Mahalli Çevre kurulu karariYüklə 132,42 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü132,42 Kb.
#22086


T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü
MANİSA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29.09.2010

Karar Tarihi : 03 /12/ 2010

Karar No : 08


MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Azmi Çelik başkanlığında 03/12/2010 tarihinde toplanarak, gündeminde bulunan konular ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır


Karar No 274: Kayseri İlinde Çevresel Gürültünün Kontrolüne Yönelik Olarak Alınacak Tedbirler
Madde 1- Bu Karar; Kayseri İlinde, özellikle nüfusun yoğun olduğu alanlarda, konut bölgelerinde parklarda veya yerleşim bölgelerindeki diğer sessiz alanlarda, açık arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve diğer gürültüye hassas alanlarda insanların maruz kaldığı çevresel gürültüler ile çevresel titreşime yönelik denetimler ve yaptırımları kapsar. Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü kapsam dışıdır.
Madde 2- Bu Karar; 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(Yönetmelik), Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü hakkındaki 2010/10 sayılı Genelge ile 15/04/2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 3- Yönetmeliğin 4/r maddesinde çok hassas kullanımlar; “konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış olan oteller hariç diğer oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlar” olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 24/a maddesinde “Çok hassas kullanım alanları ile bu alanları etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir” hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında; ilgili Belediye Başkanlıklarının  imar planlarında konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış olan oteller hariç diğer oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar ile bu kullanım alanlarını etkileyecek bölgelerin çok hassas kullanım alanları olarak belirlemesine;

Madde 4-  Yönetmeliğin 24/b maddesinde “ Çok hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık olan eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez.” hükmü ile Yönetmeliğin 24/c maddesinde “Çok hassas kullanım alanlarını etkileyen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri, bu maddenin (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak kapalı hale getirilir.” hükümleri yer almaktadır.
Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında; çok hassas kullanım alanları ile bunları etkileyebilecek alanlarda bulunan mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin Yönetmelik yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde (4 Haziran 2011 tarihine kadar) kapalı hale getirilmesine,

İlimiz içerisinde Yönetmelik yayım tarihinden itibaren çok hassas kullanım alanlarını etkileyecek açık ve yarı açık eğlence yerlerine ve açık hava düğün salonlarına ilgili idarelerce herhangi bir ruhsat ve izin verilmemesine,

Bununla birlikte söz konusu eğlence yerleri kapalı hale getirilinceye kadar arka plan gürültü seviyesi sağlanacak şekilde gerekli tedbirlerin alınarak faaliyetini sürdürmesine,

Ek listede yer alan mevcut açık/yarı açık eğlence yerlerinin 4 Haziran 2011 tarihine kadar kapalı hale getirilmesine,


Madde 5- Yönetmeliğin 4/l maddesinde canlı müzik; “gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan yada elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü” olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 24/f maddesindeBu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Canlı Müzik İzni alması şarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır” hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında; eğlence yerleri (canlı müzik yapılan düğün, kafeterya vb.) için Yetkili İdarenin uygun görüşü alınmadan günümüze kadar verilmiş olan tüm canlı müzik izinlerinin; Belediye Başkanlıklarınca 2011 yılı Haziran aynına kadar tespit edilerek Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatılmasına, Gürültü konusunda ilimizde herhangi bir belediyeye yetki devri yapılmadığından ilgili Yönetmelik çerçevesinde değerlendirme yapılmak üzere İl Müdürlüğümüze sunulmasına, Yönetmelik yayım tarihinden sonra yapılan tüm canlı müzik izin başvurularında ise İl Müdürlüğümüzden uygun görüş alınmasına,
Madde 6- Yönetmeliğin 24/h maddesinde “Bu maddede belirtilen eğlence yerlerinin oluşturduğu çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile çalışma saati sınırlaması getirilebilir veya canlı müzik yayını kaldırılabilir” hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında; mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinde yapılan müzik yayınının kış döneminde (kış saat uygulamasının esas olduğu aylarda) saat 22:59’ da ve yaz döneminde ise (yaz saat uygulamasının esas olduğu aylarda) 23:59’da durdurulmasına,

Belirtilen bu faaliyetlerin takibinin kolluk kuvvetlerince (polis vazife ve salahiyet bölgesinde İl Emniyet Müdürlüğü personelince, Jandarma vazife ve salahiyet bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı personelince ve Belediye Zabıtalarınca) yapılmasına,

Kapalı alanlarda ise yine kolluk kuvvetlerince yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına,
Madde 7- Yönetmeliğin 26/ğ maddesinde “Eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faaliyetler çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirden izin alınarak yapılabilir” hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında; dini ve milli bayramlar ile yerel festivaller ve kurtuluş günü kutlamaları ve 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirden izin alınan alanların dışında çok hassas kullanım alanlarında patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerde bulunulmasının yasaklanmasına,
Çok hassas kullanım alanları dışındaki alanlarda ise Mülki İdarenin belirleyeceği yerlerde, bu konuda yetkilendirilmiş ehliyetli kişiler tarafından, ilgili mevzuata uygun hareket edilerek gerekli izinlerin alınması koşuluyla en geç saat 22:00 a kadar bu tip faaliyetlere müsaade edilmesine,

Madde 8- Yönetmelik 26/ı maddesinde “Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri gibi açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu faaliyetler çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen alanlarda yapılabilir. Orta derece hassas kullanımların bulunduğu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu kararın 3.maddesinde açıkça tanımı yapılan çok hassas kullanım alanları ile bu kullanım alanlarını etkileyecek bölgelerde konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri gibi açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin yasaklanmasına,Ancak; İlçe Kaymakamlıkları/Belediye Başkanlıkları tarafından ekli listede belirtilen alanlarda konser, gösteri, tören, festival, düğün ve benzeri gibi açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine müsaade edilmesine,
Yönetmeliğin 6/f maddesinde “Dini ve milli bayramlar ile yerel millî günler ve kutlamalar maksadıyla yapılacak faaliyetler için bu Yönetmelik çerçevesinde getirilen yasaklara İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı almak kaydıyla istisna getirmekle, istisna kapsamında alınan kararları kamuoyuna duyurmakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında; Dini ve milli bayramlar ile yerel millî günler ve kutlamalar maksadıyla yapılacak faaliyetlerin yer ve tarihinin en az 15 (onbeş) gün öncesinden İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili belediye tarafından oluşan komisyon tarafından söz konusu faaliyetin değerlendirilerek, Çevre ve Orman Müdürlüğünce 5 (beş) gün öncesinden internet vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasına,

Ramazan ayında yapılacak eğlence ve şenliklerin de yer ve tarihinin en az 15 (onbeş) gün öncesinden İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili belediye tarafından oluşan komisyon tarafından söz konusu faaliyetin değerlendirilerek, Çevre ve Orman Müdürlüğünce 5 (beş) gün öncesinden internet vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasına,
Düğün, konser, festival, fuar, panayır vb. gibi sürekli ve sabit olmayan faaliyetler ile sabit işletmelerde gürültüye neden olan faaliyetlerin kış döneminde (kış saat uygulamasının esas olduğu aylarda) saat 22:59’ da ve yaz döneminde ise (yaz saat uygulamasının esas olduğu aylarda) saat 23:59’da durdurulmasına,

Belirtilen bu faaliyetlerin takibinin kolluk kuvvetlerince (polis vazife ve salahiyet bölgesinde İl Emniyet Müdürlüğü personelince, Jandarma vazife ve salahiyet bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı personelince ve Belediye Zabıtalarınca) yapılmasına,
Madde 9- Yönetmeliğin 23/b maddesinde “Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez”, 23/c maddesinde “Haftasonu ve resmî tatil günlerinde gerçekleştirilecek şantiye faaliyetlerine, konut bölgeleri ve yakın çevresinden gelen şikayetlerin yoğunluğu dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yasaklama getirilebilir.” ve 23/ç maddesinde ise “Kamu yararı gerektiren baraj,köprü,tünel,otoyol,şehirçi anayol,toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII’de yer alan tablo-5’deki gündüz değerlerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile sürdürülebilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında; İlimizde konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde yürütülen şantiye faaliyetlerinin kış döneminde (kış saat uygulamasının esas olduğu aylarda ) haftaiçi günlerinde 07:00-19:00, haftasonu günlerinde ise 10:00-19:00 saatleri arasında yapılmasına, yaz döneminde ise (yaz saat uygulamasının esas olduğu aylarda) haftaiçi günlerinde 07:00-20:00, haftasonu günlerinde ise 10:00-20:00 saatleri arasında yapılmasına izin verilmekte olup, belirtilen zaman dilimleri dışında konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde şantiye faaliyetlerinin yapılmasının yasaklanmasına,

Ancak; Kamu yararı gerektiren baraj,köprü,tünel,otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak ve Yönetmelikte belirtilen gürültü sınır değerleri sağlanmak koşuluyla akşam ve gece zaman dilimlerinde de sürdürülebilmesine,

Üniversiteye giriş, ortaöğretim başarı ve kamu personeli seçme sınavlarının yapılacağı tarihlerde ise sınav öncesi gün saat 19:00’ dan itibaren sınav günü sınav bitene kadar konut bölgeleri, yakın çevresi ve sınavın yapıldığı binaların civarında şantiye faaliyetlerinin yapılmasının yasaklanmasına,


Madde 10- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Ekli listede belirtilen alanlarda miting yapılmasına, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerde ise miting alanlarının Kaymakamlıklar tarafından belirlenmesine,
Madde 11- Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile ilgili Belediye Başkanlıklarınca koordineli şekilde hareket edilerek; bu Karar ile getirilen kısıtlama ve yasaklamalar ile vatandaşların konu hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Karar metninin Mahalle Muhtarlıklarına tebliğ edilerek ilan panolarında ilan ettirilmesine, ayrıca vatandaşlara hitaben bilgilendirme toplantıları yapılması hususlarında gerekli çalışmalar yapılmasına ve bunun yanında ilgili kurumların internet sayfaları ile yerel basın aracığıyla gerekli duyuru ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesine,

Madde 12- Yönetmelik uyarınca Mahalli Çevre Kurul Kararı alması gereken konularda İl Müdürlüğümüze yazılı olarak teklifte bulunmayan Yerel Yönetimlerin Yönetmelik hükümlerine uymaları esas olmakla birlikte MÇK Kararı alındığı tarihten sonra teklifte bulunulması durumunda MÇK tarafından tekrar değerlendirme yapılarak karar alınmasına,

Madde 13- Bu karar hükümlerine uymayanlar hakkında; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ilgili madde hükümlerinin uygulanmasına;
Karar No 275: Hava Kirliliği Konusunda Mevcut Uygulamalar ve Acil Olarak Alınacak Tedbirlerin Görüşülmesi
Alınabilecek tedbirlerin ve yasal dayanaklarının araştırılarak bir sonraki MÇK’da yeniden görüşülmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.EKLER:

-Liste (9 sayfa)kamunun ortakBÜYÜKŞEHİR

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Muhabbet Çay Bahçesi

Sivas Bulv.Büyükşehir Belediyesi yanı

Açık alanda düğün, eğlence vb. açık hava faaliyeti yapılması, canlı müzik faaliyetinde bulunulması durumunda kapalı hale getirilmesi gereken açık ve yarı açık alanlar

2)Emirgan Aile Çay Bahçesi

Sivas Bulv.Emirgan parkı


1)M.Kemal Paşa Bulv.Fuar Alanı Önü

M.Kemal Paşa Bulv.Fuar Alanı Önü

Miting Alanı2) Erciyes Spor Klubü Otoparkı

Mimarsinan Bulvarı Üzeri

3)İl Kültür Turizm Müd.Yanı Otoparkı

İl Kültür Turizm Müd.Yanı Otoparkı

4)Cumhuriyet Meydanı

Cumhuriyet Meydanı


1)Erciyes Dağı2)Mimarsinan Parkı
Konser, Festival, kutlama vb. Alanı

3)Kurşunlu Açık Otoparkı
4)Kaleönü ve Cumhuriyet Meydanı
5)Beştepeler
6) Fuar Kültür Park İçi
7)Kadir Has Stadyumu
8)Sümer Stadyumu
KOCASİNAN:

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Şeker Gölü Sosyal Tesisleri

Şeker Fabrikası İçi

Açık alanda düğün, eğlence vb. açık hava faaliyeti yapılması, canlı müzik faaliyetinde bulunulması durumunda kapalı hale getirilmesi gereken açık ve yarı açık alanlar2)Flamingo Düğün Salonu

Mimarsinan Mahallesi Nefi Caddesi Batman Sok. No:1

3)Altıntepe Tesisleri

Tepe Mahallesi Dinçerler Altıntepe Turistik Tesisleri Erkilet

4)Kocasinan Sosyal Tesisleri

İstasyon Mahallesi Erkilet Bulvarı Kocasinan Sosyal Tesisleri içi


1)Kocasinan Belediyesi Kuşcu Sosyal Tesisleri

Konser ve Festival Alanı

2)Erkilet Süleyman Tarman Parkı İçi

3)Kumarlı Park İçi

MELİKGAZİ:

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Mete Peron Ltd.Şti

Gesi-Fatih Mah.Yaşar Eser Parkı Yanı

Açık alanda düğün, eğlence vb. açık hava faaliyeti yapılması, canlı müzik faaliyetinde bulunulması durumunda kapalı hale getirilmesi gereken açık ve yarı açık alanlar

2)Ahmet BATIR

Sosyal tesisi açık düğün salonu

Yerleşim alanı içerisindeki çok hassas alanlarda ve bu alanları etkileyecek bölgelerde açıkhava faaliyetlerinin ve düğünlerin yapılması yasaklanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen konser, miting,festival v.b alanlar açıkhava faaliyetleri için kullanılacaktır.

İNCESU:

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Cumhuriyet Meydanı

Kara Mustafa Paşa Mah. İstiklal Cad.

Her türlü açık hava faaliyeti


2)Şehitler Parkı

Kara Mustafa Paşa Mah.Cevat Demiral Cad.Kayaaltı Mevkii Şelale Önü

3)Yavuz Özkan Stadı

Gönen Kent Mah.Kara Mustafa Paşa Bulvarı

4)Süksün Mahalle Meydanı

Süksün Mah. Meydanı

5)Kızılören Mahalle Meydanı

Kızılören Aşağı Mah.Cumhuriyet Mah.

BELEDİYE TARAFINDAN UYGUN BULUNAN AÇIK/KAPALI DÜĞÜN YAPILACAK ALANLAR

6)Süksün çok amaçlı hizmet binası

Zafer Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.

Kapalı Düğün Salonu

7)Kızılören Sosyal Tesisleri ve Kültür Sarayı

Kızılören Tabaklı Mah. Cumhuriyet Cad. No:50

8)Garipce Mah. Sosyal Tesisleri

Garipçe Mah.

9)Ören Şehir Belediye Sosyal Tesisleri

Örenşehir Mah.

10)Karayol İşmerkezi

Kara Mustafa Paşa Mah.Atatürk Bulv


11)Öğretmen Evi ve Bahçesi

Kara Mustafa Paşa Mah.Atatürk Bulv

Kapalı ve Açık Düğün Salonu


12)Belediye Yüzme Havuzu

Gönen Kent Mah.Kara Mustafa Paşa Bulv.

Açık Hava Düğün Alanı
13)Hacettepe Parkı

İhsan Aras Mah.Hacettepe Cad.

TALAS:

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Belediye Önü

Y.Doğan Mahallesi Pazar Caddesi

Konser, festival, tören alanı

2)Atatürk Stadyumu

Harman Mahallesi Erhan Caddesi

3)Kuruköprü Stadı

Kuruköprü Cumhuriyet Mahallesi

4)Çatakdere Stadı

Kuruköprü Çatakdere Mahallesi

5)Erciyes Stadı

Reşadiye Mahallesi Komando Caddesi

6)Başakpınar Stadı

Başakpınar Mahallesi


7)Gökkuşağı Düğün Salonu

Bahçelievler Mahallesi

Açık alanda düğün, eğlence vb. açık hava faaliyeti yapılması, canlı müzik faaliyetinde bulunulması durumunda kapalı hale getirilmesi gereken açık ve yarı açık alanlar

HACILAR:

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Cumhuriyet Meydanı

Aşağı Mah.

Her türlü açık hava faaliyeti.2)Belediye Düğün Salonu

Aşağı Mah.

3)Belediye Kültür Sitesi

Aşağı Mah.

4)Belediye Sosyal Tesisi

Erciyes Mah.

5)Hacı Ömer Baktır İlköğretim Okulu

Beğendik Mah.

6)Mustafa Tatar İlköğretim Okulu

Hörmetçi Mah.


BÜNYAN:

Yer

Kullanım Amacı

Bayramlı Mahallesi Kazırmağı batısı ile Yenice Mahallesi Keser Sokağının Güneydoğusunda bulunan yer.

Açıkhava konser, festival yapılacak alan

Sümer Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Yavuzselim Mahalleleri için düğün alanı stadyum açık alanı

Düğün yapılacak alanlar


Cumhuriyet Mahallesi, Yenice Mahallesi, Bayramlı Mahallesi için; Kazırmağı batısı ile Yenice Mahallesi Keser Sokağının Güneydoğusunda bulunan yer,

Yeni Mahalle için, Mahalle İlkokulu batısındaki boş alan,


Dervişağa Mahallesi için Dervişağa Camii karşısında yeni düzenlenen boş alan,


İbrahimbey Mahallesi, Cemicezit Mahallesi ve Camikebir Mahallesi için Değirmenbaşı Meydanı,


Doğanlar Mahallesi için eski ilkokul meydanı.
Bayramlı Mahallesi Çarşı Meydanı, Yavuzselim Mahallesinde bulunan Stadyum, Dervişağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerine kurulan Pazar Alanı

Gösteri ve tören yapılacak alan

Yenice Mahallesinin doğusunda yer alan Belediyeye ait açık çay bahçesi

Açık/yarı açık eğlence yeri (kapalı hale getirilmesi gereken)Bünyan Tuzhisar Belediyesi

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Sivritepe Piknik Alanı

Bünyan Tuzhisar Belediyesi

Açıkhava düğün, tören,eğlence vb.alanlar

2)Belediye Düğün ve Toplantı Salonu

Bünyan Tuzhisar Belediyesi

Kapalı düğün ,tören,eğlence vb.alanlar

3)Cumhuriyet Meydanı

Lale Mahallesi İstiklal Caddesi

Açıkhava faaliyetiBünyan Akmescit Belediyesi

Yer

Kullanım Amacı

Akmescit Belediye Parkı

Festival, düğün, konser, gösteri alanı

Akmescit Cumhuriyet Meydanı

Tören AlanıBünyan Güllüce Belediyesi

Yer

Kullanım Amacı

Kayaarası Mesire Alanı

Festival, düğün, konser, gösteri, tören vb. açık hava faaliyet alanı

Cumhuriyet MeydanıBünyan Yenisüksun Belediyesi

Yer

Kullanım Amacı

Sadece koordinatlar verilmiştir.

Ekte verilen koordinatlarda bütün açık hava faaliyetleri gerçekleştirilecektir.Festival, düğün, konser, gösteri, tören vb. açık hava faaliyet alanıBünyan Karakaya Belediyesi

Hiçbir alanda Festival, düğün, konser, gösteri miting, tören vb. açık hava faaliyetine izin verilmemektedir.Bünyan Koyunabdal Belediyesi

Yer

Kullanım Amacı

Koyunabdal Belediyesi Meydanı

Festival, düğün, konser, gösteri tören vb. açık hava faaliyet alanıBünyan Elbaşı Belediyesi

Yer

Kullanım Amacı

Cumhuriyet Meydanı

Festival, düğün, konser, gösteri, tören vb. açık hava faaliyet alanı

PINARBAŞI

Yer

Adres

Kullanım Amacı

1)Yeni Cami Mah.Mevkii

Pınarbaşı

Gösteri alanı
2)Dedeman Parkı

Pınarbaşı


3)İnönü Mah.Çukuryurt Mevkii

Pınarbaşı

Açıkhava faaliyeti4)Alparslan Türkeş Piknik Parkı

Pınarbaşı


Açıkhava düğün ve konser Alanı5)Hürriyet Mah.Topraklık Mevkii.

Pınarbaşı

Lunapark panayır ve fuar alanı

FELAHİYE:

Yer

Kullanım Amacı

Cumhuriyet Mah. Sıtmapınar Caddesi Mehmet Öztürk Şenlik Alanı

Açıkhava konser, festival yapılacak alan

Beyler Mahallesi Şehit Polis Memuru Kürşat Çağıran Caddesi Üzerindeki Yer

Düğün yapılacak alanlar

Kale Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Üzerindeki Uğur Mumcu Parkı

Şehit Uzman Çavuş Murat Yeşilok Parkı


Cumhuriyet Meydanı


Yeni Mahalle Fevzi Çakman Caddesinin sağ tarafında bulunan boş alan


Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Soylu Petrol Ofisinin Yan Tarafı

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu Bahçesi

Gösteri ve tören yapılacak alan

50. Yıl Parkı

Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı

Kanuni Süleyman İlköğretim Okul Bahçesi

Felahiye Lisesi Bahçesi

Felahiye İmamhatip Lisesi

Yeni Mahalle Atatürk Stadı

Beyler Mahallesi Pazar Alanı

Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanındaki Park Lokantası

Açık alanda düğün, eğlence vb. açık hava faaliyeti yapılması, canlı müzik faaliyetinde bulunulması durumunda kapalı hale getirilmesi gereken açık ve yarı açık alanlarFelahiye Kayapınar Belediyesi

Yer Adres Konu

1)Fatih Sultan Mehmet İlkokulu

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu

Her türlü açık hava faaliyeti.2)Cumhuriyet İlkokulu

Cumhuriyet İlkokulu Bahçesi

3)Belediye Pazarı

Belediye Pazar Yeri

SARIZ:

Yer Konu

1) Yeni Mahalle Atatürk Meydan Parkı

Her türlü açık hava faaliyeti.SARIOĞLAN:

Sarıoğlan Çiftlik Belediyesi

Yer

Kullanım Amacı

Cumhuriyet M.Ş. Ömer Doğan Parkı

Konser, düğün, vb. açık hava faaliyeti
Belediye Düğün Salonu

Halı Saha ve Tesis Alanı

Kasım Ağa Meydanı


DEVELİ:

Yer

Kullanım Amacı

1)Aygözme Kültür Merkezi İnşaat Sahası

Düğün, festival, konser vb. bütün açık hava faaliyetleri yapılacaktır.

2)Develi Cumhuriyet Meydanı

3)Develi Stadı

4)Murat Beşparmak Düğün Salonu (Açık Hava Düğün Salonu)

5)Halil İnce Düğün Salonu (Kapalı Düğün Salonu)

6)Elbiz Aile Çay Bahçesi (Açık Kapalı Düğün Salonu)

7)Süleyman Kahya Düğün Salonu (Açık –Kapalı Düğün Salonu)

8)Yiğitler İnş.Ltd. Şti. Düğün Salonu (Açık Hava Düğün Salonu)

9) Çayırözü Dış Tic. Ltd.Şti. (Açık Hava Düğün Salonu)

10)Yakup Kenan Arıkan Meydanı

11)Pazar Yeri ve Oto Parkı

12)Sebze Pazarı Otoparkı

13)Alpaslan Mahallesi Parkı

14)Mustafa Asım Köksal Mahallesi Kamyon Garajı

15) Yukarı Develi Meydan Alanı

16)Bahçelievler Kültür Merkezi Alanı

YAHYALI

Yer

Kullanım Amacı

100. Yıl Mahallesi İlçe Futbol Stadı

Açıkhava konser, festival yapılacak alanCami Kebir Mah. Cumhuriyet Meydanı

Madazi Mahallesi Terminal ve Sebze Hali MeydanıSeydili Mahallesi Belediye Çay Bahçesi

Düğün yapılacak alanlar


Çok Programlı Lise ve Atatürk İlköğretim Okul Bahçesi

Gazibeyli Mahallesi İ-H-L Bahçesi

Yenice Mahallesi Fatih İlköğretim ve Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okul Bahçesi

Çiğilli Mah.YİBO Bahçesi

100.Yıl Mah. Kapalı Spor Salonu100. yıl Mahallesi İlçe Futbol Stadı

Gösteri ve tören yapılacak alanlar

Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı

Madazı Mahallesi Terminal ve Sebze Hali Meydanı

Kapalı hale getirilmesi gereken Açık/yarı açık eğlence yeri bulunmamaktadır.

YEŞİLHİSAR

Yer

Kullanım Amacı

1)Köşk Mahallesi Köşk Park

Açıkhava konser, festival yapılacak alanlar2)Stadyum

3)Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim ParkıCamikebir Mahallesi, İdris Mahallesi için; Ergen Sokağın başlangıcındaki alan ile Güney Mahallesi ile Yenişehir Mahallesinin kesiştiği güneybatıda bulunan boş alan

Düğün yapılacak alanlarYenişehir Mahallesi için; Güneybatıda bulunan boş alan ile Değirmen Sokağın başlangıcında bulunan boş alan

Köşk Mahallesi İçin;

Köşk Park ve Pınar Sokak ile Gülşani Sokağın ayrıldığı yer.Keler Mahallesi için;

Dere Sokak ile Havdura Sokak Başlangıç noktasında bulunan boş alan.Yavuz Selim Mahallesi için;

Yavuz Selim Parkı ile stadyumFatih Mahallesi için;

Harmanlar Sokakta mevcut olan boş alanMahmudiye Mahallesi için;

Adnan Menderese MeydanıCumhuriyet Mahallesi için;

Suludere Sokakta bulunan boş alan, Köş Park ve Cumhuriyet ParkıKaracabey Mahallesi için;

Köşk Park ve Mimarsinan Caddesi Başlangıç noktasındaki geniş alanFevzioğlu Mahallesi için;

Başak Sokak, Kırbıyık Sokak Sokak başlangıç ve bitiş noktalarındaki boş alanlarBeyler Yukarı Mahallesi için;

Ergen Sokak ve Yıldız Sokak başlangıç noktasındaki boş alan

Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Stadyum ve Eski Pazar Yeri

Gösteri ve tören yapılacak alan

Kapalı hale getirilmesi gereken Açık/yarı açık eğlence yeri bulunmamaktadır.
/6


Yüklə 132,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə