Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə4/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
#53632
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
әşkilatın xәrclәri әks edilir:

A.))smeta

B.uçot

C.nәzarәtD.planlaşdırma

E. proqnozlaşdırma170. Maliyyәdә idarәetmә nәdir:

A..))müәyyәn nәticәyә nail olmaq üçün obyektә tәsir edәn üsul vә metodların mәcmusudur

B. dövlәt büdcәsi vәsaitlәrinin idarә edilmәsidir

C.qısamüddәtli kredit әmәliyyatlari bazarının idarә edilmәsidir

D.müәsisәnin vәsaitlәrinin dövriyyәsi prosesindә kommersiya hesablanmasıdır

E.dövlәtin vә ya tәsәrrüfat subyektinin dayanıqlı inkişafının tәmin olunmasıdır171. Tәsәrrüfat subyektlәri planlaşma mәrhәlәsindә öz imkanlarını qiymәtlәndirir vә bu da öz әksini nәdә tapır:

A.))planlarda

B.xәritәlәrdә

C. anketlәrdә

D.sxemlәrdә

E.çertyoclarda172. Hansı metodun xüsusiyyәti müәyyәn bir müddәtә tәsәrrüfat subyektinin hesablarına vәsaitin köçürülmәsi ilә әlaqәdardır:

A.))pul axınları metodu

B.balans metodu

C.hesabatlar metodu

D.iqtisadi tәhlil metodu

E. normativ metod173. Maliyyә göstәricilәri, nәzarәt rәqәmlәri, maliyyә limitlәri maliyyә planlaşdırılmasının nәyi hesab edilir:

A.))vasitәlәri

B.qolları

C. tiplәri

D.funksiyaları

E.növlәri174. Maliyyәnin planlaşdırma növlәrindәn biri sәhvdir:

A.))perspektiv

B.strateji

C.uzunmüddәtli

D.operativ

E. cari


175. Aşağıdakılardan biri maliyyә proqnozlaşdırılmasının növünә aiddir:

A.))hәmişәlik

B.perspekti

C.müddәtli

D.orta müddәtli

E. cari


176. Biznes planın maliyyә bölmәsindә göstәrilmir

A.))risklәrdәn sığortalanma planı

B.pul gәlir vә xәrclәr balansı

C. müәssisәnin aktiv vә passivlәrinin ümumi balansı

D.mәnfәәt vә zәrәrlәr cәdvәli

E.satış hәcminin proqramı177. Bu bölmә biznes plana aid deyil

A.)bölgü planı

B.marketinq planı

C.tәşkilati plan

D.maliyyә planı

E.) riskin qiymәtlәndirmәsi vә sığorta planı178.әssisәnin maliyyә planında nә әks olunur:

A.))Müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxarici, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları

B.Müәssisәnin pul mәdaxili

C. Müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxarici

D.Banklar vә digәr kredit tәşkilarları ilә hesablaşmaları

E.Müәssisәnin pul mәxarici179. Maliyyә bazarına daxil deyil:

A.))әmәk vasitәlәri bazarı

B.kapital bazarı

C.pul vәsaiti bazar

D.valyuta bazarı

E. qızıl bazarı180. Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aid deyil

A.))maliyyә bazarının seqmentlәrinin inkişafı

B.müxtәlif maliyyә alәtlәri vә xidmәtlәrinә bazar qiymәtlәrini formalaşdırmaq

C.kapitalın dövriyyәsini sürәtlәndirmәk

D.sәrbәst kapitalın onun son istehlakçıları arasında bölgüsü

E.müxtәlif mәnbәdәn sәrbәst kapitalın aktiv formada cәlb edilmәsi181. Müәssisәnin maliyyә menecmenti strukturunda әsas hәlqә

A.))xәzinәdar vә tәftiş bölmәsi

B.maliyyә bölmәsi

C. direktor

D.idarә heyәti

E.baş aparat182. Kiçik müәssisәnin hәyat tsikli dördüncü mәrhәlәsi hansıdır:

A.Yetkinlik))Tәnәzzül

B.Elmi işlәmәlәr

C.Dirçәliş

D.Әmtәә istehsalı vә bazara çıxış

E.

183.әssisәnin investisiya strategiyasının idarә edilmәsinin әsas vәzifәlәrinә daxil deyildir:

A.))Gәlәcәk dövrlәr üçün müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin tәhlili;

B.Xarici investisiya mühit amillәrinin vә investisiya bazarı konyukturunun tәdqiqi vә nәzәrә alınması;

C. Müәssisәnin hәyat tsiklinin mәrhәlәlәrinә uyğun vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla investisiya proqramlarının vә pensiya tәminatının tәlәblәrinin müәyyәnlәşdirmәsi

D.Risk üstünlüyünü nәzәrә almaqla kapital qoyuluşunun mәqsәdlәrinә görә investisiya siyasәtinin tәyinedici tipinin әsaslandırılması.

E..Gәlәcәk investisiya fәaliyyәti ilә tәmin edilәcәk müәssisәnin inkişafının strateji mәqsәdlәrinin nәzәrә alınması (müәssisәnin hәyat tsikli ).

184.әssisәnin hәyat tsikli mәrhәlәlәrinә daxil deyildir:

A))“Durğunluq”

B.“Uşaqlıq”

C. .“Yetkinlik”

B.“Qocalıq”

E.“Gәnclik”185. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Qocalıq dövrünә aid edilmir:

A.))Cari investisiya mәnfәәtinin minimal normasının tәmin edilmәsi

B..Minimal itkini tәmin etmәklә aşağı rentabelli investisiya obyektlәrindәn kapitalın dezinvestisiyalaşması;

C.Amortizasiya olunan aktivlәrin vaxtlı­vaxtında renovasiyasının tәmin edilmәsi

D.әmәliyyat fәaliyyәtinin zәruri hәcmlәrini saxlamaq mәqsәdilә kapitalın yenidәn investisiyalaşması.

E.Gәlirlilik sәviyyәsini yüksәltmәk mәqsәdilә maliyyә investisiyalarının “sıxılmış” portfeli;186. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Yetkinlik dövrünә aid edilmir:

A.. )).әmәliyyat fәaliyyәtinin zәruri hәcmlәrini saxlamaq mәqsәdilә kapitalın yenidәn investisiyalaşması

B..“investisiyanın böhran kütlәsinә” çıxışın tәmin edilmәsi;

C Maliyyә investisiyaları portfelinin formalaşması

D.İnvestisiya olunan kapitalın zәruri artım templәrinin tәmin edilmәsi.

E.Real investisiyalaşma formalarının diversifikasiyası187.әssisәnin xarici mühitin mәnfi tәsiri, elәcә dә yeni texnika vә texnologiyaların qeyriadekvat istifadәsi nәticәsindә mәhsulların, malların, xidmәtlәrin, istehsal fәaliyyәtinin digәr növlәrinin istehsalı üzrә öz plan vә öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәyi ilә bağlı risk

A..))istehsalat riskidir

B.kommersiya riskidir

C.sığorta riskidir

D.böhran riskidir

E. maliyyә riskidir188. Maliyyә resurslarının alqı­satqısı iki yolla hәyata keçirilir.Hansılardır?

A..))birincisi, maliyyә vasitәçilәrinin kömәyi olmadan bilavasitә satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi,bir vә ya bir neçә vasitәçilәrin kömәyi ilә

B.birincisi, maliyyә vasitәçilәrinin kömәyi olmadan bilavasitә satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi,yalnız bir vasitәçilәrin kömәyi ilә

C maliyyә resurslarının alqı­satqısı üç yolla hәyata keçirilir.

D.düzgün cavab yoxdur.

C.birincisi, maliyyә vasitәçilәrinin kömәyi ilә bilavasitә satıcıdan onun istehlakçılarına çatdırmaq, ikincisi, bir vә ya bir neçә vasitәçilәrin kömәyi ilә189. Vәsait mәnbәlәrinin olduğu yerә görә maliyyә bazarı iki qrupa bölünür:

A..))daxili vә ya milli maliyyә bazarı, dünya maliyyә bazarı

B.birca, bircadankәnar bazar

C banklar, kredit tәşkilatları

D.daxili maliyyә bazarı, milli maliyyә bazarı

E.daxili bazar, xarici bazaar190. Dünya maliyyә bazarları ............

A....))Onların resursları müxtәlif dövlәtlәrin rezidentlәrinin vәsaitlәri hesabına әmәlә gәlir.

B..Bu bazarların resursları ölkәnin daxili mәnbәlәrinә әsaslanır. Bu halda digәr ölkәlәrin resursları cәlb edilsә dә,onların xüsusi çәkisi cüzi olur

C...Düzgün cavab yoxdur

D Bütün cavablar düzgündür

E..Pul resursları beynәlxal tәşkilatlardan formalaşır191. İnkişaf sәviyyәsinә görә maliyyә bazarları bölünür.

A.)) inkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan

B.birinci dәrәcәli, ikinci dәrәcәli

C. birinci dәrәcәli, ikinci dәrәcәli,üçüncü dәrәcәli

D.düzgün cavab yoxdur

E.inkişaf etmiş, inkişaf etmәkdә olan, zәif inkişaf etmiş192. Maliyyә bazarının iştirakçıları hansılardır ? 1.investorlar 2.әmanәtçilәr 3.borc alanlar 4.sahibkarlar 5.müәssisәlәr

A.))1,2,3

B.1,3,5

C. 3,4,5


D.1,2,3,4

E.2,4,5


193. Maliyyәnin idarә edilmәsinin ilkin mәrhәlәsinә aiddir:

A.))Maliyyә informasiyası, planlaşdırma

B.Maliyyә informasiyası, tәnzimlәmә;

C.Maliyyә informasiya, operativ idarәetmә;

D..Planlaşdırma, operativ idarәetmә;

E. Planlaşdırma, nәzarәt;194. Operativ maliyyә planlarını göstәrin:

A.))Tәqvim planı, kassa planı;

B.Kassa planı, gәlirlәr vә xәrclәr balansı;

C. Gәlirlәr vә xәrclәr balansı, xәrc smetası

D.Xәrc smetası, kassa planı

E.Tәqvim planı, gәlirlәr vә xәrclәr balansı;195 Müәssisәnin dövriyyәsindә cәlb olunmuş vәsaitlәri göstәr.

A.))vaxtı keçmiş kreditor borcları

B.mәnfәәt

C.büdcә vәsaiti

D. sığorta vәsaitlәri

E.amortizasiya ayırmaları196. Xüsusi maliyyә vә digәr şirkәtlәr tәrәfindәn aparılan qısa müddәtli vә uzun müdddәtli icarәnin xüsusi növü necә adlanır?

A..)).lizinq

B.libor

C.likvidlik(alış qabiliyyәti)D.liveric

E lider


197. Diversifikasiya nәdir?

A.))kapitalın toplanması forması

B.sahibinә gәlir gәtirәn dәyәr

C. bibiri ilә bağlı olmayan mәhsul istehsal hәcminin artması

D.mәsrәflәr madәsi ilә mәhsulun vahid dәyәrinin hesablanması

E.milli valyuta kursunun xarici valyutaya nisbәtdә düşmәsi198. Malın hәyat tsikli 4 mәrhәlәdәn keçir?

A.))ucalma, ekspansiya, yetkinlik, süqut

B.tәtbiq, ucalma, inkişafın ekspansiyası

C. ucalma, inkişaf, ekspansiya, süqut

D.mәnimsәmә, ucalma, ekspansiya, süqut

E.mәnimsәmә, tәtbiq, ucalma, süqut199әssisәdә istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinin bölgüsü nәdәn başlayır?

A.))satışdan gәlәn mәdaxilin bölgüsündәn;

B.xalis mәnfәәtin bölgüsündәn;

C.mәnfәәtin bölgüsündәn;

D.yığım fondunun bölgüsündәn;

E. istehlak fondunun bölgüsündәn;200.әssisәlәrin maliyyәlәşmә metodlarını göstәrin?

A. kreditlәşdirmә; dövlәt maliyyәlәşdirmәsi; özünümaliyyәlәşdirmә;

B.özünümaliyyәlәşdirmә; sığorta maliyyәsi; kreditlәşdirmә;

C.dövlәt krediti

D sığorta maliyyәsi; kreditlәşdirmә;.))

E.sığorta maliyyәsi; özünümaliyyәlәşdirmә; kreditlәşdirmә201. Xәzinәdarın mәsuliyyәtinә aid deyil

A.))kadr siyasәti

B.kredit siyasәtinin idarә edilmәsi

C. kassadakı nәğd vәsaitin idarә edilmәsi

D.müәssisәnin maliyyә planlaşdırılması

E.bazar qiymәtli kağızlarla әmәliyyat aparılması202. Maliyyәnin idarә edilmәsinin belә bir obyekti yoxdur

A.))maliyyә orqanları

B.müәssisәlәrin maliyyәsi

C.bәlәdiyyә maliyyәsi

D.sığorta münasibәtlәri

E. dövlәt maliyyәsi203. Maliyyәnin idarәetmә subyektlәrinә aid deyil:

A.))müәssisә maliyyәsi

B.müәssisәlәrin maliyyә xidmәti

C. vergi müfәttişliyi

D.maliyyә orqanı

E.sığorta orqanı204.әssisәnin, tәşkilatın tәsәrrüfat­maliyyә fәaliyyәtinin müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş qrup tәrәfindәn yoxlanması bunlardan hansına aiddir?

A.))Tәsәrrüfat daxili nәzarәt

B.Kәnar nәzarәt

C.Şәxsi nәzarәt

D.Sistemdaxili nәzarәt

E. İctimai nәzarәt205әssisәnin amortizasiya siyasәti metodlarına daxil deyil:

A.))Budaqlı

B.Sürәtli

C.Xәtti


D.Sair

E.İstehsal206. Maliyyә menecmentinin idarәetmә obyektinә daxil deyil:

A.))Maliyyә menecerlәri

B.Pul axının tәşkili

C.Pul fondlarının tәşkil edilmәsi

D. Maliyyә münasibәtlәri

E.Vәsaitin dövriyyә olunması207. Maliyyә alәtlәrinә daxil deyil:

A.) )Әsas vәsaitlәrin alqı­satqısı

B.Pul vәsaiti

C. Nizamnamә kapitalında iştirak

D.Qiymәtli kağızlar

E.Kredit alәtlәri208. Pul vәsaiti formasında çıxış edәn maliyyә alәtlәridir:

A.))kassa hesabındakı pul vәsaiti

B.Forvard kontraktları

C.İstiqraz

D.Müqavilәlәr

E.Pay haqqları209 Kredit alәtlәrinә daxildir:

A.))Forvard kontraktları

B.Kassa hesabındakı pul vәsaiti

C.Digәr hesablardakı pul vәsaitlәri

D.Sәhm

E. Pay haqqları210. Nizamnamә kapitalındakı iştirak üzrә maliyyә alәtlәridir:

A.))Pay vә hissәlәr

B.Müqavilәlәr

C.Kassa hesabındakı pul vәsaiti

D.Forvard kontraktları

E.Digәr hesablardakı pul vәsaiti211. Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aid deyil.

A.))Rentabellik fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

B.Müxtәlif mәnbәlәrdәn sәrbәst kapitalin aktiv formada müntәzәm cәlb edilmәsi.

C. Müxtәlif maliyyә alәtlәri vә xidmәtlәrinә bazar qiymәtlәrini formalaşdırmaq

D.Kapitalın dövriyyәsini sürәtlәndirmәk

E.Effektiv şәkildә sәrbәst kapitalın onun son istehlakçiları arasinda bölgüsü212. Maliyyә bazarına daxil deyil.

A.))maliyyә alәtlәri bazarı

B.kapital bazarı

C.pul vәsaiti bazarı

D.qızıl bazarı

E. valyuta bazarı213. Kapital bazarına daxildir. 1.borc kapitalı bazarı 2.qiymәtli kağızlar bazarı 3.maliyyә bazarı 4.qiymәtli metallar bazarı 5.pay qiymәtli kağızlar bazarı

A.))1,2,5

B.1,3,5

C. 3,4,5


D.1,2,3,4,5

E.2,4,5


214. Qiymәtli kağızlar bazarının növlәrinә aid deyil.

A.))Bank ssudası bazarı

B.Birca

C.İlkin


D..Bircadankәnar

E. Qiymәtli kağızların buraxılışı bazarı215. Müasir maliyyә bazarı nәdir?

A)).ölkәlәr, regionlar vә sahәlәr arasında pul vәsaitlәrinin yenidәn bölüşdürülmәsinin mürәkkәb iqtisadi mexanizmidir.

B.borc kapitalı bazarıdır

C.maliyyә bazarının yeni növdür

D.dövlәtlәr arasında pul münasibәtlәrinin inkişaf etdirildiyi beynәlxalq bazardır.

E.pul vәsaitlәri bazarıdır216. Pul bazarı nәdir?

A.))nisbәtәn qısamüddәtli әmәliyyatların aparıldığı bazardır

B.maliyyә bazarının yeni növdür

C. borc kapitalı bazarıdır

D.borc qiymәtli kağız bazarı

E.nisbәtәn uzunmüddәtli әmәliyyatların aparıldığı bazardır217. Pul bazarının әn dәqiq seqmenti hesab edilir.

A.))banklararası bazar

B.dövlәtlәrarası bazar

C.düzgün cavab yoxdur

D.şirkәtlәrarası bazaar

E. mühasibatlıq218 Diskontlu bazar nәdir?

A..))veksellәrin satılması vә alınması bazarıdır.

B.banklararası bazar

C şirkәtlәrarası bazar

D.düzgün cavab yoxdur

E.dövlәtlәrarası bazaar219. Aktivlәrin oğurlanması halı hansı riskә aiddir?

A...))kriminal riski

B.vergi riski

C innovasiyalı maliyyә riski

D.depozit riski

E. kredit riski220.Maliyyə riski nəyi xarakterizə edir?

A.))maliyyә itkilәrinin baş vermәsi imkanlarını

B.. maliyyә itkilәrinin lәğv olunmasını

C.gәlir


D.heç biri

E.sığorta221. İnvestisiya riski nәyi xarakterizә edir?

A.))Mәdaxil maya dәyәri ,ӘDV kommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr ­Mәnfәәt.

B.Mәdaxildolayı vә satiş xәrclәrikommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr­ Mәnfәәt.

C.Mәdaxil dövriyyә xәrclәr kommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr Mәnfәәt.

D.Mәdaxil ӘDV vә vergi ödәnişlәri kommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr ­Mәnfәәt.

E. Mәdaxil dolayı xәrclәr kommersiya vә idarә etmә xәrclәri – realizasiyadan kәnar gәlir vә xәrclәr ­ Mәnfәәtdәn vergi Mәnfәәt.

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə