Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə11/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
әr

A.))normativ hәcmindә satılmayan hazır mәhsul qalıqları

B.yola salınan mallar, alıcılar tәrәfindәn vaxtında ödәnilmәyәn mallar

C.alıcılara göndәrilәn, lakin ödәnilmә vaxtı çatmayan mallar, yola salınan mallar

D.alıcılarda mәhsul mühafizәdә olan mallar

E. ambarda olan faktiki hәcmdә hazır mәhsullar485. Alıcılar nә zaman malın dәyәrini ödәmәkdәn imtina edirlәr?

A.))satıcı müqavilә şәrtlәrini pozduqda

B.satıcı mal göndәrmәdikdә

C. alıcı iflasa uğradıqda

D.alıcı aldığı krediti geri qaytara bilmәdikdә

E.alıcının maliyyә vәziyyәti pis olduqda486. Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxil deyil:

A.))firmaların birlәşmә vә sәrfetmә әmәliyyatlarıının proqnozlaşdırılması.

B. sәhm buraxılışı.

C.maliyyә hesabatının tәhlili.

D.pul vәsaitinin proqnozlaşdırılması.

E.investisiyalarla әmәliyyatlar.487. Maliyyә menecmentinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

A..))firmaların birlәşmә vә sәrfetmә әmәliyyatlarıının qiymәtlәndirilmәsi

B.müәssisәnin rәqabәt mübarizәsi şәraitinә tab gәtirә bilmәsi.

C. müәssisәnin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı.

D.rentabellikfәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

E.xәrclәrin minimumlaşdırılması.

488. Maliyyә menecmentinin mühasibat uçotu ilә sıx qarşılıqlı әlaqәsi aşağıdakı hansı variantda göstәrilib?

A.))Hәr biri doğrudur.

B..maliyyә menecmenti müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması vә müәyyәn maliyyә nәticәlәrinin әldә edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn prosesdir.

C..bәzi tәsәrrüfat subyektlәrindә, xüsusilә kiçik müәssisәlәrdә maliyyә meneceri vә mühasib vәzifәsi birlәşdirilir.

D..maliyyә menecmenti müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması vә müәyyәn maliyyә nәticәlәrinin әldә edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn prosesdir

E. maliyyә xarakterli qәrarlar mühasibat uçotunun informasiyaları әsasında qәbul edilir.489. Maliyyә menecmentini elminin tәşәkkülü vә inkişafının XIX әsrin ortalarında başa çatan birinci mәrhәlәsinin nәzәri әsasını tәşkil edir:

A..))maliyyәnin klassik nәzәriyyәsi

B.maliyyәnin neoklassik nәzәriyyәsi

C. maliyyәnin Marksis nәzәriyyәsi

D.düzgün cavab yoxdur.

E.maliyyәnin Keyns nәzәriyyәsi490. Maliyyә menecmentini tәşәkkülü vә inkişafının ikinci mәrhәlәsinә aiddir:

A.))XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәrindә baş vermişdir.

B..XIX әsrin ortalarında başa çatıb.

C.XX әsrin әvvәllәrindә baş vermişdir.

D.XX әsrin sonlarında baş vermişdir.

E.Keçәn әsrin 30­cu illәrinә tәsadüf edir.491. Maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxildir:

A..))kredit vә borcların alınması;

B.dövriyyәdәki pul hәcmi ümumi iqtisadi artımı şәrtlәndirәn sәviyyәdә artımı vә azalmasını müәyyәnlәşdirmәk.

C. Fәrdi layihәlәrin nә dәrәcәdә effektiv olub­olmamasını aşkarlasın.

D.hәr hansı investisiya layihәlәrin uçotunu aparmaq.

E.Fiskal siyasәtin sәmәrәli olmasını tәmin edir.492. Maliyyә menecmentinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

A..))Düzgün cavab yoxdur.

B.Rentabellik fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

C.Müflislәşmә vә böyük maliyyә uğursuzluğundan qaçmaq

D.Istehsal vә satışın artim tempi

E Rәqiblәrlә mübarizәdә liderlik493. Maliyyә menecmentinin predmeti nәdir?

A..))kapitalın hәrәkәtini әks etdirәn pul axınları

B.müәssisәnin maliyyә vәsaitlәri

C. aktivlәrin sәmәrәli istifadә olunması

D.heç biri.

E.әsas fondların pul axınları494. Maliyyә menecmenti hansı elmlәr arasında әlaqәlәndirici hәlqәdir?

A.))maliyyә nәzәriyyәsi vә mühasibat uçotu

B.mühasibat uçotu vә idarәetmә

C.maliyyә nәzәriyyәsi vә statistika

D.müәssise iqtisadiyyatı vә mühasibat uçotu

E..statistika vә idarәetmә495. Maliyyә menecmenti nә vaxt tәşәkkül tapmışdır?

A..)). XX әsrin 60­cı illәrindә

B.. XIX әsrdә

C.. XX әsrin 90­cı illәrindә

D. XX әsrin әvvәllәrindә

E XIX әsrin II yarısında496. Aşağıdakılardan hansı maliyyә menecmentinin vәzifәlәrinә daxil deyil?

A.))mühasibat hesabatına nәzarәt

B.maliyyә hesabatının tәhlili

C. kredit vә borcların alınması

D.firmaların birlәşmә vә sәrfetmә әmәliyyatlarının qiymәt

E.pul vәsaitlәrinin proqnozlaşdırılması497. Maliyyә – pulun idarә olunmasının incәsәnәti vә elmidir. Bu fikir kimә mәxsusdur?

A)).L.Qitman

B..A.Barabanov

C.Aristotel

D.heç birinә

E.R.Parker498. Maliyyә menecmentinin konseptual әsaslarının elementi deyil

A.))maliyyә alәtlәri vә vәsaitlәri

B.kateqoriya sistemi

C. maliyyә mexanizmlәri

D.iştirakçıların marağı

E.maliyyә proseslәri

499.әssidә uzunmüddәtli investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkil olunan pul fondu

A)). yığım fondu

B. tәmir fondu

C.istehlak fondu

D. valyuta fondu

E. ehtiyat fondu500.әssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin perspektiv idarә edilmәsinin effektiv alәti kimi ............çıxış edir.

A.))maliyyә strategiyası

B.. maliyyә agenti

C.maliyyә menecmenti

D.düzgün cavab yoxdur

E.maliyyә meneceri

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə