Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәriYüklə 0,88 Mb.
səhifə3/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Proporsionallıq nәdir:

 1. istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda, nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.

 2. növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.

 3. yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının mәrkәzlәşdirilmәsidir. Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma) yolu ilә yaradılır.

 4. istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.

 5. istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.
 1. Paralellik nәdir:

 1. istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

 2. növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.

 3. istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda, nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.

 4. yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının mәrkәzlәşdirilmәsidir. Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma) yolu ilә yaradılır.

 5. istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
 1. İnsan Resurslarının Planlaşdırılması tәlimatına aiddir:

 1. Bütün variantlar

 2. İşçi dövriyyәsinin hesablanması

 3. Cinsә görә işçilәrin ümumi xarakteristikası

 4. İnsan Resurslarının planlaşdırılmasında tәhlil metodları

 5. Iş tәcrübәsinә görә işçilәrin ümumi xarakteristikası
 1. İnsan resurslarının idarә edilmәsinin әsas cәhәtlәrinә aiddir:

 1. İnsan resurslarının müәssisә, tәşkilat, idarә vә kompaniyaların strategiya vә tәşkilat quruluşunun işlәnmәsinә cәlb edilmәsi
 1. Mәhsul dizaynı vә layihә konstruktiv işlәr

 2. İnsan kapitalının logistik düşüncәyә uyğunlaşdırılması

 3. Heç biri

 4. Material tәminatı vә müәssisәlәrdә madditexnikibazaya nәzarәt

 1. İnsan resurslarının idarә edilmәsi funksiyalarına aiddir:

 1. Bütün variantlar

 2. Oryantasiya

 3. İnsan resurslarının planlaşdırılması

 4. İş analizlәri

 5. İnsan resurslarının tәhsili vә ixtisaslaşdırılması (treyninq);
 1. İnsanın peşәkarlıq vә şәxsi keyfiyyәtlәri, oun şirkәtin problemlәrini hәll etmәk qabiliyyәti üzrә yararlılıq dәrәcәsi nә zaman müәyyәn edilir?

 1. vakansiya olan bölmәlәrin rәhbәrlәri ilә söhbәtlәr zamanı

 2. müәssisәnin mühasibi ilә söhbәt zamanı

 3. düzgün variant yoxdur

 4. anketlәşdirmә zamanı

 5. iqtisadi modellәrin müqayisәsi zamanı
 1. İnvestisiyanın planlaşdırılmasına zamanı texniki risklәrә hansı aiddir?

 1. avadanlıqların köhnәlmәsi

 2. sosial infrastruktur

 3. atmosferә vә suya tullantılar

 4. düzgün variant yoxdur

 5. qeyri-sabittәlәbat
 1. İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn nәzarәt büdcәlәşmә nәdir?

 1. müәssisә büdcәsinin tәrtibi, qәbul vә sonradan onun icrası müәssisә investisiya büdcәsinin tәrtibi

 2. müәssisә biznesplanın

 3. tәrtibi

 4. butun cavablar düzdür

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Maliyyә büdcәsinә daxildir:

 1. hamısı

 2. investisiya büdcәsi;

 3. balansın proqnozu (balans hesabatı

 4. pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsi;

 5. heç biri
 1. Toplu büdcәnin hazırlanması mәrhәlәlәri aiddir:

 1. hamısı

 2. satış proqnozunun hazırlanması;

 3. istehsal xәrclәrinin vә әmәliyyat mәsrәflәrinin müәyyәn edilmәsi;

 4. planlaşdırma dövrünә istehsalın gözlәnilәn hәcminin hesablanması;

 5. pul axınlarının vә maliyyә tәlәbatının hesablanması;
 1. Maliyyә sisteminin әsas elementlәrinә nә daxildir?

 1. müәssisәlәrin vә әhalinin maliyyә aktivlәri

 2. birjalar

 3. banklar

 4. düzgün variant yoxdur

 5. birjadankәnar bazarlar
 1. Maliyyә sistemindә tәminedici elementlәrә nә daxildir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. banklar

 3. birjadankәnar bazarlar

 4. birjalar

 5. texniki kommunikasiyalar
 1. Dövlәt maliyyәsi nәdir?

 1. әmәk haqqı vә xüsusi sahibkarlıqdan alınan pul vәsaitlәri

 2. ümumi dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә dövlәt orqanları tәrәfindәn idarә olunan pul fondlarının mәcmusudur

 3. şәxsi pul vәsaitlәri

 4. investisiya axını

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Müәssisә maliyyәsinin planlaşdırılması nәdir?

 1. istehsal proseslәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı baş verәn pul axınları sistemidir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan pul fondudur

 4. bütün cavablar düzdür

 5. әmәk haqqı vә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn şәxsi pul vәsaitlәri
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn әhalinin maliyyәsi nәdәn ibarәtdir?

 1. әmәk haqqından vә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn şәxsi pul vәsaitlәrindәn ibarәtdir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. istehsal proseslәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı baş verәn pul axınları sistemidir

 4. bütün cavablar düzgündür

 5. dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan pul fondudur
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssisә öz fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün hansı fondu yaradır?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. sosial inkişaf fondu

 3. pul vәsaitlәri fondu

 4. amortizasiya fondu

 5. dövriyyә fondu
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn pul vәsaitlәri fonduna nә daxildir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. yığım fondu

 3. nizamnamә fondu

 4. maliyyә ehtiyatları

 5. dövriyyә fondları
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn mәnfәәt vә amortizasiya ayırmaları nәyi tәmin edir?

 1. әsas istehsal fondlarının vә qeyri – material aktivlәrinin tәkrar istehsalını tәmin edir

 2. yalnız qeyri-material aktivlәrin tәkrar istehsalını

 3. dövriyyә vә qeyrimaterialaktivlәrin tәkrar istehsalını tәmin edir

 4. dövriyyә fondlarının tәkrar istehsalını

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn balans hesabatı hansı mәqsәd ilә tәrtib olunur ?

 1. müәssisәnin aktiv vә passivlәrin әyani şәkildә әks etdirmәk mәqsәdi ilә

 2. müәssisәnin tәlәb vә tәklifini әyani şәkildә әks etdirmәk üçün

 3. müәssisәnin daxili vә xarici tәlәbatını әyani şәkildә әks etdirmәk üçün

 4. müәssisәnin dövriyyәsini әyani şәkildә әks etdirmәk üçün

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Ödәmәqabiliyyәti nәdir ?

 1. bütün kreditorlar tәrәfindәn tәqdim edilәn tәlәblәrin vә borcların ödәnilmәsinә müәssisәnin hazır olmasıdır

 2. mәnfәәtin maksimumlaşdırılması

 3. satışın maksimumlaşdırılması

 4. düzgün variant yoxdur

 5. şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin maksimumlaşdırılması
 1. Rentabellik göstәricilәrә nә aiddir

 1. aktivlәrin rentabelliyi, әsas fondların rentabelliyi

 2. xәrc vә investisiyanın gәlirlik indekslәri

 3. xalis diskontlaşdırılmış gәlir

 4. düzgün variant yoxdur

 5. daxili gәlirlik norması
 1. Aktivlәrin rentabelliyi nәdir?

 1. xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtdir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir

 4. xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istehsal olunan vasitәlәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir

 5. müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәrici
 1. Əsas fondların rentabelliyi nәdir?

 1. xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir

 2. müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricidir

 3. xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir

 4. xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istifadә olunan vәsaitlәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn mәnfәәt gәlirlә istehsal xәrclәri arasındakı fәrqin miqdarı nәdir?

 1. xalis mәnfәәt

 2. әsas fondların rentabelliyi

 3. aktivlәrin rentabelliyi

 4. bölünmәyәn mәnfәәt

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Mәnfәәtin planlaşdırılması nәyin tәrkib hissәsidir?

 1. maliyyә planlaşdırılmasının

 2. menecment planlaşdırılmasının

 3. marketinq planlaşdırılmasının

 4. layihә planlaşdırılmasının

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn mәnfәәtin planlaşdırılmasında әsas nә sayılır?

 1. istehsal proqramı

 2. marketinq proqramı

 3. satış proqnozunun hazırlanması

 4. bütün variantlar doğrudur

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Ümumi mәnfәәt nәdir?

 1. müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricidir

 2. xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir

 3. xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istifadә olunan vәsaitlәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir

 4. düzgün variant yoxdur

 5. xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir
 1. Bölünmәyәn mәnfәәt nәdir?

 1. xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istifadә olunan vәsaitlәri çıxdıqdan sonra qalan hissәdir

 2. müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricidir

 3. xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir

 4. düzgün variant yoxdur

 5. xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir
 1. Tәşkilati strukturun keyfiyyәtlәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. optimal effektivliyi tәmin etmәlidir,

 3. aralıq hәlqәlәrin minimum keyfiyyәtlәrinә әhatә etmәlidir;

 4. sadә, dәqiq vә başa düşülәn olmalıdır

 5. gәlәcәk menecerlәri hazırlamaq üçün şәrait yaratmalıdır
 1. Tәşkilati plana әsasәn istehlakçılara mәhsulun çatdırılması üzrә strategiyalara nә daxildir?

 1. mәhsulun bölüşdürülmәsi kanalları, istehlakçıların satışdansonrakı xidmәtinin sәviyyәsi, mәhsulun çatdırılmasına sәrf olunan xәrclәrin azaldılması

 2. eyni mәhsulların mәnimsәnilmәsi

 3. qiymәt siyasәtinin aparılması

 4. iri vә ya kiçik partiyalarla mәhsulun buraxılışı

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Tәşkilati plana әsasәn tәşkilati struktur nәdir?

 1. qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün birgә әmәk prosesindә işçilәr arasında baş verәn münasibәtlәrdә şәrtlәşәn bütöv bi sistemdir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. marketinq strategiyasını hәyata keçirmәk üçün tәdbirlәr planıdır

 4. cavabların hamısı doğrudur

 5. maliyyә strukturunun 1 hissәsi
 1. Tәşkilati plana әsasәn tәşkilati struktur hansı keyfiyyәtlәrә malik olmalıdır?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. optimal evvektivliyi tәmin etmәlidir

 3. gәlәcәk menecerlәri hazırlamaq üçün şәrait yaratmalıdır

 4. aralıq halqalarının minimum keyfiyyәtlәrini әhatә etmәlidir

 5. sadә vә başa düşülәn olmalıdır
 1. Tәşkilati plana әsasәn idarәetmә neçә sistemdәn ibarәtdir?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 1

 5. 5
 1. Tәşkilati plana әsasәn funksionalpsixolojimodel necә tәsvir edilir?

 1. biznes proseslәri material vә informasiya axınları yaradan müvәqqәti ardıcıl sadәәmәliyyat şәklindә tәsvir edir

 2. büdcә şәklindә

 3. müәssisәnin mәqsәdlәrinә çatması üçün qrupun yaradılması şәklindә

 4. düzgün variant yoxdur

 5. matris şәklindә
 1. Tәşkilati plana әsasәn ictimai әmәk mәhsuldarlığı necә müәyyәn edilir?

 1. canlı vә maddilәşmiş әmәk xәrclәri üzrә müәyyәn edilir

 2. yalnız mәhsul vahidinә düşәn vaxt xәrclәrinin miqdarı ilә

 3. işçiyә düşәn әsas fondların miqdarı ilә

 4. düzgün variant yoxdur

 5. işçiyә düşәn әmәk predmetilәrinin miqdarı ilә
 1. Tәşkilati plana әsasәn biznesplanın firmadaxili funksiyalarına hansı aid edilir?

 1. firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi

 2. layihәnin mәqsәdәuyğunluğunun tәşkilatimaliyyәәsaslandırılması

 3. layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyaların cәlb edilmәsi

 4. fond bazarında firma sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

 1. bir neçә KİV-in reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi

 2. bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;

 3. eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi

 4. düzgün cavab yoxdur.

 5. hamısı;
 1. Marketinq nәzarәti deyәndә nә başa düşülür?

 1. planlı fәaliyyәtin gedişi

 2. planlı nәzarәtin başlanğıcı;

 3. planlı fәaliyyәtin başlanğıcı;

 4. planlı fәaliyyәtin son mәrhәlәsi

 5. planlı fәaliyyәt deyil;
 1. Marketinq şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

 1. reklam olunan mallar vә ya xidmәtlәr haqqında bazarların tәhlili, sifarişçi – müştәrinin malı vә özü haqda mәlumatların toplanması işinin tәşkili, reklam kompaniyalarının effektivliyinә nәzarәt vә s. Kimi әmәliyyataları yerinә yetirir;

 2. reklam müraciәtinin ideyasının әn mühümünü vә onun realizasiyasının daha düzgün vasitәsini tapıb hәyata keçirirlәr;

 3. reklam daşıyıcılarının hazırlanması, bәzi hallarda istehsalın digәr yarıbölmәlәri – tipoqrafiya, reklam şitlәrinin hazırlanması emalatxanasını birlәşdirәrәk öz işlәrini yerinә yetirir;

 4. düzgün cavab yoxdur.

 5. agentliyin bütün әmәliyyatlarının daha effektli aparılmasını tәmin edir;
 1. Marketinq tәdqiqatçıları reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinә hansı metodları aid edirlәr?

 1. dolayı vә birbaşa;

 2. dolayı;

 3. xәtti vә dolayı

 4. birbaşa;

 5. xәtti vә birbaşa.
 1. Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

 1. ayrı–ayrı reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;

 2. bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;

 3. eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;

 4. düzgün cavab yoxdur.

 5. hamısı;
 1. Firmadaxili funksiyalara aiddir:

 1. hamısı

 2. firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;

 3. firmadaxili elmi-texniki vә istehsal-kommersiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi;

 4. yeni növ mәhsulların (xidmәtlәrin) mәnimsәnilmәsi layihәlәrinin hazırlanması vә reallaşdırılması;

 5. yeni avadanlıq vә texnologiyaların alınması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;
 1. Xarici funksiyalara aiddir:

 1. Hamısı

 2. partnyorlar, investorlar, kreditorlar axtaran zaman biznesmen öz layihәsi vә müәssisәsi haqqında eyni şeyi dәfәlәrlә tәkrar etmәli olur. Yığcam tәrtib olunmuş biznesplan biznesmen üçün әn yaxşı vizit vәrәqidir. Onun vasitәsi ilә biznesmen öz layihәsi ilә tanışlıq prosesini standartlaşdırır, öz vaxtına qәnaәt edir, әlaqәlәri qaydasına salır.

 3. Biznes-planda materialsız kommersiya işinin (partnyorluq, investisiya qoyuluşu, kredit vermә) inkişafı üçün pul cәlb etmәk mümkün deyil. Әsaslı şәkildә tәrtib olunmuş biznes-plan tez bir zamanda maliyyә sifarişinә çevrilә bilәr, hәr halda, sifarişin tәrtib olunması üçün zәruri olan bütün informasiya onun tәrkibindә olacaq.

 4. Biznes-planın mövcudluğu mәdәni bazar tәrәfindәn vacib tәlәbdir.

 5. Biznesplanın mövcudluğu psixoloji cәhәtdәn sahibkar tәşәbbüsünә, onun sahibinә ciddilik, mötәbәrlik hissi verir.
 1. Maliyyә fәaliyyәtinin aşağıdakılara aid hissәlәrinin tәhlilidir:

 1. hamısı

 2. zәrәrsizlik,

 3. borc vәsaitlәri ilә işlәr,

 4. gәlirlәrin maksimumlaşdırılması

 5. inflyasiya proseslәri.
 1. Biznes-planda aşağıdakı konkret mәsәlәlәr hәll olunur:

 1. hamısı

 2. hüquqi aspektlәr, normativ mәhdudiyyәtlәr, bәlәdiyyә orqanlarının tәlәblәri dәqiqlәşdirilir;

 3. fondların dağılması, kompensasiya ödәmәlәri, köçürülәn әhaliyә mәnzil fondunun verilmәsi, hәmçinin bәlәdiyyә kommersiya strukturları obyektlәrinin icarәsinin vaxtından әvvәl dayandırılması zamanı әldәn çıxan qazancla bağlı itkilәrin ölçülәri nәzәrdәn keçirilir;

 4. çıxış materiallarının situasiya (yerin relyef halı) planının, binaların texniki vәziyyәtinin göstәricilәrinin, tikintinin vә ya rekonstruksiyanın layihә tәkliflәrinin, sosial şәraitin vә әhalinin demoqrafiktәrkibinin vә s. tәhlili aparılır;

 5. . mümkün alternativlәri tәhlil etmәklә әrazinin (vә ya ayrıayrı binaların) inkişafının layihә tәkliflәrinin investisiya proqramı formalaşdırılır;
 1. Biznes-plandahәll olunan mәsәlәlәrә aiddir:

 1. hamısı

 2. hüquqi aspektlәr, normativ mәhdudiyyәtlәr, bәlәdiyyә orqanlarının tәlәblәri dәqiqlәşdirilir;

 3. fondların dağılması, kompensasiya ödәmәlәri, köçürülәn әhaliyә mәnzil fondunun verilmәsi, hәmçinin bәlәdiyyә kommersiya strukturları obyektlәrinin icarәsinin vaxtından әvvәl dayandırılması zamanı әldәn çıxan qazancla bağlı itkilәrin ölçülәri nәzәrdәn keçirilir;

 4. çıxış materiallarının situasiya (yerin relyef halı) planının, binaların texniki vәziyyәtinin göstәricilәrinin, tikintinin vә ya rekonstruksiyanın layihә tәkliflәrinin, sosial şәraitin vә әhalinin demoqrafik tәrkibinin vә s. tәhlili aparılır;

 5. mümkün alternativlәri tәhlil etmәklә әrazinin (vә ya ayrıayrı binaların) inkişafının layihә tәkliflәrinin investisiya proqramı formalaşdırılır;
 1. Biznes-planaktuallığına aiddir:

 1. hamısı

 2. yeni sahibkarlardan çoxu (yeni şirkәtlәrin, qrupların, layihә bürolarının rәhbәrlәri arasında) hansısakommersiya müәssisәsini idarә etmәyiblәr,

 3. tez dәyişәn tәsәrrüfat mühiti tәcrübәli müәssisә rәhbәrlәrini dә öz gәlәcәk addımlarını başqa yolla hesablamaqvә adәt etmәdiklәri işә rәqiblәrlәxırdalıqları olmayan mübarizәyә hazırlaşmaq zәrurәti qarşısında qoyur;

 4. onları gözlәyәcәk problemlәr dairәsini, xüsusilә dә bazar iqtisadiyyatında, tamamilә tәxmini tәsәvvür ediblәr;

 5. xarici investisiya almağı nәzәrdә tutaraq öz sifarişlәrini әsaslandırmağı vә belә investisiyalardan istifadәetmәyin bütün aspektlәrini hesablamaq qabiliyyәtinin bu işdә böyük tәcrübәsi olan başqa ölkәbiznesmenlәrindәn pis olmadığını investorlara sübut etmәk lazımdır.

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə