Maliyyə menecmentiYüklə 2,34 Mb.
səhifə6/11
tarix14.06.2018
ölçüsü2,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
266 Aşagıdakılar hansı maliyyә tәhlilinin metodlarıdır?

A.))hamısıdır

B.müqayisә

C.heç biri deyil

D.qruplaşma

E. maliyyә әmsalları

267.әssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

A.))mühasibat balansı

B.biznes­plan,uçot mәlumatları

C. ödәmә tәqvimi, kassa planı

D.kassa planı,mәnfәәt planı

E.pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu,kassa planı

268. Ümumi aydın informasiyalara aid olan prosedurlar

A.))maliyyә uçotu vә maliyyә tәhlili

B.idarәetmә uçotu

C. planlaşdırma

D.proqnozlaşdırma

E.müәssisәdaxili tәhlil

269.. Maliyyә tәhlilinin nәticәlәri kimә lazım deyil?

A))alıcıya

B.sәhmdara

C.vergi xidmәtinә

D.kreditorlara

E. .malgöndәrәnә

270. Maliyyә tәhlilinin baza elementi

A.))iqtisadi potensialdan istifadәnin nәticәlәri

B.sığorta ödәnişlәri

C.mәnfәәt

D.heç biri

E.zәrәr


271 Maliyyә tәhlilinin baza elementinә aid olmayanı göstәr

A.))maliyyә taktikası

B.maliyyәlәşmә mәnbәlәri

C.maliyyә münasibәtlәri

D.maliyyә resursları

E. iqtisadi potensialdan istifadәnin nәticәlәri

272. Maliyyә fәaliyyәtinin tәhlil metodları. Sәhv olanı göstәr

A.))funksional

B.üfiqi

C. müqayisәli tәhlilD.amillәr üzrә tәhlil

E.şauqili

273.әssisәnin maliyyә fәaliyyәti daimi olaraq asılıdır:

A.))Maliyyә bazarının konyukturasının vәziyyәtindәn.

B.Müәssisәnin pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә idarә edilmәsindәn

C.Müәssisә tәrәfindәn müxtәlif mәnbәlәrdәn sәrbәst kapitalın aktiv formada müntәzәm cәlb edilmәsindәn.

D.Müәssisәnin maliyyә bazarındakı pul vәsaitlәrinin kütlәsindәn.

E. Müәssisәnin kapital dövriyyәsini sürәtlәndirmәyindәn.

274. Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aid deyil:

A.))Müәssisәnin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı

B.Maliyyә alәtlәrinin alıcı­satıcıları arasında peşәkar vasitәçiliyin hәyata keçirilmәsi.

C. Maliyyә alәtlәri sistemindә maliyyә vә kommerisiya risklәrinin minimimlaşdırılması üçün şәraitin formalaşdırılması.

D.Müxtәlif mәnbәlәrdәn sәrbәst kapitalin aktiv formada müntәzәm cәlb edilmәsi.

E.İnvestisiya sferasinda kapitalin istifadәsinin daha effektiv istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.

275. Maliyyә bazarının әsas funksiyalarına aiddir:

A.))Kapitalın dövriyyәsini sürәtlәndirmәk

B.Müәssisәnin iqtisadi potensialının artım tempinin dayanaqlılığı

C.Istehsal vә satışın artim tempi

D.Müflislәşmә vә böyük maliyyә uğursuzluğundan qaçmaq

E. Rentabellikfәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

276. Diskontlu bazar:

A.Çeklәrin satılması vә alınması bazarıdır.

B.Opsionların satılması vә alınması bazarıdır.

C.Düzgün cavab yoxdur.

D.İstiqrazların satılması vә alınması bazarıdır.

E.))Veksellәrin satılması vә alınması bazarıdır.

277. pul bazarının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

A.))onun yüksәk likvidliyi vә pulun surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti

B.onun aşağı likvidliyi vә pulun surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti

C. onun yüksәk likvidliyi vә pulun az surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti

D.onun aşağı likvidliyi vә pulun az surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti

E.pulun surәtlә hәrәkәtetmә qabiliyyәti

278. Pul bazarı vә kapital bazarı arasında fәrq:

A.))onların yerinә yetirdiklәri funksiyalardan ibarәtdir.

B.ciddi sәrhәd mövcud deyil.

C.Tәnzimlәnmә subyektindәn ibarәtdir.

D.Bazardakı iştirakçılardan ibarәtdir.

E. Maliyyә alәtlәrindәn ibarәtdir.

279. Pul bazarının әsas funksiyası:

A.))onun bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın likvidliyinin tәnzimlәnmәsidir.

B.firma vә şirkәtlәrin xüsusi kapitalının formalaşmasını tәmin emәk.

C. sәrbәst pul kapitalınınmüxtәlif gәlirli maliyyә aktivlәrinә investisiyalaşdırılması

D.investisiyanın cәlb edilmәsi vә korporativ nәzarәtin yenidәn bölüşdürülmәsi.

E.sәrbәst pul kapitalının yenidәn bölüşdürülmәsi.

280 kapital bazarının funksiyası deyil:

.A))bütün iştirakçılarının vә bütövlükdә iqtisadiyyatın likvidliyinin tәnzimlәnmәsidir

B.inkişafa kapitalın investisiyalaşdırılması.

C.İqtisadi agentlәrin kapitallarının formalaşdırılması vә yenidәn bölüşdürülmәsi.

D.spekulyativ әmәliyyatların aparılması

E.korporativ nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

281. maliyyә bazarının seqmentlәri aid olmayan:

A.))kapital bazarı

B.valyuta bazarı

C.qızıl bazarı

D.kredit bazarı

E. qiymәtli kağızlar bazarı

282 Maliyyә alәtlәri dedikdә:

A))maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olaraq istәnilәn müqavilәlәri başa düşülür

B.maliyyә hesabatlarının dövlәt standartlarına uyğun olaraq beynәlxalq müqavilәlәri başa düşülür.

C.Düzgün cavab yoxdur

D.maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına uyğun olaraq dövlәt müqavilәlәri başa düşülür.

E. .maliyyә hesabatlarının dövlәt standartlarına uyğun olaraq istәnilәn müqavilәlәri başa düşülür.

283. Xalis son dәyәr (net terminale value) nәyi ifadә edir:

A..))Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.

B.İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür.

C..Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn (proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.

D Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib indeks rentabeliliyidir.

E.Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.284. Daxili gәlirlilik norması (İRR)metodu nәyi ifadә edir:

A.)).İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihәnin dәyәrinin“0” bәrabәr olduğu hal başa düşülür

B.Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.

C. Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.

D..Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib indeks rentabeliliyidir.

E.Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn (proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.285. İnvestisiyaların diskont geri dönmә ( xәrclәri ödәmә) metodu hansı halda doğru verilmişdir:

A.))Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.

B.Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.

C. Bu metod investisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib indeks rentabeliliyidir

D. Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn (proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.

E. İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihәnin dәyәrinin“0” bәrabәr olduğu hal başa düşülür286. İnvestisiyaların rentabelliliyi indeksi metodu hansı halda doğru verilmişdir:

A.))İnvestisiyaların effektivliyini qiymәtlәndirmәk vә proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan әn vacib rentabellik metodudur.

B.Bu göstәrici qiymәtlәndirilәn layihәnin yekunlaşması anına artırılmış (hesablanmış) ilkin investisiya yatırımı ilә geri ödәnilәn pul elementlәri arasındakı fәrqdir.

C. İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin nisbi ölçüsüdür. layihәnin dәyәrinin“0” bәrabәr olduğu hal başa düşülür

D.Xalis pul axınlarından investisiya xәrclәrinin qaytarılması üçün lazım olan müddәti tәyin edir.

E.Bu gösrәrici geri ödәnilә bilәn pul kütlәsi (CF) mәblәğlәri ilә layihәnin fәaliyyәtinin әvvәlinә qiymәtlәndirilәn (proqnozlaşdırılan) diskontlaşdırılmış ilkin yatırım arasındakı fәrq kimi müәyyәn edilir.287 . Ödәmә qabiliyyәti nә demәkdir?

A.))müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin vә onun dayanıqlılığının xarici tәzahür forması

B.müәssisәnin balansının tәrkibi vә strukturunun qiymәtlәndirilmәsi

C.müәssisәnin daxili maliyyә vәziyyәtinin tәzahür forması

D.maliyyә planı

E. rentabelliliyin qiymәtlәndirilmәsi288.әssisә nә vaxt ödәmәqabiliyyәtli sayılır?

A.))dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәği borcların hәcmindәn çox olduqda

B.mәnfәәt çox olduqda

C. dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәği borc vәsaitlәrindәn az olduqda

D.heç biri

E.xәrclәrin minimumlaşdırmaq289. Maliyyә tәhlilinin әsas xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardır. Sәhv olanı göstәr

A.))tәhlilin nәticәlәrinin qapalı olması

B.tәhlilin nәticәlәrinin istifadәçilәrә açıq olması

C.meyarlar sistemindә pul ölçüsünün dominantlılığı

D.tәhlilin yekunlarının etibarlıq sәviyyәsi

E. müәssisәninәmlakı vә maliyyәsinin vәziyyәti xarakterizә olunur290. Maliyyә tәhlilinin xüsusiyyәtinә aiddir

A.))taktiki vә strateji xarakterli qәrarların informasiya tәminatı

B. heç biri

C.operativ­plan

D.pul axınlarının qiymәtlәndirilmәsi

E.cari plan291. Maliyyә tәhlili әsasәn nәyә әsaslanır

A.))uçot informasiyalarına vә idarәetmә uçotunun mәlumatlarına

B.maliyyә hesablarına

C. illik informasiyalara

D.operativ nәzarәt

E.sәrbәstdir292. Maliyyә münasibәtlәri dedikdә nә başa düşülür?

A.))müxtәlif tәsәrrüfat subyektlәri arasında qurulan münasibәtlәr

B.maliyyә sistemi

C.bölgü vә nәzarәt

D.maliyyәnin mahiyyәti vә mәzmunu

E. vergi orqanları arasında münasibәtlәr293. Maliyyә Hesabatının әsas hesabat elementlәrinә daxildir: 1.Aktivlәr 2.Öhdәliklәr 3.XüsusiKapital 4.Gәlirlәr 5.Xәrclәr 6.Dövriyyә pul vәsaitlәri

A.))1,2,3,4,5,

B.2,3,4,5,6

C. 1,2,4,5,6

D.1,2,3,5,6

E.1,3,4,5,6294.Kapitalın dәyәri konsepsiyasının mahiyyәti hansı halda doğrudur:

A.))Bazar mühitinin uyğunlaşdırılması konsepsiyası

B.Pul kütlәsinin zaman qiymәtlilik konsepsiyası

C.Informasıyanin assimetrikliyi konsepsiyası

D.Risk vә gәlirlilik arasında kompromis konsepsiyası

E. Kapitalın dәyәri konsepsiyası

295. Maliyyә menecmentini zәruri edәn amildir:

A.))maliyyә resurslarının sәmәrәli idarә olunması

B.pul vәsaitinin yığılması

C. dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması

D.kapital fәaliyyәti tәşkil etmәk

E.maliyyә sisteminә tәsir göstәrmәk

296. Maliyyә menecmenti predmeti tәşkil edir:

A.))kapitalın hәrәkәtini tәşkil edәn pul axınları

B.bank vә müәssisәlәr arasındakı münasibәtlәr

C.dövlәt vә müәssisәlәr arasındakı iqtisadi münasibәtlәr

D.müәssisәlәr arasındakı maliyyә vә pul münasibәtlәri

E.fiziki vә hüquqi şәxslәr arasındakı maliyyә münasibәtlәri297. Maliyyә menecmenti hansı elmlәr sәrhәdindә yerlәşmişdir:

A.))maliyyә nәzәriyyәsi vә mühasibat uçotu

B.idarәetmә nәzәriyyәsi vә statistika

C.müәssisә iqtisadiyyatı vә menecment

D.qiymәtәmәlәgәlmә vә müәssisә iqtisadiyyatı

E. bank uçotu vә mühasibat uçotu298. Maliyyә menecmentinin predmeti

A..))kapitalın hәrәkәtini әks etdirәn pul axınları

B pul gәlirlәri

C.pul fondlarının yaranması, formalaşması, istifadәsi

D.milli gәlirin ilkin vә yenidәn bölgüsü

E.demoqrafik dəyişikliklər.299. Maliyyә menecmentinin mәqsәdinә aid deyil

A.))pul vәsaitinin proqnozlaşdırılması

B.rәqiblәrlә mübarizәdә liderlik

C. istehsal vә satışın artım tempi

D.rentabellik fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

E.xәrclәrin minimumlaşdırılması300. Maliyyә menecmentinin vәzifәsinә aid deyil

A.))rәqiblәrlә mübarizәdә liderlik

B.investisiyalarla әmәliyyatlar

C. sәhm buraxılışı

D.pul vәsaitinin proqnozlaşdırılması

E.kredit vә borcların alınması301. Maliyyә menecmenti anlayışı bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nә ifadә edir:

A.))Maliyyәnin idarә edilmәsi

B.Mühasibat balansının qurulması

C.Maliyyәnin nәzәri әsasları

D.Maliyyәnin qiymәtlәndirilmәsi

E. Menecmentin idarә olunması302.әssisәdә maliyyә menecerinin vәzifәsinә aid olmayan funksiya:

A.))Maliyyә uçotu vә cari hesabatların hazırlanması

B.Maliyyә tәhlili

C. Vergilәrin idarә olunması

D.Investisiyaların idarә olunması

E.Kredit siyasәti303.әssisәdә maliyyәnin idarә olunması subyektini göstәr

A.))menecment

B.auditor tәşkilatı

C. vergi xidmәti

D.sığorta şirkәti

E.mühasibatlıq304. Maliyyә menecmentinin mühasibat uçotu ilә sıx qarşılıqlı әlaqәsi aşağıdakı sәbәblәrlә izah olunmur

A.))Mühasibat uçot siyasәtinin tarixi inkişafı maliyyә menecmenti elminә bilavastә әsaslanır

B.bәzi tәsәrrüfat subyektlәrindә, xüsusilә kiçik müәssisәlәrdә maliyyә meneceri

C.maliyyә xarakterli bir çox vacib qәrarların әsaslandırılması uçot obyektinin fәaliyyәtinin bu vә ya digәr aspektlәrinin başa düşülmәsinin adekvat sәviyyәsindәn bilavasitә asılıdır

D.maliyyә xarakterli qәrarlar mühasibat uçotunun informasiyaları әsasında qәbul edilir

E. maliyyә menecmenti müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yaxşılaşdırılması vә müәyyәn maliyyә nәticәlәrinin әldә edilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilәn prosesdir305. Müәssisәdә Maliyyә Meneceri qarşısına qoyulan kompleks mәqsәdlәrә çatması uçun onun vәzifәlәrinә daxildir : 1. Müәssisәnin inkişaf perespektivi mәqsәdinә uyğun olaraq maliyyә resurslarının mümkün hәcminin formalaşdırılması 2.Formalaşdırılmış maliyyә resurslarının ən effektiv formada istifadәsinin tәminatı 3.Müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtini xarakterizә edәn pul dövrüyyәsinin optimallaşdırılması 4.Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması 5.Maliyyә riski sәviyyәsinin miniumlaşdırılması

A.))Bütün cavablar

B.1,2,3

C.1


D.2,3,4,

E. 2,3,5,306. Qiymәtli kağızlar bazarının funksiyalarına hansılar aiddir?

A.))hamısı

B.satışa çıxarılan aktivlәrin real bazar qiymәtlәrini müәyyәn edir

C.inflyasiya tempinin dәyişmәsinә tәsir göstәrir

D.әhalinin istehsalın idarәedilmәsindә iştirak etmәsini tәmin edir

E. kapitalın bir sahәdәn başqa sahәyә axınını tәmin etmәklә ayrı­ayrı sahәlәrin inkişafını nizamlayır307. Müәssisәnin idarәetmә strategiyası növlәrinә aid deyil:

A.))beynәlxalq maliyyә strategiyası

B. ayrı­ayrı tәsәrrüfat strategiyası

C.korporativ strategiya

D.funksional strategiya

E.ayrı­ayrı müәssisә vahidlәrinin strategiyası308. strateji menecment sahәsindә amerika mütәxәssisi İ.Ansofor strategiyanı neçә qrupa ayırmışdı?

A.))4


B.6

C.3


D.2

E. 5


309. Bunlardan hansını amerika mütәxәssisi İ.Ansoforun strategiyasının qrupuna aid etmәmişdir?

A.))daxili mühiti tәnzimlәyәn qaydalar

B. firmanın daxilindә münasibәtlәri müәyyәnlәşdirәn qaydalar

C.firmanın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn qaydalar

D.xarici mühiti tәnzimlәyәn vә istiqamәtlәndirәn qaydalar

E.firmanın gündәlik fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindә istifadә edilәn qaydalar310. Strategiyanın formalaşması problemini kompleks şәkildә tәdqiq edәn alim

A.))V.A.Aqafonov

B.heç biri

C.R.Parker

D.L.Qitman

E..İ.Ansofor311 Maliyyә strategiyası hansı strategiyanın növlәrindәn biridir?

A.))funksional

B. müәssisәnin tәsәrrüfat vahidinin strategiyası

C.korporativ

D.idarәetmә

C.biznes


312.әssisәnin funksional strategiyasının növünә aid deyildir

A.))biznes strategiyası

B.marketinq

C.heyәt, innovasiya

D. istehsal

E.Maliyyә313. Maliyyә strategiyasının işlәnib hazırlanması prinsipinә aid deyil

A.))maliyyә strategiyasında mәnfәәtin maksimallaşdırılması

B.maliyyә fәaliyyәtinin strateji menecmentinin sahibkarlıq stilinә üstün hәdәflәnmәsi

C. maliyyә strategiyasının çevikliyinin tәmin edilmәsi

D.maliyyә fәaliyyәdә yeni texnologiyaların tәtbiq edilmәsi

E.strateji maliyyә inkişafının dominant sferalarına ayrılması314. Maliyyә strategiyasının işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәri. Sәhv olanı göstәr

A.))maliyyә strategiyasının onun baza korporativ startegiyasına uyğunlaşdırılması

B.xarici maliyyә mühiti amillәrinin tәdqiqi

C. әsas strateji maliyyә qәrarlarının qәbul edilmәsi

D.maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasına nәzarәtin tәşkili

E.müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin güclü vә zәif tәrәfinin qiymәtlәndirilmәsi315.әssisәnin maliyyә strategiyasının reallaşdırılmasının idarә edilmәsi prosesinin mәrhәlәlәrinin sayı

A.))5


B.2

C.4


D.3

E. 6


316. Strategiya sözünün mәnası

A.))Sәrkәrdә mәharәti

B.strateji idarәetmә

C. rәqabәt qabiliyyәti

D.idarәetmә bacarığı

E.planlaşdırma

Yüklə 2,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə