Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri


Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq tәşkilati sistemin daxili quruluşu nәyi nәzәrdә tutur?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə5/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq tәşkilati sistemin daxili quruluşu nәyi nәzәrdә tutur?

 1. alt sistemlәrinin avtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü

 2. alt sistemlәrinin qeyriavtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü

 3. üst sistemlәrinin avtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü

 4. itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Rәqabәtin analizi

 1. Bu, şәxsi müәssisәnin müxtәlif xarakteristikalarının daim rәqib müәssisәnin analoji göstәricilәri ilә tutuşdurulmasıdır.

 2. Bu zaman istehsal xәrclәrini, istehsal güclәrindәn istifadәni, anbar xәrclәrini, hazırlama keyfiyyәtini, logistikanı (daşınma), vaxta qәnaәti, ekoloji amillәri vә bir çox başqa şeylәri nәzәrә almaq lazımdır

 3. Bunun әsasını mәhsulun tәcrübә vә hәyat tsikli әyrisinin effekti konsepsiyası tәşkil edir. Müәssisә malların faktiki vәziyyәtindәn vә inkişaf perspektivlәrindәn asılı olaraq istehsal etdiyi mәhsulları 4 strateji biznes seqmentinә bölür: «yeni» mal, «inkişaf edәn» mal, «uçuşda olan» mal vә «ölmәkdә olan» mal.

 4. Müәssisәnin uzunmüddәtli strategiyasını yerinә yetirmәsi analizi: planlaşdırılmış vә real keyfiyyәt, hәm dә kәmiyyәt göstәricilәrinin tutuşdurulmasıdır

 5. Bu metod rәqabәt analizini xatırladır, lakin müәssisәnin xarakteristikalarının müqayisәsi yalnız bazar lideri ilә baş verir.
 1. Potensialın analizi

 1. Bu metod rәqabәt analizini xatırladır, lakin müәssisәnin xarakteristikalarının müqayisәsi yalnız bazar lideri ilә baş verir.

 2. Bu zaman istehsal xәrclәrini, istehsal güclәrindәn istifadәni, anbar xәrclәrini, hazırlama keyfiyyәtini, logistikanı (daşınma), vaxta qәnaәti, ekoloji amillәri vә bir çox başqa şeylәri nәzәrә almaq lazımdır

 3. Bunun әsasını mәhsulun tәcrübә vә hәyat tsikli әyrisinin effekti konsepsiyası tәşkil edir. Müәssisә malların faktiki vәziyyәtindәn vә inkişaf perspektivlәrindәn asılı olaraq istehsal etdiyi mәhsulları 4 strateji biznes seqmentinә bölür: «yeni» mal, «inkişaf edәn» mal, «uçuşda olan» mal vә «ölmәkdә olan» mal.

 4. Bu, şәxsi müәssisәnin müxtәlif xarakteristikalarının daim rәqib müәssisәnin analoji göstәricilәri ilә tutuşdurulmasıdır.

 5. Müәssisәnin uzunmüddәtli strategiyasını yerinә yetirmәsi analizi: planlaşdırılmış vә real keyfiyyәt, hәm dә kәmiyyәt göstәricilәrinin tutuşdurulmasıdır
 1. İnvestisiyaların hesablanması metodlarına aiddir:

 1. hamısı

 2. kapitalın dәyәrinin hesablanması metodu;

 3. amortizasiya müddәtinin hesablanması metodu;

 4. rentabelliyin hesablanması metodu;

 5. dinamik;
 1. Kiçik müәssisәlәrdә istifadә olunan kontrollinq alәtlәri:

 1. hamısı

 2. satış sahәlәrinin analizi.

 3. «keyfiyyәt dәrnәklәri»;

 4. investisiyaların hesablanması analizi;

 5. endirimlәrin analizi;
 1. İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn müәssisәdә istehsal amillәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunmasını tәmin etmәk nәyin әsas mәqsәdidir?

 1. restrukturizasiya

 2. menecment

 3. reinjinirinq

 4. düzgün variant yoxdur

 5. injinirinq
 1. Maliyyә planlaşdırılması dördüncü mәrhәlәsinә aiddir:

 1. . Maliyyә planında müәyyәn edilәn mәqsәdlәrlә müqayisәdә müәssisәnin nail olacağı nәticәlәr qiymәtlәndirilir.

 2. Müәssisәnin malik olduğu investisiya vә maliyyәlәşdirmә imkanları tәhlil edilir

 3. Bütün mümkün qәrarlardan seçilmiş variant әsaslandırılır.

 4. Cari vә gәlәcәk qәrarlar arasında әlaqәni başa düşmәk vә gözlәnilmәz

 5. hamısı
 1. Maliyyә planının bütün bölmәlәrini iqtisadi mәzmununa görә hansı qruplara ayırmaq olar:

 1. hamısı

 2. әsas fәaliyyәt;

 3. әmәk kollektivinin sosial inkişafı;

 4. әsas fondların tәkraristehsalı;

 5. büdcә sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi;
 1. Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili mütlәq vә nisbi әmsalların kömәyilә hansı istiqamәtlәr üzrә aparılır :

 1. hamısı

 2. balansın tәrkibi vә strukturunun qiymәtlәndirilmәsi;

 3. müәssisәnin likvidlikinin vә ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;

 4. işgüzar aktivliyin qiymәtlәndirilmәsi;

 5. Heç biri
 1. Fәaliyyәtin müxtәlif istiqamәtlәri vә mәhsulun növlәri üzrә plan smetalarını ümumilәşdirәrәk mәnfәәtin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını aiddir:

 1. hamısı

 2. Mәhsulun maya dәyәri;

 3. Maliyyә әmәliyyatlarının nәticәlәri;

 4. Dövrün mәsrәflәri;

 5. Dövriyyә – realizasiyadan alınan qazanc;
 1. Fәaliyyәtin müxtәlif istiqamәtlәri vә mәhsulun növlәri üzrә plan smetalarını ümumilәşdirәrәk mәnfәәtin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını aiddir:

 1. Mәnfәәt vergisi;

 2. Hamısı

 3. Mәhsulun realizasiyasından alınan mәnfәәt;

 4. Sair realizә edilmәyәn mәsrәflәrdәn alınan nәticәlәr;

 5. Әsas vә maliyyә fәaliyyәtindәn alınan mәnfәәt;
 1. Zәrәrsizlik nöqtәsinin planlaşdırılması mәrhәlәlәrinә aiddir.

 1. hamısı

 2. Müәssisәdә işin vәziyyәtinin vә satış bazarlarında situasiyanın tәhlili.

 3. Dәyişәn vә sabit xәrclәrin hesablanması

 4. İstehsal amillәrinә vә hazır mәhsula gәlәcәk qiymәtlәrin proqnozu

 5. Zәrәrsizlik nöqtәsinin hesablanması.
 1. Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi birinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

 1. idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;

 2. maliyyә strukturu formalaşdırılır;

 3. büdcәnin strukturu formalaşır;

 4. büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.

 5. planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;
 1. Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi ikinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

 1. maliyyә strukturu formalaşdırılır;

 2. idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;

 3. büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.

 4. büdcәnin strukturu formalaşır;

 5. planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;
 1. Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi üçüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

 1. idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;

 2. maliyyә strukturu formalaşdırılır

 3. büdcәnin strukturu formalaşır;

 4. büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.

 5. planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;
 1. Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi dördüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

 1. planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;

 2. maliyyә strukturu formalaşdırılır;

 3. idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;

 4. büdcәnin strukturu formalaşır;

 5. büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.
 1. Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi beşinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

 1. büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.

 2. maliyyә strukturu formalaşdırılır;

 3. idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;

 4. büdcәnin strukturu formalaşır

 5. planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;
 1. Büdcәlәşmә sisteminin effektivlik şәraitinә aiddir:

 1. hamısı

 2. büdcәnin işlәnilmәsi, icrasına nәzarәt vә tәhlili üçün metodoloji vә metodiki әsasların olması;

 3. aşağıdan yuxarıya ötrülәn mәlumatların doğru vә tam olması;

 4. biznes-planınbüdcә ilә razılaşdırılması texnologiyasının mövcud olması;

 5. biznesin vәziyyәti haqqında operativ mәlumatlardan istifadәyә icazәnin olması;
 1. Marketinq planına әsasәn müәssisәnin ölçüsünә görә hansı növlәri var?

 1. kiçik, orta, iri

 2. düzgün variant yoxdur

 3. gәlirli vә qarışıq

 4. bәlәdiyyә vә qarışıq

 5. xüsusi vә dövlәt
 1. Buraxılan mәhsulun mürәkkәbliyinә görә müәssisә marketinq planına әsasәn hansı növlәrә bölünür?

 1. aşağı, orta, yüksәk

 2. xüsusi, dövlәt

 3. iri, kiçik

 4. düzgün variant yoxdur

 5. sәnaye, istehlak
 1. Marketinq planında maliyyә biznesi nәdir?

 1. valyuta bazarının vә qiymәtli kağızlar bazarının tәhlili әmtәә-pul alqı-satqı obyekti

 2. düzgün variant yoxdur

 3. mәhsul istehsalı, iş vә xidmәtlәrin yerinә yetirilmәsi, müәyyәn mәnәvi dәyәrlәrin yaradılması

 4. müәssisәnin maliyyә hesabatının xarici tәhlili

 5. mütәxәssislәr tәrәfindәn verilәn ödәnişli mәslәhәtlәr
 1. Menecerin marketinq siyasәtinә hansı daxildir?

 1. bütün variantlar düzdür

 2. satışın tәmin edilmәsi

 3. mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

 4. bazar rәqabәtindә qiymәt sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

 5. çeşidin yaxşılaşdırılması
 1. Marketinqin xarici amillәrinә hansılar aid deyil?

 1. daxili idarәetmә

 2. informasiya vasitәlәrinin tәsiri, iqtisadiyyatın vәziyyәti

 3. hökümәtin vә yerli hakimiyyәtin hәrәkәti

 4. istehlakçının davranışı

 5. әmtәәnin hazırlanma texnologiyasında nailiyyәt vә dәyişikliklәr
 1. Stimullaşdırıcı marketinq nә zaman tәtbiq olunur ?

 1. potensial alıcıların tәklif olunan әmtәәyә laqeyd münasibәt bәslәdikdә

 2. potensial alıcıların pozitiv tәlәbi olduqda

 3. potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman
 1. Marketinq strategiyası proqramının әsas elementlәri

 1. bütün variantlar düzdür

 2. qiymәt qoyulması

 3. satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili

 4. әmtәәlәrin yayılma sxemi

 5. satışın stimullaşdırılması metodu
 1. Marketinq strategiyasında әmtәәlәrin yayılma sxemi hansı vasitәlәrdәn ibarәtdir ?

 1. xüsusi firma maqazin vasitәsi , ticarәt vasitәçilәri vasitәsi

 2. satışın genişlәndirilmәsi

 3. servis xidmәtinin tәşkili

 4. bütün variantlar doğrudur

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Marketinq strategiyasında qiymәt qoyulması elementinә nә daxildir?

 1. әmtәәyә qiymәtin müәyyәn edilmәsi metodikası

 2. reklamın verilmәsinә vacib olan xәrclәrin miqdarı

 3. reklamın tәşkili metodları

 4. düzgün variant yoxdur

 5. servis xidmәtinin tәşkili
 1. Marketinq strategiyasında satışın stimullaşdırılma metodu nәyin hesabına formalaşır

 1. satışın genişlәndirilmәsi hesabına

 2. satışın mәhdudlaşdırılması hesabına

 3. alıcıların cәlb edilmәmәsi hesabına

 4. düzgün variant yoxdur

 5. büdcәnin genişlәndirilmәsi hesabına
 1. Remarketinq nә zaman tәtbiq edilir?

 1. tәlәbi bәrpa etmәk vacib olan zaman

 2. potensial alıcıların pozitiv tәlәbi olduqda

 3. potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda

 4. düzgün variant yoxdur

 5. tәlәbdә yüksәliş olduğu zaman
 1. Uzunmüddәtli marketinq planlarını kim hazırlayır?

 1. bazarın durumu gәlәcәk 20 il müddәtinә araşdırılır vә bu müddәt әrzindә bazarın mümkün tәlәblәrini ödәmәk

 2. bazarın durumu gәlәcәk 5 il müddәtinә araşdırılır vә bu müddәt әrzindә bazarı öyrәnәn bir şirkәt

 3. üçün öz gәlәcәk fәaliyyәtini planlaşdıran şirkәt

 4. düzgün variant yoxdur

 5. audit şirkәti
 1. Qısamüddәtli marketinq planları neçә il müddәtinә hazırlanır?

 1. 1 il

 2. 4 il

 3. 2 il

 4. düzgün variant yoxdur

 5. 3 il
 1. Qısamüddәtli marketinq planlarının perspektivli planlardan fәrqi:

 1. qısamüddәtli marketinq planları әtraflı olur

 2. heç bir fәrqi yoxdur

 3. perspektivli planlar daha әtraflı olur

 4. düzgün variant yoxdur

 5. qısamüddәtlimarketinqplanları dar çәrçivәdә olur
 1. Marketinq planına әsasәn konsern nәdir?

 1. müstәqil müәssisәlәrin kapitalda, maliyyә әlaqәlәrindә, şәxsi birliklәrdә, sıx istehsal әmәkdaşlığında iştiraksistemi vasitәsilә bağlı birlәşmә formasıdır

 2. düzgün variant yoxdur

 3. iki vә daha çox müstәqil şirkәtin müәyyәn kommersiya mәqsәdlәrinә nail olmaq, şirkәtlәrin birlәşmiş vә bir-biriniqarşılıqlı tamamlayan strateji resursların sinergiyasını almaq üçün kooperasiya haqqında müqavilәdir

 4. bir neçә şirkәtin ümumi mәqsәdlәrini vә ya üstünlüklәrini mühafizә etmәk üçün fәaliyyәtlәrini birlәşdirdiyi sәhmdar cәmiyyәtidir

 5. müstәqil şirkәtlәrin koordinasiya olunmuş sahibkar fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdi ola bilәn müvәqqәtiittifaqıdır
 1. Marketinq planının vәzifәlәri:

 1. bütün variantlar düzdür

 2. müәssisә fәaliyyәtinin mәqsәdlәri vә istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk

 3. әmәkdaşlarının sәyini koordinasiya etmәk

 4. müәssisә fәaliyyәtinin mәqsәdlәri müәyyәn etmәk

 5. müәssisә fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
 1. Marketinq planının tәrkib hissәlәri:

 1. bazarda vәziyyәtin tәhlili

 2. planlaşdırılan büdcә, mәnfәәt, gәlir, nәzarәt

 3. marketinqin mәqsәdlәri, strategiyası

 4. bütün variantlar düzdür

 5. işçi proqramı
 1. Marketinq planının xülasә bölmәsindә nә әks olunur?

 1. әsas vәzifәlәr, qәrarlar vә tәkliflәr

 2. әtraf mühit

 3. işçi proqramı

 4. düzgün variant yoxdur

 5. bazarın tәhlili
 1. Marketinq planının bazarda vәziyyәtin tәhlili bölmәsindә nә әks olunur?

 1. bütün variantlar düzdür

 2. әtraf mühit amillәrinin әtraflı tәhlili

 3. әmtәә tәhlili

 4. bazarın tәhlili

 5. rәqiblәrin tәhlili
 1. Marketinqin mәqsәdi nәdir?

 1. elmi şәkildә aparılmış tәdqiqatdan sonra planla müәyyәn olunmuş dövrdә әldә edilә bilәnlәr

 2. plandan kәnar proseslәr

 3. bütün cavablar düzdür

 4. düzgün variant yoxdur

 5. planla müәyyәn edilmiş dövrdә menecment fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilә bilәnlәr
 1. Marketinq strategiyası dedikdә nә başa düşülür?

 1. firmada işlәnib hazırlanmış uzunmüddәt üçün mәqsәdlәr sistemi vә bu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün komplekstәdbirlәr

 2. mәhsulun bölüşdürülmәsi kanalları

 3. bazarın, әtraf mühitin vә rәqiblәrin tәhlili

 4. düzgün variant yoxdur

 5. mәhsulun vaxtında lazımi yerә çatdırılması
 1. Marketinq planının hazırlanması zamanı ilk növbәdә nә müәyyәn edilir?

 1. marketinqin mәqsәdlәri

 2. büdcә

 3. işçi qrup

 4. düzgün variant yoxdur

 5. әtraf mühit
 1. Marketinq strategiyası marketinqin hansı komponentlәrini әhatә edir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. istehslakçıya mәhsulun çatdırılması

 3. qiymәt

 4. mәhsul

 5. mәhsulun bazarda irәlilәmәsi
 1. Marketinq planına әsasәn mәhsul strategiyasına nә daxildir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. әmtәәnin yayılma sxemi

 3. reklamın tәşkili metodları

 4. mәhsulun bazardakı mövqeyinә görә qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi, rәqiblәrin qiymәt siyasәtini nәzәrәalmaqla qiymәt siyasәtinin aparılması

 5. satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili
 1. Zaminlik müqavilәsinin bağlanması yolu ilә risklәrin ötürülmәsi necә baş verir ?

 1. müqavilәyә әsasәn zamin duran şәxs üçüncü şәxsin kreditoru qarşısında öz öhdәlikәrini tam vә ya qismәn yerinә yetirmәsinә görә cavabdehlik daşıyır

 2. müqavilәyә әsasәn zamin duran şәxs üçüncü şәxsin kreditoru qarşısında cavabdehlik daşımır

 3. müqavilәyә әsasәn zamin duran şәxs üçüncü şәxsin kreditoru qarşısında heç bir öhdәlik daşımır

 4. riskin 1 subyekt tәrәfindәn idarә edilmәsi

 5. düzgün variant yoxdur
 1. Kommersiya riski nә zaman ortaya çıxır ?

 1. sahibkar tәrәfindәn istifadә olunan vә ya satın alınan әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması zamanı

 2. düzgün variant yoxdur

 3. mәhsul istehsalı zamanı

 4. pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması zamanı

 5. investor qarşısında öz maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi zamanı
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı konprolinq xidmәtinin yaradılmasının pozitiv aspektlәrinә hansıları aid etmәk olar?

 1. müәssisәnin maliyyә-iqtisadi vәziyyәti haqqindaki informasiya bir yerdә mәrkәzlәşir vә onu kifayәt qәdәr operativ әldә etmәk mümkündür

 2. müәssisәnin maliyyә-iqtisadi vәziyyәti haqqındakı informasiya almağı çәtindir vә lәngdir

 3. müәssisәnin maliyyә-iqtisadi vәziyyәti haqqındakı informasiya müxtәlif yerdә yerlәşir

 4. tәşkilatdaxili funksional dәyişiklik müxtәlif konfrantasiyaya sәbәb olur

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı informasiyanın daxili mәnbәlәrinә hansı aiddir?

 1. әmәliyyat işlәri üçün nәzәrdә tutulmuş tranzasion sistemlәr, hәmçinin müştәrilәrlә filial vә nümayәndәlәrinmüştәrәk әmәliyyatlari

 2. firmaxarici әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün mәlumatlar

 3. diskә yazılmış mәlumatlar

 4. elektron vә kağız daşıyıcıları formasında olan materiallar

 5. düzgün variant yoxdur
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı informasiyanın xarici mәnbәlәrinә nә aiddir?

 1. elektron vә kağiz daşiyicilari formasinda müәssisәnin müştәrilәri vә partnyorlari tәrәfindәn tәqdim olunmuş materiallar vә mәlumatlar

 2. düzgün variant yoxdur

 3. әmәliyyat işlәri üçün nәzәrdә tutulmuş tranzasion sistemlәr

 4. butun cavablar duzdur

 5. qanunvericilik
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerlәr nәyә xüsusi diqqәt yetirmәlidirlәr?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. biliklәrә

 3. şәxsi keyfiyyәtlәrә

 4. bacariqlara

 5. işgüzar keyfiyyәtlәrә
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerin әsas vәzifә funksiyasına nә aiddir?

 1. idarәetmә qәrarlarının işlәnib hazirlanmasi vә qәbul edilmәsi

 2. mühasibat uçotunun aparılması

 3. bazarda vәziyyәtin öyrәnilmәsi

 4. düzgün variant yoxdur

 5. reklam
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı planlaşdırma prosesi özünә nәyi aid edir?

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. nә etmәk etmәk haqqında qәrar qәbulunu

 3. kimin edәcәyini müәyyәn etmәk haqqında qәrar qәbulunu

 4. nә vaxt etmәk haqqında qәrar qәbulunu

 5. necә etmәk haqqında qәrar qәbulunu
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәri nәyi müәyyәn edir?

 1. ümumi strategiyani, tәşkilatin siyasәtini vә ümumi fәaliyyәtini

 2. marketinqi

 3. mühasibat uçotunu

 4. bütün variantlar doğrudur

 5. işin koordinasiya edilmәsini
 1. İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinә hansılar aiddir?

 1. baş direktorlar, şöbә rәislәri vә aparıcı mütәxәssislәr

 2. maliyyә müdiri

 3. vitseprezident

 4. prezident

 5. icraçi direktor

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə