Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə5/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
222.Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili zamanı müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәtin formalaşması sxemi hansı halda optimal düzgün hal sayılır:

A... ))bu vә ya digәr mәnbәyә xidmәt mobillәşmә firma üçün eyni qiymәtә başa gәlmir

B.Bu konsepsiya ümumiyyәtlә mövcud deyildir

C praktik olaraq ödәnişsiz maliyyәlәşmә yoxdur

D.Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әksәr firmalar bu vәya digәr dәrәcәdә kapital bazarı ilә әlaqәdardır

E.Kapitalın dәyәri onun gәlirlilik amilinә tәrs mütәnasibdir223. Kredit alәtlәri

A.))istiqraz

B.pul vәsaiti

C.hissә


D.sәhm

E. pay


224. Maliyyә mәnbәlәri neçә hissәyә bölünür?

A..))2


B.3

C4

D.heç bir hissәyәE.5

225. Xüsusi vәsaitlәrin mәnbәlәrinә aid olmayanı göstәr

A.))sığorta ödәmәlәri

B.amortizasiya

C.debit borclar

D.şәxsi vәsait

E. sәhmlәrin satışı226. Әldә edilmiş maliyyә mәnbәlәrinә aid deyil?

A.))partnyorların vәsaiti

B.bank kreditlәri

C. sığorta ödәmәlәri

D.hökumәt prqramı

E.vauçer kapitalı227. Mal dövriyyәsi nәyә bәrabәrdir?

A.))borc kapitalı

B.sәhm

C,heç biriD.debitor borc

E. kreditor borc228. Zәrәrsizlik nöqtәsinin mahiyyәti hansı halda doğru verilmişdir:

A.. ))mәnfәәti tәmin edildiyi haldır,bu hәddәn yuxarı satılmış mәhsulun vahidi müәssisәdә şәrti daimi xәrclәri azaldacaqdır.

B.Zәrәrsizlik nöqtәsi göstәricisi gәlirin xәrclәri tam ödәdiyi haldır ki, burada mәnfәәt “0” bәrabәrdir.

C. Müәssisәdә “Zәrәrsizlik nöqtәsi göstәricisi” tәhlili üç elementin— xәrclәrin, istehsal sәviyyәsinin vә mәnfәәtin qarşılıqlı әlaqәsinә әsaslanır

D.heç biri

E.Satışın kritik hәddi göstәricisi istehsaldan gәlirin tamamlıqla bütün istehsal, satış mәsrәflәrini örtüyü vә tam olaraq “0” sәviyyәli mәnfәәti tәmin olunduğu haldır.229.. Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili zamanı müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәtin formalaşması sxemi hansı halda optimal düzgün hal sayılır:

A...))bu vә ya digәr mәnbәyә xidmәt mobillәşmә firma üçün eyni qiymәtә başa gәlmir

B.Bu konsepsiya ümumiyyәtlә mövcud deyildir

C praktik olaraq ödәnişsiz maliyyәlәşmә yoxdur

D.Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әksәr firmalar bu vәya digәr dәrәcәdә kapital bazarı ilә әlaqәdardır

E. Kapitalın dәyәri onun gәlirlilik amilinә tәrs mütәnasibdir230.Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili zamanı müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәtin formalaşması sxemi hansı halda optimal düzgün hal sayılır:

A.))bu vә ya digәr mәnbәyә xidmәt mobillәşmә firma üçün eyni qiymәtә başa gәlmir

B.Bu konsepsiya ümumiyyәtlә mövcud deyildir

C.Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әksәr firmalar bu vәya digәr dәrәcәdә kapital bazarı ilә әlaqәdardır

D.Kapitalın dәyәri onun gәlirlilik amilinә tәrs mütәnasibdir

E. praktik olaraq ödәnişsiz maliyyәlәşmә yoxdur231. Sadalanlardan hansı zәrәrsizlik nöqtәsinin tapılması ilә bağlı deyildır:

A..))Müәssisә dә xәrclәrin birbaşa xәrclәr vә dolayı xәrclәr görә qruplaşması

B.Müәssisәdә amortizasiya xәrclәrinin izlәnmәsi

C Bu nöqtә istehsal­satış fәaliyyәtinin zәrәrsizliyini tәmin edәn haldır

D.Bu nöqtәni aşmaq isә mәnfәәtin qenerasiyası (zәncirvari artımı) tәmin edir.

E.Müәssisә dә xәrclәrin dәyişkәn, daimi xәrclәrә bölgüsü232.әssisәdә maliyyә tәhlilinin predmetini göstәr:

A.))ümumi mәhsul

B.müәssisәnin satış fәaliyyәti

C.istehsal olunan mәhsullar

D.müәssisәnin tәchizat vәziyyәti

E. müәssisәnin maliyyә vәziyyәti233 Maliyyә tәhlilinin әsas әhәmiyyәtini göstәr:

A.))maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması üçün ehtiyatların aşkar edilmәsi

B.istehsal fondlarından istifadәnin yaxşılaşdırılması ehtiyatları

C. tәdavül sferasında dövriyyә kapitaldan istifadәnin sürәtlәndirilmәsi

D.büdcәyә vergilәrin vaxtında vә tam mәblәğdә ödәnilmәsi.

dövriyyә kapitalından sәmәrәli istifadә234. Maliyyә tәhlilinin müqayisә metodunun әsasını nә tәşkil edir ?

A.))plan vә faktiki göstәricilәr

B.göstәricilәr qruplaşdırılır

C.mütlәq maliyyә göstәricisinin başqa bir göstәriciyә nisbәti kimi götürülür.

D.tәhlil aparmaq üçün cәdvәl tәrtib olunur

E әmsal göstәricilәrindәn istifadә olunur.235. Maliyyә tәhlilinin metoduna aid deyil?

A.))nәzarәt metodu

B.müqayisә metodu

C.cәdvәl tәrtib etmәk

D.qruplaşma metodu

E. maliyyә әmsalları236. Maliyyә tәhlilinin metodlarını göstәr:

A.))hamısıdır

B.müqayisә

C. maliyyә әmsalları

D.heç biri deyil

E.qruplaşma237.әssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

A.))mühasibat balansı

B.biznes­plan

C.kassa planı

D.pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu

E. ödәmә tәqvimi238. Pul bazarının әsas funksiyası nәdir?

A..))bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın likvidliyinin tәnzimlәnmәsidir.

B.bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın pul vәsaitlәrini tәnzimlәnmәsidir.

C pul resurlarının idarә edilmәsi.

D.düzgün cavab yoxdur.

E.bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın imkanlarını tәnzimlәnmәsidir.239. Pul bazarının daimi monitorinqini hәyata keçirir.

A.))Mәrkәzi bank

B.Kommersiya bankları

C.Bütün cavablar düzgündür

D.Dövlәt

E. Müәssisәlәr üzlәri

240. Faiz dәrәcәsinin artması vә vәsaitin likvidliyinin aşağı olması zamanı ………. Maliyyәlәşdirmә әmәliyyatlarını genişlәndirir, milli valyutaya müdaxilә edir, bazar iştirakçılarının qiymәtli kağızlarını alır.

A.))Mәrkәzi Bank

B.Kommersiya bankları

C.Maliyyә Nazirliyi

D.Düzgün cavab yoxdur

E.Dövlәt


241 İqtisadi agentlәrin kapitallarının formalaşdırılması vә yenidәn bölüşdürülmәsi, korporativ nәzarәtin hәyata keçirilmәsi, inkişafa kapitalın investisiyalaşdırılması vә spekulyativ әmәliyyatların aparılması ............. funksiyalarıdır.

A.))kapital bazarının

B.dövlәtin

C. əmәrkәzi bankın

D.kommersiya banklarının

E.müәsssisәnin242. Maliyyә bazarında sövdәlәşmәlәr aparılır.

A.)).maliyyә alәtlәrinin vasitәsilә

B.bazarın iştirakçıları vasitәsilә

C.düzgün cavab yoxdur

D.pul vasitәsilә

E dolayısı maliyyәlәşdirmә vasitәsilә243. Maliyyә alәtlәri dedikdә başa düşülür .

A))maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olan istәnilәn müqavilәlәr

B.maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olmayan istәnilәn müqavilәlәr

C. .maliyyә hesabatlarının milli standartlarına uyğun olmayan istәnilәn müqavilәlәr

D.pul vasitәlәri

E.maliyyә hesabatlarının milli standartlarına uyğun olan istәnilәn müqavilәlәr244. Valyuta bazarında xarici valyutaların alqı­satqısı üzrә sövdәlәşmәlәr hәyata keçirilir.

A.))nağd vә nağdsız formalarda

B.yalnız nağd formada

C. kredit kartları ilә

D.bütün cavablar düzgündür

E.yalniz nağdsız formada245. Dünya valyuta bazarında әmәliyyatların böyük hissәsi ........ formada hәyata keçirilir.

A.))nağdsız

B.nağd

C.kredir


D.borc

E. bütün cavablar düzgündür246. Qiymәtli kağızlar bazarında ............ arasında adәtәn vasitәçilәrin iştirakı ilә sövdәlәşmәlәr hәyata keçirilir.

A.))qiymәtli kağızların emitentlәri vә investorlar

B.qiymәtli kağızları alan vә satan

C.bütün cavablar düzgündür.

D.Iştirakçılar

E. qiymәtli kağızların sahiblәri247. Qiymәtli kağızlar bazarında olan seqmentlәr hansılardır?

A..))pul (qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); әsaslı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); borc maliyyәlәşdirilmәsi (borc öhdәliklәr bazarı).

B.pul (qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); dolayı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); borc maliyyәlәşdirilmәsi (borc öhdәliklәr bazarı).

C. әsaslı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); doalyı maliyyәlәşdirmә (borc öhdәliklәr bazarı).

D..(qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); dolayı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı);

E.pul (qısamüddәtli likvidli qiymәtli kağızlar bazarı); әsaslı maliyyәlәşdirmә (mülkiyyәtçi titullar bazarı); doalyımaliyyәlәşdirmә (borc öhdәliklәr bazarı).248. ................ kreditorlar vә borcalanlar arasında kapitalın yenidәn bölüşdürülmәsi, ..................... isә borc öhdәliklәrinin sahiblәrinin dәyişilmәsi baş verir.

A.))birinci maliyyә bazarı, ikinci maliyyә bazarı

B.qiymәtli kağızlar bazarı, maliyyә bazarı

C.qiymәtli kağızlar bazarı, pul resursları bazarı

D.maliyyә bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı

E. pul resursları bazarı, qiymәtli kağızlar bazarı249. Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aiddir:

A.))diskont vә ya diskonlaşma

B.Riskә görә sığorta ödәnişlәrinin hesablanması

C. Mühasibat hesabatları üzrә әmsalaların qiymәtlәndirilmәsi

D.Maliyyә

E.Mәnfәәtin indekslәşmәsi250 Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә diskontlaşdırmaya әsaslanan metodlarına aid deyildir:

A)).öz xәrcini ödәmә müddәti (payback period),

B.diskont geri dönmә müddәti (return of investment), NTV

C.xalis cari dәyәr (net present value),(NPV)

D.gәlirlilik dәrәcәsi (return on investment).

E.daxili gәlir norması (internal rate of return), İRR251. Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә diskontlaşdırmaya әsaslanan metodlarına aid deyildir:

A.)öz xәrcini ödәmә müddәti (payback period),

B.xalis cari dәyәr (net present value),

C.) diskont geri dönmә müddәti (return of investment),

D.heç biri

E.daxili gәlir norması (internal rate of return),252. Real investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә mühasib metodlarına aiddir:

A.))öz xәrcini ödәmә müddәti (payback period),

B.xalis cari dәyәr (net present value),

C.İnvestisiyaların rentabelliliyi indeksi metodu

D.daxili gәlir norması (internal rate of return),

E. diskont geri dönmә müddәti (return of investment),253. cari aktivlәrә investisiya olunan vәsaitlәr necә adlanır?

A.))dövriyyә kapitalı

B.dövriyyәdәnkәnar kapital

C. әsas kapital

D.uzunmüddәtli investisiyalar

E.qeyri­material aktivlәr254. Aşağıdakılardan hansı Xalis cari dәyәrin (NPV) mahiyyәtinә aid edilmir : (net present value), nәyi ifadә edir?

A..))bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.

B.diskontlaşdırılmış xalis gәlirlәrlә investisiya xәrclәrinin fәrqindәn ibarәtdir.

C.Bu metod proqnozlaşdırılmış (PV) müddәti әrzindә qenerasiya olunan, (CF) diskontlaşdırılmış xalis pul gәlirinin daxil olmasının ümumi mәblәğinә әsasәn әsas investisiya çıxışının (İC) hesablanmasına әsaslanır.

D.Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn (proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir

E. bu metodunun әsasında sahibkarlar tәrәfindәn müәyyәn olunan mәqsәdli göstәrişә әmәl olunması durur: müәssisәnin bazar dәyәrinin artırılmasına vә bazar dәyәrinә xidmәt edәn onun kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi.255. Xalis cari dәyәrin (NPV)(net present value) nәyi ifadә edir?

A.))Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn (proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.

B.Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.

C. xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.

D.Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib indeks rentabeliliyidir.

E.İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür.256.әssisәnin maliyyә sabitliyi hansı gösrtәrici ilәәyyәn edilir?

A..))ödәmә qabiliyyәti

B.balansın likvidliyi

C. hesablaşmaların vәziyyәti

D.debitor vә kreditor borcları

E.kredit qabiliyyәti257. Maliyyә nәticәlәrinin tәhlili hansı göstәricilәrә әsasәn aparılır?

A..))mәnfәәtin formalaşması istiqamәtlәri

B.maya dәyәri

C.bölüşdürülmәyәn mәnfәәt.

D.istehsal xәrclәri, satışdan gәlir, mәnfәәt, tam maya dәyәri.

E xüsusi dövriyyә vәsaiti258 Maliyyә nәticәlәrinin tәhlili üçün mәnfәәtin hansı hissәsi әsas götürülür?

A.))bölüşdürülәn mәnfәәt.

B.mәnfәәtin ümumi mәblәği

C. mәnfәәtin formalaşması istiqamәtlәri

D.xalis mәnfәәt

E.satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt259. Satışdan mәnfәәtin hesablanması hansı göstәricilәrә әsaslanır?

A.))tam maya dәyәri, qiymәt

B.satışdankәnar әmәliyyatlardan mәnfәәt

C.tam maya dәyәri, rentabellik, mәnfәәt vergisi

D.tam maya dәyәri, kommersiya xәrclәri bölüşdürülmәyәn mәnfәәt

E. qiymәt, istehsal maya dәyәri260. Balans mәnfәәti tәhlil olunan zamanı müqayisә olunan dövrlәrin mәlumatlarını göstәr:

A.))keçәn ilin vә hesabat ilinin göstәricilәri

B.keçәn ilin vә plan ilinin göstәricilәri

C.plan ilinin әvvәlinә vә sonuna

D.plan ilinin әvvәli vә keçәn ilin axırına olan göstәricilәr.

E.plan ilinin axırına, hesabat ilinin axırına261.әssisәnin maliyyә­tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlilindә istifadә olunan nәzarәt metodu:

A.))müqayisә metodu

B.Inteqlal metod

C. Maliyyә hesablamaq metodları

D.riyazi metod

E.Balans metodu

262. Maliyyә tәhlili hansı metod ilә aparılır?

A.))qruplaşma

B.tәftiş

C.analitik

D.nәzarәt

E. әmsal


263. Maliyyә vәziyyәtinin tәhlilinin birinci mәrhәlәsinin mahiyyәtini göstәr:

A.))maliyyә vәziyyәtinin ümumi qiymәtlәndirilmәsi

B.ödәmә qabiliyyәtinin vә maliyyә sabitliyinin qiymәtlәndirilmәsi

C. balansın likvidliyinin qiymәtlәndirilmәsi

D.dövriyyә aktivlәrinin dövriyyәsinin tәhlili.

E.kredit qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi264. Maliyyә tәhlilinin müqayisә metodunun mahiyyәtini göstәr:

A.))plan vә faktiki göstәricilәrdәn istifadә edilir

B.göstәricilәr qruplaşdırılır

C.mütlәq maliyyә göstәricisinin başqa bir göstәriciyә nisbәti kimi götürülür.

D.tәhlil aparmaq üçün cәdvәl tәrtib olunur

E. әmsal göstәricilәrindәn istifadә olunur265. Maliyyә tәhlilinin metodunu göstәr:

A.))qruplaşma metodu

B.nәzarәt metodu

C. analitik metod

D.vaxt metodu.

E.birbaşa metod

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə