Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri


Strateji planlaşdırma konsepsiyasının əsas məsələlərindən biriYüklə 0,88 Mb.
səhifə8/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
#53856
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Strateji planlaşdırma konsepsiyasının əsas məsələlərindən biri

 1. müəssisənin strateji davranış xəttinin düzgün seçilməsi

 2. mənfəət yığımı

 3. artım yığımı

 4. balanslaşdırılmış yığım

 5. artım və mənfəət
 1. Müəssisədə bütün planlaşdırma prosesi neçə mərhələyə bölünür

 1. 2

 2. 4

 3. 10

 4. 3

 5. 5
 1. Strategiyanın tətbiqinə aiddir.

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. təchizat

 3. təlim və ixtisaslaşma

 4. təqdimat

 5. sənədləşdirmə
 1. Müəssisənin fəaliyyəti nəzaman uğurlu sayılır

 1. onun istehsal etdiyi məhsul yaxud göstərdiyi son nəticədə sahibkarlara mənfəət gətirir.

 2. strateji məqsədin formalaşması

 3. ortamüddətli planlar reallaşdıqda

 4. planların formalaşması

 5. strateji planın müəyyən edilməsi
 1. Biznes ideyasını formalaşdırmaqdan ötrü vacibdir

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. tələb və təklifin strukturu

 3. müəssisənin malik olduğu kapitalın strukturu

 4. həmin biznes növünün inkişaf perspektivini öyrənmək

 5. müəssisənin öz kapitalının strukturunu biznesin perspektiv növünə uyğunlaşdıra bilməsi
 1. Firmanın fəaliyyətinin planlaşdırılması anlayışının neçə mənası vardır.

 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 8

 5. 4
 1. Planlaşdırmanın prinsipləri

 1. bütün variantlar

 2. fasiləsizlik

 3. vəhdətlik

 4. çeviklik

 5. dəqiqlik
 1. Vəhdətlik prinsipi nəyi nəzərdə tutur

 1. planların sistemli xarakter daşımasını

 2. çevikliyi

 3. dəqiqliyi

 4. obyektiv və subyektiv səbəbləri

 5. qeyri müəyyənliyi
 1. İştirak prinsipi nə deməkdir.

 1. müəssisənin hər bir üzvü tutduğu vəzifəsindən və yerinə yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fəaliyyətinin bilavasitə iştirakçısıdır

 2. planlaşdırmada qeyri-müəyyənlik dərəcəsi

 3. planlaşdırma ideyasının müvəqqəti oriyentasiyası

 4. şəxsi məsuliyyət altında planlaşdırma

 5. təsadüfi şəraitə uyğunlaşan planlaşdırma
 1. Starteji plan firmanın nəyi adlanır.

 1. baş planı

 2. qrafiki

 3. proqramı

 4. təkmilləşdirilməsi

 5. layihəsi
 1. Firmadaxili planlaşdırmanın başlıca məqsədi nədən ibarətdir.

 1. minimum məcmu xərclə maksimum nticənin alınması üçün firmanın maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin ən effektiv istiqamətlərini seçməkdən ibarətdir.

 2. maliyyə xərclərini artırmaqla

 3. firmanın inkişaf strategiyası

 4. strategiyanın reallaşdırılması taktikasının müəyyən edilməsi

 5. operativ planlaşdırma
 1. Biznes plan sahibkara hansı problemləri həll etməyə imkan verir.

 1. bütün variantlar doğrudur

 2. firmanın konkret fəaliyyət sistemlərini

 3. məqsədyönlü bazar və bu bazarda firmanın mövqeyini müəyyən etmək

 4. firmanın uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədlərini dəqiqləşdirmək onlara nail olmağın strategiya və taktikasının həyata keçirilməsinə görə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi

 5. firmanın maliyyə vəziyyətini qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün mövcud maliyyə və maddi ehtiyatların uyğunluğunu qiymətləndirmək
 1. Biznes planın hazırlanması neçə mühüm məsələni həll edir.

 1. 2

 2. 3

 3. 6

 4. 4

 5. 1
 1. Təşkilati planlaşdırmada nəzərdə tutulur.

 1. bütün variantlar

 2. biznes təşkili üçün lazım olan bütün məsələlərə aydınlıq gətirməlidir

 3. ilk növbədə görüləcək işlər və onların həyata keçirilməsi qrafiki

 4. işçi heyəti

 5. mühüm təşkilati məsələlər haqqında məlumatlar verilməlidir
 1. Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullar barədə hansı məlumatların verilməsi tövsiyyə olunur.

 1. bütün variantlar

 2. məhsulun adı, növü, keyfiyyəti, ölçüləri, rəngi, çeşidi, qablaşdırılması

 3. məhsulun təyinatı və tətbiqi sahəsi

 4. əsas texniki, estetik xüsusiyyətləri

 5. standart və normativlərə uyğunluğu, dəyər göstəriciləri
 1. Müəssisənin restrukturizasiyası nə deməkdir.

 1. xarici mühitin və ya daxili mühitin təsiri ilə müəssisənin strukturunun həmçinin onun biznesini formalaşdıran elementlərin strukturunun dəyişdirilməsidir

 2. xarici mühitdə sürətlə baş verən dəyişikliklər

 3. mülkiyyət formasının dəyişməsi

 4. məhsulun istehsal və satışı

 5. müəssisənin yenidən təşkili
 1. Müəssisənin fəaliyyətinin yenidən təşkili ilə əlaqədar hansı tədbirləri həyata keçirir.

 1. bütün variantlar

 2. perspektiv inkişaf baxımından səmərəli olmayan, müəssisənin ümumi gəlirinin aşağı salınmasına gətirib çıxaran nisbətən aşağı rentabelli məhsulların istehsalnı dayandırmaq

 3. rentabelli məhsulların istehsalı və satışını qiymətləndirmək

 4. müəssisədə mövcud maddi və qeyri maddi aktivlərdən istifadə etməklə profilə uyğun məhsullarla yanaşı digər məhsulların buraxılışı hesabına istehsalın diversifikasiyasını təmin etmək

 5. kommersiya cəhətdən perspektivli profilə uyğun yeni məhsulların istehsalını təşkil etmək
 1. Biznesin restrukturizasiyasının sonuncu mərhələsi nə adlanır

 1. mülkiyyətin restrukturizasiyası

 2. rentabellik

 3. likvidlik əmsalı

 4. ödəməqabiliyyətlilik

 5. istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
 1. Biznesin restrukturizasiyası haqqında qərarın qəbul edilməsindən əvvəl hansı təhlil növü aparılır

 1. əmtəə bazarlarının təhlili

 2. əmək məhsuldarlığı

 3. rentabellik

 4. istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili

 5. müəssisənin yenidən təşkili
 1. Maliyyə restruksiyası müəssisədə hansı məqsədlə həyata keçirilir.

 1. müəssisənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

 2. anbarlarda ehtiyatların azaldılması

 3. istifadəsiz qalan yerlərin satışı

 4. kirayə verilməsi

 5. debitor borclarının qaytarılması
 1. Borclu müəssisə ödəmə qabiliyyəti olmadığı halda hansı prosesə məruz qalır.

 1. iflas prosesinə

 2. istehsalın ləğvi

 3. lizinq

 4. anbarda ehtiyatların azaldılması

 5. debitor borclarının qaytarılmasına
 1. Antiinhisar tənzimlənməsinin əsas məqsədi nədir

 1. ayrı-ayrı inhisarçı biznes subyektlərinin bazardakı hökmran mövqelərindən sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasıdır

 2. ifras prosedurasının tətbiqidir

 3. ödəmə qabiliyyəti

 4. biznes subyektləri

 5. müəssisənin ləğvi
 1. İstehsal prosesləri neçə qrupa ayrılır

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 2

 5. 1
 1. İstehsalın düzgün təşkili hansı prinsiplər əsasında qorunur

 1. bütün variantlar

 2. ixtisaslaşma

 3. proporsionallıq

 4. paralellik

 5. fasiləsizlik, dəqiqlik
 1. İstehsalın təşkili tipləri dedikdə başa düşülür

 1. istehsalın təşkili və texniki səviyyəsinin xüsusiyyətlərinin kompleks xarakteriskası

 2. iş yerlərinin ixtisaslaşması

 3. istehsal tsiklinin müddətini az olması

 4. bitməmiş istehsalın çox olması

 5. canlı əmək xərclərinin nisbətən çox olması
 1. İstehsal prosesinin çevikliyi dedikdə başa düşülür

 1. bütün variantlar

 2. yeni texniki avadanlıqlarının cəlb edilməsi

 3. istehsal güclərinin surətlə artırılması

 4. innovasiya xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi

 5. məhsulların modernləşdirilməsi üçün texnoloji proseslərin yenidən qurulması
 1. İstehsal planının başlıca vəzifəsi nədir

 1. daha yüksək iqtisadi və sosial səmərəni təmin edə bilən resurslardan və istehsal potensialındanistifadə olunmasının optimal variantının seçilməsidir

 2. iş yerlərinin ixtisaslaşması

 3. avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslərin yüksək faiz təşkil etməsi

 4. canlı əmək xərclərinin nisbətən çox olması

 5. bitməmiş istehsalın çox olması
 1. Müəssisənin ümumi istehsal xərcləri nədən ibarətdir

 1. daimi və dəyişən xərclərin cəmindən

 2. məhsulun keyfiyyətindən

 3. bitməmiş istehsalın çox olmasından

 4. fərdi istehsaldan

 5. kütləvi istehsaldan
 1. İstehsal gücü hansı amillərdən asılıdır

 1. bütün variantlar

 2. avadanlıqların sayı və məhsul darlığı

 3. xammal və materialların keyfiyyəti

 4. istehsal və əməyin təşkili səviyyəsi

 5. avadanlığın iş vaxtı fondu
 1. Müəssisənin istehsal güclərini hazırlayarkən nəzərə alınmalıdır.

 1. bütün variantlar

 2. əsas istehsal sexlərinə təhkim olan bütün avadanlıqlar

 3. mövcud avadanlıqlar və sahələr

 4. istehsalın effektiv təşkili

 5. keyfiyyətli xammalın və təkmil alətlərinin tətbiqi
 1. Operativ təqvim planlaşdırılmasının məqsədi

 1. bütün variantlar

 2. kəmiyyət

 3. keyfiyyət

 4. müddət

 5. müddət və xərc kateqoriyaları üzrə istehsal proqramının yerinə yetirilməsi
 1. Operativ təqvim planlaşdırılmasının əsas vəzifələri

 1. bütün variantlar

 2. istehsal proqramının yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi

 3. istehsalda zay məhsulların azaldılması

 4. texnoloji avadanlıqların istehsal güclərinin və iş yerlərinin optimal gücləndirilməsi

 5. İşçilərinin əməyinin və ətraf mühitin çirkləndirilməsi
 1. Planlaşdırma sistemi nədən asılıdır

 1. müəssisənin fəaliyyətinişərtləndirən amillərdən və xüsusiyyətdən, istehlakçılardan, tələbin strukturundan, rəqabətdən və s.

 2. marketinq fəaliyyətinin müştərilərin marağına yönəldilməsi

 3. planın yığcam və sadə olması

 4. marketinqin strategiyasından

 5. işçi proqramından
 1. Menecerin marketinq siyasətinə daxildir

 1. bütün variantlar

 2. bazar rəqabətində qiymət siyasətinin müəyyəmləşdirilməsi

 3. onun yeniləşdirilməsi

 4. çeşidin yaxşılaşması

 5. satışın təmin edilməsi
 1. Məhsul strategiyasına daxildir.

 1. bütün variantlar

 2. yeni məhsulların mənimsənilməsi

 3. mövcud məhsulların çeşidinin mənimsənilməsi

 4. köhnə məhsulların istehsalatdan çıxarılması

 5. iri və kiçik partiyalarla məhsulun buraxılması
 1. Marketinq planının hazırlanması nə ilə sıx bağlıdır

 1. marketinq üzrə bütün gəlir və xərcləri özündə əks etdirən marketinq büdcəsinin tərtibi ilə sıx bağlıdır.

 2. bazar və istehlakçıların təsvir edilməsi

 3. məqsədli seqmentlərin hazırlanması

 4. ekoloji və mədəni amillərin dəyişməsi

 5. məqsədli seqmentlərin seçilməsi
 1. Marketinq planının tərtib edilməsini neçə mərhələyə bölmək olar.

 1. 7

 2. 4

 3. 8

 4. 3

 5. 5
 1. Məqsədli strateji model nəyi nəzərdə tutur

 1. müəssisənin məqsədlərinə və inkişaf strategiyasına uyğun olaraq təşkilati strukturların qurulmasına

 2. idarəetmə funksiyasına

 3. müəssisənin təşkilati strukturuna

 4. bazar konyukturasının dəyişməsi

 5. biznes proseslərinin yaranmasını
 1. Menecerlərin başlıca məqsədləri nədir.

 1. bütün variantlar

 2. heyətin istehsal və yaradıcı fəaliyyətini və aktivliyini artırmaq

 3. istehsal və idarəedici işçilərin sayını və xüsusi çəkisini azaltmaq

 4. kadrların seçilməsi yerləşməsi siyasətini işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək

 5. heyətin təhsili və ixtisasının artırılması
 1. Menecerlərin funksiyasına daxildir.

 1. işçiləri birgə fəaliyyətə hazırlamaq, onların effektiv son nəticəyə səylərini artırmaq, insanlara məxsus fərdi xüsusiyyəti yumşaltmaq

 2. seriyalarla hazırlanan məhsulların dövriliyi

 3. canlı əmək xərclərinin nisbətən çox olması

 4. texnoloji ixtisaslaşma üzrə iş yerlərinin təşkili

 5. iş yerlərinin ixtisaslaşması
 1. Əmək məhsuldarlığının ölçülməsinin neçə metodu vardır.( natural, əmək və dəyər)

 1. 3

 2. 8

 3. 4

 4. 6

 5. 10
 1. Əmək məhsuldarlığının ölçülməsinin natural metodu nə ilə xarakterizə olunur.

 1. iş vaxtı vahidində natural ifadədə məhsul istehsalı ilə

 2. cavabların heç biri düz deyil

 3. əməyin ödənilməsi ilə

 4. əməyin qiymətləndirilməsi

 5. əməyin normallaşdırılması
 1. Maliyyə termini ilk dəfə necənci əsrdə və harada meydana çıxmışdır.

 1. XV əsrdə italiyanın ticarət şəhərlərində

 2. X əsrdə

 3. IX əsrdə rusiyada

 4. X əsrdə Gürcüstanda

 5. XI əsrdə İranda
 1. Dövlət maliyyəsi nədir.

 1. ümumi dövlət və sosial tələbatların ödənilməsi məqsədilə dövlət orqanları tərəfindən idarə olunan pul fondlarının məcmusudur.

 2. dinamik və effektiv inkişaf

 3. müəssisə və şirkətlərin çoxşaxəli fəaliyyəti

 4. dövlət və bələdiyyə

 5. büdcə sisteminin balanslaşdırılması
 1. Müəssisə maliyyəsi nədir.

 1. istehsal prosesinin həyata keçirilməsi zaman baş verən pul axınları sistemidir.

 2. baza şəraitində əmk haqqı fondu

 3. infilasiyanın cilovlanması

 4. dinamik və effektiv inkişaf

 5. müəssisələrin və əhalinin maliyyə aktivləri
 1. Maliyyənin ölkə iqtisadiyyatında rolu adətən neçə istiqamətdə olur.

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 6
 1. Müəssisənin pul vəsaitləri fonduna daxildir

 1. bütün variantlar

 2. nizamnamə fondu

 3. qeyri-material aktivləri

 4. dövriyyə fondları

 5. maliyyə ehtiyatları
 1. Müəssisə maliyyəsinin nəzarət funksiyası dedikdə nə başa düşülür.

 1. maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli təşkili məqsədilə pul vəsaitlərindən daha düzgün istifadəyə nəzarət etmək qabiliyyəti

 2. müəssisə maliyyəsinin təşkili

 3. özünümaliyyələşdirmə

 4. müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət

 5. məhsul istehsalı
 1. Maliyyə plalaşdırılmasının əsas vəzifələri.

 1. bütün variantlar

 2. qarşıyaqoyulan məqsədlərin razılaşdırılmasının və onların həyata keçirilməsi imkanlarının yoxlanılması

 3. müəssisənin müxtəlif bölmələrinin qarşılıqlı hərəkətinin təmin edilməsi

 4. müəssisənin inkişafının müxtəlif variantlarının və uyğun olaraq investisiyanın həcminin və onların maliyyələşdirilməsi üsullarının təhlili

 5. müəssisənin maliyyə vəziyyətinə nəzarətin yoxlanılması
 1. Maliyyə planlaşdırılması neçə mərhələdə aparılır.

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 5

 5. heç biri düz deyil
 1. Balans hesabatı müəssisədə nə üçün tərtib olunur.

 1. müəssisənin akyiv və passivlərini əyani şəkildə əks etdirmək məqsədilə tərtib olunur

 2. əsas fondların təkrar istehsalı üçün

 3. büdcə sistemi ilə qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi

 4. yuxarı təşkilatla qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi üçün

 5. işgüzar aktivliyin qiymətləndirilməsi
 1. Gəlir müəssisənin üç əsas istiqaməti üzrə formalaşır.

 1. əsas, investisiya və maliyyə fəaliyyəti

 2. büdcə, banklar, sığorta

 3. məhsulun növü və çeşidi

 4. əsas fondların rentabelliyi

 5. banklar, sığorta, investisiya
 1. Mənfəətin planlaşdırılmasında mühüm məsələdir.

 1. əmək xərclərinin uçotu

 2. birbaşa hesab uçotu

 3. müəssisənin işgüzar aktivliyi

 4. hazır məhsulun miqdarı

 5. əsas fondların rentabelliyi
 1. Müəssisədə büdcələşmə sistemi neçə mərhələdə həyata keçirilir

 1. 5

 2. 3

 3. 2

 4. 4

 5. 1
 1. Əməliyyat büdcəsində əks etdirilir.

 1. bütün variantlar

 2. satış büdcəsi

 3. istehsal büdcəsi

 4. materiallarla birbaşa xərclər

 5. əmək haqqına birbaşa xərclər büdcəsi
 1. Maliyyə büdcəsinə daxildir.

 1. investisiya büdcəsi, pul vəsaitlərinin hərəkət büdcəsi, balansın proqnozu

 2. satış proqnozunun hazırlanması

 3. gəlirlər və xərclər büdcəsi

 4. mənfəət və zərərlər planı

 5. pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsi
 1. İnvestisiya nədir.

 1. xarici mənşəli söz olub tərcümədə gəlirin və sosial effektin alınması məqsədilə hər hansı müəssisəyə, sosial-iqtisadi proqrama, layihəyə uzunmüddətli kapital qoyuluşudur.

 2. kapitalın uzunmüddətli qoyuluşudur

 3. daşınar və daşınmaz əmlak

 4. istehsal güclərinin artırılması

 5. daşınar və daşınmaz əmlak
 1. Dolayı investisiyalar nədir.

 1. investorun başqa şəxslər vasitəsilə kapital qoymasıdır

 2. bir ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur

 3. bir ildən çox dövrdə kapital qoyuluşudur

 4. fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri neft sektoruna kapital qoyuluşu

 5. qeyri büdcə fondlarının vəsaitləridir.
 1. Kapital qoyuluşu planında hansı göstəricilərin köməyi ilə müəyyən edilir.

 1. bütün variantlar

 2. istehsal güclərinin işə düşməsi

 3. əsas fondların istismara buraxılması

 4. kapital qoyuluşunun həcmi

 5. yeni obyektlərin tikilməsi planı
 1. Kredit maliyyələşdirilməsi hansı formalarda həyata keçirilə bilər.

 1. planlaşdırmanın fasiləsizliyi

 2. mərkəzləşdirilmiş resurslar

 3. xarici investisiyalar

 4. kredit, istiqraz borcları, əhalidən borc vəsaitlərinin cəlb olunması

 5. kapital qoyuluşunun həcmi
 1. Lizinq nədir.

 1. icarə forması olmaqla əsas fondların müəyyənləşdirilməsinin ən əlverişli metodudur

 2. borc vəsaitləridir

 3. bankların kreditidir

 4. kredit verənlərə olan borclardır

 5. kapital qoyuluşunun həcmidir.
 1. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi prisiplərini iqtisadçılar neçə qrupa ayırırlar.(metodoloji prinsiplər, metodiki prinsiplər, əməliyyat prinsipləri)

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 2
 1. İqtisadi təhlil nədir.

 1. xərclərin və gəlirlərin müqayisəsi və müəssisənin gəlirinin qiymətləndirilməsi

 2. problemlərin müəyyən edilməsi

 3. məqsədlərin seçilməsi

 4. modellərin qurulması

 5. xərclərin nəticələrlə müqayisə edilməsi

 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə