Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәriYüklə 0,88 Mb.
səhifə1/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
#53856
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Biznesin planlaşdırılması” fənnindən testlər.


 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri

 1. geniş tәkrar istehsalın maliyyә tәminatı vә bütövlükdә iqtisadiyyatın inkişafının maliyyә tәnzimlәnmәsi

 2. sosial vә dövlәt tәlәbatlarının ödәnilmәsi

 3. rәqabәtin vә inhisarçılığın inkişafı

 4. düzgün variant yoxdur

 5. kapital qoyuluşu vә iqtisadiyyatın lәngimәsi
 1. Ölkәnin maliyyә sistemi hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

 1. әsas vә tәminedici elementlәr

 2. mәrkәzlәşdirilmiş vә tәminedici elementlәr

 3. aktiv vә passiv elementlәr

 4. düzgün variant yoxdur

 5. aktiv vә tәminedici elementlәr
 1. Müәssisәnin maliyyә-iqtisadi vәziyyәtinin tәhlilinin tamamlayıcı mәrhәlәsi nәdir?

 1. tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsidir

 2. şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir

 3. satışın maksimumlaşdırılması

 4. bütün variantlar doğrudur

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Müәssisә maliyyәsinin tәşkili hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. maliyyә fәaliyyәti sahәsindә müstәqillik

 3. maliyyә fәaliyyәtinin nәticәsinә görә mәsuliyyәt

 4. özünümaliyyәlәşdirmә

 5. müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfatfәaliyyәtinә nәzarәt
 1. Prezident Fәrmanında qarşıya qoyulmuş әsas prioritet vәzifәlәrinә hansı aid deyil?

 1. elmi-texnikitәrәqqinin zәiflәnmәsi

 2. ölkә iqtisadiyyatının vә onun ayrı-ayrı regionlarının inkişafı üçün әlverişli şәraitin yaradılması

 3. rәqabәtqabiliyyәtli mal vә xidmәtlәrin tәşkili

 4. xarici vә daxili investisiyaların prioritet sahәlәrә yönәldilmәsinin sürәtlәndirilmәsi

 5. ölkәyә müasir texnologiyaların gәtirilmәsi
 1. Planlaşdırma sisteminin ehtimal variantlarına aiddir:

 1. Hamısı

 2. Sәrt öhdәliklәr sisteminәәsaslanan planlaşdırma.

 3. Tәsadüfi şәraitә uyğunlaşan planlaşdırma

 4. Şәxsi mәsuliyyәt altında planlaşdırma.

 5. Heç biri
 1. Reaktiv planlaşdırma:

 1. (keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.

 2. keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraiti

 3. kifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.

 4. heç biri

 5. iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır
 1. İnaktiv planlaşdırma:

 1. (keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar

 2. әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.

 3. keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraitikifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.

 4. heç biri

 5. iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır
 1. Preaktiv planlaşdırma:

 1. әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.

 2. (keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar

 3. keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraiti kifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.

 4. heç biri

 5. iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır
 1. İnteraktiv planlaşdırma:

 1. iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır

 2. (keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar

 3. әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.

 4. keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraitikifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.

 5. heç biri
 1. Reaktiv planlaşdırmanın nöqsan cәhәtlәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. planlaşdırma bu günün obyektiv şәraiti vә gәlәcәk dәyişikliklәri kifayәt qәdәr nәzәrә alınmadan aparılır;

 3. reaktiv planlaşdırma müәssisәlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin effektivliyini aşağı salır.

 4. Ona sistem kimi baxılmır, yalnız sadә vahid elementlәrin mәcmusu kimi baxılır;

 5. reaktiv planlaşdırma әsasәn yalnız ali rәhbәrin funksiyasıdır;
 1. Preaktiv planlaşdırmanın nöqsan cәhәtlәrinә aid deyil:

 1. planlaşdırma bu günün obyektiv şәraiti vә gәlәcәk dәyişikliklәri kifayәt qәdәr nәzәrә alınmadan aparılır

 2. qazanılmış tәcrübәdәn zәif istifadә olunması;

 3. müәssisәnin gündәlik ehtiyaclarına kifayәt qәdәr diqqәt yetirilmәmәsi;

 4. futurologiya vә tәdqiqatın yeni metodlarına hәddindәn ziyadә meyil göstәrmәsi.

 5. Hamısı
 1. Planlar sisteminin kompleks elementlәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. Strateji planın davamı kimi tәrtib edilәn ümüumfirma planıdır. O, firmanın inkişafının başlıca vәzifәsini müәyyәnlәşdirir vә onun әsasında inkişaf planı tәrtib edilir.

 3. Operativ plan. Bu firmanın vә onun bölmәlәrinin cari fәaliyyәt planıdır.

 4. Planlarla yanaşı planlaşdırma prosesinin nәticәsi kimi proqram vә layihәlәr tәrtib olunur

 5. Strateji plan, bu firmanın baş planı adlanır.
 1. Planlaşdırmanın әsas mәrhәlәlәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. Daxili vә xarici mühitin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi

 3. Planın reallaşdırılması

 4. Nәticәlәrә nәzarәt

 5. Strateji mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi
 1. Restrukturizasiya sözünün mәnası nә demәkdir?

 1. yenidәn qurulma

 2. yenidәn planın qurulması

 3. idarәetmәnin dәyişmәsi

 4. yenidәn bölgü

 5. әmәk haqqının bölüşdürülmәsi
 1. әssisәnin mülkiyyәtinin strukturunun dәyişmәsi nәyin növlәrindәn biridir?

 1. korporativ restrukturizasiya

 2. marketinq

 3. kontrollinq

 4. düzgün variant yoxdur

 5. reinjirinq
 1. Restruktirizasiyadan fәrqli olan reinjinirinq nә demәkdir?

 1. müәssisәnin fәaliyyәtinin radikal şәkildә sıçrayışla yaxşılaşdırılması üçün biznes proseslәrinin köklü şәkildәyenidәn qurulması

 2. düzgün variant yoxdur

 3. tәsәrrüfat tәşkilatının strukrunun radikal şәkildә dәyişdirilmәsi

 4. müәssisәnin kompleks şәkildә dәyişdirilmәsi

 5. idarәetmәnin dәyişmәsi
 1. Biznesin restrukturizasiyasında kim maraqlıdır?

 1. bazara adaptasiya olunmuş vә maliyyә iqtisadi vәziyyәti pis olan bütün müәssisәlәr

 2. bazara adaptasiya olunmuş vә onun tәlәblәrinә hәlә uyğunlaşmamış

 3. inkişaf etmiş müәssisәlәr

 4. düzgün variant yoxdur

 5. vәziyyәti yaxşı olan müәssisәlәr
 1. Restrukturizasiya nә zaman müsbәt nәticә verir?

 1. kapitalın artımı tәmin edilәndә

 2. kapitalın azalması zamanı

 3. kapitalın dәyişmәmәsi zamanı

 4. heç bir cavab düzgün deyil

 5. kapitalın olmadığı zaman
 1. Restruktirizasiya zamanı müәssisәlәrin inteqrasiyası necә hәyata keçirilir?

 1. Bir-birilәәlaqәli istehsalların vә bir-birilәәlaqәsi olmayan istehsalların birlәşmәsi әsasında

 2. yalnız bir-birilәәlaqәsi olmayan istehsalların birlәşmәsi әsasında

 3. bütün cavablar düzgündür

 4. heç bir variant düzgün deyil

 5. bir-birilәәlaqәli istehsalların birlәşmәmәsi әsasında
 1. Ölkәdә yerli müәssisәlәrin restrukturizasiyasını şәrtlәndirәn amillәrdәn biri

 1. qiymәt amili

 2. insan amili

 3. idarәetmә amili

 4. siyasi amil

 5. modernlәşmә amili
 1. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı düzdür?

 1. hamısı

 2. Planlaşdırmanın hәr iki mәnası öz aralarında sıx әlaqәlidir

 3. Planlaşdırma firmanın daxili fәaliyyәtindә baş verәn hәrәkәtlәrә nәzarәt etmәyә imkan yaradır

 4. Planlaşdırma sahibkarlıq fәaliyyәtinin mühüm tәrkib hissәsidir

 5. Ümumiqtisadi baxımdan planlaşdırma qiymәti vә bazarı әvәz edәn mexanizmdir
 1. Korporasiyanın direktorlar şurası seçilmәsi necә hәyata keçirilir?

 1. hәr il sәhmdarlar tәrәfindәn seçilir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. 5 ildәn bir sәhmdarlar tәrәfindәn seçilir

 4. 3 ildәn bir dövlәt tәrәfindәn seçilir

 5. hәr il dövlәt tәrәfindәn seçilir
 1. Sәhm hansı hüququ verir?

 1. divident alma hüququ

 2. qәrarların verilmәsi hüququ

 3. nәzarәt etmә hüququ

 4. icraetmә hüququ

 5. mәlumat alma hüququ
 1. Sәhmdarlar öhdәliklәrә görә necә mәsuliyyәt daşıyırlar?

 1. qoyduğu vәsaitlә

 2. bütün әmlakı ilә

 3. әmlakın beşdә biri ilә

 4. әmlakın yarısı ilә

 5. bütün vәsaitlәriilә
 1. Sәhmdar cәmiyyәtinin iştirakçılarının әsas öhdәliyi nәdir?

 1. sәrmayә qoymaq

 2. cәmiyyәtin işlәrini idarә etmәk

 3. qәrar qәbul etmәk

 4. idarә heyәtindә iştirak etmәk

 5. nizamnamәni imzalamaq
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn Qandanı sistemi ni nә tәşkil edir?

 1. pul vәsaitlәri, kapital vә qiymәtli kağızlar

 2. banklar

 3. düzgün variant yoxdur

 4. qeyri-materialaktivlәr

 5. әsas fondlar
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin rolu adәtәn neçә istiqamәtdәn ibarәtdir?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. düzgün variant yoxdur

 5. 5
 1. Maliyyә planlaşdırılması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. düzgün variant yoxdur

 5. 5
 1. Maliyyә planlaşdırılmasının vәzifәsinә hansı aid deyil?

 1. öz daxili tәlәbatını ödәmәk vә xarici agentlәr qarşısında öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün müәssisәninpotensial imkanlarının aşkara çıxartmaqdır

 2. qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrin reallaşdırılması

 3. müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi

 4. müәssisәnin müxtәlif bölmәlәrinin qarşılıqlı hәrәkәtinin reallaşdırılması

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn qiymәt siyasәti nәyi müәyyәn edir?

 1. mәhsulun qiymәtinin müәyyәn edilmәsi

 2. müәssisәnin istehsal edәcәyi mәhsulların müәyyәn edilmәsi

 3. müәssisәnin üzlәşә bilәcәyi kәnar tәsirlәri vә ya imkanları tam tәfsilatı ilә tәyin edilmәsi

 4. fәaliyyәt mәqsәdinin vә bu mәqsәdә nail olmaq üçün marketinqin istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsidir

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Qrupun formalaşmasının birinci mәrhәlәsinә aiddir:

 1. qrup yenicә yaradılır, onun üzvlәrinin qarşılıqlı şәkildә tanışlığı baş verir.

 2. mәrhәlәdә işçilәrin qavrama qabiliyyәti vә fәallığı eyni yüksәk sәviyyәyә çatır, tabelikdә olanlar öz rәhbәrlәrini yaxşı başa düşürlәr vә inzibati tәzyiq olmadan öz öhdәliklәrini yerinә yetirirlәr.

 3. Rәhbәr işçilәri müşahidә etmәli vәonların arasından әn nüfuzlu vә avtoritetli olanını seçmәli, onları öz tәrәfinә keçirmәli vә qrupda düzgün yerlәşdirmәlidir

 4. qrup üzvlәrinin qarşılıqlı tanışlığı vә öyrәnilmәsi başa çatır. İnsanların maraq vә meyllәrinә uyğun olaraq birbirilәrilәdostcasına yaxınlaşması baş verir

 5. hamısı bu mәrhәlәdә qrup dağılır
 1. Qrupun formalaşmasının üçüncü mәrhәlәsinә aiddir:

 1. mәrhәlәdә işçilәrin qavrama qabiliyyәti vә fәallığı eyni yüksәk sәviyyәyә çatır, tabelikdә olanlar öz rәhbәrlәrini yaxşı başa düşürlәr vә inzibati tәzyiq olmadan öz öhdәliklәrini yerinә yetirirlәr.
 1. qrup yenicә yaradılır, onun üzvlәrinin qarşılıqlı şәkildә tanışlığı baş verir. Rәhbәr işçilәri müşahidә etmәli vәonların arasından әn nüfuzlu vә avtoritetli olanını seçmәli, onları öz tәrәfinә keçirmәli vә qrupda düzgün yerlәşdirmәlidir

 2. qrup üzvlәrinin qarşılıqlı tanışlığı vә öyrәnilmәsi başa çatır. İnsanların maraq vә meyllәrinә uyğun olaraq birbirilәrilәdostcasına yaxınlaşması baş verir

 3. hamısı

 4. bu mәrhәlәdә qrup dağılır
 1. Heyәtin seçilmәsinә hansı işlәrin görülmәsi vacibdir:

 1. hamısı

 2. tәlәbatların qiymәtlәndirilmәsi vә heyәtin seçilmәsi meyarlarının müәyyәn edilmәsi;

 3. kadrların öyrәdilmәsi

 4. kadrların seçilmәsi vә işә qәbulu

 5. kadrlara rәhbәrlik
 1. Sәhmdar cәmiyyәti әsasәn idarәetmәnin neçә pillәli strukturu geniş yayılmışdır?

 1. sәhmdarların ümumi yığıncağı

 2. inzibatçı heyәti

 3. direktorlar şurası

 4. auditorların yığıncağı komitәsi

 5. idarә heyәti
 1. Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt dedikdә nә başa düşülür?

 1. Bir vәya birneçә şәxs tәrәfindәn tәsis edilәn, nizamnamә kapitalı ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara bölünәn cәmiyyәtdir.
 1. Başqa bir şirkәtin sәhmdar nәzarәt paketinә sahib olan şirkәt

 2. Fiziki vә hüquqi şәxslәrin birgә fәaliyyәt göstәrmәk üçün üzvlüyә әsaslanan könüllü birlik.

 3. Nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüş cәmiyyәtdir.

 4. Fiziki şәxslәrin gәlir әldә etmәk mәqsәdilә göstәrilәn sahibkarlıq fәaliyyәtinin bir növüdür.
 1. Planlaşdırılan tәkamül prinsiplәri: nәyi nәzәrdә tutur:

 1. müәyyәn dәrәcәdә yuxarıda adları çәkilәn yanaşmaların üstünlüklәrindәn istifadә etmәyә, hәmçinin, kontrollinqin tәtbiq edilmәsi prosesinә qarşı müqavimәti azaltmağa imkan verir köhnә idarәetmә sisteminin intensiv vә qәti dәyişdirilmәsi demәkdir

 2. köhnә idarәetmә strukturunda qarşıya qoyulmuş mәqsәdә yavaş irәlilәmә ilә kiçik dәyişikliklәrin edilmәsini nәzәrdә tutur.

 3. bütün variantlar

 4. müәssisәnin uzunmüddәtli mәqsәdlәrinin işlәnib hazırlanması zamanı yuxarı menecerlәrlә әmәkdaşlıqmünasibәtlәri qaydaya düşür;
 1. Planlaşdırmaya aiddir:

 1. hamısı

 2. bazis planlarının işlәnib-hazırlanması zamanı informasiya dәstәyi (satış, istehsal, investisiya, alış);

 3. planlaşdırma prosesinin ayrı-ayrı addımları üçün informasiya vә zamana tәlәbatının müәyyәn edilmәsi;

 4. planlaşdırma sisteminin strukturunun formalaşması vә tәkmillәşdirilmәsi;

 5. informasiya mübadilәsi prosesinin koordinasiyası;
 1. Planlaşdırmaya aid deyil

 1. bazis planlarının işlәnibhazırlanmasızamanı informasiya dәstәyi (satış, istehsal, investisiya, alış);

 2. informasiyaların toplanması vә işlәnmәsi;

 3. planlaşdırma prosesinin ayrı-ayrıaddımları üçün informasiya vә zamana tәlәbatının müәyyәn edilmәsi;

 4. planlaşdırma sisteminin strukturunun formalaşması vә tәkmillәşdirilmәsi;

 5. informasiya mübadilәsi prosesinin koordinasiyası;
 1. Nәzarәt vә tәnzimlәmәyә aiddir:

 1. hamısı

 2. zaman vә mәna nöqteyi-nәzәrindәn tәnzimlәnәn ölçülәrin müәyyәn edilmәsi;

 3. ölçülәrin yol verilәn kәnarlaşma sәnәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;

 4. mәqsәdә nailolma sәviyyәlәrinin ölçülmәsi, qiymәtlәndirilmәsi üçün plan vә faktiki ölçülәrin müqayisәedilmәsi;

 5. kәnarlaşmaların analizi, planın faktdan kәnarlaşma sәbәblәrinin izahı vә kәnarlaşmaların azaldılması üçün tәkliflәrin hazırlanması.
 1. İstehsal planına әsasәn sәhmdar cәmiyyәtlәri nәyә әsaslanır:

 1. payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, hüquqi şәxs olan, idarә olunması muzdla işlәyәn peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır

 2. payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, hüquqi şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn qeyri peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır

 3. payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, fiziki şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır

 4. düzgün variant yoxdur

 5. payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, fiziki şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn qeyri peşәkar menecerlәrtәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır
 1. İstehsal planına әsasәn fәrdi istehsalın xüsusiyyәtlәri:

 1. texnoloji ixisaslaşma üzrә iş yerlәrinin tәşkili

 2. bitmәmiş istehsalın çox olması

 3. istehsalın tәşkil müddәtinin böyük olması

 4. bütün variantlar düzgündür

 5. canlı әmәk xәrclәrinin nisbәtәn çox olması
 1. İstehsal planına әsasәn seriyalı istehsalın xüsusiyyәtlәri:

 1. istehsal tsiklinin müddәtinin qisa olması

 2. әhәmiyyәtli miqdarda hazırlanan geniş çeşiddә tәkrarlanan mәhsulun daim olması

 3. seriyalarla hazırlanan mәhsulun dövriliyi

 4. bütün variantlar düzgündür

 5. buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin avtomatlaşdırılması
 1. İstehsal planına әsasәn kütlәvi istehsalın xüsusiyyәtlәri:

 1. kompleks mexanikilәşdirilmiş ,avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslәrin yüksәk faiz tәşkil etmәsi

 2. iş yerlәrinin ixtisaslaşması

 3. xüsusi vә ixtisaslaşmış avadanlıq vә xüsusi çәkiyә malik olması

 4. bütün variantlar düzgündü

 5. müәsisәnin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemınin tәtbiqi
 1. İstehsal amillәrinә hansı aiddir?

 1. torpaq

 2. bütün variantlar doğrudur

 3. kapital

 4. әmәk

 5. sahibkarlıq qabiliyyәti
 1. Biznes planın ikici bölmәsindә hansı mәsәlәlәr yer alır:

 1. sahibkarlıq subyekti haqqında qısa mәlumat;

 2. hamısı

 3. istehsalın tәşkili vә idarә edilmәsi prinsiplәri;

 4. hәyata keçirilәcәk biznesin әsas mәqsәdi;

 5. maliyyәlәşmә mәnbәlәri, hәcmi vә tәyinatı;
 1. Texniki risklәrә aiddir:

 1. Avadanlıqların köhnәlmәsi

 2. hamısı

 3. Texnologiyaların yeniliyi

 4. Xammalın keyfiyyәtinin qeyri-stabilliyi

 5. Avadanlıqların etibarlılığının azlığı
 1. Xüsusi iqtisadi zonalar dedikdә nә başa düşülür?

 1. müstәqil şirkәtlәrin koordinasiya olunmuş sahibkar fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdli olan müvәqqәti ittifaqıdır

 2. öz mahiyyәtinә görә xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı әsasında formalaşmış әrazi-tәsәrrüfat kompleksidir

 3. mәnfәәt almaq mәqsәdilә kapitalı birlәşdirmәk yolu ilә tәsәrrüfat kompleksidir

 4. digәr şirkәtlәrin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk vә onları idarә etmәk mәqsәdilә formalaşmış әrazi-tәsәrrüfat kompleksidir

 5. öz mahiyyәtinә görә daxili iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı әsasında formalaşmış әrazi-tәsәrrüfat kompleksidir
 1. Yol verilәn risk nәdir ?

 1. tәkcә mәnfәәtin itkisi ilә yox, hәm dә nәzәrdә tutulan qazancın әldә edilә bilmәmәsi

 2. tәkcә mәnfәәtin itkisi ilә yox, hәm dә nәzәrdә tutulan qazancın әldә edilә bilmәmәsi

 3. düzgün variant yoxdur

 4. ayrı-ayrıregionlarda baş verәn risklәr

 5. fәrd üçün birbaşa zәrәr

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə