Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri


Strateji planlaşdırmanın strateji konsepsiyasına aid deyilYüklə 0,88 Mb.
səhifə7/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Strateji planlaşdırmanın strateji konsepsiyasına aid deyil.

 1. bazarda firmanın bazar payının artırılması

 2. bazarın seqmentləşdirilməsi

 3. məqsədli bazarın seçilməsi

 4. bazara çıxış metodlarının seçilməsi

 5. bazara çıxış müddətinin seçilməsi
 1. Firmadaxili planlaşdırmanın prinsipinin məzmununu ifadə etmir.

 1. kolleqiallıq

 2. fasiləsizlik

 3. vəhdətlik

 4. çeviklik

 5. iştirak
 1. Biznes planın titul vərəqində əsasən hansı göstərici əks olunmur.

 1. maliyyələşdirmə mənbələri həcmi və təyinatı

 2. müəssisənin bank rekvizitləri

 3. vergi ödəyicisi kimi qeydə alınması

 4. layihənin hazrlanma yeri və vaxtı

 5. mülkiyyət formasını və dövlət qeydiyyatını əks etdirən məlumatlar
 1. Biznesin restrukturizasiyasını şərtləndirən amillərə aid eləmək olmaz.

 1. istehsal edilən məhsulun yüksək keyfiyyəti

 2. rəqabət mübarizəsinin güclənməsi

 3. istehsal olunan məhsulların istehsal xərclərinin yüksək olması

 4. istehsal edilən məhsullara bazarda tələbin azalması

 5. əsas fondların fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlməsi
 1. İstehsalın düzgün təşkili prinsipini ifadə etmir.

 1. etibarlılıq

 2. ahəngdarlıq

 3. fasiləsizlik

 4. paralellik

 5. proposionallıq
 1. Marketinq strategiyası proqramının əsas elementlərinə aid deyil.

 1. nəzarət metodu

 2. satışın stimullaşdırılması metodu

 3. qiymət qoyulması

 4. reklam

 5. əmtəə barədə ictimai rəyin formalaşması
 1. Təşkilati strukturun təkmilləşdirilməsi metodikasına hansı model aid edilmir.

 1. universal model

 2. maliyyə modeli

 3. təşkilati –funksional model

 4. məqsədli strateji model

 5. proses rol modeli
 1. Müəssisənin ikişafına yönəldilən maliyyə resursları aşağıdakı mənbə hesabına formalaşmır.

 1. veksel öhdəliklərindən alınan vəsait

 2. bank kreditləri

 3. amortizasiya ayırmaları

 4. istiqraz vərəqələrinin buraxılmasından alınan vəsait

 5. iştirakçıların əlavə qoyduqları pay
 1. Bu bəndlərdən hansı investisiyaların maliyyələşdirilməsi mənbəyini ifadə etmir.

 1. qeyri mərkəzləşdirilmiş resurslar

 2. müəssisənin xüsusi vəsaitləri

 3. müəssisənin cəlb edilmiş vəsaitləri

 4. mərkəzləşdirilmiş resurslar

 5. xarici investorlar
 1. Hansı bənd biznes-planın reallaşdırılması mərhələsinə aiddir.

 1. maliyyə planlaşdırılması

 2. təşkilati planlaşdırma

 3. firmadaxili planlaşdırma

 4. kommersiya planlaşdırılması

 5. bütün variantlar
 1. İqtisadi məzmununa görə maliyyə planının bölmələri qrupuna aid deyil.

 1. köməkçi fondların təkrar istehsalı

 2. əsas fəaliyyət

 3. əsas fondların təkrar istehsalı

 4. kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi

 5. büdcə sistemi ilə qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi
 1. Taktika nədir?

 1. firmanın ümumi uzunmüddətli planı və konkret vəziyyətilə uyğunlaşdırılan konkret qısamüddətli strategiyadır.

 2. firmanın fəaliyyət xəttidir

 3. proqnozlaşdırmadır

 4. alternativ seçim

 5. resursların bölüşdürülməsi
 1. Strateji idarəetmə nəzəriyyəsinin inkişafında ən mühüm töhvə oldu.

 1. K. Proalad və Q. Xmelin “Korporasiyanın fərqli xüsusiyyətləri”

 2. bazarın bazarda payının artması tempi

 3. bazarın cəlbediciliyi

 4. bazarın təkamül mərhələsi

 5. təşkilatın tempi
 1. Xofer və Sendel öz modelində təşkilat üçün ideal biznes yığımının neçə tipini təklif edirlər.

 1. 1

 2. 3

 3. 5

 4. 8

 5. 6
 1. Strateji planlaşdırma konsepsiyasının əsas məsələlərindən biri hansıdır.

 1. müəssisənin strateji davranış xəttinin düzgün seçilməsi

 2. artım yığımı

 3. mənfəət yığımı

 4. balanslaşdırılmış yığım

 5. biznes növünün optimal yığımı
 1. Strategiya nədir?

 1. müəssisənin öz fəaliyyətində obyektiv xarici və daxili şəraitə adekvat reaksiyasıdır

 2. müəssisədə planlaşdırma

 3. istehsalın təmərküzləşdirilməsi

 4. bazar payının artırılması

 5. aktivlərin azaldılması
 1. Strateji planlaşdırma ilə taktiki planlaşdırma arasındakı başlıca fərq nədən ibarətdir

 1. məqsədlər və vasitələr arasındakı fərqlərdir

 2. xarici və daxili mühit arasındakı fərqlər

 3. işgüzar mühitin proqnozu

 4. orta müddətli planlaşdırma və qısa müddətli planlaşdırma arasındakı fərq

 5. strateji planla rəhbərlik arasındakı fərq
 1. Müəssisənin biznes potensialı dedikdə nə başa düşülür

 1. maddi və qeyri maddi maliyyə, əmək, intelektual və mənəvi aktivlərin məcmusu

 2. müəssisənin imkanlarını müəyyənləşdirmək

 3. biznes ideyasını formalaşdırmaq

 4. sahibkarlıq riskləri

 5. kombinasiyanı yaratmaq
 1. Planlaşdırma prinsipləri nəyi müəyyən edir.

 1. müəssisələrdə planlı fəaliyyətin xarakterini və məzmununu

 2. effektiv planlaşdırmanı

 3. qarşılıqlı əlaqəni

 4. təşkilatın bir hissəsinin fəaliyyətini

 5. sadəcə sənədlərin toplusunu
 1. Vəhdətlik prinsipi nəzərdə tutur

 1. planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını

 2. planlaşdırma prosesinin fasiləsizliyini

 3. iştirak prinsipinin tətbiqini

 4. strateji uzunmüddətli planlaşdırma

 5. planlaşdırmanin əsas məqsədlərini
 1. Planlaşdırmanın tiplərini müəyyənləşdirən əlamətlərə aid deyil.

 1. hamısı düzdür

 2. planlaşdırmada qeyri müəyyənlik dərəcəsi

 3. planlaşdırma ideyasının mütərəqqi oriyentasiyası

 4. planın horizontu

 5. planın miqyası
 1. Planlar sisteminin kompleks xarakter daşımasına aiddir.

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. strateji planın davamı kimi tərtib edilən ümumfirma planıdır

 3. operativ plan

 4. strateji plan bu firmanın baş planı adlanır

 5. planlarla yanaşı planlaşdırma prosesinin nəticəsi kimi proqram və layihələr tərtib olunur
 1. Planlaşdırma prosesində iştirak edirlər.

 1. Hamısı doğrudur

 2. müəssisənin ali rəhbəri

 3. planlaşdırici qrup

 4. bölmələrin rəhbərləri

 5. bölmələrin mütəxəsisləri
 1. Biznes plan dedikdə nəzərdə tutulur

 1. müəssisə və təşkilatın təsisi rekonstruksiyası, fəaliyyəti üzrə işçi sənədlərinin hazırlanmasının nəticəsi

 2. ənənəvi layihələr

 3. texniki vasitələr almaq

 4. dövriyyə fondunu formalaşdırmaq

 5. biznesin yeni növ formalarını yaratmaq
 1. Firmadaxili funksiyalara aid deyil.

 1. xarici bazara çıxış və investisiyaların firmanın fəaliyyətinə cəlb edilməsi

 2. sahibkarlıq riskinin aşağı salınması

 3. firmanın müsbət imicinin formalaşdırılması

 4. firmanın fəaliyyətindəki geriləmə, tənəzzül prosesi haqqında xəbərdarlıq

 5. firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət
 1. Marketinq strategiyası nədir?

 1. fəaliyyət məqsədinin və bu məqsədə nail olmaq üçün marketinq istiqamətlərinin müəyyən edilməsi

 2. məhsul istehsalı

 3. kompleks sistem

 4. maksimum mənfəət

 5. istehsalın proqnozlaaşdırılan həcmi
 1. İstehsalın səmərəliliyinə mənfi təsir göstərir

 1. müəssisədə əsas fondların tərkibində köhnəlmiş maşın və avadanlıqların çox olması

 2. istehsal gücü

 3. kreditor borcların həcmi

 4. işçilərin sayı

 5. əmək haqqı fondu
 1. Biznesin restrukturizasiyasının sonuncu mərhələsi nə adlanır

 1. hamısı düzdür

 2. mülkiyyətin restruksiyası

 3. strateji təhlil

 4. sənaye – maliyyə qrupları

 5. operativ təhlil
 1. İstehsalın təşkili tipləri dedikdə nə başa düşülür.

 1. istehsalın təşkili və texniki səviyyəsinin xüsusiyyətlərinin kompleks xarakteriskası

 2. bitməmiş istehsalın çox olması

 3. iş yerlərinin ixtisaslaşması

 4. bitməmiş istehsal

 5. canlı əmək xərclərinin nisbətən çox olması
 1. İstehsal prosesinin çevikliyi dedikdə başa düşülür

 1. hamısı doğrudur

 2. yeni məhsul növlərinin istehsalı

 3. mövcud məhsulların modernləşdirilməsi üçün texnoloji proseslərin yenidən qurulması

 4. yeni texniki avadanlıqların cəlb edilməsi

 5. istehsal güclərinin sürətlə artırılması
 1. Konvensiya marketinqi hansı vəziyyətdə tətbiq olunur

 1. heç biri düz deyil

 2. marketinq strategiyası olduqda

 3. məhsulun qiymətində

 4. bitməmiş istehsalın çox olmasında

 5. alıcıların neqativ tələbi olduqda
 1. Qısa müddətli marketinq planları neçə il müddətinə hazırlanır

 1. 1il

 2. 5il

 3. 3il

 4. 2il

 5. 10il
 1. Marketinq səmərəli planını həyata keçirmək üçün hansı prinsiplərə əməl etmək lazımdır

 1. hamısı doğrudur

 2. yaxın iki- üç il üçün məqsədlərin müəyyən edilməsi

 3. marketinq fəaliyyətini müştərilərin marağına yönəldilməsi

 4. planın yığcam və sadə olması

 5. səmərəliyin təmini üçün zəruri bilik və bacartığa yiyələnmək
 1. Marketinq planının tərkib hissələrinə daxil deyil

 1. qısamüddətli marketinq planları

 2. xülasə

 3. bazarda vəziyyətin təhlili

 4. marketinqin məqsədləri

 5. marketinq strategiyası
 1. Matris strukturunun xüsusiyyəti nədən ibarətdir.

 1. layihəni reallaşdırmaq üçün müəssisənin mütəxəsislərindənul edilməsi ibarət mütərəqqi qrupun təşkil olunması

 2. əmək bölgüsündən

 3. qərarların qəbul edilməsi

 4. istehsalın təşkilindən

 5. elmi texniki tərəqqidən
 1. Məqsədli strateji model nəzərdə tutur

 1. müəssisənin məqsədinə və inkişaf strategiyasına uyğun olaraq təşkilati strukturun qurulmasını

 2. müəssisənin əsas büdcə sistemini ifadə edir

 3. müəssisə haqqında tam təsəvvür yaradır

 4. biznes proseslərini yerinə yetirir

 5. biznes prosesinin hər bir əməliyyatına xüsusi icraçı təhkim edir
 1. Menecerlərin başlıca vəzifələrinə aid deyil

 1. heyətin istehsal və yaradıcı fəaliyyətini və aktivliyini artırmaq

 2. kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi siyasətini işləyib hazırlamaq

 3. heyətin təhsili və ixtisasının artırılması ilə bağlı məsələləri həll etmək

 4. istehsal və idarəedici işçilərin sayını və xüsusi çəkisini azaltmaq

 5. qiymət haqqında informasiyanın toplanması
 1. Müəssisənin təşkilati planında nəzərdə tutulur

 1. işçilərin əməyindən daha səmərəli istifadə olunması barədə tədbirlər

 2. xülasə

 3. bazarda vəziyyətin təhlili

 4. marketinq strategiyası

 5. kadrların seçilməsi
 1. Biznes planın “Təşkilati plan” bölməsinə aid deyil

 1. əmək məhsuldarlığı

 2. əməyin qiymətləndirilməsi və hazırlanması

 3. əməyin ödənilməsi

 4. stimullaşdırma

 5. yaxın iki-üç il üçün məqsədlərin müəyyən edilməsi
 1. Maliyyə termini ilk dəfə harada meydana gəlib?

 1. İtaliyada

 2. Rusiyada

 3. Gürcüstanda

 4. İranda

 5. İngiltərə
 1. Əhalinin maliyyəsi nədən ibarətdir?

 1. əmək haqqı və xüsusi sahibkarlıq fəaliyyətindən

 2. birjalardan

 3. birjadankənar bazarlardan

 4. xüsusi sahibkarlıq faliyyətindən

 5. sosial tələbatların ödənilməsindən
 1. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün vacib şərtlərdən biri

 1. səmərəli maliyyə

 2. pul vəsaitləri

 3. kapital

 4. qiymətli kağızlar pul vəsaitləri fondu

 5. pul vəsaitləri fondu
 1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisə öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün nə yaradır?

 1. məqsədli pul vəsaitləri fondu

 2. sosial inkişaf fondu

 3. amortizasiya fondu

 4. əməkhaqqı

 5. yığım fondu
 1. Müəssisə maliyyəsinin təşkili hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir?

 1. cavabların hamısı doğrudur

 2. özünü maliyyələşdirmə

 3. maliyyə fəaliyyətinin nəticəsinə görə məsuliyyət

 4. müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət

 5. maliyyə fəaliyyəti sahəsində müstəqillik
 1. Maliyyə planlaşlaşdırılması neçə mərhələdə aparılır?

 1. 4

 2. 6

 3. 8

 4. 7

 5. 3
 1. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili mütləq və nisbi əmsalların köməyi ilə hansı istiqamətlər üzrə aparılır.

 1. hamısı düzdür

 2. müəssisənin likvidliyinin və ödəmələrinin qiymətləndirilməsi

 3. işgüzar aktivliyin qiymətləndirilməsi

 4. müəssisənin maliyyə dayanaqlığının qiymətləndirilməsi

 5. balansın tərkibi və strukturlarının qiymətləndirilməsi
 1. Rentabillik göstərişlərinə aiddir?

 1. aktivlərin və əsas fondların rentabelliyi

 2. tədavül xərcləri

 3. məhsulun satış həcmi

 4. mənfəət

 5. müəssisənin resursları
 1. Mənfəətin planlaşdırılmasının tərkib hissələrinə aiddir.

 1. maliyyə planlaşdırılması

 2. verginin tutulması

 3. mənfəətin növləri

 4. məhsulun miqdarı

 5. məsrəf normaları
 1. Müəssisələrdə büdcələşmə sistemi neçə mərhələdə həyata keçirilir?

 1. 1

 2. 4

 3. 5

 4. 8

 5. 2
 1. Büdcə nədir?

 1. müəyyən müddətə aktivlərin formalaşması və istifadəsi, maliyyələşdirmə mənbələri, gəlirlər və xərclər

 2. müəssələrdə işin vəziyyətinin və satış bazarlarında situasiyanın təhlili

 3. dəyişən və sabit xərclərin hesablanması

 4. zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması

 5. bölünməyən mənfəət
 1. Əməliyyat büdcəsində əks etdirilir

 1. hamısı düzdür

 2. satış büdcəsi

 3. istehsal büdcəsi

 4. kommersiya xərcləri büdcəsi

 5. idarəetmə xərcləri büdcəsi
 1. Büdcə prosesi hansı mərhələlər üzrə həyata keçirilir?

 1. hamısı düzdür

 2. keçən ilin büdcəsinin icrası təhlil edilir

 3. büdcənin layihəsi işlənib hazırlanır

 4. büdcə layihəsi təsdiq edilir

 5. cari ilin büdcəsinin icrası təhlil edilir
 1. İnvestisiya nədir?

 1. gəlirin və sosial effektin alınması məqsədilə hər hansı müəssisəyə, sosial iqtisadi proqrama, layihəyə uzunmüddətli kapital qoyuluşudur.

 2. məqsədli bank əməliyyatları

 3. kreditlər

 4. qiymətli kağızlar

 5. daşınmaz əmlakdır
 1. Kapital qoyuluşu nədir?

 1. əsas kapitala yönəldilən real investisiyadır

 2. istiqrazdır

 3. səhmlərdir

 4. xərclərdir

 5. yeni obyektlərdir
 1. Portfel investisiyası nədir?

 1. hamısı doğrudur

 2. veksel

 3. qiymətli kağız

 4. faktiki səhm

 5. istiqraz
 1. İnvestisiyalar müxtəlif əlamətlərə görə fərqləndirilir?

 1. cavabların hamısı düzdür

 2. kapitalın yatırılma obyektlərinə görə

 3. investisiya layihələrində iştirakın xarakterinə görə

 4. mülkiyyət formasına görə

 5. regional mənşəyinə görə
 1. Biznes plan reallaşdırılması dedikdə başa düşülür

 1. onun tərtib etdiyi müəssisə üçün xarakterik olan bütün daxili və ondan kənar işçi tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi

 2. şəbəkə planlaşdırılması

 3. alternativ metodlar

 4. işgüzar məsələlər

 5. kompütür texnalogiyalarından istifadə
 1. Keyfiyyətə nəzarət nədən asılıdır

 1. istehsal növündən

 2. satış həcmindən

 3. iqtisadi vəziyyət

 4. biznes plan

 5. rəqiblərin siyasətinin dəyişdirilməsi
 1. İstehsal sisteminin alt sistemləri hansıdır?

 1. hamısı doğrudur

 2. müəssisə

 3. sex

 4. sahə

 5. insan maşın sahəsi
 1. ABŞ firmalarının istehsal fəaliyyətinə mənfi təsir edən faktorlara aid eləmək olmaz

 1. seçmə işçi qrupların yaradılması

 2. yeni idarəetmə metodlarının tətbiqi ilə bağlı çətinliklər

 3. təlimatların çox olması

 4. yığılmanın aşağı səviyyədə olması

 5. investisiyaların həcminin azaldılması
 1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində böyük aktuallıq kəsb edir

 1. strateyi planlaşdırma və idarəetmə məsələləri

 2. inzibati amirlik

 3. istehsal - təsərrüfat

 4. perspektivlik

 5. variantlar düz deyil
 1. Starteji planlaşdırma fəaliyyətinin əsasını təşkil edir

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. şirkətin məqsəd və vəzifələrinin konkretləşdirilməsi

 3. onların vaxt baxımdan icrası

 4. resursların bölüşdürülməsi

 5. meyillərin müəyyənləşdirilməsi
 1. Rraktiki siyasət dedikdə nə başa düşülür

 1. məqsədə çatmağı yüngülləşdürən fəaliyyət və qəraraların qəbulu üçün ümumi rəhbərlik
 1. firmanın fəaliyyəti

 2. qiymətləndirmə

 3. problemin öyrənilməsi

 4. resusların bölüşdürülməsi

 1. Planlaşdırmanın əsas vəzifələrindən biri hesab edilir

 1. resursların bölgüsü

 2. firmanın missiyasıbazara çıxış mütodlarının seçilməsi

 3. məqsədli bazarın seçilməsi

 4. bazara çıxış müddətinin seçilməsi

 5. problemin öyrənilməsi
 1. Strateji planlaşdırmanın əsasını neçə strateji konsepsiya təşkil edir.

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 1
 1. Firmada biznesin artım tempi firmada istifadə olunan pul axınlarında nəyi müəyyənləşdirir.

 1. tempini

 2. gəlirlərini

 3. artım və mənfəəti

 4. artım yığımını

 5. biznes növünü
 1. Xofer və Şendel öz modelində təşkilat üçün ideal biznes yığımının neçə tipini təklif edirlər

 1. 3

 2. 2

 3. 8

 4. 7

 5. 4

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə