mühitin dəyişməsinin pronozlaşdırılmasıdır


140. Statistik nəticələrin dəqiqliyinin artırılması üsullarından biri hansıdır?

A) Əvvəllər baş vermiş hadisələr barədə informasiyaların ümumiləşdirilməsi.

B) Münasib və qəbul edilə biləcək hipotezlərin formalaşdırılması.

C) Proqnozlaşdırılan prosessin modelləşdirilməsi.

D) Riyazi proqnozlaşdırma metodunun tətbiqi.

E) Eksperiment nəticələrinin təhlili.


141. Fh-ın nəticələrini hesablayarkən zədələyici amil olaraq hansı amil götürülür?

A) Dağıntı və zədələnmələrə səbəb olan amil.

B) Güclü dağıntılara səbəb olan amil.

C) Orta dağıntılara səbəb olan amil.

D) Yalnız zədələnmələrə səbəb olan amil.

E) Partlayış yaradan amil.


142. Fh nəticələrinə təsir göstərən əsas amillər hansılardır?

A) Zədələyici amillərin təsirinin intensivliyi; yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi; torpağın xarakteristikası; bina və qurğuların konstruktiv həlli və möhkəmlik üzrə xassələri; yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı; adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

B) Optimallaşdırma aparılan bəzi meyarların seçilməsi, zədələyici amillərin təsiinin intensivliyi, yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi.

C) Əməliyyatların modelinin yaradılması, bina və qurğuların konstruktiv həlli və möhkəmlik üzrə xassələri, yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

D) Yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi, yaşayış məntəqəsində tikinti və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

E) Zədələyici amillərin təsirinin intensivliyi, yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.


143. Qərar qəbul edən şəxs nə etməlidir?

A) Hadisənin bütün əsas cəhətlərini nəzərə almalı və buna müvafiq olaraq lazımi informasiyadan istifadə etməlidir.

B) Hadisənin bütün əsas cəhətlərini nəzərə almalı və buna müvafiq olaraq lazımi informasiyadan istifadə etməməlidir.

C) Qərar qəbul edilməsinə kömək edən yollardan bir neçəsini seçməlidir.

D) Qərar qəbul etməyə imkan verən obyektiv amilləri araşdırmalıdır.

E) Qərar qəbul etməyə imkan verən subyektiv amilləri araşdırmalıdır.


144. Iri miqyaslı fövqəladə hadisələrin mümkünlüyünü hansı üsullarla qiymətləndirmək olar?

A) Ehtimal və statistik üsullarla.

B) Ehtimal və evrestik üsullarla.

C) Riyazi və həndəsi üsullarla.

D) Fövqəladə hadisələrin baş vermə səbəblərini araşdırmaqla.

E) Yuxarıdakı üsulların hamısı ilə birlikdə.


145. Ehtimal üsulunda əsasən hansı modellərdən istifadə olunur?

A) Riyazi modellərdən.

B) Evrestik modellərdən.

C) Həndəsi modellərdən

D) Fiziki modellərdən.

E) Heç birindən.


146. Statistik üsul nəyə əsaslanır?

A) Keçən illər ərzində baş vermiş fövqəladə hadisələrin təhlilinə əsaslanır.

B) Müxtəlif prosesslər və hadisələr barədə monitorinq materiallarına.

C) Obyekt haqqında ilkin məlumatlara.

D) Obyektin kəmiyyət amillərinə.

E) Obyektin keyfiyyət amillərinə.

147. Təsir obyektlərini neçə və hansı növlərə ayırmaq mümkündür?

A) Iki, passiv və aktiv obyektlər.

B) Bir, aktiv obyekt.

C) Üç, passiv, aktiv, statik obyektlər.

D) Dörd, passiv, aktiv, statik, dinamik obyektlər.

E) Beş, passiv, aktiv, statik, dinamik, risqli obyektlər.


148. Texnogen fəlakətlərin mənbələrinin qabaqcadan neçə koordinatı məlumdur?

A) Heç olmasa iki koordinatı.

B) Heç olmasa bir koordinatı.

C) Heç olmasa üç koordinatı.

D) Heç bir koordinatı.

E) bir və ya üç koordinatı.


149. Mayeləşdirilmiş qazlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır?

A) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə.

B) Birinci bulud üzrə.

C) Ikinci bulud üzrə.

D) Cəm buludu üzrə.

E) Buludlar fərqi üzrə.


150. Sıxılmış qazlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır?

A) Yalnız birinci (ilkin) bulud üzrə.

B) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci bulud üzrə.

C) Ikinci bulud üzrə.

D) Cəm buludu üzrə.

E) Buludlar fərqi üzrə.


151. Ətraf mühitin tempraturundan yüksək tempraturlarda qaynayan zəhərli mayelərlə zəhərlənmənin miqyası nəyə əsasən hesablanır?

A) Yalnız ikinci bulud üzrə.

B) Yalnız birinci bulud üzrə.

C) Heç birindən istifadə etmədən.

D) birinci və ikinci bulud üzrə.

E) Buludlar fərqi üzrə.


152. Güclü təsirli zəhərli maddələrin (GTZM) ətrafa atılması nəticəsində bilavasitə qəzadan sonra zəhərlənmənin miqyası proqnozlaşdırılarkən hansı məlumatlar əsas götürülür?

A) Ətrafa dağılmış güclü təsirli zəhərli maddənin konkret miqdarı və həqiqi meteoroloji şərait barədə məlumatlar.

B) Ətrafa dağıla biləcək zəhərli maddənin ümumi miqdarı və meteoroloji şərait barədə məlumatlar.

C) GTZM-rin maksimal həcmi, havanın durğunluq dərəcəsi, havanın tempraturu.

D) GTZM-in döşəmə səthinə tökülməsinin xarakteri, dibliyin ölçüləri.

E) Küləyin sürəti, Coğrafi şərait haqqında məlumatlar.


153. Partlayışlı yanmanın biri digərindən fərqli neçə rejimi mövcuddur?

A) Iki.


B) Üç.

C) Dörd.


D) Beş.

E) Altı.
154. Modifikasiya edilmiş Beynəlxalq Seysmik Intensivlik Şkalasına (MMSK-86) əsasən bina və qurğular neçə qrupa ayrılır?

A) Iki – ənənəvi surətdə tikilən binalar və birtipli qurğular; sesmoloji tikintiyə aid edilənlər.

B) Üç – A1, A2, B1 tipli.

C) Dörd – A1, B1, B2, V1 tipli.

D) Beş – A1, B1, B2, V1,V2 tipli.

E) Bir – Yalnız sesmoloji tikintiyə aid edilənlər.
155. Yeraltı boru kəmərlərinin zəlzələdən sonrakı vəziyyəti neçə zədələnmə dərəcəsi üzrə qiymətləndirilir?

A) i = 4

B) i = 5

C) i = 3

D) i = 6

E) i = 7
156. Daşqınlar qiymətləndirilərkən əsas məqsəd nədir?

A) Ehtimal olunan subasma zonalarını vaxtında aşkar etmək.

B) Ehtimal olunan dağıntı zonalarını vaxtında aşkar etmək.

C) Ehtimal olunan sel hadisələrini proqnozlaşdırmaq.

D) Əhali arasında itkiləri təyin etmək.

E) Sosial itkiləri təyin etmək.
157. Ilkin məlumatlar olmayan hallarda magistral küçələrin mümkün eni nə qədər qəbul edilir?

A) 30 m


B) 25 m

C) 28 m


D) 35 m

E) 40 m
158. Ilkin məlumatlar olmayan hallarda küçələrinin minimal eni nə qədər qəbul edilir?

A)12 m

B) 25 m


C) 30 m

D) 35 m


E) 40 m
159. Dağıntı zonalarındakı şəraiti qiymətləndirmək üçün istifadə edilən göstəriciləri neçə qrupa ayırırlar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
160. Obyektin dayanıqlığının qiymətləndirilməsi və tətqiqi üçün kim əmr verir?

A) Obyektin rəhbəri

B) Tikinti üzrə obyektin rəhbərinin müavini.

C) Obyekt tabe olan baş idarənin rəisi

D) Fövqəladə hallar naziri.

E) Nazirlər kabineti.
161. Əks olunan dalğanın əmələ gətirdiyi izafi təzyiq hansı düturla hesablanır?

A)


B)
C)
D)
E)
162. Fəlakətli subasma zonasi hansi əraziyə deyilir?

A) Ərazini basmış suyun dərinliyi 1,5 m-dən artıq olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və müəssisələrdə avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

B) Əriazini basmış suyun dərinliyi 1,0 m-dən artıq olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və müəssisələrdə avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

C) Ərazini basmış suyun dərinliyi 0,75 m-dən artıq olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və müəssisələrdə avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

D) Ərazini basmış suyun dərinliyi 0,5 m-dən artıq olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və müəssisələrdə avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

E) Ərazini basmış suyun dərinliyi 1,25 m-dən artıq olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və müəssisələrdə avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.


163. Küləyin surəti < 0,5 m / san olduqda kimyəvi zəhərlənmə zonası hansı şəkildə olur?

Б) Йарым чевря


Ъ) Сектор 0r

А) Чевря


D) Ellips

164. Deflaqrasiyalı yanmada alovun yayılma surəti nə qədər olur?

A) Səsin yayılma surətindən xeyli aşağı olur.

B) Səsin yayılma surətinə bərabər olur.

C) Səsin yayılma surətindən çox olur.

D) Birinci kosmik surətə bərabər.

E) Ikinci kosmik surətə bərabər.
165. Partlayıcı qarışıqların əksəriyyəti üçün alışdırma enerjisi nə qədərdir?

A) 30 Couldan artıq deyil.

B) 50 Couldan artıqdır.

C) 100 Couldur.

D) 75 Couldur.

E) 10 Couldan artıq deyil.


166. Detonasiyalı yanmada alovun yayılma sürəti nə qədər olur?

A)Səsin sürətinə yaxın və ondan artıq olur.

B) Səsin yayılma sürətindən xeyli aşağı olur.

C) Səsin yayılma sürətinə bərabər olur.

D) Birinci kosmik sürətə bərabər olur.

E) Ikinci kosmik sürətə bərabər olur.

167. Statistik üsul nəyə əsaslanır?

A) Keçən illər ərzində baş vermiş fövqəladə hadisələrin təhlilinə

B) Müxtəlif prosesslər və hadisələr barədə monitorinq materiallarına

C) Obyekt haqqında ilkin məlumatlara

D) Obyektin kəmiyyət amillərinə

E) Obyektin keyfiyyət amillərinə


168. Statistik nəticələrin dəqiqliyinin artırılması üsullarından biri hansıdır?

A) Əvvəllər baş vermiş hadisələr barədə informasiyaların ümumiləşdirilməsi

B) Gələcəkdə baş verəcək hadisələrin təhlili və ümumiləşdirilməsi

C) Əvvəllər baş vermiş hadisələr barədə informasiyaların ümumiləşdirilməsi, gələcəkdə baş verəcək hadisələrin təhlili

D) Əvvəllər baş vermiş hadisələr barədə informasiyaların ümumiləşdirilməsi, gələcəkdə baş verəcək hadisələrin təhlili və ümumiləşdirilməsi

E) Proqnozlaşdırılan obyektin gələcək vəziyyəti barədə ehtimalı məlumatların ümumiləşdirilməsi


169. 2000-ci ildə Ölkə ərazisində zərərçəkənlərin və məhv olanların sayının korrelyasiya əmsalı neçə olmuşdur.

A) 0.4


B) 0.6

C) 0.5


D) 0.02

E) 0.1
170. 2001-ci ildə Ölkə ərazisində zərərçəkənlərin və məhv olanların sayının korrelyasiya əmsalı neçə olmuşdur.

A) 0.1

B) 0.8


C) 0.2

D) 0.02


E) 0.3
171. 2002-ci ildə Ölkə ərazisində zərərçəkənlərin və məhv olanların sayının korrelyasiya əmsalı neçə olmuşdur.

A) 0.13


B) 0.18

C) 0.22


D) 0.02

E) 0.3


172. 2003-ci ildə Ölkə ərazisində zərərçəkənlərin və məhv olanların sayının korrelyasiya əmsalı neçə olmuşdur.

A) 0.12


B) 0.23

C) 0.4


D) 0.02

E) - 0.13


173. Əmin-amanlıq dövründə risklərin azaldılması və FH nəticələrinin zəiflədilməsi üzrə əsas vəzifələrdən biri hansıdır.

A) Ətraf mühit və iqtisadiyyat obyektlərinə müşahidə və nəzarət sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması, eləcədə onların inkişaf etdirilməsi.

B) Statistika göstəricilərinə müşahidə və nəzarət sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması, eləcədə onların inkişaf etdirilməsi.

C) Riyazi hesablamalara və nəzarət sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması, eləcədə onların inkişaf etdirilməsi.

D) staxistik sistemlərin və nəzarət sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması, eləcədə onların inkişaf etdirilməsi.

E) Qeyri- operativ və nəzarət sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması, eləcədə onların inkişaf etdirilməsi.


174. Ehimal olunan təbii və ya texnogen mənşəli fəlakət mənbəyi mümkün ola biləcək hansı göstəricilərlə xarakterizə edilir.

A) Kordinatlarla (x, y, z), bu regionda uzun illlər ərzindəki müşühidələrə görə fəlakətlərin gücünün maksimal, minimal və orta qiymətlərilə, mexaniki surətdə ətrafa çıxan enerjinin müxtəlif amillərin təsiri nəticəsindəki halı illə(maye halda, qaz halda, bərk halda)

B) Ehtimal olunan fəlakət mənbəyi, mənbənin hazırki vəziyyəti, onun yerləşdiyi və enerjini obyektə verəcək mühit , təsir obyektləri.

C) İlikn məlumatların toplanması və hazırlanması, proqnozlaşdırılan obyekt üzrə riyazi modellərin seçilməsi, proqnozlaşdırlan obyekt haqqındakı informasiyanın işlənilməsi obyektin xarici təsirlərə davamlılığını artıran və ya azaldan əlavə xarakteristikaların əldə edilməsi, biləvasitə proqnozlaşdırma, yəni obyetin müəyyən edilmiş andakı xarakteristikalarının alınması

D) Kimyəvi təhlükəli maddə tutumlu obyekt yerləşən sahənin seysmikliyi

E) Proqnozlaşdırlan obyekt haqqındakı informasiyanın işlənilməsi obyektin xarici təsirlərə davamlılığını artıran və ya azaldan əlavə xarakteristikaların əldə edilməsi, biləvasitə proqnozlaşdırma, yəni obyetin müəyyən edilmiş andakı xarakteristikalarının alınması


175. Ehtimal edilən fəlakət mənbəyinin vəziyyəti onun elementləri hansı sənəddə göstərilir.

A) Hesablama sxemində

B) Kordinatlarla

C) Ehtimal edilən fəlakət mənbəyinin vəziyyəti barədə qanunda

D) proqnozlaşdırılan obyektlər haqqında məlumatda

E) Geofiziki əlamətlər üzrə monitorinq


176. Hesablama sxemi adlanan sənəddə nə götərilir.

A) Ehtimal edilən fəlakət mənbəyinin vəziyyəti onun elementləri

B) Geofiziki əlamətlər üzrə monitorinq

C) Obyektin vəziyyətinin modelinin düzgün seçilməsi

D) Kimyəvi təhlükəli maddə tutumlu obyekt yerləşən sahənin seysmikliyi

E) Ehtimal edilən fəlakət mənbəyi haqqında son proqnoz


177. Təbii mənşəli fəlakət mənbəyi barədə hansı məlumatlar əhəmiyyətlidir.

A) Ərazinin dağ-geoloji şəraiti: suxurların qalınlığı, çatlılıq dərəcəsi, möhkəmliyi vəya davamlılığı, sınmaların mövcudluğu, geodinamik aktivliyi; yerli şəraiti: meşələrin sıxlığı , hündürlüyü və tipi, döşənək səthin vəziyyəti, qar örtüyünün qalınlığı, ərazinin reylefi və s.

B) Dağ-geoloji , hidroloji, iqlim şəraiti, atmosferin vəziyyəti və enerjini keçirən mühiti xarakterizə edən digər məlumatlar

C) Proqnozlaşdırılan hadisə barədə müxtəlif geofiziki əlamətlər üzrə monitorinq müşahidələrinin kompleks təhlili

D) Ehtimal edilən fəlakət mənbəyinin vəziyyəti onun elementləri

E) Kordinatlarla (x, y, z), bu regionda uzun illlər ərzindəki müşühidələrə görə fəlakətlərin gücünün maksimal, minimal və orta qiymətlərilə, mexaniki surətdə ətrafa çıxan enerjinin müxtəlif amillərin təsiri nəticəsindəki halı illə(maye halda, qaz halda, bərk halda)


178. fəlakət mənbəyi yerləşən mühit barədə informasiya hansı məlumatlardan ibarət olur.

A) Dağ-geoloji , hidroloji, iqlim şəraiti, atmosferin vəziyyəti və enerjini keçirən mühiti xarakterizə edən digər məlumatlar.

B) Obyektlərdə gərginliklərə davam gətirmək qabiliyyəti

C) Kimyəvi təhlükəli maddə tutumlu obyekt yerləşən sahənin seysmikliyi

D) Ehtimal edilən fəlakət mənbəyi haqqında son proqnoz

E) Proqnozlaşdırılan hadisə barədə müxtəlif geofiziki əlamətlər üzrə monitorinq müşahidələrinin kompleks təhlili


179. Təsir obyektlərini neçə növə ayırmaq mümkündür.

A) 2


B) 5

C) 3


D) 1

E) 6
180. Təsir obyektlərinin hansı növləri var.

A) Passiv və aktiv

B) Ekzogen və endogen

C) Geoloji

D) Geofiziki

E) Ekspert

181. Obyektdə fəlakət ehtimalı nəyə görə aşkar edilir.

A) Hadisənin əlamətlərinə görə

B) Alınan informasiyaya görə

C) Dayanıqlığa görə

D) Möhkəmliyə görə

E) Daxili və xarici keyfiyyətlərə görə
182. Fəlakətlər nəzəriyyəsi hansı məsələləri araşdırır.

A) Tarazlıq və dayanıqlığın itirilməsi məsələlərini

B) Möhkəmlik

C) Davamlılıq

D) Kompleks vəziyyət

E) Seysmik davamlılıq


183. Fəlakətlər nəzəriyyəsində əsasən hansi yanaşmadan istifadə edilir.

A) Determin (qanunauyğunluq)

B) Evristik

C) Riyazi

D) Ekstrapolyasiya üsulu

E) Dinamik rejimli

184. Texnogen obyektlərdə gərginliklərə davam gətirmək qabiliyyəti hansı anlayışlarla ifadə edilir.

A) Möhkəmlik, dayanıqlıq, seysmik davamlılıq, sürətləndirmə hüdudu

B) Proqnozlaşdırma

C) Dağ-geoloji, hidroloji, iqlim şəraiti

D) Siyirmə, klapan , kompressorlar

E) Dinamik rejimli


185. Sistemin dağılması ehtimalını hansı nəzəriyyə əsasında təyin etmək mümkündür.

A) Risk nəzəriyyəsi

B) Ehtimal nəzəriyyəsi

C) Evristik nəzəriyyə

D) Riyazi nəzəriyə

E) Hesablama sxemi


186.İki, səbəb-nəticə əlaqələri hansı modellərin əsasında durur?

 1. FH nəticələrinin proqnozlaşdırılması üzrə riyazi modellərin

 2. Təqribi modellərin

 3. Statistik modellərin

 4. Dinamiki modellərin

 5. Mexaniki modellərin

187.Dağıntı və zədəmələrə səbəb olan amil, zədələyici amil olaraq nə zaman götürülür? 1. fH – ın nəticələrini hesablayarkən

 2. Heç vaxt aparılmır

 3. Uçota vurularkən

 4. Tətqiqat aparılarkən

 5. Nəzarət edilərkən

188.Zədələyici amillərin təsirinin intensivliyi nəyə təsir göstərən əsas amillər hesab olunur?

 1. fH-ın nəticələrinə

 2. fH-ın baş verməsinə

 3. fH-ın aradan qaldırılmasına

 4. fH-ın zəiflədilməsinə

 5. fH- ın müəyyənləşdirilməsinə

189.Yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi nəyə təsir göstərən əsas amil hesab olunur? 1. fH- ın nəticələrinə

 2. Yaşayış məntəqələrinə

 3. Təsir ocağına

 4. Əhalinin sayına

 5. Zərərin hesablanmaslna

190.Torpağın xarakteristikası nəyə təsir göstərən əsas amil hesab olunur? 1. fH- ın nəticələrinə

 2. Yerin münbit qatına

 3. Riyazi proqnozlaşdırmaya

 4. Çayların daşmasına

 5. Nüvə partlayışlarına

191.Bina və qurğuların konstruktiv həlli və möhkəmlik üzrə xassələri nəyə təsir göstərən əsas amildir? 1. fH-ın nəticələrinə

 2. Proqnozlaşdırmaya

 3. Qurğuya

 4. Bina və qurğulara

 5. Binaya

192.Yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı nəyə təsir göstərən əsas amildir? 1. fH-ın nəticələrinə

 2. Havanın dəyişməsinə

 3. Evresik,ehtimal proqnozlaşdırmaya

 4. Əhalinin sayına

 5. Ehtimal proqnozlaşdırmaya

193.Adamların sutka ərzində binalar və il ərzində risk zonasında qalma rejimi nəyə təsir göstərən əsas amildir? 1. fH-ın nəticələrinə

 2. Qidalanmaya

 3. Riskin az olmasına

 4. Adamların sayının az olmasına

 5. fövqəladə hadisələrə

194.Kim hadisənin bütün əsas cəhətlərini nəzərə almalı və buna müvafiq olaraq lazımı informasiyadan istifadə etməlidir? 1. Qərar qəbul edən şəxs

 2. Qərarı ötürən şəxs

 3. Polis şöbəsi

 4. Hadisənin şahidləri

 5. Mülki şəxs

195. GTZM-in birinci (ikinci) buludu ilə zəhərlənəcəyi ehtimal edilən zonanın sahəsi hansı düsturla təyin edilir?

A) Se= 8.72∙10-3 ∙Q2∙fi

B) S= K ∙AT

C) S0 = K7 ∙Q1

D) S0 = a ∙h

E) S0 = K1 - K3
196. Faktiki zəhərlənmə zonasının km2-lə sahəsi hansı düsturla hesablanır?

A) Sf = Kh ∙Q2∙N0.2

B) Sf = Kh ∙N0.2

C) Sf = Q2∙N0.2

D) Sf = Kh ∙Q2

E) Sf = Kh -N0.2


197. Necə zəhərlənmənin miqyası ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə hesablanır?

A) Mayeləşdirilmiş qazlarda

B) Buxarlarda

C) Sulfat birləşmələrində

D) Karbon birləşmələrində

E) Adi zəhərlənmədə


198.Hansı mənbələrin qabaqcadan heç olmasa iki kordinatı məlumdur?

A) Texnogen fəlakətlərin

B) Təbii fəlakətlərin

C) Sosial- siyasi fəlakətlərin

D) Lokal fəlakətlərin

E) Siyasi fəlakətlərin


199.Yalnız birinci (ilkin) bulud üzrə hansı zəhərlənmənin miqyası hesablanır?

A) Sıxılımış qazlarla

B) Mayeləşdirilmiş qazlarla

C) Uzun müddət saxlanılmış qazlarla

D) Karbon və hidrogen qazlarla

E) Təsirsiz qazlarla


200.Hansı zəhərlənmənin miqyası yalnız ikinci bulud üzrə hesablanır?

A) Ətraf mühitin temperaturundan yüksək temperaturlarda qaynayan zəhərli mayelərdəki

B) Bütün mayelərdəki

C) 100 oC-dən yüksək temperaturda qaynayan zəhərli mayelərdəki

D) Güclü zəhərli təsirə malik mayelərdəki

E) Zəif zəhərli təsirə malik mayelərdəki


201.Ətrafa dağılmış güclü təsirli zəhərli maddənin konkret miqdarı və həqiqi meteoroloji şərait barədə məlumatlar hansı proqnozlaşdırma zamanı əsas götürülür?

A) GTZM-in ətrafa atılması nəticəsində bilavasitə qəzadan zəhərlənmənin miqyası proqnozlaşdırılarkən

B) Ətrafa dağıla biləcək zəhərli maddənin ümumi miqdarı və həqiqi meteoroloji şərait barədə məlumatlar hansı proqnozlaşdırılarkən

C) Heç bir proqnozlaşdırmada

D) Küləyin sürəti , coğrafi şərait haqqında məlumatlar proqnozlaşdırılarkən

E) GTZM-in maksimal həcmi, havanın durğunluq dərəcəsi, havanın temperaturu proqnozlaşdırılarkən


202.Hansı yanmanın biri digərindən fərqli iki rejimi mövcuddur?

A) Partlayışlı yanma

B) Adi yanma

C) Neftin yanması

D) Qazın yanması

E) Meşələrin yanması


203.Ənənavi surətdə tikilən binalar və birtipli qurğular hansı şkalaya əsasən müəyyənləşdirilir?

A) Modifikasiya edilmiş Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (BSİŞ)

B) Adi Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (BSİŞ) əsasən

C) Tikinti normalarına əsasən

D) Termometrik şkalaya əsasən

E) Binanın hündürlüyünə əsasən


204. GTZM-in daöılma sahəsindən buraxılması vaxtı (saatla) hansı düsturla hesablanır?

A) T= hd / K2 K4 K7

B) T = Kh ∙N0.2

C) T = Q2∙N0.2

D) Sf = Kh ∙Q2

E) Sf = Kh -N0.2


205.Passiv və aktiv obyektlər nəyin növləridir?

A) Təsir obyektlərinin

B) Səmərəsiz obyektlərinin

C) Sərf olunmuş obyektlərinin

D) Ziyan dəymiş obyektlərinin

E) Risk obyektlərinin


206.Hansı mənbələrin qabaqcadan heç olmasa iki kordinatı məlumdur?

A) Texnogen fəlakətlərin

B) Təbii fəlakətlərin

C) Sosial- siyasi fəlakətlərin

D) Lokal fəlakətlərin

E) Siyasi fəlakətlərin


207.Hansı zəhərlənmənin miqyası ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə hesablanır?

A) Mayeləşdirilmiş qazlarla

B) Buxarlarla

C) Sulfat birləşmələrində

D) Karbon birləşmələrində

E) Adi zəhərlənmədə


208.Yalnız birinci (ilkin) bulud üzrə hansı zəhərlənmənin miqyası hesablanır?

A) Sıxılımış qazlarla

B) Mayeləşdirilmiş qazlarla

C) Uzun müddət saxlanılmış qazlarla

D) Karbon və hidrogen qazlarla

E) Təsirsiz qazlarla

209.Hansı zəhərlənmənin miqyası yalnız ikinci bulud üzrə hesablanır?

A) Ətraf mühitin temperaturundan yüksək temperaturlarda qaynayan zəhərli mayelərdəki

B) Bütün mayelərdəki

C) 100 oC-dən yüksək temperaturda qaynayan zəhərli mayelərdəki

D) Güclü zəhərli təsirə malik mayelərdəki

E) Zəif zəhərli təsirə malik mayelərdəki


210.Ətrafa dağılmış güclü təsirli zəhərli maddənin konkret miqdarı və həqiqi meteoroloji şərait barədə məlumatlar hansı proqnozlaşdırma zamanı əsas götürülür?

A) GTZM-in ətrafa atılması nəticəsində bilavasitə qəzadan zəhərlənmənin miqyası proqnozlaşdırılarkən

B) Ətrafa dağıla biləcək zəhərli maddənin ümumi miqdarı və həqiqi meteoroloji şərait barədə məlumatlar hansı proqnozlaşdırılarkən

C) Heç bir proqnozlaşdırmada

D) Küləyin sürəti , coğrafi şərait haqqında məlumatlar proqnozlaşdırılarkən

E) GTZM-in maksimal həcmi, havanın durğunluq dərəcəsi, havanın temperaturu proqnozlaşdırılarkən


211.Ən-ənavi surətdə tikilən binalar və birtipli qurğular hansı şkalada əsasən müəyyənləşdirilir?

A) Modifikasiya edilmiş Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (BSİŞ)

B) Adi Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (BSİŞ) əsasən

C) Tikinti normalarına əsasən

D) Termometrik şkalaya əsasən

E) Binanın hündürlüyünə əsasən


212.Seysmoloji tikintiyə aid edilən qurğu hansı şkalaya əsasən müəyyənləşdirilir?

A) Modifikasiya edilmiş Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (BSİŞ)

B) Bu fikir yanlişdır

C) Binanın həcminə əsasən

D) Termometrik şkalaya əsasən

E) Tikinti normalarına əsasən


213.Nəyin zəlzələdən sonrakı vəziyyəti i=4 zədələnmə dərəcəsi üzrə qiymətləndirilir?

A) Yeraltı boru kəmərinin

B) Yaşayış binalarının

C) Zavod və fabriklərin

D) Dövlət əhəmiyyətli binaların

E) Universitet və məktəblərin


214.Nə zaman magistral küçələrin mümkün eni 30m qəbul edilir?

A) İlkin məlumatlar olmayan hallarda

B) Yollar sıradan çıxdıqda

C) Magistral yollar genişləndirdikdə

D) Böyük tonnajlı maşınlara qadağa olduqda

E) Ölkələrarası magistrallarda


215.Nə vaxt küçələrin minimal eni 12m qəbul edilir?

A) İlkin məlumatlar olmayan hallarda

B) Turist yollarda

C) Rayonlararası yollarda

D) Dağ yollarında

E) Kəşfiyyat məlumatları gecikən hallarda


216.Hansı şəraitdə qiymətləndirmək üçün istifadə edilən göstəriciləri 2 qrupa ayrılır?

A) Dağıntı zonalarındakı

B) Döyüş zonalarındakı

C) Dağlıq zonalarındakı

D) Düzənlik zonalarındakı

E) Səhra və yarımsəhra zonalarındakı


217.Obyektin rəhbəri nə üçün əmr verilir?

A) Obyektin dayanıqlığının qiymətləndirilməsi və tətqiqi üçün

B) Rəhbər seçilmək istəyi üçün

C) Su anbarlarının tikintisi üçün

D) Obyektin dağıdılması üçün

E) Çirkli pulların yuyulması üçün

218 düsturu ilə nə hesablanır?


  1. Əks olunan dalğanın əmələ gətirdiyi izafi təzyiq

  2. Partlayan bombanın ətrafa göstərdiyi təzyiq

  3. Partlayışdan sonrakı dalğanın təzyiqi

  4. Suya düşən cismin təzyiqi

  5. Selin qarşısının bəndə göstərdiyi təzyiq

219.”Ərazini basmış suyun dərinliyi 1,5m-dən artıq olur,bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və müəssələrdə avadanlıqların sıradan çıxması” fikri hansı təbii fəlakətin əlamətləridir?

A) Fəlakətli subasma zonasının

B) Sel basmış ərazinin

C) Yağış yağan ərazi

D) Leysan yağışlarının yağdığı ərazi

E) fırtınalı zonalarınnın


220.Kimyəvi zəhərlənmə zonası çevrə şəklində olduqda küləyin sürəti nə qədər olar?

A) 0,5 m/san

B) 10 m/san

C) 20 m/san

D) 25 m/san

E) 30 m/san
221.Hansı yanmada alovun yayılma sürəti səsin yayılma surətindən xeyli çox olur?

A) Detanasiyalı yanmada

B) Kimyəvi yanmada

C) Meşə yanğılarında

D) Qazın yanmasında

E) Neftin yanmasında


222.Hansı maddələrin alışdırılma enerjisi 30 oC-dən artıq deyil?

A) Partlayıcı qarışıqların əksəruyyəti üçün

B) Oksidləşdirici maddələr üçün

C) Neft və neft birləşmələri üçün

D) Sıxılmış qazlar üçün

E) Daş kömür üçün


223.Ətraf mühitin dəyişməsini aşkar etmək üçün üzərində nəzarətin aparılması nədir?

A) Ətraf mühitin monitorinqi

B) Ətraf mühitin tətqiqi

C) Ətraf mühitin proqnozu

D) Zəlzələnin proqnozu

E) Vulkanın proqnozu


224.Keçən illər ərzində baş vermiş fövqəladə hadisələrin təhlili hansı üsula aiddir?

A) Statistik

B) Riyazi

C) Heçbiri

D) Evrestik

E) Ehtimal


225.Əvvəllər baş vermiş hadisələr barədə informasiyaların ümumiləşdirilməsi hansı üsullardan biri sayılır?

A) Statistik nəticələrin dəqiqliyinin artırılması üsullarından

B) Riyazi nəticələrin dəqiqliyinin artırılması üsullarından

C) Evrestik nəticələrin dəqiqliyinin artırılması üsullarından

D) Riyazi nəticələrin dəqiqliyinin azadılması üsullarından

E) Proqnozun nəticələrin dəqiqliyinin azaldılması üsullarından


226.Elementlərin “hesablama sxemi”adlanan sənəddə nə göstərilir?
A) Ehtimal edilən fəlakət mənbəyinin vəziyyəti

B) Dəymiş maddi ziyan

C) İnsanların pisixoloji vəziyyəti

D) Köçürüləcək əhalinin sayı

E) Fövqəladə vəziyyət
227.Zəhərlənmə zonası yarımçevrə şəklində olduqda proqnoz üzrə küləyin sürəti nə qədər olar?

A) 0,6-1 m/san

B) >1 m/san

C) 2,6-4 m/san

D) 3-4 m/san

E) 5-6 m/san


228. Zəhərlənmə zonası sektor şəklində olduqda proqnoz üzrə küləyin sürəti nə qədər olar?

A) > 1 m/san

B) < 0,2 m/san

C) <0, 3 m/san

D) > 4 m/san

E) > 5 m/san


229.Şəhərin zədələnmə dərəcəsi neçə üsulla təyin olunur?

A) 2


B) 10

C) 8


C) 6

E) 3
230.Əvvəllər baş vermiş hadisələr barədə informasiyaların ümumiləşdirilməsi hansı üsullardan biri sayılır?

A) Statistik nəticələrin dəqiqliyinin artırılması üsullarından

B) Dinamiki nəticələrin dəqiqliyinin azaldılması üsullarından

C) Evrestik və Riyazi nəticələrin dəqiqliyinin artırılması üsullarından

D) Riyazi nəticələrin dəqiqliyinin azadılması üsullarından

E) Proqnozun nəticələrin dəqiqliyinin azaldılması və artırılması üsullarından
231. Fəlakət təhlükəsini azaltmaq üçün monitorinq sistemlərində nə nəzərdə tutulmalıdır?

A) Ən vacib texnoloji proseslərin parametirlərinə, eləcədə də daxili və xarici güc amillərinin təsirinə qarşı texnogen sistemin dayanıqlığına nəzarət olunması imkanları

B) Təhlükəli obyektlərdə zəhərli maddələrin müəyyən edilməsi

C) Obyektlərin konstruksiyalarının layihələndirilən yüklərin təsirinə davamlılığını təmin edən parametirlər

D) fövqəladə hadisələrin proqnozu kimi hazırlanmış halda daxil ola bilər

E) fəlakət mənbəyi sistemində tarazlığın pozulmasını xarakterizə edən kriterilər işlənib hazırlanır


232. Hidrometroloji və seysmik vəziyyət dəyişərkən dəmir yollarının, körpülərin, avtomobil yollarının vəziyyətinə nəzarəti təmin edən monitorinq sistemi yaratmaqla hansı fəlakətləri qarşısını almaq mümkündür?

A) Nəqliyyat və kominikasiyalarda fəlakətin

B) Təhlükəli obyektlərdə fəlakətin

C) Sosial fəlakətin

D) İqtisadi fəlakətin

E) Regionda xırda yaşayış məntəqələrinin dağılması fəlakəti


233. Təbii fəlakətlər təhlükəsi olacaq rayonlarda ikinci bir hansı fəlakət qorxusu yarana bilər?

A) Texnogen

B) Sosial

C) Siyasi

D) Geofiziki

E) İqtisadi


234. Modifikasiya edilmiş Beynalxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (MMSK) əsasən bina və qurğular hansı qruplara ayrılır?

A) Ənənəvi sürətdə (antiseysmoloji tədbirlər görülmədən) tikilən binalar və birtipli qurğular, seysmoloji tikintiyə aid edilən (antiseysmoloji tədbirlər görülməklə tikilən) binalar və birtipli qurğular

B) Yüksək təziqə qarşı tikilən binalar

C) Əsasən karkazsız, divarları yerli inşaat materiallarından: gil-palçıqdan, samanlı və ya çiy kərpicdən tikilən binalar

D) Gil məhlulu işlətməklə müntəzəm bərkidici hörgü qotulmadan tikilən binalar, bu binaların zəlzələyə davamlılığı təxminən 4 bal qiymətləndirir.

E) Karkaslı dəmir beton , iripanelli və armaturlaşdırılmış iribloklu binalar


235. Obyektlər hansı təbii hadisələrin onlara göstərə biləcəyi təsirlər nəzərə alınmaqla nəzarət edilməlidir?

A) Zəlzələyə davamlılıq, hidravlik təkanlara, hava zərbə dalğasına, istilik kimyəvi, radiasiya sahələrinin təsirlərinə qarşı dayanıqlıq

B) Sel, daşqınlar, su basmalar, zələzələ

C) GTZM-ə qarşı müdafiə, Zəlzələyə davamlılıq

D) Geofiziki təsirlər, radioaktiv zəhərlənməyə, radioaktiv şualanma

E) Su basmalar, radioaktiv zəhərlənməyə, radioaktiv şualanma, Zəlzələyə davamlılıq


236. GTZM-in fiziki xassələrindən və aqreqat halından asılı olaraq bu maddələrlə zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır?

A) Mayeləşdirilmiş qazlar üçün ─ ayrı- ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə , sıxılmış qazlar üçün─ yalnız birinci bulud üzrə , ətraf mühitin temperaturundan yüksək olan temperaturda qaynayan zəhərli mayelər üçün ─ yalnız ikinci bulud üzrə

B) ətraf mühitin temperaturundan yüksək olan temperaturda qaynayan zəhərli mayelər üçün ─ yalnız ikinci bulud üzrə

C) sıxılmış qazlar üçün─ yalnız birinci bulud üzrə

D) sıxılmış qazlar üçün─ birinci və üçüncü bulud üzrə

E) Dartılmış qazlar üçün – üçüncü və dördüncü bulud üzrə, ətraf mühitin temperaturundan yüksək olan temperaturda qaynayan zəhərli mayelər üçün ─ yalnız ikinci bulud üzrə

237. Birinci bulud üzrə zəhərli maddələrin ekvivalent miqdarı (tonla) hansı düsturla tapılır?

A) Qel = K1∙ K3 ∙K5 ∙K7 ∙Q0

B) Qel = D ∙VX

C) Qel = K1+ K3 +K5 +K7

D) Qel = K7 ∙Q0

E) Qel = K1 - K3


238.Sıxılmış qaz anbarlarda qəza zamanı ətrafa atılan maddənin miqdarı hansı düsturla tapılır?

A) Q0= d ∙VX

B) Q0= K ∙VT

C) Q0 = K1∙ K3 ∙K5 ∙K7 ∙Q1

D) Q0 = K7 ∙Q7

E) Q0 = K1 - K3


239.Seysmoloji tikintiyə aid edilən qurğu hansı şkalaya əsasən müəyyənləşdirilir?

A) Modifikasiya edilmiş Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (BSİŞ)

B) Bu fikir yanlişdır

C) Binanın həcminə əsasən

D) Termometrik şkalaya əsasən

E) Tikinti normalarına əsasən


240.Tərtibat və texniki dəmir yol stansiyaları harada yerləşdirilməlidir ?

A) Güclü dağıntı zonasından kənarda

B) Orta dağıntı zonasından kənarda

C) Zəif dağıntı zonasından kənarda

D) Dağıntısız zonada

E) Radiasiya zonasından kənarda


241. Xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin haralarda yerləşdirilməsi məsləhətdir ?

A) Təbii və süni yeraltı boşluqlarda

B) Yalnız təbii yeraltı boşluqlarda

C) Yalnız süni yeraltı booşluqlarda

D) Güclü dağıtı zonalarında

E) Daşqın zonalarında


242. Yaşayış və iqtisadiyyat obyektləri respublika ərazisində necə yerləşdirilməli və planlaşdırılmadır ?
A) Respublika üzrə bərabər yerləşdirilməlidir və planlaşdırılmalıdır

B) Respublika ərazisinin dağlıq zonalarında yerləşdirilməli və planlaşdırılmalıdır

C) Respublika ərazisinin əsasən düzənlik zonalarında yerləşdirilməli və planlaşdırılmalıdır

D) Respublika ərazisində əsasən şəhərlərdə

E) Respublika ərazisində əsasən səhərlərdə
243. Şəhərn əhali məskunlaşmış sahələrinin layihələndirilməsi zamanı yaşayış rayonlarının sahələri və onlar arası olan məsafələr nə qədəq olmalıdır ?

A) Sahəsi S ≤ 250 ha ara məsafə L > 100 m

B) Sahəsi S ≤ 200 ha ara məsafə L < 100m

C) Sahəsi S ≤ 180 ha ara məsafə L ≤ 80 m

D) Sahəsi S ≤ 150 ha ara məsafə L ≤ 50 m

E) Sahəsi S > 250 ha ara məsafə L ≤ 40 m


244. Şəhər xarici magistiral yolunun eni nə qədər olmalıdır ?
A) Kürənin qırağında tikilən ən hündür binanın hündürlüyündən az olmamalıdır

B) Ən hündür binanın 1/2 hündürlüyünə

C) 15 m olmalıdır

D) 20 m olmalıdır

E) 30 m olmalıdır
245. Müəssisənin meydançasına avtomobillərin giriş yerlərindəki darvazaların eni işlədilən avtomobillərin enindən nə qədər artıq olmalıdır ?


 1. 1.5 m-dən artıq C) 1.0 m

 2. 1.5 m D) 0.75 m

E) 0.5 m
246. Müəssisənin meydançasına avtomobillərin giriş yerlərindəki darvazaların eni ən azı nə qədər olmalıdır ?
A) 4.5 m B) 5.0 m C) 3.0 m D) 3.5 m E) 5.5 m
247. Müəssisənin meydançasına dəmir yolu girişlərinin eni neçə metrdən az olmayaraq müəyyənləşdirilir ?

A) 4.9 m B) 4.8 m C) 4.7 m D) 4.6 m E) 4.5 m


248. Zəruri hallarda avtomobil yolunun hərəkət hissəsinin kənarından istehsal binaları və qurğularının kənar oxuna qədər məsafə neçə metrə qədər artırıla bilər ?

A) 60 m B) 50 m C) 40 m D) 30 m E) 20 m


249. Materialların və konustriksiyalarına,eləcə də texnoloji proseslərinə görə alışmalar baş verməsi istisna edilən bina və qurğulara yanğın maşınlarının yaxınlaşması üçün neçə kecid yolu nəzərdə tutulur ?

A) Keçid yolları nəzərdə tutulmur B) 2 C) 1 D) 3 E) 4


250. Müəssənin hasarları daxilində yaşıllıq üçün müəyyən edilən meydançanın sahəsi ən böyük iş növbəsində işləyən hər bir işçiyə görə nə qədər qəbul edilir ?

A) ən azı 3 m2 B) ən azı 1 m2 C) ən azı 0.5 m2 D) ən azı 2m2 E) ən azı 1.5m2


251. Ərazi – istehsalat kompleksi nədir ?

A) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidir

B) Ölkənin müəyyən ərazisindəki birtərəfli əlaqədə olan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidi

C) Ölkənin müəyyən ərazisindəki heç bir əlaqəsi olmayan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidi

D) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olan eyni çeşidli məhsul edən təsərrüfat sahələridir

E) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olmayan təsərrüfat və istehsalat sahələridir
252. Obyektin təhlükəsizliyi əsasən hansı göstəriciyə görə müəyyən edilir ?

A) Təhlükəli zonada yaşayan əhalinin ( fəhlə və qulluqçuların ) sayı əsasında

B) Təhlükəli zonada yaşayan uşaqların sayı əsasında

C) Təhlükəli zonada yaşayan əhalinin ( fəhlə və qulluqçuların ) sayı əsasında,təhlükəli zonada olan obyektlərin təyinatına görə

D) Təhlükəli zonada olan obyektlərin təyinatına görə

E) Təhlükəli zonada yaşayan əhalinin ( fəhlə və qulluqçuların ) sayı əsasında, təhlükəli zonada yaşayan uşaqların sayı əsasında, təhlükəli zonada olan obyektlərin təyinatına görə

253. Yeni təczihat sistemi layihələndirilərkən köhnə təczihat sistemindən necə istifadə etmək məsləhətdir ?

A) Ehtiyat mənbəyi kimi saxlamaq məsləhətdir

B) Köhnə təczihat sistemini əsas kimi saxlamaq məsləhətdir

C) Köhnə təczihat sistemini ləğv etmək məsləhətdir

D) Köhnə təczihat sistemini yenisi ilə birləşdirmək məsləhətdir

E) Hər iki sistemdən eyni vaxtda istifadə etmək məsləhətdir


254. Təczihat sisteminin mühüm əhəmiyyətli elementləri harada yerləşdirilməlidir ?

A) Mümkün dağıntı zonalarından kənarda

B) Yer altı boşluqlarda

C) Yalnız güclü dağıntı zonalarından kənarda

D) Zəif ,orta və güclü dağıntı zonalarında

E) İstənilən zonalarda


255. Sürət basqı təzyiqi hansı düsturla hesablanır ?

A) ∆Psür = B) ∆Psür = C) ∆Psür = ∙ K1 ∙ K2


D) ∆Psür = E) ∆Psür =
256. Zərbə dalğalarının təsirinə obyektin dayanıqlıq dərəcəsi hansı göstəricilərlə qiymətləndirilir ?

A) Obyektin xarakteriskası ( forma,ölçü və s. ) obyektin zərbə dalğasına qarşı yerləşmə cəhətilə, zərbə dalğasının əsas təsiredici parametrləri.

B) Obyektin xarakteriskası və zərbə dalğası

C) Zərbə dalğasına qarşı və zərbə dalğası

D) Obyektin xarakteriskası, zərbə dalğasına, zərbə dalğası, partlayıcı maddənin növü ilə

E) Obyektin xarakteriskası, zərbə dalğası, zərbə dalğası, partlayıcı maddənin növü ilə


257. Cismə təsir edən yerdəyişmə qüvvəsi hansı düsturla təyin edilir ?

A) Py∙d = Cx ∙ S ∙ ∆ Psür

B) Py∙d = Cx ∙ S ∙ ∆ Pf

C) Py∙d = Cx ∙ S ∙ ∆ Pəks

D) Py∙d = Cx ∙ ∆ Psür ∙ ∆ Pəks

E) Py∙d > Cx ∙ S ∙ ∆ Pf


258. FH-rın nəticələrinin təyin olunmasında zədələyici amil olaraq hansı amil götürülür ?

A) Dağıntı və zədələnmələrə səbəb olan amil

B) Zəif dağıntılara səbəb olan amil

C) Orta dağıntılara səbəb olan amil

D) Adi zədələnmələrə səbəb ola amil

E) Partlayış yaradan amil


259. Mayeləşdirilmiş qazlarlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır ?

A) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə

B) Birinci bulud üzrə

C) İkinci bulud üzrə

D) Cəm buludu üzrə

E) Buludlar fərqi üzrə


260. Sıxılmış qazlarlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır ?

A) Yalnız birinci ( ilkin ) bulud üzrə

B) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə

C) İkinci bulud üzrə

D) Cəm buludu üzrə

E) Buludlar fərqi üzrə


261. Ətraf mühitin tempuraturundan yüksək tempuraturlarda qaynanan zəhərli mayelərlə zəhərlənmənin miqyası nəyə əsasən hesablanır ?

A) Yalnız ikinci bulud üzrə

B) Yalnız birinci bulud üzrə

C) Hec birindən istifadə etmədən

D) Birinci və ikinci buludlar üzrə

E) Buludlar fərqinə görə


262. Az əhəmiyyətli müəssisələr, anbarlar, respublika əhəmiyyətli paylayıcı soyuducular, texniki və tərtibat dəmir yol stansiyaları burada yerləşdirilməlidir ?

A) Zəif dağıntı zonalarında

B) Güclü dağıntı zonalarında

C) Tam dağıntı zonalarında

D) Orta dağıntı zonalarında

E) Subasma zonalarında

263. İşin dayanıqlığının yüksəldilməsi tədbirlərinin məqsədi nədir?

A) Qəzaların qarşısını almaq, itki və zərəri azaltmaq, fövqəladə halların aradan qaldırılmasına şərait yaratmaq, pozulmuş istehsal prosesinin bərpasına imkanı əldə etmək, işcilərin və onların ailə üzvlərini normal həyat şəraiti ilə təmin etmək.

B) Obyektdə yanğınları söndürmək.

C) Obyektdə zərər çəkənlərə ilk tibbi yardım göstərmək.

D) İstehsal prosesini dayandırmaq.

E) İşçiləri köçürmək.


264. Mühəndis texnki tədbirlərin həcmi və xarakteri nədən asılıdır?

A) Obyektin vacibliyindən, təhlükələrin yarana biləcək yerindən, fəhlə və qulluqcuların sayından və digər şərtlərdən.

B) Obyektdə olan xammaldan

C) İşçilərin ailə üzvlərinin sayından.

D) Obyektdə binaların sayından.

E) Obyektin ölçüsündən.


265. Müharibə dövründə idarəetmə məntəqəsi harada yerləşdirilir?

A) Müəssisənin sığınacaqlarının birində müharibə dövründə idarəetmə məntəqsi yaradılır

B) Obyektin əsas binasında.

C) Əsas iş gedən sexdə.

D) Obyektdən kənarda.

E) Mülki müdafiə qərargahında.


266. Hansı dərəcəli dağıntılarda istehsalatın işi dayandırıl-malıdır?

A) Güclü dərəcəli dağıntılarda

B) Zəif dərəcəli dağıntılarda.

C) Zəif və tam dərəcəli dağıntılarda.

D) Orta dərəcəli dağıntılarda

E) Orta və güclü dərəcəli dağıntılarda.


267. Yanğın təhlükəsinə görə obyektlərin kateqoriyaları hansılardır?

A) A, B, V, Q, D və E kateqoriyaları.

B) A, B, V kateqoriyaları.

C) D və A kateqoriyaları.

D) K, L, M kateqoriyaları.

E) A, Q, D və M kateqoriyaları.


268. Orta dərəcəli dağılmış binalarda insanların neçə %-i zədələnə bilər ?

A) 1015%

B) 2025%

C) 3040%

D)4050%

E) 5060%


269.Güclü dərəcəli dağılmış binalarda insanların neçə %-i zədələnə bilər

A) 60% B) 40% C) 80% D)90% E) 100%


270. Qaz-hava qarışığının partlayışından yaranan partlayış məhsularının təsir zonasının radiusu hansı düsturla hesablanır?

A) r2=1,7 r1 B) r2=17,5r1 C) r2=17r1 D) r2=175r1 E) r2=0,75r1

271. 10-20 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Zəif B) Orta C) Güclü D)Tam E) Natamam


272. Orta dərəcəli dağıntılar hansılardır?

A) Avadanlıqların ayrı – ayrı hissələrinin deformasiyası ,avadan-lıqların özüllərə nisbətən vəziyyətinin dəyişilməsi, elementlərin mərkəzləşməsinin pozulması.

B) Elektrik xətlərinin, qaz xətlərinin və istilik təchizatının pozulması.

C) İdarəetmə sisteminin dağılması.

D) Avtomat sisteminin sıradan çıxması.

E) Mühafizə qurğularının dağılması.


273. FH nəticələrinə təsir göstərən əsas amillər hansılardır?

A) Zədələyici amillərin təsirinin intensivliyi; yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi; torpağın xarakteristikası; bina və qurğuların konstruktiv həlli və möhkəmlik üzrə xassələri; yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı; adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

B) Optimallaşdırma aparılan bəzi meyarların seçilməsi, zədələyici amillərin təsiinin intensivliyi, yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi.

C) Əməliyyatların modelinin yaradılması, bina və qurğuların konstruktiv həlli və möhkəmlik üzrə xassələri, yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

D) Yaşayış məntəqələrinin təsir ocağına nisbətən yerləşməsi, yaşayış məntəqəsində tikinti və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.

E) Zədələyici amillərin təsirinin intensivliyi, yaşayış məntəqəsində tikintinin və əhalinin sıxlığı, adamların sutka ərzində binalarda və il ərzində risk zonasında qalma rejimi.


274. Sıxılmış qazlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır?

A) Yalnız birinci (ilkin) bulud üzrə

B) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci bulud üzrə.

C) İkincmi bulud üzrə.

D) Cəm buludu üzrə.

E) Buludlar fərqi üzrə


275. Modifikasiya edilmiş Beynəlxalq Seysmik İntensivlik Şkalasına (MMSK-86) əsasən bina və qurğular neçə qrupa ayrılır?

A) İki – ənənəvi surətdə tikilən binalar və birtipli qurğular; sesmoloji tikintiyə aid edilənlər.

B) Üç – A1, A2, B1 tipli.

C) Dörd – A1, B1, B2, V1 tipli.

D) Beş – A1, B1, B2, V1,V2 tipli.

E) Bir – Yalnız sesmoloji tikintiyə aid edilənlər.


276. Partlayıcı qarışıqların əksəriyyəti üçün alışdırma enerjisi nə qədərdir?

A) 30 C-dan artıq deyil.

B) 50 C-dan artıqdır.

C) 100 C-dur.

D) 75 C-dur.

E) 10 C-dan artıq deyil.

277. Şəhərin əhali məskunlaşmış sahələrinin layihələndirilməsi zamanı yaşayış rayonlarının sahələri və onlar arası olan məsafələr nə qədər olmalıdır ?

A) Sahəsi S ≤ 250 ha ara məsafə L > 100 m

B) Sahəsi S ≤ 200 ha ara məsafə L < 100m

C) Sahəsi S ≤ 180 ha ara məsafə L ≤ 80 m

D) Sahəsi S ≤ 150 ha ara məsafə L ≤ 50 m

E) Sahəsi S > 250 ha ara məsafə L ≤ 40 m


278. Müəssisənin meydançasına dəmir yolu girişlərinin eni neçə metrdən az olmayaraq müəyyənləşdirilir ?

A) 4.9 m B) 4.8 m C) 4.7 m D) 4.6 m E) 4.5 m


279. Ərazi – istehsalat kompleksi nədir ?

A) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidir

B) Ölkənin müəyyən ərazisindəki birtərəfli əlaqədə olan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidi

C) Ölkənin müəyyən ərazisindəki heç bir əlaqəsi olmayan təsərüffat sahələri və istehsalatların birliyidi

D) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olan eyni çeşidli məhsul edən təsərrüfat sahələridir

E) Ölkənin müəyyən ərazisindəki qarşılıqlı əlaqədə olmayan təsərrüfat və istehsalat sahələridir


280. Sürət basqı təzyiqi hansı düsturla hesablanır ?

A) ∆Psür = B) ∆Psür = C) ∆Psür = ∙ K1 ∙ K2


D) ∆Psür = E) ∆Psür =
281. Mayeləşdirilmiş qazlarla zəhərlənmənin miqyası necə hesablanır ?

A) Ayrı-ayrılıqda birinci və ikinci buludlar üzrə

B) Birinci bulud üzrə

C) İkinci bulud üzrə

D) Cəm buludu üzrə

E) Buludlar fərqi üzrə


282. Fəlakətli subasma zonası hansı əraziyə deyilir ?

A) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi > 1.5m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

B) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi = 1m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır

C) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi 0.5 >1m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

D) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi < 0.5m olur, bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.

E) O əraziyə deyilir ki, burada ərazini basmış suyun dərinliyi 1 >1.3m olur bina və qurğuların dağılması, insanların məhv olması və avadanlıqların sıradan çıxması təhlükəsi yaranır.


283. İşçilərin sayı 500 dən 1000-nə qədər olduqda zavodqabağı zonanın ölçüləri nə qədər olmalıdır ?

A) 0,7 ha B) 0,8 ha S) 0,9 ha D) 1,0 ha E) 1,2 ha


284. İqtisaiyyat obyektlərinin dayanıqlığı nədən asılıdır ?

A) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından, istehsalatın idarə edilməsindən.

B) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından, istehsalatın idarə edilməsindən.

C) Qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından, istehsalatın idarə edilməsindən.

D) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, istehsalatın idarə edilməsindən.

E) İstehsal sexlərinin, tikililərinin, qurğuların və mühafizə qurğularının dayanıqlığından, işçi heyətin mühafizəsinin təmin edilməsindən, komunikasiya sistemlərinin dayanıqlığından.


285. Mülki Müdafiənin mühəndis-texniki tədbirlərinin layihələndirmə normalarının əsas vəzifəsi nədir ?

A) Əvvəlcədən ən vacib şəhərlərin həyat tərzini yüksəltmək, obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq .

B) Əvvəlcədən qeyri istehsal sahələrin, obyektlərin fəaliyyətini yüksəltmək, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hallar baş vermədikdə belə dayanıqlığı artırmaq yollarını araşdırmaq

C) Əvvəlcədən ən vacib şəhərlərin həyat tərzini yüksəltmək, obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq, müharibə xaraqterli fövqəladə hallar baş vermədikdə belə dayanıqlığı artırmaq yollarını araşdırmaq.

D) Obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq, müharibə xaraqterli fövqəladə hallar baş vermədikdə belə dayanıqlığı artırmaq yollarını araşdırmaq.

E) Əvvəlcədən ən vacib şəhərlərin həyat tərzini yüksəltmək, obyektlərin, sahələrin sülh və müharibə xaraqterli fövqəladə hadisələrdən dayanıqlığı artırmaq


286. Hidrodinamik təhlükəli obyektlər nə zaman dağıla bilər 

A) Təbiət qüvvələrinin təsirindən (sel, sürüşmə, və s.).

B) Yanğın zamanı.

C) Bakterial vasitələrin geniş yayılması zamanı.

D) Millətlər arası münaqişələr zamanı

E) Enerji sisteminin sıradan çıxması nəticəsində.


287. Güclü dağıntı zonası hansı izafi təzyiqin təsirindən əmələ gəlir?

A) 50 kPa-dan 30 kPa B) 50 kPa-dan 60 kPa. C) 10 kPa-dan 20 kPa.

D) 30 kPa-dan 40 kPa. E) 60 kPa-dan 70 kPa.

288. Zəlzələ gücünü və xarakterini səciyyələndirən əsas parametrlər hansılardır?

A) Zəlzələnin maqnitudası, zəlzələ ocağının dərinliyi, zəlzələ enerjisinin intensivliyi.

B) Zəlzələ ocağının dərinliyi, forşoklar, afterşoklar.

C) Zəlzələnin episentri, zəlzələ ocağının hipomərkəzi, zəlzələ enerjisinin intensivliyi.

D) Yer qabığının strukturu, uzununa dalğanın getdiyi yolu və yayılma sürəti.

E) Zəlzələnin maqnitudası, afterşoklar, zəlzələ ocağının dərinliyi.
289. Mühəndis texniki təlabatının yerinə yetirilməsi hansı əsas məsələlərin həllini təmin edir ?

A) Əhalinin mühafizəsi, iqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması istiqamətində bütün əsas məsələlərin həllini təmin edir

B) Əhalinin mühafizəsi, iqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması istiqamətində bütün əsas məsələlərin həllini təmin edir,əhaliyə ilk tibbi yardımı göstərir, dağıntını aradan qaldırır.

C) Əhalinin mühafizəsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılmasını,əhaliyə ilk tibbi yardımı göstərir, dağıntını aradan qaldırır.

D) İqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi, qəza xilasetmə və digər təxirə salınmaz işlərin aparılması istiqamətində bütün əsas məsələlərin həllini təmin edir.

E) Əhalinin mühafizəsi, iqtisadi dayanıqlığın yüksəldilməsi,əhaliyə ilk tibbi yardımı göstərir.


290. Fəaliyyətdə olan normativ sənədlərdə hansı mühəndis-texniki tətbirlər müəyyən edilir?

A) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi.

B) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi.

C) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi.

D) Yeni tikilən iqtisadiyyat obyektlərinin yerləşməsi, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi.

E) Şəhərlərin tikilməsi və planlaşdırılması, sənaye binaları və qurğularının tikilməsi və layihələndirilməsi, MM-nin mühafizə qurğularının tikilməsi, güclü dağıntı zonalarında xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi.


291. Məhsul istehsal etməyən obyektdə işin dayanıqlığı nəyə deyilir?

A)Onların fövqəladə hallarda öz funksiyalarını yerinə yetirməsi bacarığına deyilir.

B) Fövqəladə hallar zamanı nəqliyyat obyektinin dayandırılmasına deyilir.

C) Təbii fəlakətlərdə öz funksiyalarını bacarmamağa deyilir.

D) Müasir silahlara qarşı tədbirlərin görülməsinə deyilir.

E) Fövqəladə hallarda tikinti materialları istehsal etməyinə deyilir.


292. Obyektdə təchizatın sabitliyi hansı tədbirlərlə aparılır?

A) Obyektdə xammal, material, komplektləşdirici hissələr, avadanlıq və yanacaq ehtiyyatları yaratmaq.

B) Obyektin azı iki elektrik xəttilə təchizi.

C) Obyektin işçilərinin ərazidən çıxarılması.

D) Avadanlıqların özüllərə bərkidilməsi.

E) Obyektə yanğın söndürən maşınların göndərilməsi.


293.Odadavamlılığına görə inşaat materiallarının qrupları hansılardır?

A) Yanmayan, çətinyanan, yanan.

B) Tezalışan, yanmayan.

C) Zəif yanan, yanan.

D) Yanmayan, ləng yanan.

E) Tezalışan, yanan və partlayan.


294.Yanğından hansı məsafə təhlükəsiz sayılır?

A)yanğın yerindən 200m

B)yanğın yerindən 400m

C)yanğın yerindən 500 m

D)yanğın yerindən 100 m 60 m

E)yanğın yerindən 60 m

295.Orta dərəcəli zədələnmələr hansı izafi təziqin təsirindən yaranır?

A) 40-60 kPa B) 20-40 kPa S) 60-100 kPa D) 50-70 kPa E) 10-20 kPa


296. Binaların və qurğuların zəlzələdən sonrakı vəziyyəti neçə zədələnmə dərəcəsi ilə qiymətləndirilir?

A) i=5 B) i=4 C) i=3 D) i=2 E) i=6


297. Güclü dərəcədə dağılmış binanın uçqunlarının həcmi tamamilə dağılmış binanın uçqunlarının həcminin hansı hissəsinə bərabər qəbul olunur ?

A) B) C) D) E) 1


298. Texnoloji tədbirlərdə nə nəzərdə tutulur?

A)İkinci zədələyici amillər yaranması ehtimalının azaldılması məqsədilə texoloji rejimin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur.

B) İşçilərin köçürülməsi.

C) Dağılmış sexlərin bərpası.

D) Kommunikasiyaların təmiri.

E) Avadanlıqların quraşdırılması.


299.İşçilərin mühafizəsi üçün görülən təşkilatı tədbirlər hansılardır?

A) Əhalinin köçürülməsi, fərdi mühafizə vasitələri işlətməsi, təhlükələr barədə xəbərdarlıq və davranış qaydalarının öyrədilməsi.

B) İşçilərin mühafizə qurğularnda yerləşdirilməsi.

C) Sexlərdə iş prosesini dayandırmaq.

D) Obyektdə yanğınları söndürmək.

E) Obyekti xammal ilə təchiz etmək.


300. Detonasiyalı dalğa zonasının radiusu hansı düsturla təyin olunur?

A) r1=17,5 B) r1=25,5 C) r1=15,5Q D) r1=10 E) r1=100Q

301. Partlayış təhlükəli qarışıq buludunun külək istiqamətində yayılma məsafəsi hansı düsturla hesablanır?

A) L=25 B) L=30 C) L=45 D) L=15 E) L=35

302. Qaz-hava qarışığının partlayışından hansı zonalar yaranır?

A) Detonasiyalı dalğa zonası, partlayış məhsullarının təsir zonası, hava zərbə dalğasının təsir zonası

B) Detonasiyalı dalğa zonası, partlayış məhsullarının təsir zonası, tam dağıntı zonası

C) Partlayış məhsullarının təsir zonası, hava zərbə dalğasının təsir zonası, orta dağıntı zonası

D) Detonasiyalı dalğa zonası, partlayış məhsullarının təsir zonası, güclü dağıntı zonası

hava zərbə dalğasının təsir zonası

E) Detonasiyalı dalğa zonası, zəif dağıntı zonası

303. Qaz-hava qarışığının partlayışı nəticəsində əmələ gələn I zədələnmə zonası hansıdır?

A) Detononasiyalı dalğa zonası

B) Partlayış məhsullarının təsir zonası

C) Hava zərbə dalğasının təsir zonası

D) Xüsusi partlayış zonası

E) Tam partlayış zonası

304. 20-30 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Orta B) Zəif C) Güclü D)Tam E) Natamam
305. Güclü dərəcəli dağıntılar hansılardır?

A) Böyük deformasiyalar, idarəetmə sisteminin pozulması, radioelementlərin sıradan çıxması, avadanlıqların dağılması.

B) Elektrik xətləri, qaz və istilik təhcizatının pozulması.

C) Binaların, qurğuların və avadanlıqların ayrı – ayrı hissələrin deformasiyası

D) Mühafizə qurğularının dağılması.

E) Miqyaslı yanğınlar.

306. Bərkidilməmiş cismin aşması üçün hansı şərt ödənməlidir?

A) B) C)

D) E)

307.Ətraf mühitin tempuraturundan yüksək tempuraturlarda qaynanan zəhərli mayelərlə zəhərlənmənin miqyası nəyə əsasən hesablanır ?

A) Yalnız ikinci bulud üzrə

B) Yalnız birinci bulud üzrə

C) Hec birindən istifadə etmədən

D) Birinci və ikinci buludlar üzrə

E) Buludlar fərqinə görə
308. Partlayışlı yanmanın biri digərindən fərqli neçə rejimi mövcuddur?

A) İki. B) Üç. C) Dörd. D) Beş. E) Altı.


309. İlkin məlumatlar olmayan hallarda magistral küçələrin mmkün eni nə qədər qəbul edilir?

A) 30 m B) 25 m C) 28 m D) 35 m E) 40 m


310. 30-50 kPa izafi təzyiq hansı dağıntı zonasını yaradır?

A) Güclü B) Orta C) Zəif D)Tam E) Natamam


311. Zərbə dalğasının obyektə təsiri hansı parametrlərlə təyin olunur.

A)Obyektin xarakteristikası (forma, ölçü, möhkəmlik və s.), obyektin zərbə dalğasına qarşı yerləşmə cəhəti ilə.

B) Obyektə təsir edən zəlzələ intensivliyi ilə

C) Obyekt materiallarının markaları ilə

D) Obyektin fəhlə və qulluqçularının iş növbəsinin davamiyyəti ilə

E) Tikinti materiallarının çeşidləri ilə


Düzgün cavablar - A variantıdır

Kafedra müdiri: prof. Ocaqov HəbibTərtib etdi: Dos. Hacımətov QayıbəliYüklə 468,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə