Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə3/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
115. Maliyyә büdcәsinә daxildir

A.))pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsi

B.kommersiya xәrclәri büldәsi

C.gәlirlәr vә xәrclәr büdcәsi

D.idarәetmә xәrclәri büdcәsi

E. mәnfәәt vә zәrәrlәr planı116 Әmәliyyat büdcәsindә nә әks olunur?

A.))balansın proqnozu

B.satış düdcәsi

C. istehsal ehtiyatları büdcәsi

D.istehsal büdcәsi

E.ümumi zavod xәrclәri büdcәsi117 Toplu büdcәnin tәrtib hissәsi nәdәn ibarәtdir?

A.))әmәliyyat büdcәsi, maliyyә büdcәsi

B.istehsal büdcәsi

C.pul vәsaitinin hәrәkәti büdcәsi

D.әmәk haqqına birbaşa xәrclәr büdcәsi

E. investisiya büdcәsi, kommersiya büdcәsi118. Toplu büdcәnin işlәnib hazırlanması mәrhәlәsinә daxil deyil

A.))növbәti il üçün toplu büdcәnin layihәsinin işlәnib hazırlanması

B.pul axınının vә maliyyә tәlәbatının hesablanması

C.satış proqnozunun hazırlanması

D.proqnoz maliyyә hesabatının baza formasının hazırlanması

E.planlaşdırma dövrünә istehsalın gözlәnilәn hәcminin hesablanması119. Biznes planın strukturu nәdәn asılı deyil

A.))xarici bazara çıxışın vәziyyәtindәn

B.investisiyanın hәcmindәn

C. tәklif olunan әmtәә vә xidmәtlәrin növlәri üzrә bazarın vәziyyәtindәn

D.firmanın maliyyә stabilliyinin sәviyyәsindәn

E.biznesin miqyasından120. Hansı plan kapitalının hәrәkәt istiqamәtlәrini әks etdirir?

A.))maliyyә planı

B.istehlak planı

C.cari plan

D.strateji plan

E. operativ plan121. Biznes­planlaşdırma hansı problemlәrin hәllinә imkan vermir?

A.))gәliri artırır, rentabelliyә zәmin yaradır

B.planlaşdırmanın müsbәt tәcrübәsini әldә etmәyә kömәk edir

C.biznesin inkişaf perspektivlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrini konkretlәşdirir

D.müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtini müәyyәn edir

E. sahibkarlıq fәaliyyәtindә risklәri azaldır122. Müəssisələrdə maliyyə əməliyyaları üzərində əvvəlcədən nəzarət kim tərəfindən aparılır?

A.))baş mühasib

B.müәssisә rәhbәri

C. direktor

D.auditor

E.menecer123. Balans mәnfәәtin bölüşdürülmәsindә iştirak edәn xәrc hansıdır?

A.))mәnfәәt vergisi

B.isehlak fond u

C. ehtiyat fondu

D.cәrimәlәrin ödәnilmәsi

E.yığım fondu124.әssidә uzunmüddәtli investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәşkil olunan pul fondu

A.))yığım fondu

B.istehlak fondu

C.valyuta fondu

D.ehtiyat fondu

E. tәmir fondu125.әssisәdә maliyyәnin idarә olunması subyektini göstәr

A.))menecment

B.auditor tәşkilatı

C.sığorta şirkәti

D.mühasibatlıq

E. vergi xidmәti126.әssisәdә xәrclәrin rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır?

A.))satışdan әldә edilәn mәnfәәt, satılan mәhsulun tam maya dәyәri

B.balans mәnfәәti, tam maya dәyәri

C.heç biri

D.xalis mәnfәәt, maya dәyәri

.E xalis mәnfәәt, istehsal maya dәyәri127.әssisәdә maliyyә mexanizminin metodlarına hansı elementlәr daxildir?

A.))vergiqoyma, maliyyәlәşmә, planlaşma

B.maya dәyәri,tәhlil

C. istehsal, satış

D.mәnfәәt, qiymәt

E.qiymәt,motivasiya128.әssiәnin maliyyә mexanizmi sisteminә aid olmayan:

A.))maliyyә şöbәsi

B.planlaşma

C. qanunlar

D.maliyyә alәtlәri

E.informasiya balansı129.әssiәnin maliyyә mexanizminә daxil olan maliyyә alәtlәri:

A.))vergi, faiz, mәnfәәt, dividend

B.maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, sığortalama

C.tәnzimlәmә,nәzarәt

D.normativ­hüquqi baza

E. vergiqoyma,sәhm130.әssisәnin maliyyә resurslarına yenidәn bölüşdürmә yolu ilә daxil olan vәsaiti göstәr?

A.))sığorta vәsaitlәri

B.mәnfәәt

C. amortizasiya ayırmaları

D.maliyyә әmәliyyatlarından mәnfәәt

E.gәlir


131.әssisәdә istehlak fondunun tәşkili mәnbәyi :

A.))mәnfәәt

B.satışdankәnar әmәliyyatlardan gәlir

C.amortizasiya ayırmaları

D.xalis mәnfәәt

E. balans mәnfәәti132.әssisәdә geniş tәkrar istehsal xәrclәrinin maliyyә tәminatının әsas metodu hansıdır?

A.))özünümaliyyәlәşmә

B.kreditlәşmә

C. sığortalama

D. öz xәrciniödәmә

E.budcә maliyyәlәşmәsi133. Nizamnamә kapitalına xarakterik olmayan halı göstәr?

A)).Nizamnamә kapitalı ehtiyat kapitalı vә mәnfәәtdәn ibarәtdir

B..Nizamnamә kapitalı sәhimdar cәmiyyәti sәhimlәrinin naminal dәyәrinin cәmidir

C..Nizamnamә kapitalı balansın passivindә әks olunur

D.. Nizamnamә kapitalı müәssisәnin investorlarının maraqları qarşılığında sığorta kimi qiymәtlәndirilir

E. .. Sәhimdar cәmiyyәtinin yaradılması zaman sәhmlәr iştirakçilar arasında bölünmәli vә ona görә dә ödәnişlәr nizamnamәyә uyğun olaraq hәyata keçirilmәlidir134. әssisәnin uzun müddәtә maliyyәlәşmә mәnbәyinә aid olmayan:

A.))Dövrüyyә vәsaitlәri

B.Nizamnamә kapitalı

C. Mәnfәәt

D.Istiqrazların buraxılması

E.ehtiyat capital135. Hansı fәaliyyәt birgә sahibkarlıq tipi deyil?

A.)) alqı fәaliyyәti

B.müqavilә üzrә idarәetmә

C.lisenziyalı istehsal

D.kapitala birgә sahiblik

E.podrad istehsalı136. Hansı mәlumat kommersiya sirri deyil ?

A.))işçilәrin sayı

B.müqavilәlәr haqqında mәlumat

C. marketinq üzrә tәdbirlәr

D.mövzu vә bank әmәliyyatları haqqında mәlumat

E.mәhsulun satışı planları137 Kontrollinq nәdir?

A.))müәssisәdә qeydiyyat vә nәzarәt

B.Tәsәrüfat fәaliyyәtinin tәhlili

C.maliyyә fәaliyyәtinin idarә edilmәsi

D.istehsalın idarәedilmәsi

E. fәaliyyәtin tәşkili138 Kiçik müәssisәnin hәyat tsikli ilk mәrhәlәsi hansıdır:

A.))Elmi işlәmәlәr

B.Әmtәә istehsalı

C. Yetkinlik

D.Tәnәzzül

E.Bazar çıxış139. Kiçik müәssisәnin hәyat tsikli ikinci mәrhәlәsi hansıdır:

A.))Әmtәә istehsalı vә bazara çıxış

B.Tәnәzzül

C.Elmi işlәmәlәr

D.Dirçәliş

E.Yetkinlik140. Özünümaliyyәlәşdirmә mexanizminә daxil deyil:

A..))borc vәsaitlәr;

B.amortizasiya fondu;

C. sığorta tәzminatları

D.bölüşdürülmәmiş mәnfәәt

E.mәnfәәtdәn ayırmalar;141.әssisә tәrәfindәn depozitә әmanәtin qoyulması investisiyanın hansı növünә aiddir?

A.))maliyyә investisiyaları

B.real investisiyalar

C.heç biri

D.cari investisiyalar

E. birbaşa investisiyalar142. Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrә yönәldilәn investisiyaların adı:

A.))real investisiyalar

B.potfel investisiyalar

C. vençur investisiyalar

D.annuet investisiyalar.

E.maliyyә investisiyalar143 Dövriyyә vәsaitinә qoyulan investisya necә adlanır?

A.))cari investisiyalar

B.birbaşa investisiyalar

C.uzunmüddәtli investisiyalar.

D.maliyyә investisiyalar

E. real investisiyalar144. Sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamә kapitalının tәşkili mәnbәyi

A.))sәhmdar kapitalı

B.dövlәt vәsaiti

C.uzunmüddәtli kredit

D.DSMF vәsaiti

E.sığorta vәsaiti145. Kapital qoyuluşu formasında investisiyanın obyektinin nә tәşkil edir?

A.))yeni tikintilәr

B.istiqrazlar

C.dövriyyә kapitalı

D.qiymәtli kağızlar portfeli

E.sәhmlәr146. әssisәdә maliyyә investisiyasının obyektini göstәr

A..))müştәrәk müәssisәlәrin nizamnamә fonduna qoyulmuş investisiya

B.әsas kapitalın sadә tәkrar istehsalına investisiya

C .әsas kapitalın geniş tәkrar istehsalına investisiya

D.müәssisәdә cari xәrclәrә investisiyalar

E..dövriyyә kapitalına investisiya147. Birbaşa investisiyaların obyektlәri hansılardır?

A.)).rekonstruksiya işlәri, qurğuların alınması

B.sәhmlәrin alınması

C.cari xәrclәrә investisiyalar

D.istiqrazların alınması

E qiymәtli kağızlar portfelinin formalaşması148.. İnvestisiya deyildikdә nә başa düşülür?

A.))fiziki, pul vә qeyri­material aktivlәrә qoyuluşlar;

B.vәsaitlәrin şәxsi istehlak mәqsәdi ilә әmtәәlәrә qoyuluşu;

C. sosial sәmәrәnin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә vәsait qoyuluşu.

D.büdcәdәn müәssisәyә pul ayırmalarının artırılması

E.vәsaitlәrin uzunmüddәtli qoyuluşu;149. Maliyyә resurslarının ilkin satıcıları vә hәm dә son istehsalçıları üç qrupa bölünür.Hansılardır?

A..))tәsәrrüfatçı subyektlәr (müәssisәlәr vә tәşkilatlar), fiziki şәxslәr vә dövlәt.

B.tәsәrrüfatçı subyektlәr (müәssisәlәr vә tәşkilatlar), hüquqi şәxslәr vә dövlәt.

C.düzgün cavab yoxdur.

D.tәsәrrüfatçı subyektlәr (müәssisәlәr vә tәşkilatlar), hüquqi şәxslәr vә fiziki şәxslәr

E. dövlәt, hüquqi şәxslәr vә fiziki şәxslәr150. Layihә üzrә sadalananlardan göstәricilәrdәn hansı sәhmdarlarların maraq dairәsindәdir.

A.))Geri qaytarma müddәti

B.Xalis terminal dәyәr.

C.Xalis çevrilmiş (artırılmış) dәyәr

D.Gәlirlilik

E.Rentabellik151. Maliyyә uçotunun vәzifәsi istifadәçilәrin qәrar qәbul etmәsi üçün maliyyә hesabatlarını hazırlamaqdır. Hansı bu hesabatlara aid deyil?

A.))vergi uçotu haqqında hesabat

B.balans hesabatı

C. kapital dәyişikliyi haqqında hesabat

D.pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat

E.mәnfәәt vә zәrәrә aid hesabat152. Beynәlxalq uçot vә hesabat sistemindә maliyyә hesabatlarının әsas hesabat elementlәrinә hansilar aiddir?

A.))hamısı

B.öhtәliklәr

C.xәrclәr

D.xüsusi capital

E. gәlirlәr153. Maliyyә meneceri nәlәri bacarmalıdır? 1.maliyyә alәtlәri ilә işlәmәyi 2.mühasibat hesabatlarını tәhlil etmәyi 3.aktivlәrin idarә olunmasını 4.dövlәt büdcәsinin idarә olunmasını 5.audit fәaliyyәtini

A.)).1,2,3

B.1,3,5

C.2,4,5


D.3,4,5

E.1,4,


154.әssisәdә müflislәşmә prosesi neçә mәrhәlәyә ayrılır?

A.))3


B.4

C.6


D.5

E. 2


155.әssisәdә maliyyә nәzarәtinin hansı metodundan istifadә etmәklә iflasın әlamәtlәrini müәyyәn etmәk olar?

A.))tәhlil

B.müayinә

C.tәftiş


D.baxış

E.monitoriq156.әssisәnin maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirәn әsas göstәricini göstәr:

A.))dövriyyә aktvilәrinin vәziyyәti

B.maliyyә aktivlәri

C. dövriyyәdәn kәnar aktivlәr

D.möhkәm passivlәr.

E.qeyri­material aktivlәri157.әssisәnin sağlamlaşdırılmasının müdafiә taktikasına hansı tәdbir daxildir?

A.))istehsal vә satış xәrclәrini ixtisar etmәk

B.lisenziyanı icarәyә vermәk.

C.xaricdәn investisiya almaq

D.kapital qoyuluşunu hәyata keçirmәk

E. әmlakı icarәyә vermәk158.әssisәdә möhkәm passivlәrә daxil olan elementi göstәr

A.))DSMF ayırmalar üzrә minimum borc

B.satışdan gәlir

C. sair satışdan gәlir

D.heç biri

E.mәnfәәt159. Büdcә tәşkilatlarının maliyyә planları necә adlanır?

A.))Xәrc smetası;

B.Gәlirlәr vә xәrclәr balansı;

C. Kassa planı

D.Xәrc sifarişi.

E.Biznes plan;

160. Dövriyyә vәsaitinin norması nәyi ifadә edir?

A.))ehtiyatı neçә gün tәşkil etmәk lazımdır

B. yola salınmış malın dәyәri neçә günә ödәnilmәlidir

C.xәrclәri necә gün maliyyәlәşdirmәk olar

D.hesab sәnәdlәri neçә gün әrzindә banka verilmәlidir

E.malları neçә günә yola salmaq olar

161. Xarici vә milli valyuta ilә pul vәsaiti, debitor borcları müәssisәnin hansı aktivlәrinә daxildir?

A.))maliyyә aktivlәri

B.birbaşa aktivlәr

C.qeyri­material aktivlәr.

D.real aktivlәr

E. cari aktivlәr162әssisәdә hansı pul fondu hәm mәnfәәt, hәm dә amortizasiya ayırmaları hesabına tәşkil olunur?

A.))yığım fondu

B.nizamnamә fondu

C. istehlak fondu

D.heç biri

E.ehtiyat fondu163.әssisәdә xüsusi dövriyyә vәsaitinә bәrabәr tutulan vәsaitlәr necә adlanır?

A.))möhkәm passivlәr

B.satışdan gәlir

C.xalis mәnfәәt

D.bölüşdürülmәyәn mәnfәәt

E. sair satışdan mәnfәәt164. Beynәlxalq uçot vә hesabat sistemindә maliyyә hesabatlarının әsas hesabat elementlәri neçә yere bölünür?

A.))5


B.4

C. 3


D.8

E.7


165. Biznes­planın işlәnib hazırlanmasında әsas mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

A..))mövcud imkan vә resurslardan daha sәmәrәli istifadә edәrәk müәssisәnin mәnfәәtini maksimum artırmaq

B. müәssisәnin işgüzar reputasiyasını yüksәltmәk

C.xәrclәri azaltmaq

D.rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq

E.investisiya qoyuluşunu artırmaq166. Bu planlardan hansı daha uzunmüddәtlidir

A)).strateji plan

B.biznes plan

C.operativ plan

D.heç biri

E.cari plan167.әssisәnin inkişaf inkişaf planı

A.))biznes planı

B.sığorta planı

C.operativ plan

D.istehsal planı

E. maliyyә planı168. Maliyyә planlaşdırılması nә yolu ilә hәyata keçirilir:

A.))müxtәlif hәcmli, tutumlu vә tәyinatlı maliyyә planlarının tәrtib olunması yolu ilә

B.maliyyә göstәricilәrinin miqdarını proqnozlaşdırmaq yolu ilә

C. sәhmdarların vә digәr investorların maraqlarının gözlәnilmәsi yolu ilә

D.qabaqcadan müәyyәn olunmuş texniki­iqtisadi normativlәr yolu ilә

E.tәsәrrufatdaxili ehtiyatların әmәlә gәlmәsi yolu ilә169. .......plan sәnәdidir vә burada yalnız t

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə