Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәriYüklə 0,88 Mb.
səhifə2/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Qeyri-sistematikrisk nә ilә bağlıdır ?

 1. biznes fәaliyyәtinin spesifikliyi vә mürәkkәbliyi, habelә mәnsub olduğu sahәnin mürәkkbliyi ilә

 2. düzgün variant yoxdur

 3. ayrı-ayrıregionlarda iqtisadi situasiya ilә

 4. fәrd üçün birbaşa zәrәr ilә

 5. әmlakın itirilmәsi ilә
 1. 1960-cı illәrdә amerikan psixoloqu E.Qizeli menecerlәr qrupunu tәdqiq edәrәk hansı nәticәyә gәlmişdir?

 1. intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasındakı nisbәt әyrixәttli xarakter daşıyır

 2. düzgün variant yoxdur

 3. intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasında heç bir nisbәt yoxdur

 4. intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasındakı nisbәt düzxәtli xarakter daşıyır

 5. intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasındakı nisbәt paralel xarakter daşıyır
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı kadrlar şöbәsinin müdiri nә üzrә cavabdehdir?

 1. işçilәrin işә götürülmәsi vә kadrlarin ixtisasinin artirilmasi üzrә

 2. aktivlәrin mövcud olması üzrә

 3. mәhsul vә xidmәtlәrin istehsal prosesi üzrә

 4. düzgün variant yoxdur

 5. kapital qoyuluşu üzrә
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı texniki direktor nә üzrә mәsuliyyәt daşıyır?

 1. mәhsul vә xidmәtlәrin istehsal prosesi üzrә

 2. kapital qoyuluşu üzrә

 3. aktivlәrin mövcud olması üzrә

 4. düzgün variant yoxdur

 5. әmtәә vә xidmәtlәrin satışı üzrә
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı maliyyәçilәr nәyә cavabdehdirlәr?

 1. mühasibat uçotu, aktivlәrin mövcud olmasi vә kapital qoyuluşu üzrә

 2. tabelikdә olanların işә gecikmәmәsi üzrә

 3. satışın tәşkili üzrә

 4. düzgün variant yoxdur

 5. әmtәә vә xidmәtlәr üçün alıcıları tapmaq üzrә
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı marketinq şöbәsinin rәhbәrlәri nә ilә mәşğul olmalıdır?

 1. satişi tәşkil edir, istehsal olunmuş әmtәә vә xidmәtlәr üçün alicilar tapir

 2. işçilәri işә qәbul edir

 3. mühasibat uçotu aparır

 4. düzgün variant yoxdur

 5. testlәşmә vә anketlәşmә aparır
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin öhdәliklәri hansılardır?

 1. işçilәrin fәaliyyәtin nәzarәtdәn keçirir vә istiqamәtlәdirir

 2. yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işini koordinasiya etmәk

 3. orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işini koordinasiya etmәk

 4. ümumi strategiyanı müәyyәn etmәk

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Menecerlәrә әsasәn istehsal sahәsi dedikdә nә başa düşülür?

 1. müәssisәdә konkret mәsәlәnin,tapşırığın yerinә yetirilmәsinә mәsuliyyәt daşıyan formal bir qrup

 2. müәssisәdә konkret mәsәlәnin hәlli üçün yaradılan qeyri-formal qrup

 3. hәr hansı bir mәsuliyyәt daşımayan işçi qrup

 4. müәssisәdәn kәnar fәaliyyәt göstәrәn qeyri-formal qrup

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Mencerin fikrinәәsasәn kontrolinq nәdir?

 1. müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsiz monitorinqi

 2. müәssisәnin fәaliyyәtinin nәzarәtsizliyi

 3. müәssisәnin fasilәsiz marketinq fәaliyyәti

 4. düzgün variant yoxdur

 5. müәssisәnin likvidasiyası
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prinsiplәrinә hansı aiddir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. metodoloji prinsiplәr

 3. әmәliyyat prinsiplәri

 4. bütün variantlar sәhvdir

 5. metodiki prinsiplәr
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn әmәliyyat prinsiplәri dedikdә nә başa düşülür?

 1. informasiya-hesablamanöqteyi-

 2. düzgün variant yoxdur

 3. layihәlәrin iqtisadi vә maliyyә cәlbediciliyi ilә birbaşa bağlı olan prinsiplәr

 4. nәzәrindәnlayihәninsәmәrәliliyininqiymәtlәndirilmәsiprosesiniyüngüllәşdirәnprinsiplәr

 5. işin konseptual tәrәfinә aid edilәn ümumi prinsiplәr

 6. layihә ilә, onun spesifik xüsusiyyәti ilә layihәlәrin iqtisadi cәlbediciliyi
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn büdcә sәmәrәliliyi göstәricilәrindә nә әks etdirilir?

 1. respublika vә yerli büdcәlәr üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәri

 2. düzgün variant yoxdur

 3. xarici şirkәtlәrin büdcәlәri üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәri

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. transmilli korporasiyaların büdcәlәri üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәri
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn biznes-planın reallaşdırılması mәrhәlәsinә hansı aiddir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. texnologiyaların әldә edilmәsi vә ötürülmәsi

 3. istehsalqabağı marketinq

 4. biznes layihәni reallaşdıran komandanın formalaşması

 5. biznes layihәnin maliyyә tәlәblәrinә uyğun olaraq maliyyәlәşdirilmәsi üçün hazırlıq
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn qeyrimәqbul reklam dedikdә nә başa düşülür?

 1. haqsız, qeyri-dәqiq,qeyri-etikreklamdır

 2. düzgün variant yoxdur

 3. şirkәtin xüsusi yaratmaq mәqsәdi daşıyan reklam

 4. son mәqsәdi gәlir әldә etmәkdәn ibarәt olan reklam

 5. xatırladıcı reklam
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn biznesplanın yerinә yetirilmәsindә nәyin müntәzәm aparılması vacibdir?

 1. monitorinqin

 2. rekonstruksiyanı

 3. marketinqin

 4. düzgün variant yoxdur

 5. modernizasiyanı
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn nәticәlәr üzrә idarәetmә zamanı firma vә şirkәtlәrin imkanlarından necә istifadә olunmalıdır?

 1. elә istifadә olunmalıdır ki, fәaliyyәt planı strateji sәviyyәdәn iş vaxtının fәrdi istifadә planınadәk irәlilәsin

 2. dar çәrçivәdә istifadә edilsinlәr

 3. elә istifadә olunmalıdır ki, fәaliyyәt planı strateji sәviyyәdәn iş vaxtının fәrdi istifadә planından kәnaraçıxmasın

 4. bütün cavablar düzgündür

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Bunlardan hansını idarәetmәnin әsas meyarlarına aid etmәk olar?

 1. yaradıcı yanaşma, planların yerinә yetirilmәsinin vacibliyi vә әzm nәticәlәr üzrә

 2. istehsalın tәşkili üzrә

 3. sәhimdar cәmiyyәtlәri, koperativlәr.

 4. heç bir variant düz deyil

 5. mәhdud mәhsuliyyәtli cәmiyyәtlәr
 1. Biznesin idarә edilmәsinә sistemli-mәqsәdli yanaşmaya әsasәn nәticәlәr üzrә idarәetmәnin әsas cәhәtlәrindәn birinә hansını aid etmәk olar?

 1. planlaşdırılmış vә ya gözlәnilәn nәticәlәrlә yanaşı tәsadüfi hallara diqqәtli yanaşma

 2. düzgün variant yoxdur

 3. yalnız tәsadüfi hallara diqqәtli yanaşma

 4. yalnız planlaşdırılmış hallara diqqәtli yanaşma

 5. yalnız subyektiv qәrarların qәbulunu
 1. Biznes-plana әsasәn investisiya maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә hansı aiddir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu

 3. sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar

 4. investisiya resursları kimi istifadә oluna bilәcәk pul vәsaitlәridir

 5. daşınar vә daşınmaz әmlak
 1. Biznes-plana әsasәn pul (pool) birlәşmә forması nә ilә fәrqlәnir?

 1. bütün iştirakçıların gәlirlәri ümumi fonda daxil olur

 2. düzgün variant yoxdur

 3. ikiqat vergiqoyma ilә

 4. hazır mәhsul istehsalının texnoloji proseslәrinin ardıcıllığı ilә

 5. eyni növ mәmulat istehsal edilmәsi ilә
 1. Biznes-plana әsasәn qarışıq maliyyәlәşdirmә zamanı nәyә nәzarәt etmәk lazımdır?

 1. sәhmdar cәmiyyәtinә mәxsus paya

 2. düzgün variant yoxdur

 3. dövriyyә vәsaitlәrinә

 4. bütün variantlar doğrudur

 5. әsas fondlara
 1. Kapital qoyuluşunun planlaşdırılması prinsiplәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. planlaşdırmanın fasilәsizliyi;

 3. planlaşdırmanın stabilliyi;

 4. kapital qoyuluşunun hәcminin maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri ilә balanslaşdırılması;

 5. planın konkret vә әsaslandırılmış olması;
 1. Marketinq planının tәrtib elementlәrindәn biri:

 1. marketinq strategiyasının işlәnilmәsidir

 2. işçilәrin sayının hesablanmasıdır

 3. әmәk haqqının tәrtib edilmәsidir

 4. әmәk vә әmәk predmetlәri

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Sinxromarketinq nә zaman tәtbiq edilir?

 1. tәrәddüd edәn tәlәbi sabitlәşdirmәyә ehtiyac duyulan zaman

 2. potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda

 3. potensial alıcıların tәklif olunan әmtәәyә laqeyd münasibәt bәslәdikdә

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman
 1. Marketinq planına әsasәn planlaşdırmanın prinsipinә hansı aiddir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. fasilәsizlik

 3. çeviklik

 4. dәqiqlik

 5. vәhdәtlik
 1. Marketinq planına әsasәn istehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda tknәyi göstәrir?

 1. әmәliyyat üzrә tam vaxt norması

 2. texnoloji prosesin әmәliyyatlarının sayı

 3. sutkada iş növbәlәrinin sayı

 4. iş növbәsinin uzunluğu

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Marketinq planına әsasәn Public Relations tәdbirlәri dedikdә nә başa düşülür?

 1. reklamverәntәşkilatlacxәmiyyәtingeniş tәbәqәlәriarasında әlverişli әlaqәlәrinqurulmasınayönәldilmiş komplekstәdbirlәr

 2. malın hәyat tsiklinin yüksәlişinә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәr

 3. yalnız görmә ilә mәnimsәnilmәyә arxalanan reklam

 4. düzgün variant yoxdur

 5. işçilәrdә öz müәssisәlәrinә inamı güclәndirmәyә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәr
 1. Marketinq planına әsasәn hansı reklam vasitәsi dövri mәtbuatda dәrc edilmiş müxtәlif reklam materiallarını özündә әks etdirir?

 1. mәtbuatdakı reklam

 2. düzgün variant yoxdur

 3. radio vә telereklam

 4. reklam suvenirlәri

 5. audiovizual reklam
 1. Marketinq planına әsasәn hansı reklam növünün mәqsәdi şirkәtin xüsusi imicini yaratmaq vә ya yaxşılaşdırmaq mәqsәdi güdәn reklamdır?

 1. korporativ reklam

 2. qeyri-etikreklam

 3. kontrreklam

 4. düzgün variant yoxdur

 5. mәlumatlandırıcı reklam
 1. Marketinq planına әsasәn tәk-tәk istehsalda tәqvim-plan hesablamalara nә daxildir?

 1. mәmulatların hazırlanmasının uzunluğunun hesablanması vә ayrı-ayrı sifarişlәr üzrә dövri qrafiklәrin qurulması

 2. istehsal meydançaları vә avadanlıqların yüklәnmәsinin yoxlama mәqsәdilә hesablanması

 3. sexlәrin işindә tәqvim qabaqlamalarının müәyyәn edilmәsi

 4. düzgün variant yoxdur

 5. istehsala qәbul olunmuş sifarişlәrin yerinә yetirilmәsinin toplu qabaqlamalarının dәqiqlәşdirilmәsi
 1. İstehsal gücü hansı amillәrdәn asılıdır:

 1. hamısı

 2. xammal vә materialların keyfiyyәti;

 3. avadanlığın keyfiyyәt tәrkibi. Fiziki vә mәnәvi aşınmanın sәviyyәsi;

 4. avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı;

 5. texnika vә texnologiyanın mütәrәqqilik dәrәcәsi;
 1. İstehsal güclәrini hesablamasında ilkin mәlumatlar hansıdır:

 1. hamısı

 2. istehsal proqramının әmәktutumu;

 3. maşınların sayı;

 4. bir dәzgahın plan iş vaxtı fondu;

 5. avadanlığın mәhsuldarlığı;
 1. Sifarişin yerinә yetirilmәsinin әsas mәrhәlәlәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq

 3. sifarişin rәsmilәşdirilmәsi;

 4. heç biri

 5. sifarişin yerinә yetirilmәsi.
 1. Seriyalı istehsalda tәqvim-plan normativlәrinin hesablanması özünә aşağıdakıları daxil edir:

 1. hamısı

 2. istehsal sahәlәrinin işinin tәqvim-plan qrafiklәrinin qurulması;

 3. detal partiyalarının normativ ölçüsünün vә onların istehsalı dövriliyinin müәyyәn edilmәsi;

 4. mәmulatların istehsal partiyalarının ölçüsünün müәyyәnlәşdirilmәsi;

 5. detallar partiyasının emalının istehsal dövrünün davamiyyәt müddәtinin vә tәqvim-planqabaqlamalarınınmüәyyәn edilmәsi;
 1. İstehsalın hәlli zamanı hansı xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmalıdır:

 1. hamısı

 2. müxtәlif rüb vә aylarda müxtәlif mәmulatların buraxılışı üzrә tapşırıqların bölüşdürülmәsi zamanı buraxılışın plan müddәtlәrini, habelә yeni mәhsul növlәrinin istehsalına hazırlıq vaxtını nәzәrә almaq lazımdır

 3. mәcmu halda avadanlıq vә heyәtin tam vә dәst halında yüklәnmәsini tәmin edәrәk, әmәk tutumluluğu strukturu üzrә bir-birilәrini tamamlayan mәhsul növlәrinin paralel hazırlanmasını nәzәrdә tutmaq lazımdır;

 4. mümkün olduqca eyni vaxta hazırlanan mәmulatların nomenklaturunu ixtisar etmәk vә bununla da istehsalda hәddәn çox yenidәn sazlamaları azaltmaq, eyni vaxta emal prosesindә olan detalların rәngarәngliyini ixtisar etmәk lazımdır;

 5. planlaşdırılan buraxılış hәcmi (aylar üzrә iş günlәri sayının nәzәrә alınması ilә) әmәk mәhsuldarlığı dinamikasının artmasını әks etdirәrәk tәdricәn böyümәlidir;
 1. İstehsal sahәlәrinin tәqvim-plan qrafiklәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. mәmulatların ciddi dövri buraxılışının yer almadığı seriyalı istehsal üzrә detalların yığıma ötürülmәsinin vә onarın ilk әmәliyyata buraxılışının tәqvim plan-qrafikidir.

 3. bir iş yerindә yerinә yetirilәn detalәmәliyyatların sayı az olduqda (5-6 detalәmәliyyat) mәmulatların fasilәsiz yığılması üçün detalları partiyalarla emal edәn istehsal sahәlәri üçün әmәliyyatlar üzrә standart planqrafik;

 4. dәyişәn-axın xәtlәri işinin detalların emala dövri olaraq buraxılmasını reqla

 5. fasilәsiz vә ya hazır mәmulatların ciddi dövri yığılması üzrә vә hәr bir iş yerinә altıdan çox detalәmәliyyatın tәhkim edilmәsi şәrtilә dövri olaraq tәkrarlanan detallar partiyasının standart buraxılış planqrafiki;
 1. Seriyalı istehsalın tәşkilinin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. bir neçә tәhkim olunmuş әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün iş yerlәrinin ixtisaslaşması;

 3. istehsal tsiklinin müddәtinin qısa olması;

 4. seriyalarla hazırlanan mәmulatın dövrliyi;

 5. әhәmiyyәtli miqdarda hazırlanan geniş çeşiddә tәkrarlanan mәhsulun daimi olması;
 1. Kütlәvi istehsalın tәşkilinә xas olan xüsusiyyәtlәrә aiddir:

 1. hamısı

 2. kompleks mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış texnolojı proseslәrin yüksәk faiz tәşkil etmәsi;

 3. iş yerlәrinin ixtisaslaşması;

 4. böyük miqdara az nomenklaturada mәmulatın ciddi şәkilda müәyyәn edilәn

 5. xüsusi vә xtisaslaşmış avadanlıq vә texnolojı silahlanmanın böyük xüsusi çәkiyә malik olması;
 1. İstehsal gücünün amillәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. xammal vә materialların keyfiyyәti;

 3. avadanlığın keyfiyyәt tәrkibi. Fiziki vә mәnәvi aşınmanın sәviyyәsi;

 4. avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı

 5. texnika vә texnologiyanın mütәrәqqilik dәrәcәsi;
 1. Müasir şәraitdә istehsalın hansı formaları var:

 1. hamısı

 2. istehsal prosesinin vә idarәetmәnin avtomatlaşdırılması

 3. tәmәrküzlәşmә

 4. ixtisaslaşdırma

 5. kompleks mexaniklәşmә
 1. İstehsalın tәşkili tipinә bir sıra amillәr tәsir edir:

 1. hamısı

 2. davamlılığı

 3. istehsalın miqyası,

 4. ixtisaslaşma sәviyyәsi

 5. buraxılan mәhsulun mürәkkәbliyi
 1. Marketinq planı nәdir ?

 1. gәlәcәkdә bazarda baş verә bilәcәk dәyişikliklәrin proqnozlaşdırılmasını nәzәrә alaraq marketinqfәaliyyәtinin, aktivlәrin vә ehtiyatlarin müәyyәn müddәt әrzindә idarә edilmәsini әks etdirәn sәnәddir

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. müәssisәdә investisiya axınını әks etdirәn sәnәddir

 4. valyuta istiqamәtini әks etdirәn sәnәddir

 5. gәlәcәkdә istehsal edilә bilәn mәhsulların proqnozlaşdırılmasını nәzәrә alan sәnәddir
 1. Konversiya marketinqinin әsas әmәliyyatı nәdәn ibarәtdir?

 1. reklam işi vә әmtәәnin hәrәkәt planı

 2. düzgün variant yoxdur

 3. qiymәtqoyma

 4. bütün cavablar düzdür

 5. büdcәlәrin hazırlanması
 1. Qısamüddәtli marketinq planları kim hazırlayır?

 1. satış hәcminin mövsüm dәyişilmәsinә malik olan şirkәtlәr hazırlayır

 2. düzgün variant yoxdur

 3. audit şirkәtlәri

 4. bütün cavablar düzgündür

 5. bazarın durumunu gәlәcәk 20 il müddәtinә araşdıran şirkәt
 1. Marketinq planının hazırlanması şirkәtә nә etmәyә imkan verir?

 1. şirkәtin istehsalat vә satış fәaliyyәtinә nәzarәt etmәyә imkan verir

 2. şirkәtin әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinә nәzarәt etmәyә imkan verir

 3. şirkәtin maliyyә vәsaitlәrinә nәzarәt etmәyә imkan verir

 4. düzgün variant yoxdur

 5. şirkәtin investisiya layihәlәrinә nәzarәt etmәyә imkan verir
 1. Marketinq sәmәrәli planlaşdırılmasını hәyata keçirmәk üçün hansı prinsiplәrә әmәl etmәk lazımdır?

 1. bütün variantlar düzdür

 2. planın yiğcam vә sadә olması, sәmәrәliliyin tәmini üçün zәruri bilik vә bacarığa yiyәlәnmәk

 3. marketinq fәaliyyәtinin müştәrilәrin marağına yönәldilmәsi

 4. yaxın iki–üç il üçün mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi

 5. biznes fәaliyyәtinә hal-hazırdatәsir edәn vә gәlәcәkdә tәsir edә bilәcәk xarici amillәr haqqında informasiyatoplanması
 1. İşçi proqramı nәdir?

 1. marketinq strategiyası hәyata keçirmәk üçün tәdbirlәr planıdır

 2. istehlakçıların satışdan sonrakı xidmәt sәviyyәsi

 3. әmәk haqqı sisteminin hәyata keçirilmәsi üçün tәdbirlәr planıdır

 4. düzgün variant yoxdur

 5. qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
 1. İstehsalın mәzmununu әmәk fәaliyyәti müәyyәn edir vә hansı şәrtlәri nәzәrdә tutur:

 1. hamısı

 2. Әmәk cisimlәri. Әmәk prosesindә dәyişikliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәıhsuludu (xammal vә material).

 3. Әmәk, yәni insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәti. İnsan әmәk cisimlәrinә vә tәbiәt qüvvәlәrinә tәsir göstәrib onları tәlәbatı ödәyә bilәcәk formaya salır. Әmәyin mәzmunu – tәtbiq edilәn texnika, texnologiya vә istehsalın tәşkilinin növü ilә müәyyәn olunur.

 4. heç biri

 5. Әmәk alәtlәri. İnsanların әmәk cisimlәrinә tәsir göstәrib öz tәlәbatına uyğun şәkildә salmaq üçün istifadә etdiyi mexaniki әmәk vasitәlәri – maşınlar, dәzgahlar, avadanlıq, mühәrriklәr, texnolojı alәt vә tәrtibatlatın mәcmusudur.
 1. İstehsalın ixtisaslaşması nәdir:

 1. yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.

 2. növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.

 3. istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda, nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.

 4. Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma) yolu ilә yaradılır. istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.

 5. istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə