Makina ve kimya endüstriSİ kurumu iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ YÖnergesi


Kazanlarda, basınçlı kaplarda, kompresörlerde ve diğer tesislerde alınacak güvenlik önlemleriYüklə 0,5 Mb.
səhifə4/6
tarix18.01.2019
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6

Kazanlarda, basınçlı kaplarda, kompresörlerde ve diğer tesislerde alınacak güvenlik önlemleri

MADDE 25 – (1) Kazanlarda, basınçlı kaplarda, kompresörlerde ve diğer tesislerde alınacak güvenlik önlemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kazanlar, basınçlı kaplar, kompresörler ve bunların ihtiva ettiği diğer donatımların (emniyet valfleri, alarm tertibatları, manometreler, göstergeler, buhar devreleri, devre elemanları gibi) özelliği ve işletilmesi bilim ve tekniğin gereklerine uygun olmalıdır. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü, Bakım Onarım Müdürlüğü ile birlikte gerekli önlemleri alır ve kontrolünü yapar. İş sağlığı ve güvenliği bakımından özellikle gerekli olan manometre, emniyet supabı, alarm tertibatı gibi donanım elemanlarının bulundurulması ve bunların sıhhatli olarak çalışmalarının devamlılığı sağlanır. Bu konuda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esasları doğrultusunda uygulama yapılır. Kazanların, kompresörlerin ve genel olarak basınçlı kapların işletilmesi sorumluluğu Bakım Onarım Müdürlüğüne ait olmakla beraber, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü de, emniyetin sağlanması hususunda ilgili girişimlerde bulunur.

b) Kazanların ve kompresörlerin, ilgili katalog ve prospektüslerinden, kazan konusundaki genel teknik bilgilerden yararlanılarak, ayrı ayrı kazan ve kompresör için çalışma ve güvenlik talimatları hazırlanarak ilgili yerlerine asılır ve uygulamalar buna göre kontrol edilir.

c) Fırınlarda ve ocaklarda, gerek mevcut teknik özelliklerinin yeterliliği ve gerekse işletme emniyetinin sağlanması esastır.

ç) Elektrik tesisatında, topraklama, izolasyon, tesisatta uygun malzeme kullanılması, mevcut tesisatın periyodik kontrol ve bakımlarının yapılarak emniyetin sağlanması gereklidir. Her türlü elektrik devreleri ile devre elemanlarının teknik özellikleri hem kullanma yerlerine hem de teknik koşulların gereklerine uygun olacak şekilde ilgili mevzuata göre yapılır. Elektrik tesislerinin işletilmesinde, bakım ve onarımlarının yapılmasında her türlü emniyet tedbiri alınır.

d) El aletlerinin hem özellikleri, hem kullanılma yerleri ve hem de kullanma tarzı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

e) Kaldırma makinelerinde ve vinçlerde alınacak tedbirler ilgili yönetmeliğe uygun olmalı, çalışma ve güvenlik talimatları hazırlanarak uygulamaları kontrol edilmelidir. Gerekirse baret kullanılır.

f) İş makineleri operatör belgesi olanlar tarafından kullanılır. İş makineleri, taşıyıcılar ve motorlu arabalarda da gerekli güvenlik tedbiri alınır.

g) Boru tesisatlarının döşenmesi sırasında gerekli emniyet kurallarına riayet edilir ve tehlikeli durumlarda azami hassasiyet gösterilir.

ğ) Malzemelerin kaldırma, taşınma, istiflenme ve depolanmasında gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Bu hususta söz konusu işlerin yapıldığı ilgili birim müdürlüğü ile işbirliği yapılır.

h) Makine ve tesislerin bakım ve onarımları sırasında alınacak güvenlik tedbirleri hakkında Bakım Onarım Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanır.

ı) İşyerlerinde yapılan işlemlerde, eğer insan sağlığını tehdit eden zehirli gaz, kimyevi maddeler veya buharlar neşrediliyorsa, bunların zararlı etkilerini bertaraf eden önlemler alınır.

i) Basınçlı kapların (buhar kazanları, kompresörler gibi) yılda bir, kaldırma araçlarının (asansörler, vinçler) altı ayda bir periyodik kontrolleri Bakım Onarım Müdürlüğünce yapılarak/yaptırılarak kayıtları tutulur.

Basınçlı gaz tüplerin depolanması

MADDE 26 - (1) Yanıcı, yakıcı, aşındırıcı, zehirli ve kendiliğinden tutuşabilen (pirofirik) gazların tehlikelilik özelliklerine göre gruplandırılması Ek-7’de verilmiştir.

(2) Tüplerin güvenli depolanmasında genel olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Depolanan tüpler devrilmeyecek veya yuvarlanmayacak şekilde emniyete alınmalıdır. Tüpler her zaman dikey olarak tutulmalı, mümkünse valflere kapak takılmalı, tüp kapakları ise her zaman takılı bulunmalıdır.

b) Boş tüplerle dolu tüpler her zaman birbirinden ayrı depolanmalı, dolu tüplerin kullanılmasına önce gelenlerden başlanmalıdır.

c) Yanıcı ve parlayıcı gaz tüpleri, diğer yanıcı maddelerden ayrı olarak depolanmalıdır.

ç) Depo alanı içindeki tüpleri gruplara ayırdıktan sonra her grubun özelliği tabelalar asılarak belirlenmelidir.

d) Gerekli yerlere uyarı işaretleri ve posterler asılarak kullanıcılara bilgi verilmelidir.

e) Bütün tüpler, iç basıncın artmasına neden olacak ısı yayan kaynaklardan uzak alanda depolanmalıdır. Tüpler yaklaşık 55 °C üzerinde sıcaklığa maruz kalmamalı ve direkt güneş ışığı altında depolanmamalıdır. Güneşte bırakılan tüplerin iç sıcaklığı istenmeyen değerlere yükselebilir ve ayrıca tüpün üzerindeki etiketlerin ve işaretlerin solmasına neden olabilir.

f) Tüp depo alanının içinde veya çevresinde yanıcı maddeler istiflenmemeli, mahallerde ateş, ark veya herhangi bir ısı kaynağı bulunmamalıdır. Tüp depo mahalleri içinde veya yakınında çıplak ateş yaratılmasına ve sigara içilmesine engel olunmalıdır.

g) Tüplerin depolandığı alanın zemini toprak olmamalı, eğim, çukur, çatlak vb. bulunmamalıdır.

f) Tüp depo mahalleri temiz ve düzenli tutulmalı, yetkisiz kişilerin buralara girmelerine engel olunmalıdır. Buralarda tüp depolandığını belirten işaretler görünür şekilde asılmalıdır.

h) Açık alanda depolanan tüplerin, alan dışına devrilmelerini önlemek için etrafı emniyet çiti ile çevrilmelidir. Ayrıca bu tüpler, paslanmaya ve ağır hava şartlarına (güneş, kar, fırtına vs.) karşı korunmalı, korozyona neden olacak ortam ve şekillerde tutulmamalıdır.

ı) Tüp depo alanında yangına karşı acil müdahale için yangın söndürücüler (karbondioksit veya kuru kimyasal içerikli) bulunmalıdır. Yangın durumunda tüp soğutma işleminde kullanmak amacıyla tüp depo alanına ulaşabilecek mesafede hidrant veya basınçlı bol su kaynağı bulunmalıdır.

i) Depolanan tüplerin genel durumları ve tüplerden kaçak olup olmadığı sık sık ve sistemli olarak kontrol edilmelidir.

j) Basınçlı gaz tüpleri sadece bu amaç için yapılmış, çok iyi havalandırılan ve tercihen üzeri açık mahallerde depolanmalıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Kazası, İş Kazalarında Yapılacak İşlemler
İş kazası, iş kazalarının incelenmesi, raporlandırılması, analizi ve istatistiklerinin tutulması

MADDE 27- (1) İş kazalarının bildirimi, incelenmesi, raporlandırılması, analizi ve istatistiklerinin tutulması aşağıda belirtildiği gibidir:

a) İş kazası sayılan haller:

1) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

2) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

3) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

4) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

5) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.b) İş kazası bildirimi ve bildirim süresi ile “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” düzenlenmesi.

1) İş kazası halinde:

(a) İşletme/fabrika müdürlüklerinde; kaza, kazanın olduğu birim ilgililerince, işletme/fabrika müdürlüğüne, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü ile İdari İşler Müdürlüğüne anında bildirilir. İdari İşler Müdürlüğünce, kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ve Cumhuriyet Savcılığına (sadece ölümlü kaza olması durumunda) derhal yazılı olarak bildirilir.

(b) Merkez teşkilatında; kaza, kazanın olduğu birim ilgililerince, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevresi Şubesi Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına anında bildirilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca kolluk kuvvetlerine ve Cumhuriyet Savcılığına (sadece ölümlü kaza olması durumunda) derhal yazılı olarak bildirilir.

2) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na (SGK) en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” (Ek-9) düzenlenerek İdari İşler Müdürlüğünce e-sigorta, doğrudan, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile bildirilir.

3) 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin iş kazası geçirmeleri halinde, eğitim ve staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” düzenlenerek İdari İşler Müdürlüğünce e-sigorta, doğrudan, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile bildirilir.

4) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk çalışanlarının iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” düzenlenerek İdari İşler Müdürlüğünce e-sigorta, doğrudan, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile bildirilir.

5) İşverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirilmesi halinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde bildirilir.

6) İş kazası sayılan hallerden, meydana gelen iş kazasının mevzuatta öngörülen şekilde ve sürelerde ilgili mercilere bildirilmemesi sonucunda Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenecek olan iş göremezlik ödeneği ile diğer para cezaları sorumlularından tahsil edilir.

7) İş kazasının olduğu birim ilgililerince yeterli inceleme yapıldıktan sonra iş kazası ile ilgili “Olay Tutanağı” (Ek–8) düzenlenir. Bu tutanak en kısa sürede;

(a) İşletme/fabrika müdürlüklerinde; İdari İşler Müdürlüğü ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğüne verilir.

b) Merkez teşkilatında; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğüne verilir.

8) İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun düzenlenmesi:

(a) İşletme/fabrika müdürlüklerinde; İdari İşler Müdürlüğü ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü ve ilgili birim müdürlüğü birlikte “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu”nu (Ek–9) dört nüsha olarak düzenler. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun bir nüshası kazalının sicil dosyasına konur. Bir nüshası İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğüne, bir nüshası sağlık servisine verilir. Bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına iletilmek için İdari İşler Müdürlüğüne verilir.

b) Merkez teşkilatında; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğü ve ilgili birim yetkilisi birlikte “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu (Ek–9) dört nüsha olarak düzenler. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun bir nüshası kazalının sicil dosyasına konur. Bir nüshası İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğüne, bir nüshası sağlık servisine verilir. Bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına iletilmek için İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına verilir.

9) Kazanın boyutuna göre İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü/Cumhuriyet Savcılığı kaza yerinde gerekli incelemeyi yapana kadar, kaza yeri ilgili birim tarafından olduğu gibi korunur.

10) İş akışı içinde meydana gelen fakat önemli olmayan çizikler, vurma ve çarpmalar, oyun ve kavgalar için; işyeri hekimi "İş Kazası Raporu"na gerek görmüyorsa yazılı olarak ilgili birime bildirir. Kaza raporu düzenlenmesinde uyuşmazlığa düşülmesi halinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görüşü alınır.

11) İş akışı içinde meydana gelen fakat önemli olmayan çizikler, vurma ve çarpmalar, oyun ve kavgalar için, bina ve ekipmanın zarar görmesine sebep olmayan tehlikeli olaylar için çalışanlar tarafından ‘‘Ramak Kala Formu’’ (Ek-21) doldurulur. Formlar tüm çalışanların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde bulunur. Formlar ilgili birim müdürlüğü tarafından İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğüne gönderilir. Ramak kala olayına ilişkin İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü tarafından ön değerlendirme yapılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından gerekli önlemlere ilişkin kararlar alınır.

12) İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü iş kazasının önemini dikkate alarak meydana gelen iş kazası hakkında, “Kazalının İfade Tutanağı” (Ek- 10), “Kaza Tanığı İfade Tutanağı” (Ek-11), “Kaza İrdeleme Raporu (Fenni Rapor)” (Ek-12) formlarını ikişer suret düzenlenerek iş kazası raporu ve İtfaiye Amirliğince düzenlenen yangın raporu ile birlikte muhafaza eder. Ancak, ölüm, ağır yaralanma ve büyük maddi hasara sebep olan patlama, yangın vb. kazalara ilişkin olarak “Kaza İrdeleme Raporu (Fenni Rapor)” (Ek- 12):

a) İşletme/fabrika müdürlüklerinde; işletme/fabrika müdürünün talimatıyla işletme/fabrika müdür yardımcısı (teknik) başkanlığında, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü, Bakım Onarım Müdürü ve kazanın olduğu yerin ilgili birim müdüründen oluşan bir komisyon tarafından hazırlanır ve işletme/fabrika müdürüne sunulur.

b) Merkez teşkilatında; Genel Müdür talimatıyla ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürü, Bakım Onarım Şubesi Müdürü ve kazanın olduğu ilgili yerin birim yetkilisinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanır ve Genel Müdür’e sunulur.

13) “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu”, Kuruma ait işyerlerinde 16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanun ve 12.05.2010 tarihli ve  27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kalınarak düzenlenir.c) Kaza maliyetinin hesaplanması ve sayısal analiz yapılması:

1) İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğünce “İş Kazası Maliyeti Hesaplama Çizelgesi” (Ek-13) yardımı ile kaza maliyeti hesaplanır ve sayısal analiz yapılır. Bu analizler ile kaza şiddeti, tekrar oranı gibi gerekli hesaplamalar yapılır.

2) Büyük boyutlu kazalarda (ölüm, ağır yaralı, önemli hasar); Mali İşler Müdürü başkanlığında İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü ve Bakım Onarım Müdüründen teşkil olan Hasar Tespit Komisyonu oluşturulur. Hazırlanan “Hasar Tespit Tutanağı” ile iş kazası raporu Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na iletilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Talimatlar, Formlar, Arşiv
Talimatlar, formlar

MADDE 28 – (1) Talimatlar, formlar, afişler aşağıda belirtilmiştir:


  1. İşyeri çalışma talimatları:

1) İşletme/fabrika müdürlüklerinde; ilgili birim müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü tarafından birlikte hazırlanır. İşletme/fabrika müdürünün onayından sonra bastırılarak ilgili çalışan ve amirlere imza karşılığı verilir. Ayrıca, işyerine ve münferit tezgahlara asılır.

2) Merkez teşkilatında; İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğü ve ilgili birim müdürlüğü tarafından birlikte hazırlanır. İlgili daire başkanının onayından sonra bastırılarak ilgili çalışan ve amirlere imza karşılığı verilir. Ayrıca ilgili yerlere asılır.  1. Güvenlik talimatları:

1) İşletme/fabrika müdürlüklerinde; İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü ile ilgili birim müdürlüğü tarafından birlikte hazırlanır. İşletme/fabrika müdürlüğünce onaylandıktan sonra bastırılarak, ilgili işçi ve amirlere imza karşılığı verilir. Ayrıca, yönergeler genellikle A3 veya A4 ölçüsünde, harf yükseklikleri 5 mm’den küçük olmamak kaydıyla beyaz kartonlara güvenlik talimatları numarası da verilerek bastırılır, işyerinde münferit tezgahlara asılır.

2) Merkez teşkilatında; İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğü ile ilgili birim yetkilisi tarafından birlikte hazırlanır. İlgili Genel Müdür Yardımcısı onayından sonra bastırılarak ilgili çalışan ve amirlere imza karşılığı verilir. Ayrıca ilgili yerlere asılır.

c) Afişler, göze hitap edecek şekilde, tercihen renkli, anlam itibari ile tesirli ve yararlı olacaklardan temin edilip gerekli yerlere asılır. Mümkün olduğunca, bu afişlerin konumlarında, renklerinde veya kompozisyonlarında çeşitlilik yaparak dikkat körlüğünün oluşmasına engel olunmalıdır. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğünün bilgisi dışında bu afişlerin yeri değiştirilmez ve tahrip edilmez. Eskiyen, yıpranan, hasara uğrayan ve kaybolanların yerine yenileri hazırlanır, ilgili yerlere asılır.

ç) İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğünce "Kaza Sicil Kartı" (Ek-14) tutulur. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları denetimler sonucunda tespit ettikleri olumsuzluklar için “İş Sağlığı ve Güvenliği Uyarı Bildirimi" (Ek-15), "İş Güvenliği Denetimi" (Ek-16) raporları düzenler, olumsuzlukların biran önce giderilmesini sağlar.

d) Yönergede tutulması öngörülen formlar, tüm kurum çapında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla getirilmiştir. İşletme/fabrika müdürlüklerinin çok değişik üretim yapmış olmaları nedeniyle, yönergede öngörülen formların düzenlenmesi esas olmakla birlikte, bu formlar yanında ilgili birim tarafından uygun ve yararlı görülebilecek özel formlardan da ayrıca yararlanılabilir.

Arşiv

MADDE 29 – (1) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükteki bütün yayınlar (kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler, genelgeler, kitaplar, broşürler, dergiler ve işletme/fabrika müdürlüklerince hazırlanan talimat ve iç yayınlarla iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalar, rapor, yazışma vb.) işletme/fabrika müdürlüklerinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü, merkez teşkilatında ise İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğü emrinde muntazam bir şekilde arşivlenir.
ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 30 – (1) Makam’ın 08/03/2005 tarihli Olur’u ile kabul edilerek yürürlüğe konulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönerge 02/03/2018 tarihli Makam Olur’u ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Ek-1
MKE KURUMU

…………………….MÜDÜRLÜĞÜ


MKE KURUMU SATIN ALINAN VE ONARIMDAN ÇIKMIŞ

TEZGAH/TESİS İŞLETMEYE ALMA TUTANAĞI


İşletmeye Alınacak Tesis/Tezgah Adı
Demirbaş No
Denetim Tarihi
İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından gerekli denetim yapılmıştır. İşletmeye alınmasında sakınca yoktur.
Bakım Onarım Md.

İlgili Birim Müdürü

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü

Ek-2


MKE KURUMU

……………………. MÜDÜRLÜĞÜPARLAYICI VE PATLAYICI İŞYERİ KAYNAK VE BENZERİ TEHLİKE

ARZ EDİCİ TEST VE ONARIM YAPMA İZİN FORMU


Atölye ve İşyerinin Adı
Yapılacak İşin Adı
Test/Onarım Nevi-Başlama Tarihi
Test/Onarım Yapılacak İşyeri Başmühendisi/

Mühendisi/Teknik Yetkili Adı-İmzası


İlgili Birim Müdürü Adı-İmzası
İşlemi Yapacak Görevlinin Adı-İmzası
Bak.On.Md./Başmühendisi Adı-İmzası
*Çalışma için alınan önlemler aşağıya/arka sayfaya yazılıp imzalanacaktır.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………İlgili Atölye Başmüh./Müh./Teknik Yetkili

Adı Soyadı

İmzası


İş Sağ. ,Güv. ve Çevre Md.lüğü

Başmüh./Müh./Teknik Yetkili


Adı Soyadı

İmzası


Test/Onarıma Nezaret Edecek Yetkililer

İlgili Atölye Başmühendisi/Mühendisi/Tek.Yetk.
Bakım Onarım

Başmühendisi/Mühendisi/Tek. Yetk.


İş Sağlığı ve Güvenliği

Başmühendisi/Mühendisi/Tek.Yetk.*Test/tezgah ve civarı işlem için hazırlanmıştır.İşlem tamamlanmıştır. Tezgah/tesis çalıştırılabilir.

Bakım Onarım Müdürü

Tarih


Adı-Soyadı

İmzası


İlgili Müdür

Tarih


Adı-Soyadı

İmzası


İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü

Tarih


Adı-Soyadı

İmzası


Fabrika/İşletme Müdür Yardımcısı (Teknik)

Tarih


Adı-Soyadı

İmzası


Not: Bu form 3 nüsha olarak düzenlenecektir. Bir nüsha İlgili Birime, bir nüsha Bakım Onarım Müdürlüğüne ve bir nüsha İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne/ İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğüne verilecektir.

Ek-3


PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ**Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ten alınmıştır.

Ek-4

YAKARAK İMHA EDİLECEK PATLAYICI MADDENİN BİRİM YÜZEYE DÜŞEN MİKTARI İLE BUNUN MESKUN YERLERDEN UZAKLIĞI TABLOSU


Patlayıcı Madde Cinsi

Yüzey birimine müsaade edilen miktar, Kg/m2

Yakma yerinin meskun yerlere olan mesafesine göre müsaade edilen azami miktar, Kg

50 metre

100 metre

200 metre

400 metre


Emdirilmiş patlayıcı yağlar


0,28

10

10

10

10


TNT, amatol


10

40

250

500

(250+250)1.000


Buster maddeleri tetril, heksojen nitropenta


2

20

20

20

20


Flegmatize buster maddeleri


5

40

50

50

50


Jelatinize patlayıcı madde, Jelatinize kütle


10

40

250

250

250


Toz patlayıcılar


4

40

250

250

250

Ek-5/1
PATLAYICI MADDE SINIFLANDIRMASI
Sınıf/Bölüm

Tanım


1.1

Kütlesel patlama tehlikesi olan maddeler ve malzemeler


1.2

Kütlesel patlama tehlikesi olmayıp, parça fırlama tehlikesi olan maddeler ve malzemeler.


1.3

Kütlesel patlama tehlikesi olmayıp, yangın tehlikesi veya hafif bir patlama tehlikesi ya da hafif bir parça fırlama tehlikesi veya her ikisi birden olan madde ve malzemeler

  1. Yandıklarında önemli miktarda radyan ısıya neden olur veya

  2. Birbirleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama etkisi oluşturur.
1.4

Önemli tehlike arz etmeyen madde ve malzemeler

Taşıma sırasında tutuşma veya tepkimenin başlaması durumunda sadece düşük bir patlama riski taşıyan madde ve nesneler. Etkileri, büyük ölçüde sadece paket ile sınırlıdır ve dikkate alınabilecek ölçüde büyük parçacıkların dikkate alınabilecek uzaklıklara fırlatılması beklenmez. Dışarıda oluşacak bir yangın ambalajın hemen hemen tüm içeriğinin bir anda patlamasına neden olmaz.
1.5

Kütlesel patlama tehlikesi olan çok duyarsız maddeler

Kütle olarak patlama tehlikesi taşıyan, ancak, normal taşıma koşullarında tepkimenin başlaması veya yanma halinden patlama haline geçme olasılığı bakımından çok düşük olan duyarsız maddeler. Asgari bir zorunluluk olarak, harici yangın testinde patlamamaları gerekir.
1.6

Kütlesel patlama tehlikesi olmayan aşırı duyarsız maddelerEk-5/2


PATLAYICI MADDE UYUM GRUPLARI VE KODLARI


Sınıflandırılan madde veya elemanın tanımı

Uyum Grubu

Sınıflandırma Kodları

Örnek

Primer (Birincil) patlayıcı madde

A

1.1A

Kurşun azid, kurşun stifinat, civa fulminat, tetrasen, kuru RDX ve kuru PETN.

İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan ve birincil patlayıcı madde içeren malzeme.


B

1.1B

1.2B


1.4B

Ateşleme ve patlatma kapsülleri, birincil patlayıcı madde içermese de ateşleme ve patlatma kapsülleri, ateşleme kapsülleri, iki veya daha fazla emniyet özelliği olmayan tapalar, mermi kapsülleri gibi malzemeler.

Sevk yakıtı patlayıcı madde ya da diğer parlayıcı patlayıcı madde veya bu tür patlayıcı madde ihtiva eden malzemeler.

C

1.1 C

1.2 C


1.3 C

1.4 C


Tek-çift-üç bazlı ve kompozit sevk yakıtları, katı sevk yakıtlı roket motorları, inört başlıklı mühimmat ve %25’ten daha fazla (su, alkol ile) ıslatılmış nitroselüloz.

İkincil patlayıcı maddeler veya karabarut veya birincil patlayıcı madde içeren iki veya daha fazla etkili koruyucu özelliğe sahip olan ya da ateşleyici elemanı ve sevk yakıtı olmayan ikincil patlayıcı madde içeren malzemeler.

D

1.1D

1.2D


1.4D

1.5D


Dökme TNT, Comp B, karabarut, ıslak RDX veya PETN, bombalar, mermiler, CBU, su bombaları ve torpido harp başlıkları, kuru veya %25’ten az su veya alkol ile ıslatılmış nitroselüloz, el bombaları, mayınlar, iki veya daha fazla emniyet özelliği olan tapalar.

Ateşleme elemanı olmayan (kolay tutuşabilir sıvı, jel ya da hipergolik sıvılar haricinde) sevk yakıtlı, ikincil patlayıcı madde içeren malzeme.

E

1.1E

1.2E


1.4E

Top mühimmatı,

Roketler,

Güdümlü füzeler.


Kendi ateşleme elemanı bulunan (kolay alevlenebilir sıvı, jel ya da hipergolik sıvılar haricinde) sevk yakıtlı ya da sevk yakıtsız, ikincil infilak edici patlayıcı madde içeren malzeme.

F

1.1F

1.2F


1.3F

1.4F


El ve ses bombaları,

Roketle fırlatılan bombalar.Piroteknik maddeler veya bir piroteknik madde içeren malzemeler veya hem patlayıcı madde hem de (su ile etkinleşen malzemeler veya beyaz fosfor, fosfit, piroforik madde, yanabilir sıvı veya jel veya hipergolik sıvılardan birini içermeyen) aydınlatma, yangın çıkartan, göz yaşartıcı veya duman üretici içeren malzemeler.

G

1.1G

1.2G


1.3G

1.4G


Flare, izlik, işaret, yangın ve aydınlatma mühimmatı ile diğer sis ve göz yaşartıcı üreten gözenekler.Hem bir patlayıcı madde hem de beyaz fosfor içeren nesne

H

1.2H

1.3H


Beyaz fosfor,

Plastifiye edilmiş beyaz fosfor veya piroforik madde içeren diğer mühimmatlar.Hem bir patlayıcı madde hem de alevlenebilir bir sıvı ya da jel içeren mühimmat.

J

1.1J

1.2J


1.3J

Sıvı ya da jel yakıtlı yangın mühimmatı, Sıvı yakıtlı füzeler,

Torpidolar.Hem bir patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde ihtiva eden eleman.

K

1.2K

1.3K


Öldürücü veya etkisizleştirici kimyasal madde imlalı bomba, roket, el bombası ile tapalı veya tapasız topçu veya havan mühimmatları.

Patlayıcı madde veya özel bir risk taşıyan (örneğin, su ile etkinleşme veya hipergolik sıvıları, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varlığı nedeniyle) bu nedenle her bir türünün yalıtılmasını gerektiren ve patlayıcı madde içeren malzemeler.

L

1.1L

1.2L


1.3L

Su ile etkileşimli tertibatlar,

TPA (Trietil alüminyum),

Hipergolik sıvı yakıtlı roket motorları,

Herhangi bir gruba ait şüpheli veya hasarlı mühimmat.Sadece aşırı duyarsız patlayıcı madde içeren tehlike sınıfı 1.6 olan mühimmat.

N

1.6N

Bombalar,

Harp başlıkları.Kazara işlevsel hale gelmesi sonucu oluşacak tehlikeli etkilerin, ambalajı yangın nedeniyle bozulmadığı hallerde tüm patlama veya fırlatma etkileri ambalajın yakın çevresinde yapılacak yangınla mücadele veya diğer acil durum müdahale çabalarını önemli ölçüde engellemeyecek seviyede, ambalajı ile sınırlı kalacağı şekilde ambalajlanmış veya tasalanmış madde veya malzemeler.

S

1.4S

Termik bataryalar,

Emniyetli fitil,

Patlayıcı düzenekler,

Fişekler,

Çakmaklar.


Ek- 5/3


PATLAYICI MADDELERİN UYUM GRUPLARINA GÖRE NAKLİYESİ VE DEPOLANMASI

Uyum Grubu

A

C

D

G

L

S

A

E

H

H

H

H

H

C

H

E

E

H

H

E

D

H

E

E

H

H

E

G

H

H

H

E

H

E

L

H

H

H

H

H

H

S

H

E

E

E

H

EPATLAYICI ELEMANLARIN UYUM GRUPLARINA GÖRE NAKLİYESİ VE DEPOLANMASI

Uyum Grubu

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L(*)

S

N

B

E

H

E

E

E

H

H

H

H

H

E

H

C

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

E

E

D

E

E

E

E

H

H

H

H

H

H

E

E

E

E

E

E

E

H

H

H

H

H

H

E

E

F

E

H

H

H

E

H

H

H

H

H

E

H

G

H

H

H

H

H

E

H

H

H

H

E

H

H

H

H

H

H

H

H

E

H

H

H

E

H

J

H

H

H

H

H

H

H

E

H

H

E

H

K

H

H

H

H

H

H

H

H

E

H

H

H

L

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

S

E

E

E

E

E

E

E

E

H

H

E

E

N

H

E

E

E

H

H

H

H

H

H

E

E


(*) L- Uyum grubu, kendi ve diğer uyum gruplarından ayrı tutulmalıdır.
(E) Birlikte nakledilebilir ve depolanabilirler.

(H) Birlikte nakledilemez ve depolanamazlar.

Ek-7

BASINÇLI GAZLARIN TEHLİKELİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASI


1.Grup


2.Grup

3.Grup

4.Grup

5.Grup

6.Grup

* Yanıcı olmayan

* Korozif olmayan

* Az zehirli

*Yakıcı


* Yanıcı

* Korozif olmayan

* Az zehirli


* Yanıcı

* Korozif

* Zehirli


* Zehirli ve/veya Korozif

* Yanıcı olmayan

* Yakıcı


*Kendiliğinden tutuşan (Pirofirik)

* Çok zehirli

Argon, Karbondioksit, helyum, azot,

oksijen


Asetilen, hidrojen, propan,

bütan


Amin, merkaptan ve halojenli hidrokarbonlar içeren özel gaz karışımları

Hidrojen klorür, flor ve florürler,

asit gazlarıSilan

Arsin, fosfin, azot oksitle

1) Tablo’ya göre birlikte depolanabilen ve depolanamayan gazlar şu şekilde sıralanabilir:

- Grup 1 ve grup 4 birlikte depolanabilir.

- Grup 2 ve grup 3 birlikte depolanabilir.

- Grup 5 hiçbir grupla birlikte depolanamaz.

- Grup 6 hiçbir grupla birlikte depolanamaz.

- Grup 1 ve grup 2 birlikte depolanamaz.

- Grup 3 ve grup 4 birlikte depolanamaz.

- Grup 2 ve grup 4 birlikte depolanamaz.

2) Grupların yanmaz duvarlarla, dolu ve boş tüplerin çözülebilen zincir yardımıyla ayrılması ve emniyet mesafesi yerine araya yanmaz duvar konularak dolu ve boş tüplerin ayrı depolanması gerekir.


3) Grup 1 ve 4'e dahil tüpler iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdırlar. Hava giriş ve çıkışını alttan ve üstten olacak şekilde, doğal veya mekanik yoldan sağlamak gereklidir.
4) Grup 2 ve 3'e dahil tüplerin depolandığı alanlarda elektrik tesisatı, cihazlar vb. onaylı ex-proof (patlamaya karşı korumalı) malzemeden oluşmalı ve iyi havalandırma şartları sağlanmış olmalıdır. Açık hava şartlarında depolanmaları durumunda ise ısı yayan kaynaklardan ve direkt güneş ışığından korunmuş şekilde üzeri kapatılmış alanda depolanmalıdır.
5) Grup 5 ve 6’daki tüpler mutlaka açık havada, yerleşim yerlerinden, ısı yayan kaynaklardan ve yanıcı maddelerden uzak alanlarda, direkt güneş ışığından korunmuş vaziyette depolanmalıdır.
6) Oksijen veya yanmayı destekleyen diğer gazların tüpleri, yanıcı gaz tüplerinden en az 6 m. uzakta veya ateşe dayanıklı bir duvar ile bu tüplerden ayrılmış olarak depolanmalıdır.
Ek-8
MKE KURUMU

………………...MÜDÜRLÜĞÜ

Каталог: upload
upload -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
upload -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
upload -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
upload -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
upload -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
upload -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
upload -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
upload -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
upload -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə