Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə1/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

MALIYYƏ MENECMENTI “ FƏNNINDƏ İMTAHAN TESTLƏRI

1.Borclu müәssisәnin material aktivinә daxil olmayan elementi göstәr:

A.))qeyri­material aktivlәr

B.uzunmüddәtli qoyuluşlar

C.dövriyyәdәnkәnar aktivlәr

D.dövriyyә aktivlәri

E.maliyyә aktivlәri.2.Müflislәşmә zamanı kreditorlarla borclu müәssisә arasında sülh sazişinin bağlanmasının mәqsәdinigöstәr:

A)).kreditora olan borcun hissә­hissә ödәnilmәsi

B.kreditorpa olan borcun ödәnilmәsi

C.kreditor tәrәfindәn borcdan imtina olunması.

D.müәssisәnin maliyyәlәşdirilmәsi

E.kreditor tәrәfindәn müәssisәnin yenilәşdirilmәsi3.Müflislәşmә zamanı müәssisәnin yenidәn tәşkili nәyi nәzәrdә tutur?

A.))müәssisәnin idarәçiliyinin, fәaliyyәt istiqamәtinin dәyişdirilmәsi

B.müәssisәnin lәğv olunmasını

C.müәssisәnin satılmasını

D.müәssisәnin әmlakının müәyyәn hissәsinin satılması.

E.müәssisәnin başqa müәssisәlәrlә birlәşdirilmәsi

. 4.Muәssisәnin iflası haqqında hansı subyekt qәrar qәbul edir?

A.))mәhkәmә

B.kreditorlar

C.Mәrkәzi Bank

D.Maliyyә Nazirliyi

E.Vergilәr Nazirliyi.5.Hansı müddәt әrzindә kreditorlara olan borclar ödәnilmәzsә, müәssisә müflislәşmәyә mәruz qalar?

A..))3ay


B.12 ay

C.9 ay


D.3il.

E) 6 ay


6.Borclunun kreditorlara olan borcunun hәcmi onun nizamnamә kapitalının neçә faizi hәcmindәolarsa, mәhkәmә iflas ilә әlaqәdar işә baxılmasını dayandıra bilәr?

A.)10%­dәn aşağı

B.15%­dәn yuxarı

C.20%­dәn aşağı

D 10 faizdәn yuxarı.

E.18 faizdәn aşağı

7...Kommersiya banklarının müflislәşmәsi haqqında mәhkәmә qarşısında kim iddia qaldıra bilәr?

A.) )Kommersiya bankları

B. Nazirlәr Kabineti

C.Mәrkәzi Bank

D.Maliyyә Nazirliyi

E.İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.8.Әgәr Mәrkәzi Bank tәrәfindәn kommersiya bankına verilәn lisenziya alınarsa, o zaman hansı rosesbaş verәr?

A))kommersiya bankı müflislәşәr

B.kommersiya bankının nizamnamә kapitalı artar

C.kommersiya bankının tәsisçilәrinin sayı ixtisar olar.

D.kommersiya bankının tәsisçilәrinin sayı artar

E.kommersiya bankı başqa bankla birlәşir9.Müflislәşәn müәssisәnin әmlakı satıldıqdan sonra daxil olan gәlir birinci növbәdә hansı mәqsәd üçün istifadә olunmalıdır?

A.))girovda olan әmlak tәmin olunmalıdır

B. sosial vergilәr ödәnilmәlidi

C.tәsisçilәr arasında bölünmәlidir

D.әmәk haqqı ödәnilmәlidir

E.sığorta haqları ödәnilmәlidir10.Antiböhranlı maliyyә idarә edilmәsi mәsәlәsinә aid deyil

A.))daxili resurslardan istifadәnin prioritetliyi

B.müәssisәnin maliyyә dayanıqlılığının bәrpa olunması

C.maliyyә böhranının qarşısını almaq üçün tәdbirlәrin görülmәsi

D.daxili resurslardan istifadәnin prioritetliyi

E. müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtinin aradan qaldırılması11.Antiböhranlı maliyyә idarә edilmәsi prinsipinә aid olmayanı göstәr

A.))maliyyә vәziyyәtinin diaqnostikası

B.effektivlik

C. idarәetmәnin uyğunlaşması

D.daxili resurslardan istifadәnin prioritetliyi

E.tәcili reaksiya vermәk12.Antiböhranlı maliyyә idarә edilmәsi prosesinin mәrhәlәsi

.A.))maliyyә böhranının simptomlarını aşkarlamaq mәqsәdilә müәssisәnin maliyә vәziyyәtinin monitorinqinin aparılması

B.qәbul edilәn qәrarların kompleksliyi

C. xarici sanksiyanınoptimallığı

D.heç biri

E.hәrәkәtin alternativliliyi13.Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsini xarakterizә edәn göstәricilәrә aid deyil

A.))xarici dövriyyә vәziyyәti

B.әsas iş fәaliyyәtindәn zәrәr

C. xüsusi dövriyyә vәsaitinin çatışmazlığı

D.tәcili öhdәçiliklәri ödәmәk qabiliyyәtinә malik olmaması

E.pul vәsaitinin daxilolmasının azalması14.Müәssisәdә maliyyә göstәricilәrinin nisbәti tәhlil olunmalıdır. Sәhv olanı göstәr

A.))mәnfәәtin maya dәyәrinә nisbәti

B.dövriyyә aktivlәrinin bütün aktivlәrә olan nisbәti

C. bütün passivlәrin mәblәğinә nisbәti

D.xalis mәnfәәtin müәssisәnin bütün aktivlәrinә nisbәti

E.borc vәsaitlәrinin xüsusi vәsaitlәrin mәblәğinә nisbәti15.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin keçmiş fәaliyyәti nәticәsindә yaranmış, onun nәzarәt vә istifadәsindә olan elә bir resursdur ki,gәlәcәkdә müәssisәyә iqtisadi gәlir gәtirir?

A.))aktivlәr

B.öhtәliklәr

C. xәrclәr

D.xüsusi kapital

E.gәlirlәr16.Mikro sәviyyәdә pul axınlarının idarәedilmәsi dedikdә nәzәrdә tutulur?

A..))tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәlәrinin idarәedilmәsi

B.dövlәt büdcәsinin idarәedilmәsi

C monetar siyasәtin hәyata keçirilmәsi

D.hamısı

E.yerli dövlәt orqanlarının maliyyәlәrinin idarәedilmәsi17.Maliyyә meneceri yalnız sırf maliyyә mәsәlәlәrini peşәkarlıqla araşdırmağı deyil, hәm dә.....

A..))mikro vә makro iqtisadi mәsәlәlәri araşdırmağı, iqtisadi nәzәriyyә vә dövlәtin .iqtisadi siyasәti mәsәlәlәrinәorientasiya etmәyi bacarmalıdır.

B.mikro vә makro iqtisadi mәsәlәlәri araşdırmamalı, yalnız iqtisadi nәzәriyyә vә dövlәtin iqtisadi siyasәtimәsәlәlәrinә orientasiya etmәyi bacarmalıdır.

C .Mәrkәzi Bankın qәrarları ilә tanış olmalıdır

D..müәssisәdә maliyyә smetalarının, maliyyә xәrclәrinin planını hazırlamalı vә bu barәdә mәlumatı müәssisәrәhbәrinә vermәlidir.

E.müәssisәnin maliyyә resursları ilә yaxından tanış olmalı, onlardan istifadә etmәyi bacarmalıdır.18.Müәssisәnin (firmanın) maliyyә menecmenti sturukturunda әsas hәlqә ........

A)).xәzinәdar vә tәftiş bölmәsidir

B.yalnız tәftiş bölmәsidir

C.xәzinәdar vә tәhlil bölmәsidir

D.yalnız tәhlil bölmәsidir

E.xәzinәdar, tәhlil vә tәftiş bölmәsidir19............ vәzifәli şәxs olaraq müәssisәnin maliyyә planlaşdırılması vә tәşkilatın fondlarınınartırılması, kassadakı nәqd vәsaitin idarә edilmәsi, bazar qiymәtli kağızları ilә әmәliyyatlaraparılması, kapitaldan istifadә üzrә strateji qәrarlar qәbul edilmәsi, kredit siyasәtin idarә edilmәsi,investisiya portfelinin idarә edilmәsi kimi bütün növ maliyyә fәaliyyәti üçün mәsuliyyәt daşıyır.

A.))xәzinәdar

B.müәssisә rәhbәri

C. müәssisәyә cavabdeh şәxs

D.heç biri düzgün deyil

E.mühasinb

20.......firmanın hesablarına, vergi siyasәtinә vә onun digәr bölmәlәri üçün zәruri olan statistic mәlumatların hazırlanmasına cavabdeh olan vәzifәli şәxsdir.

A.)).müfәttiş

B.müәssisә rәhbәri

C ..xәzinәdar

D.heç biri düzgün deyil

E.vergi agenti21.Müfәttiş mәsuliyyәt daşıyır ......

A..))mühasibat uçotu vә auditor fәaliyyәtinin aparılması, hәmçinin müvafiq dövlәt orqanlarına tәqdim olunan informasiya üçün

B.müfәttiş müәssisәdә heç bir mәsuliyyәt daşımır

C .xәzinәdarlıqda olan pul vәsaitlәri üçün

D.müәssisә üçün müştәrilәrin tapılmasına, istehsal olunmuş malların tez bir zamanda satılması üçün

E.müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulların bazarlara çıxarılmasına, mәhsul satışından gәlәn gәlirinyüksәldilmәsinә

22.Xәzinәdarın vә müfәttişin fәaliyyәti müvafiq olaraq ........ bağlıdır.

.A..))mәnfәәt vә likvidliyin tәmin edilmәsi ilә

B.likvidliyin tәmil edilmәsi vә mәnfәәt ilә

C. likvidliyin tәmin edilmәsi vә gәlir ilә

D.heç biri düzgün deyil

E.mәnfәәt vә gәlir ilә

23.Maliyyә menecerinin strateji fәaliyyәtinin mәqsәdi ...........

A..))firmanın mülkiyyәtçisinin istehsal vәzifәlәrinin vә ya onun sәhmlәrini sahiblәrinin maliyyә tәminatçısıdır.

B.Mәrkәzi Bankın mülkiyyәtçisinin istehsal vәzifәlәrinin vә ya onun sәhmlәrini sahiblәrinin maliyyә tәminatçısıdır.

C. bütün cavablar düzgündür.

D.heç bir cavab düzgün deyil

E.dövlәtin mülkiyyәtçisinin istehsal vәzifәlәrinin vә ya onun sәhmlәrini sahiblәrinin maliyyә tәminatçısıdır.

24.O, müәssisәnin gәlәcәkdә arzu edilәn fәaliyyәti haqqında aydın tәsәvvürә malik olmalıdır.

A))maliyyә meneceri

B.xәzinәdar

C. .müfәttiş

D.hamısı

E.mühasib

25.Maliyyә vәziyyәti tәhlilinin mühüm vәzifәlәrinә aid deyil:

A.))Dövlәtә ödәnilәn vergilәrin hәcminin artırılması

B.Dövriyyә aktivlәri göstәricilәrinin tәhlili

C.Ödәniş qabiliyyәtinin vә likvidliyinin müәyyәn edilmәsi

D.Gәlirliyin müәyyәn edilmәsi

E.Vәsait mәnbәlәrinin strukturunun öyrәnilmәsi

26.Müәssisәnin sәrәncamında olan mәnfәәtin maksimal sәviyyәdә qalması üçün hansı sәrbәstliyәmalik ola bilmәz:

A.))Vergi yükünün müәyyәnlәşdirilmәsi

B.Qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi

C. Mәhsul hәcminin formalaşdırılması

D.Mәhsul nomenklaturasının seçilmәsi

E.Xәrclәrinin formalaşdırlması27.İnvestorların müәssisәyә qiymәtli kağızlar formasında vәsait toplanması mәqsәdlәrinә aid deyil:

A.))İstehsal­satış fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi

B.Kapital qoyuluşlarının tәhlükәsizliyi

C. Kapital artımı

D.Müәssisәnin iqtisadi idarә edilmәsi

E.Kapital qoyuluşlarının gәlirliyi

.28.Bazarda kontragent qismindә çıxış edә bilәr:

A.))Satıcılar vә alıcılar

B.Satıcılar vә sahibkarlar

C. Kreditorlar vә muzdlu işçilәr

D.Borc götürәnlәr vә sahibkarlar

E.Muzdlu işçilәr vә alıcılar29.Muәssiәnin maliyyә investisiyasının idarә edilmәsi prosesinin mәrhәlәsinә aid olmayanı göstәr.

A.))maliyyә investisiyalarının sığortalanması

B.maliyyә investisiyalaşdırılmasının vәziyyәtinin tәhlili

C. maliyyә investisiya portfelinin formalaşması

D.gәlәcәk dövrdә maliyyә investisiyalaşdırılmasının hәcminin müәyyәn edilmәsi

E.maliyyә investisiyalaşdırılması formalarının seçilmәsi30.Mәzәnnә dәyәrinin artımının növü: sәhv olanı göstәr

.A..))gәlir kağızları

B.tәcavüzkar artım

C.mühafizәkar artım

D.artım portfeli

E.orta artım31.İnvestisiya obyektlәrinә görә investisiya portfelinin növü deyil

.A.))artım portfeli

B.dövriyyә kapitalının investisiya portfeli

C.bank depozitinә qoyulan maliyyә qoyuluşunun portfeli

D.qiymәtli kağızlar portfeli

E. real investisiya portfeli32.Bunlardan hansı investisiya strategiyasına görә investisiya portfelinin növüdür?

A.))artım portfeli, gәlir portfeli

B.qiymәtli kağız portfeli

C. real investisiya portfeli

D.heç biri

E.dövriyyә kapitalının investisiya portfeli33.İnvestisiya strategiyasının mәqsәdlәrinә çatma dәrәcәsinә görә investisiya portfelinin növü

A.))taraz portfel

B.mühafizәkar portfel

C. gәlir portfeli

D.qiymәtli kağızlar portfeli

E.artım portfeli34.İnvestisiya menecmentinin praktikasında portfelin tipi

A.))sәhm portfeli

B.qiymәtli kağız

C. vauçer

D.heç biri

E.maliyyә portfeli35.Portfel investisiyasının әsas vәzifәsi

.A.kompaniya sahibinin mülkiyyәtinin maksimallaşdırılması

B.))investisiya şәraitini yaxşılaşdırmaq

C.xәrclәri azaltmaq

D.heç biri

E.mәnfәәtin maksimallaşdırılması36.İnvestisiya portfelinin tәsniflәşdirmә әlamәti

.A.) ).müәssisәnin investisiya strategiyasına görә

B.investisiya portfelinә görә

C strateji istiqamәtlәrә görә

D.heç biri

E.mәnfәәtә görә37. . Riskin idarә olunmasının metodlarını hansılardır?

A..)riskin lәğv olunması, qarşısının alınması, sığortalanması

B.Riskin minimuma çatdırılması, kreditlәşdirilmәsi

C) riskin maliyyәlәşdirilmәsi vә sığortalanması

D.riskin tәkrarsığortalanması, mәnfәәt olmaması, zәrәrin mövcudluğu.

E.riskin sığortalanması vә kreditlәşdirilmәsi38. Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin xarakteristikasını göstәr:

A..maya dәyәrinә daxil olan xәrclәr

B.))fәaliyyәtinin son iş nәticәlәrini müәyyәn etmәk

C.büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi.

D.iqtisadi hәvәslәndirmә fondları

E.satış planının yerinә yetirilmәsi39.Rentabellik göstәricisi?

A..))mәnfәәtin kapital qoyuluşuna nisbәti

B.dövriyyә aktivlәri istifadәsinin sәmәrәlik әmsalı

C. alış qabiliyyәtinin әmsalı

D.firma aktivlәrinә gәlirin nisbәti

E.tәmiz mәnfәәtin xüsusi mәsrәflәrә nisbәti40.Bazarın iqtisadi subyektlәri ?

A.))firmalar

B.dövlәt

C.mallar


D.qiymәt

E.capital41.Kommersiya tәşkilatlarına aid deyil?

A.))assosiasiya vә ittifaqlar

B.assosiasiyalar

C. tәsәrüfat cәmiyyәtlәri

D.tәsәrüfat birliklәriE.

E.ittifaqlar42.Qeyri­kommersiya tәşkilatlarının gәliri yönәlir?

A..))birliyin ehtiyaclarına gedir

B.iştirakçılar arasında bölünmәyә

C .bir hissәsi birliyin ehtiyaclarına gedir, bir hissәsi iştirakçılar arasında bölünür

D.istehsal vasitәlәrinin әldә edilmәsinә gedir

E.bu tәşkilatın rәhbәrinә gedir43Qeyri­kommersiya tәşkilatlarının әsas sәnәdlәri?

A.)tәsis müqavilәsi vә nizamnamә

B.tәsis müqavilәsi

C.) Müqavilә vә nizamnamәsiz könüllü birlik

D.müqavilә

E.nizamnamә44.Assosisiya üzvlәri (qeyri­kommersiya tәşkilatları) daşıyırlar?

A.)әlavә mәsuliyyәt

B.) mәhdudiyyәtsiz mәsuliyyәt

C.bәzi üzvlәr ­ mәhdud mәsuliyyәt, digәrlәri ­әlavә mәsuliyyәt daşıyırlar

D.mәsuliyyәt daşımırlar

E.mәhdud mәsuliyyәt45.Fәrdi sahibkarlığın üstünlüyü nәdәdir?

A.))mühaibat uçotu vә malyyә hesabatının daha sadәlәşdirilmiş sistemi fәaliyyәt göstәrir

B.inkişaf üçün mәhdud imkanlar

C.bank ssudasının alınmasına imkanların mәhdudiyyәti

D.sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün icazәnin alınmasında çәtinlik

E.risk tamamılә fәrdi sahibkarliğin üstünә düşür46.Kiçik biznesin әsas üstünlüyü nәdәdir?

A.))bazar mühitinә daha elastik adaptasiya

B.bazarın zәbti

C. yüksәk ixtisaslı işçilәrin cәlb edilmәsi

D.hazır mәhsulun qiymәt vә maya dәyәrinin nәzarәtindә çәtinlik

E.inkişaf vә araşdırmaya böyük hәcmdә vәsaitlәrin yönәlmәsi47.Kapitalın strukturunun anlayışını iqtisadçılar necә xarakterizә edirlәr?

A.))müәssisәnin xüsusi vәsaiti vә borc kapitalı arasında nisbәt kimi

B.xüsusi vәsait kimi

C. cәlb edilmiş vәsait

D.cәlb edilmiş vәsait

E.mәnfәәtin maya dәyәrinә nisbәti48.Müәssisәnin maliyyә tәhlükәsizliyini tәmin edәn strateji maliyyә enecmentinin mühüm obyekti

A.))pul axınları

B.borc kapitalı

C. mәnfәәt vә zәrәr

D.heç biri

E.xüsusi vәsait49.Maliyyә leveridci nәdir?

A..))kapitalın rentabellik әmsalının dәyişilmәsinә tәsir edәn borc vәsaitlәrindәn müәssisәnin istifadәsini xarakterizә edir

B.mәnfәәt zәrәrinin nisbәti

C .kapitalın strukturunun optimallaşdırılması

D.heç biri

E.pul axınlarının effektiv idarәetmәsi50.İstehsal (әmәliyyat) leveridci necә xarakterizә olunur?

A.))şәrti – daimi vә dәyişәn mәsrәflәr arasında qarşılıqlı әlaqә

B. mәnfәәt

C.xәrc smetası

D.heç biri

E.maya dәyәri51. Balansın qurluşunun qiymәtlәndirmә göstәricisi

.A.))cari likvidlik әmsalı

B.dayanıqlılıq

C.dövriyyә vәsaitinin çatışmamazlığı

D.heç biri

E.ödәmә qabiliyyәtsizliyi52. Müәssisәnin iflası mәsәlәsinә mәhkәmәdә baxılmaq üçün onun kreditorlara olan borcunun sәviyyәsi hansı pul fonduna görә faizlәәyyәn edilir?

.A.)nizamnamә fondu

B.yığım fondu

C.) istehlak fondu

D.әmәk haqqı fondu

E.ehtiyat fondu53.Müәssisәnin müflislәşmәsinin üçüncü mәrhәlәsi necә adlanır?

A. ))fәlakәtli müflislәşmә

B.yol verilәn müflislәşmә

C. orta vәziyyәtdә müflislәşmә

D.ağır vәziyyәtdә müflislәşmә.

E.böhranlı müflislәşmә54.Müflislәşmәnin yol verilәn müflislәşmә mәrhәlәsindә nә baş verir?

A.))mәnfәәt itirilir

B.rentabellik sabit qalır

C. istehlak genişlәnir

D.satış planı yerinә yetirilir

E.mәnfәәtin sәviyyәsi sabit qalır55.Müflislәşmә zamanı Böhranlı müflislәşmә mәrhәlәsindә hansı proses baş verir?

A.))müәssisәnin xәrclәrinin kreditorlar hesabına maliyyәlәşmәsi

B.xәrclәrin büdcәdәn maliyyәlәşmәsi

C.müәssisәnin kredit hesabına maliyyәlәşmәsi

D.xәrclәrin sığorta hesabına ödәnilmәsi.

E.müәssisәnin xәrclәrinin maliyyәlәşmәsindә uzunmüddәtli kreditlәrdәn istifadә56.Müәssisәlәrin dünya maliyyә bazarına çıxışının mәqsәdinә aid olmayanı göstәr

A.) )rәqabәt qabiliyyәti

B.satışın hәcmini artırmaq

C. mәnfәәtin hәcmini artırmaq

D.kapital qoyuluşunu maksimum gәlirlә tәmin etmәk

E.daha ucuz maliyyә resursları әldә etmәk57.Valyuta – maliyyә şöbәsinin әsas funksiyası deyil

A))tәdiyyә balansı

B.investisiya sistemlәri ilә daimi әlaqәlәr

C. .maliyyә bazarlarında mövcud vәziyyәt üzәrindәdaimi nәzarәt

D.xarici ticarәt kontraktlarının bağlanmasında iştirak

E.nağd pulun proqnozlaşdırılması58.Xarici kontraktlarının rekvizitinә aid olmayanı göstәr

A.))biznes plan

B.kontraktların predmeti

C. mal göndәrilmәsinin müddәti

D.ödәmә şәrti

E.kontraktların ümumimәblәği59.Xarici ticarәt әlaqәlәrinin valyuta şәrtlәrinin elementi deyil

A.))risklәrin diversifikasiyası

B.valyuta qiymәti

C. valyuta itkilәri

D.risklәrin sığortalanması

E.valyuta ödәmәsi

60.Şirkәtlәrin beynәlxalq maliyyәlәşmә forması

A.))beynәlzalq lizinq

B.inkasso

C.lizinq


D.akkreditiv

E.trasst


61. Müәssisәlәrin yenidәn tәşkili formaları. Sәhv olanı göstәr

A.))müdafiә

B..qovuşma

C. dәyişdirmә

D.birlәşmә

E.bölüşmә62.Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti nә ilә xarakterizә olunur? Sәhv olanı göst

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə