Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri


Biznes-planaşağıdakılardan hansını tYüklə 0,88 Mb.
səhifə4/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Biznes-planaşağıdakılardan hansını tәşkil edir:

 1. hamısı

 2. layihәnin әlverişli olmasına investoru inandıran dәlillәr sistemin ifadәsi;

 3. sahibkarlıq fәaliyyәtinin risklәrindәn misal gәtirilmәsi;

 4. müәssisәnin hәyat qabiliyyәti vә gәlәcәk sabitlik dәrәcәsinin müәyyәn olunması

 5. inkişafın miqdar vә keyfiyyәt göstәricilәri sistemi şәklindә biznes perspektivinin konkretlәşdirilmәsi;
 1. Biznes-planın әsas tәrkib hissәlәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. daxili vә xarici bazarlarda mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin müәyyәn olunması;

 3. potensial istehlakçıların aşkar olunması;

 4. mәhsulun (xidmәtlәrin) buraxılma imkanlarının әsaslandırılması;

 5. mәhsulun (xidmәtin) buraxılmasının zәruriliyinin әsaslandırması;
 1. Biznes-plan müәssisәlәrin qarşısında duran strateji vә taktiki mәsәlәlәrә aiddir:

 1. hamısı

 2. şirkәtin inkişaf istiqamәtlәrinin (strategiyalar, konsepsiyalar, layihәlәr) iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunun әsaslandırılması;

 3. müәssisәnin sahibkarlıq fәaliyyәtinin güclü tәrәflәrinә diqqәti cәlb edәrәk vә zәif tәrәflәrini gizlәtmәdәn potensial imkanlarının aşkar edilmәsi;

 4. müәssisәnin bugünkü tәşkilatiidarәetmә vә maliyyәiqtisadi qiymәtlәndirilmәsi;

 5. bu fәaliyyәtin planlaşdırılan dövrünә investisiya layihә mәqsәdlәrinin formalaşdırılması.
 1. Biznes-planın tәyinatı hansı prinsipial mәsәlәlәri hәll edir:

 1. hamısı

 2. işin yüksәlişә doğru getdiyini vә ya süquta yuvarlandığını müntәzәm olaraq tәyin edә bilәcәk meyar vә göstәricilәri müәyyәn etmәk.

 3. bu, bazara lazım olan mәhsulun hazırlanması vә satışı üçün zәruri olan xәrclәri qiymәtlәndirmәk vә nәzәrdә tutulan işin potensial gәlirliliyini müәyyәn etmәk üçün onları mәhsulun satıla bilәcәyi qiymәtlәrlә tutuşduraraq ölçmәk;

 4. ancaq satıla bilәcәk mәhsulu istehsal etmәk üçün mәhsul satışı bazarının gәlәcәk inkişaf perspektivlәrini öyrәnmәk;

 5. yeni işin reallaşdırılmasının ilk illәrindә onu izlәyәn bütün mümkün “sualtı daşları” aşkar etmәk vә hadisәlәrin arzuolunmaz inkişafı halında layihә risklәrinin minimuma endirilmәsi üzrә tәdbirlәr tәklif etmәk;
 1. İstehsal planına әsasәn istehsalın texniki hazırlanması dedikdә nә başa düşülür?

 1. müәssisәnin planlı qaydada tәyin olunmuş keyfiyyәtdә mәhsul buraxılması üzrә texnoloji hazırlığını tәmin edәn qarşılıqlı әlaqәli elmitexniki proseslәr mәcmusudur

 2. düzgün variant yoxdur

 3. lazımi dövriyyә fondlarının tәşkili

 4. tәyin olunmuş keyfiyyәtdәn aşağı olan mәhsulun istehsalı üçün avadanlıqların hazırlanması

 5. bütün variantlar düzdür
 1. İstehsal planına әsasәn sifarişin yerinә yetirilmәsi prosesi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

 1. sifarişin rәsmilәşdirilmәsi, sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq vә sifarişin yerinә yetirilmәsi

 2. sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq vә sifarişin yerinә yetirilmәsi

 3. sifarişin rәsmilәşdirilmәsi vә sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq

 4. düzgün variant yoxdur

 5. sifarişin yerinә yetirilmәsi
 1. İstehsal planına әsasәn istehsal gücü hansı amillәrdәn asılıdır?

 1. bütün variantlar düzdür

 2. xammal vә materialların keyfiyyәti, istehsal vә әmәyin tәşkili sәviyyәsi

 3. avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı

 4. avadanlıqların keyfiyyәt tәrkibi

 5. müәssisәnin ixtisaslaşma sәviyyәsi, avadanlığın iş vaxtı fondu
 1. İstehsal planına әsasәn istehsal güclәri nә demәkdir?

 1. yeni texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәri nәzәrә almaqla istehsal avadanlıqlarındantam istifadә etmәk vә müәssisәnin müәyyәn edilmiş nomenklaturada vә çeşiddә maksimum mәhsul istehsaletmәk qabiliyyәtidir.

 2. düzgün variant yoxdur

 3. müәssisәnin müәyyәn edilmiş nomenklatura vә çeşiddәn az mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәtidir

 4. istehsal avadanlıqlarından tam istifadә etmәdәn müәyyәn edilmiş nomenklaturadan az mәhsul istehsal etmәk

 5. köhnә texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәri nәzәrә almaqla istehsalavadanlıqlarından tam istefadә etmәk
 1. İstehsal planına әsasәn istehal proqramı nәdir?

 1. müәsisәnin biznes planının әsas bölmәsi mәhsul istehsalı vә realizasiya bölmәsidir

 2. müәssisәnin idarәetmә proqramıdır

 3. müәssisәnin mühasibat uçotunun әsas bölmәsi

 4. müәssisәnin yenidәn qurmasının әsas bölmәsidir

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Restruktirizasiya müәssisәnin mәqsәdlәri vә onların hәyata keçirilmәsi yolları necә adlanır?

 1. strategiya

 2. analitik

 3. taktika

 4. düzgün variant yoxdur

 5. planlaşdırma
 1. Biznesin idarә edilmәsinin restrukturizasiyasını hәyata keçirmәzdәn әvvәl hansı tәhlil aparılmalıdır?

 1. operativ vә strateji tәhlil

 2. bütün cavablar düzdür

 3. operativ tәhlil

 4. düzgün variant yoxdur

 5. tәşkilati qәrarların hazırlanması vә qәbulu üsulları tәhlil edilir
 1. Vәhdәtlik prinsipi:

 1. planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur

 2. müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin bilavasitә iştirakçısıdır

 3. mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata keçirilmәlidir

 4. hamısı

 5. planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyri-müәyyәnşәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmәqabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.
 1. Fasilәsizlik prinsipi:

 1. mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata keçirilmәlidir

 2. müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin bilavasitә iştirakçısıdır

 3. planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur

 4. hamısı

 5. planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyrimüәyyәnşәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmәqabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.
 1. Çeviklik prinsipi:

 1. planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyri-müәyyәn şәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmә qabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.

 2. müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin bilavasitә iştirakçısıdır

 3. mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata keçirilmәlidir

 4. planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur

 5. hamısı
 1. İştirak prinsipi:

 1. müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin bilavasitә iştirakçısıdır

 2. mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata keçirilmәlidir

 3. planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur

 4. hamısı

 5. planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyrimüәyyәnşәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmәqabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.
 1. Biznes restrukturizasiyasının ikinci mәrhәlәsi

 1. maliyyә restrukturizasiyası, yeni avadanlıqlara vә әmәk resurslarına investisiya qoyuluşu

 2. mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili

 3. maliyyә restrukturizasiyası

 4. düzgün variant yoxdur

 5. müәssisәnin tәşkilati vә idarәetmә restrukturizasiyası
 1. Biznes restrukturizasiyasının sonuncu mәrhәlәsi:

 1. mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili

 2. yeni avadanlıqlara vә әmәk resurslarına investisiya qoyuluşu

 3. maliyyә restrukturizasiyası

 4. düzgün variant yoxdur

 5. müәssisәnin tәşkilati vә idarәetmә restrukturizasiyası
 1. Biznes restrukturizasiyasında birinci mürhәlә:

 1. müәssisәnin tәşkilati vә idarәetmә restrukturizasiyası, onun fәaliyyәtinin vә әsas vәsaitlәrinin yenidәn tәşkili

 2. mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili

 3. maliyyә restrukturizasiyası

 4. düzgün variant yoxdur

 5. yeni avadanlıqlara vә әmәk resurslarına investisiya qoyuluşu
 1. Hansı proqram әsasında işlәyәn mütәxәssislәr biznesin restrukturizasiyasını üç mәrhәlәyәbölürlәr?

 1. TASİS

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. Roland Berqer vә Partner

 4. düzgün variant yoxdur

 5. TİSSA
 1. Biznesin restrukturizasiyası haqqında qәrarın qәbul edilmәsindәn әvvәl nә etmәk lazımdır?

 1. әmtәә bazarlarının tәhlili

 2. maliyyә bazarının tәhlili

 3. әmәk bazarlarının tәhlili

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. qiymәtli kazğılar bazarının tәhlili
 1. Restruktirizasiyada tәhlil edilәn göstәricilәrә nә aiddir?

 1. müәssisәnin fәaliyyәtinin nәticәlәri kapitalın vә işgüzar fәallığın strukturu likvidlik vә ödәmәqabiliyyәtlik

 2. cari likvidlik әmsalı, dövriyyә vәsaitlәri ilә tәmin olunma әmsalı

 3. mәdaxil, maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik

 4. düzgün variant yoxdur

 5. xüsusi vә borc vәsaiti, ehtiyatların vә xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә sürәti
 1. Restruktirizasiyadan fәrqli olaraq reinjinirinq nәyi әks etdirir?

 1. keyfiyyәt, servis xidmәti, maliyyә,marketinq, informasiya sistemlerin qurulması

 2. informasiya çatışması

 3. maliyyә, marketinq

 4. düzgün variant yoxdur

 5. informasiya sistemlәrinin qurulması
 1. Bunlardan hansı müәssisәnin iqtisadi islahatlar nәticәsindә qarşiya qoyulan mәqsәdә nail olunması vasitәsidir?

 1. restrukturizasiya

 2. rekonstruksiya

 3. planlaşdırma

 4. düzgün variant yoxdur

 5. proqnozlaşdırma
 1. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı sәhvdir:

 1. Planlaşdırma menecment prosesinin üçüncü vә әn әhәmiyyәtli mәrhәlәsi sayılır.

 2. Planlaşdırma sahibkarlıq fәaliyyәtinin mühüm tәrkib hissәsidir

 3. Planlaşdırma firmanın daxili fәaliyyәtindә baş verәn hәrәkәtlәrә nәzarәt etmәyә imkan yaradır

 4. Ümumiqtisadi baxımdan planlaşdırma qiymәti vә bazarı әvәz edәn mexanizmdir

 5. Planlaşdırmanın hәr iki mәnası öz aralarında sıx әlaqәlidir
 1. Planlaşdırmanın tәtbiqinin üstünlüklәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. müәssisәdә fәaliyyәtin koordinasiyasını yaxşılaşdırır;

 3. yarana bilәcәk problemlәrә aydınlıq gәtirir;

 4. gәlәcәk әlverişli şәraitdәn istifadәyә mümkün hazırlığı tәmin edir;

 5. öz qәrarlarını reallaşdırmağa menecerlәri stimullaşdırır;
 1. Planlaşdırmanın tәtbiqinin üstünlüklәrinә aiddir:

 1. hamısı

 2. menecerlәrin tәhsilini artırmaq üçün zәmin yaradır;

 3. resursların daha rasional bölgüsünә sәbәb olur;

 4. firmanın zәruri informasiyalarla tәmin edilmәsi imkanlarını artırır;

 5. müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәti güclәndirir.
 1. Planlaşdırmanın tәtbiqinin üstünlüklәrinә aid deyil:

 1. logistika

 2. müәssisәdә fәaliyyәtin koordinasiyasını yaxşılaşdırır

 3. yarana bilәcәk problemlәrә aydınlıq gәtirir;

 4. gәlәcәk әlverişli şәraitdәn istifadәyә mümkün hazırlığı tәmin edir;

 5. öz qәrarlarını reallaşdırmağa menecerlәri stimullaşdırır;
 1. Firmadaxili planlaşdırmanın rolu vә әhәmiyyәtinin şәrtlәndirәn әsas amillәrә aiddir:

 1. hamısı

 2. iqtisadi tәşkilatda mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin güclәnmәsi.

 3. xarici mühitin daim dәyişikliyә mәruz qalması;

 4. firmanın fәaliyyәt miqyasının artması vә mürәkkәblәşmәsi;

 5. heyәtә yeni rәhbәrlik stili;
 1. Sığorta riski dedikdә nә başa düşülür ?

 1. hadisәnin vә ya hadisәlәr mәcmusunun baş vermәsi ehtimalıdır ki, onlar baş verdikdә sığortalama hәyata

 2. istehsal zamanı baş verәcәk risklәr

 3. keçirilir

 4. düzgün variant yoxdur

 5. әmlakın itirilmәsi riski

 6. maliyyә böhranı
 1. Tәhlükә mәnbәyindәn asılı olaraq sığorta risklәrinә hansı aiddir ?

 1. tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi ilә bağlı risklәr

 2. ayrı-ayrı regionlarda iqtisadi situasiya ilә bağlı risklәr

 3. müәyyәn vaxt kәsiyindә biznesmeni hәdәlәyәn risklәr

 4. düzgün variant yoxdur

 5. verilmiş coğrafi rayonda vә ya müәyyәn iqtisadiyyat sferasında biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraqqarşılaşdığı risklәr
 1. Riskin baş vermә mәnbәlәrinә bilavasitә hansılar aiddir ?

 1. tәsәrrüfat fәaliyyәti, sahibkarın öz fәaliyyәti vә informasiya

 2. düzgün variant yoxdur

 3. әmlak

 4. valyuta

 5. sazişlәr
 1. Qlobal risk dedikdә nә başa düşülür ?

 1. ölkәdәki, ayrı-ayrısahә vә regionlardakı iqtisadi situasiyanın әksi

 2. düzgün variant yoxdur

 3. fәrd üçün birbaşa zәrәr

 4. firma sәviyyәsindә ortaya çıxan risklәr

 5. әmlakın itirilmәsi riski
 1. Xarici risklәrә hansılar aiddir ?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. maliyyә böhranı

 3. iqtisadi situasiyalar

 4. siyasi situasiyalar, iqtisadi vә maliyyә böhranı, inflyasiya vә s.

 5. inflyasiya
 1. Daxili risklәrin mәnbәyi nәdir ?

 1. qeyri-effektivmenecmentin tәşkilindә vә marketinq xidmәtindә buraxılan sәhvlәr

 2. düzgün variant yoxdur

 3. iqtisadi situasiyalar

 4. inflyasiya

 5. siyasi situasiyalar
 1. Spekulyativ riski nә ifadә edir ?

 1. mәnfәәt vә ya zәrәr әldә etmә variantını (misal üçün qiymәtli kağızların әldә edilmәsindәn) ifadә edir

 2. zәif risklәr

 3. verilmiş coğrafi regionda biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq qarşılaşdığı risklәr

 4. fәrd üçün birbaşa risklәr

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Daimi risklәr nәdir ?

 1. verilmiş coğrafi rayonda vә ya müәyyәn iqtisadiyyat sferasında biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraqqarşılaşdığı risklәr

 2. düzgün variant yoxdur

 3. mәnfәәt vә ya zәrәr әldә etmә variantını ifadә edәn risklәr

 4. zәif risklәr

 5. ayrı-ayrıregionlarda baş verәn risklәr
 1. Böhran riski nәdir ?

 1. tәkcә mәnfәәt itkisi ilә yox, hәm dә nәzәrdә tutulan qazancın әldә edilә bilinmәmәsi ilәxarakterizә olunur

 2. firma sәviyyәsindә ortaya çıxan risk

 3. fәrd üçün birbaşa zәrәr

 4. düzgün variant yoxdur

 5. әmlakın itirilmәsi riski
 1. Qәza riski nәyә gәtirib çıxarır?

 1. sahibkarlıq firmasının iflasına, yәni sahibkar tәrәfindәn bütün әmlakın itirilmәsinә gәtirib çıxarır

 2. sahibkarın әmlakının bir hissәsinin itirilmәsinә

 3. firmanın mәnfәәtinin çoxalmasına

 4. investisiyaların azalmasına

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İqtisadi risklәrin tәrkibinә hansı risklәr daxildir ?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. istehsal riski

 3. kredit riski

 4. kommersiya riski

 5. investisiya riski
 1. İstehsal riski nә ilә bağlıdır ?

 1. mәhsul istehsalı, istәnilәn növ istehsalat fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı

 2. maliyyә riski ilә

 3. sahibkar tәrәfindәn istifadә olunan vә ya alınan әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması ilә

 4. kredit riski ilә

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Kredit riski nә ilә bağlıdır ?

 1. firma tәrәfindәn investor qarşısınd öz maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi vә nәticәdә firmanın fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün xarici borcdan istifadә edilmәmәsi mümkünlüyü ilә

 2. mәhsul istehsalı zamanı

 3. pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması zamanı

 4. әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması ilә

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Texniki risk nә zaman baş verir?

 1. avadanlıqların sıradan çıxması, texnoloji proseslәrin pozulması nәticәsindә istehsalda gözlәnilmәz dayanmaların baş vermәsi zamanı

 2. mәhsul istehsalı zamanı

 3. valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi zamanı

 4. әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması zamanı

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Valyuta riski nәdir ?

 1. müqavilәnin bağlanması ilә müqavilә üzrә hesablamaların faktiki olaraq aparılması arasındakı dövrdә valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi nәticәsindә maliyyә itkilәrinin baş vermәsi

 2. texnoloji proseslәrin pozulması nәticәsindә baş verәn risk

 3. avadanlıqların sıradan çıxması nәticәsindә baş verәn risk

 4. pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması nәticәsindә baş verәn risk

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Biznesdә riskin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn xarici amillәri hansı iki qrupa ayırmaq olar ?

 1. birbaşa tәsir edәn amillәr vә dolayı yolla tәsir edәn amillәr

 2. sistematik vә spesifik

 3. lokal vә qlobal

 4. spekulyativ vә adi

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Risk siyasәti dedikdә nә başa düşülür ?

 1. qәrarın qәbul edilmәsi anında onun sәhv olacağı barәdә tәhlükәni azaltmaq vә bu idarәetmә qәrarlarının mümkün mәnfi nәticәlәrini ixtisar etmәk mәqsәdilә müxtәlif tәdbirlәr sisteminin hәyata keçirilmәsi

 2. mümkün müsbәt nәticәlәri ixtisar etmәk mәqsәdilә müxtәlif tәdbirlәr sisteminin hәyata keçirilmәsi

 3. qәrarın qәbul edilmәsi anında onun sәhv olacağı barәdә tәhlükәni çoxaltmaq vә bu idarәetmә qәrarlarının mümkün mәnfi tәsirini ixtisar etmәk

 4. qәrarın qәbul edilmәsi anında onun sәhv olacağı barәdә tәhlükәni azaltmaq vә mәnfi tәsiri çoxaltma sistemi

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Firmanın biznes fәaliyyәtinin diversifikasiyası nәzәrdә nәyi tutur ?

 1. Bir-biri ilә bilavasitә bağlı olmayan müxtәlif fәaliyyәt növlәrindәn alternativ gәlir әldә etmәk imkanlarından istifadә edilmәsini nәzәrdә tutur

 2. firmanın yalnız 1 sahәdә ixtisaslaşması

 3. firmanın yalnız dar çәrçivәdә fәaliyyәt göstәrmәsi

 4. cavabların hamısı doğrudur

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Biznesdә riskin birlәşdirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

 1. riskin bir neçә iqtisadi subyekt arasında bölüşdürülәrәk azaldılması

 2. riskin 1 ölkә tәrәfindәn idarә edilmәsi

 3. riskin yalnız 1 subyekt tәrәfindәn idarә edilmәsi

 4. fәrdin riski idarә etmәsi

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Risk dedikdә nә başa düşülür ?

 1. nәzәrdә tutulmuş son nәticәlәrә (mәnfәәt, gәlir) nail olmaq üçün әvvәlcәdәn planlaşdırılmış xәrclәrdәn çoxgözlәnilәn xәrclәrin ortaya çıxmasını ifadә edir

 2. düzgün variant yoxdur

 3. yüksәk mәhsuldarlıq

 4. yüksәk mәnfәәt әldә edilmәsi

 5. yüksәk sәmәrәlilik
 1. Sahibkar üçün situasiyanın qeyrimüәyyәnliyi nә ilә izah olunur ?

 1. çoxsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün olmayan kontagentlәrdәn vә şәxslәrdәn asılıdır

 2. azsaylı dәyişәnlәrdәn vә şәxslәrdәn asılıdır

 3. azsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün olmayan kontragentlәrdәn asılıdır

 4. çoxsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün olan kontagentlәrdәn asılıdır

 5. düzgün variant yoxdur

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə