Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri


Təhlil prosesi hansı addımlardan ibarətdirYüklə 0,88 Mb.
səhifə9/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Təhlil prosesi hansı addımlardan ibarətdir.

 1. heç biri düz deyil

 2. problemlərin müəyyən edilməsi

 3. məqsədlərin seçilməsi

 4. məmulatın toplanması

 5. modellərin qurulması
 1. Təhlil prosesi hansı addımlardan ibarətdir.

 1. bütün variantlar

 2. problemlərin müəyyən edilməsi

 3. ayrı-ayrı variantların müqayisə edilməsi

 4. məlumatın toplanması

 5. modellərin qurulması
 1. Kontrolinq nədir.

 1. müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiz monitorinqidir

 2. biznesin missiyası

 3. strateji məqsədlər

 4. taktiki məqsədlər

 5. reallaşma üçün konkret vəzifələr
 1. Hansı müəssisə öz fəaliyyətində uğur qazanır

 1. yaranmış imkanlar haqqında informasiyaları daha tez toplayır emal və istifadə edir.

 2. məqsədlərin seçilməsi

 3. məlimatın toplanması

 4. xərclərin nəticələrlə müqayisə edilməsi

 5. problemlərin müəyyən edilməsi
 1. Menecer kimdir.

 1. yüksək ixtisaslı peşəkar, sahənin problemlərinə dərindən bələd olan, kompyuterlərlə işləməyi bacaran, ən azı bir xarici dil bilən, mürəkkəb şəraitdə belə düzgün idarəetmə qərarları qəbul edən

 2. quruluşun iyerarxiyası

 3. höquqların və münasibətlərin bölüşdürülməsi

 4. qoyulmuş məsələnin həllinə yönəldilmiş bütün faktorların kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi

 5. tədqiqat məlumatların qiymətləndirilməsi
 1. Sahibkarlıq necə fəaliyyətdir.

 1. riskli

 2. maddi

 3. mənəvi

 4. gözlənilməz

 5. sosial
 1. Risk nədir

 1. əsasən nəzərdə tutulmuş son nəticələrə nail olmaq üçün əvvəlcədən planlaşdırılmış xərclərdən çox gözlənilməz xərclərin ortaya çıxmasını ifadə edir

 2. psixologiyadır

 3. hər bir sosial yardım və xidmət üçün ayrı-ayrı proqramın hazırlanması

 4. sosial fəaliyyətlə əlaqədar illik təxmini xərclərin müəyyən edilməsi

 5. iş yerinin uyğun şəraitdə olmasının təmin edilməsi
 1. Sistematik riskə aiddir.

 1. bütün iqtisadi sistem və ya ayrıca bazar üçün xarakterikdir, həm də diversifikasiya olunmur

 2. hadisələr məcmusunun baş verməsi ehtimalıdır ki, onlar baş verdikdə sığortalanma həyata keçirilir

 3. riskin baş vermə mənbələrinə bilavasitə təsərrüfat fəaliyyəti

 4. informasiya çatışmamazlığı

 5. variantlar səhvdir
 1. Daxili risklərin mənbəyi nədir.

 1. sahibkarlıq subyektinin özüdür

 2. ayri-ayri sahə və regionlardakı iqtisadi situasiyanın əksidir

 3. sifarişçilər və malgöndərənlər

 4. natamam informasiya

 5. maliyyə böhranı
 1. Təşkilatda tipik idarəetmə strukturu hansı halqalardan ibarətdir.

 1. yuxarı, orta, aşağı

 2. təşkiletmə, motivləşmə, nəzarət

 3. nəzakətlilik ağırlıq doğruluq

 4. planlar, prioritetlər və ümidlər

 5. planlaşdırma, idarəetmə
 1. Rəhbər şəxsiyyətinin xarakteriskasını neçə qrupa ayırmaq olar.

 1. 3

 2. 8

 3. 4

 4. 2

 5. 1
 1. Rəhbər işçinin zəruri keyfiyyətlərindən biri nədir

 1. qabiliyyət

 2. etibarlıq

 3. yaradıcılıq

 4. məsuliyyətsizlik

 5. özünə inam
 1. İnsan resursları ilə əlaqədar meydana çıxan problemlərinin həll edilməsində məsuliyyət daşıyan şəxslər kimlərdir.

 1. rəhbər işçilərdir

 2. fəhlələr

 3. işçilərdir

 4. variantlar səhvdir

 5. kadrlar şöbəsidir
 1. Səhmdar cəmiyyətləri nə vaxt meydana çıxmışdırə

 1. XIX-cu yüzilliyin ortalarından

 2. XX əsrdə

 3. XX-ci əsrin ortalarında

 4. XXəsrdə

 5. bütün variantlar səhvdir
 1. Qanunvericiliyə görə hansı cəmiyyətlərin səhmlər buraxmaq hüququ vardır

 1. səhmdar cəmiyyət

 2. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

 3. Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti

 4. maliyyə cəmiyyəti

 5. cavablar səhvdir
 1. Uğurlu biznes yaranır

 1. aztapılan resursların səmərəli şəkildə yerləşdirilməsi

 2. investorlar cəlb edildikdə

 3. bazarda ciddi firmalarla rəqabət aparanda

 4. Səriştəli heyətin axtarışı və saxlanılması

 5. hamısı düzdür
 1. Güzəştli şərtlər sisteminin elementlərinə daxildir

 1. gömrük, icarə, valyuta, vizit, əmək rejimi

 2. iqtisadi və elmi texniki inkişaf zonası

 3. xüsusi elmi-iqtisadi zona

 4. sərmayə yardımı zonası

 5. ticarət zonası
 1. Hansı zonalarda müəssisə və biznes subyektləri vergi ödəmirlər

 1. ofşor zonada

 2. sərmayə yardımı zonada

 3. idxal ixrac qarışıq zonası

 4. ticarət zonası

 5. açıq zona
 1. Xüsusi iqtisadi zonaların səciyyəvi xüsusiyyətlərinə hansı variantı aid etmək olmaz

 1. vergiqoyma

 2. müxtəlif imtiyaz və stimulların tətbiqi

 3. fiskal-vergi stimullaşdırılması ilə bağlı güzəştlər

 4. maliyyə subsidiyaların müxtəlif formaları

 5. vətənlərin viza rejiminin sadələşməsi
 1. Xüsusi iqtisadi zonalarda mənfəət normalarında güzəşt neçə faizdir

 1. 30-35%

 2. 10-15%

 3. 5-10%

 4. 40-45%

 5. 50-55%
 1. Dünya təsərrüfatında xüsusi iqtisadi zonaların funksional cəhətlərinə aiddir.

 1. iqtisadi artımın sürətlənməsi

 2. bütün variantlar

 3. beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin aktivləşməsi

 4. investisiyaların mobilləşməsi

 5. iqtisadi inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsi
 1. Zonalar fəaliyyət əlamətinə görə zonalara ayrılırlar.

 1. bütün variantlar

 2. ticarət zonasına

 3. istehsal zonasına

 4. idxal istehsal zonasına

 5. qarışıq zona
 1. Dünya təsərrüfatında xüsusi iqtisadi zonaların funksional cəhətlərinə aiddir

 1. bütün variantlar səhvdir

 2. iqtisadi artımın sürətlənməsi

 3. beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin aktivləşməsi

 4. investisiyaların mobilləşməsi

 5. iqtisadi inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsi
 1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsi nədir.

 1. planlaşdırma

 2. fəaliyyət

 3. idarəedici

 4. qiymət

 5. maliyyələşdirmə
 1. Firmanın fəaliyyətinin planlarının planlaşdırılması anlayışının neçə mənası vardır.

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 1
 1. Firmanın fəaliyyətində əldə edilən uğurların əsas səbəbi

 1. sahibkarlıq davranışı və yüksək keyfiyyətli rəhbərlik qabiliyyəti

 2. yarana biləcək problemlərə aydınlıq gətirmək

 3. müəssisədə fəaliyyətin kordinasiyasını yaxşılaşdırmaq

 4. maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini səmərəli təşkil etmək

 5. müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət
 1. İdarəetmə strukturu dedikdə başa düşülür.

 1. bir–biri ilə sabit əlaqələrdə olan vahid tamlıq kimi fəaliyyətini təmin edən qarşılıqlı uzlaşdırılmış elementlərin qaydaya salınmış məcmusu başa düşülür

 2. məqsədyönlü strategiya

 3. təşkilati model

 4. müəssisənin məqsədi

 5. rəhbərin iş stili
 1. Müəssisənin idarəetmə strukturu içərisində texnoloji struktur nə ilə müəyyən edilirə

 1. maddi texniki proseslərin xarakteri, istifadə olunan avadanlıqların tipi, istehsal güclərinin ixtisaslaşması,

 2. təşkilati modellə

 3. məqsədyönlü strategiya ilə

 4. idarəetmə fəaliyyətinin bölgüsü ilə

 5. təşkilatın məqsəd və vəzifələri
 1. Təşkilati idarəetmə strukturuna böyük təsir göstərir.

 1. müəssisənin maliyyə -təsərrüfat fəaliyyətinin bütün tərəflərinə

 2. idarəetmə strukturu və funksiyasının vəhdətliyi

 3. idarəetmə strukturunda bütün fəaliyyət növlərinin kompleks bağlılığı

 4. informasiya proseslərinin planlaşdırılması

 5. idarəetmə strukturunda bütün fəaliyyət növlərinin kompleks bağlılığı
 1. Yeni müəssisə yaradarkən onun təşkilati strukturunu kim formalaşdırır.

 1. sahibkarlıq

 2. İşçilər

 3. Rəsmi şəxslər

 4. reklam agentlikləri

 5. menecerlər
 1. Bürakrateya konsepsiya ilk dəfə kim tərəfindən formalaşdırılıb

 1. 1900-cu illərin əvvəllərində alman sosioloqu Maks Veber tərəfindən formalaşdırılır

 2. 1876- ilin əvvəlləri

 3. 1910-cu ildə

 4. 1980-ci ildə

 5. 1980 –ci ildə
 1. Uğurlu biznes nədir.

 1. aztapılan resursların səmərəli şəkildə yerləşdirilməsi

 2. səriştəli heyətin axtarışı

 3. səlahiyyətlərin verilməsi

 4. investorların cəlb edilməsi

 5. firmalarla rəqabət
 1. Plan hansı meyarlara cavab verməlidir.

 1. sadəlik, dəqiqlik , faydalılıq

 2. peşəkarlıq

 3. fəaliyyət

 4. dəqiqlik

 5. informasiya
 1. Biznes plannın başlıca vəzifəsi

 1. müntəzəm monitorinq və nəzarət məqsədilə planlaşdırmanı şirkətin bütün fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsi etməkdir.

 2. borc iltizamlarının öyrənilməsi

 3. mövcud olan aktivlər

 4. təminat kimi istifadə olunan aktivlər

 5. zəruri maliyyələşdirmə
 1. Biznesin taktikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil

 1. biznesin son məqsədi

 2. taktiki yollar, metodların seçilməsi

 3. problemin həllində çeviklik göstərməsi

 4. taktiki yolların seçilməsi, çeviklik göstəricisi

 5. səmərəli taktiki yolların, metodların üsulların seçilməsi
 1. Mülkiyyət formasına görə sahibkarlığın formaları hansılardır.

 1. fərdi, kollektiv və dövlət sahibkarlığı

 2. fərdi və kollektiv sahibkarlıq

 3. kollektiv və dövlət sahibkarlığı

 4. fərdi və dövlət sahibkarlığı

 5. innovasiya sahibkarlığı
 1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin hansı formalarına iicazə verilmir

 1. dövlətin səlahiyyətinə aid fəaliyyət növlərinə

 2. fərdi

 3. kollektiv

 4. kiçik

 5. orta
 1. Rentabellik səviyyəsinə təsir edən ən başlıca amil hansıdır

 1. müəssisənin satış bazarındakı pay göstəricisi

 2. məhsulun keyfiyyəti

 3. dizayn

 4. moda

 5. rəng
 1. Aşağıdakılardan hansı layihənin maliyyələşdirilməsi planı nəzərdə tutmur

 1. maliyyə çatışmamazlığı

 2. layihənin yararlı olmaması

 3. vergi riski

 4. borcların ödənilməməsi

 5. tikintinin qurtarmaması riski
 1. Fimaların sayına görə əsas bazar modellərinə aid deyil

 1. mükəmməl rəqabət

 2. sərbəst rəqabət

 3. xalis inhisar

 4. inhisar rəqabəti

 5. heç biri
 1. Biznesin infrastrukturunun fəaliyyət sahələrinə aid deyil.

 1. iqtisadiyyatda normal rəqabətin olmaması

 2. iqtisadiyyatın çoxsahəli xarakteri

 3. səmərəlik

 4. innovasiya prosesləri ilə qarşılıqlı əlaqə

 5. həm d həmdə d variantları
 1. Firmanın xarici mühit amillərinə aid deyil

 1. struktura

 2. əmtəə bazarları amilləri

 3. cöğrafi xarakterli amillər

 4. firmadaxili xarakterli amillər

 5. xarici, ictimai –siyasi vəziyyət
 1. Biznes plan hansı bölmələrə daxil edilməlidir.

 1. bütün bölmələrə

 2. firmanın imkanları, əmtəə və xidmətlərin növləri, əmtəə və xidmətlərin satış bazarları, marketinq planı və istehsal planı

 3. satış bazarında rəqabət, təşkilati plan, firmanın fəaliyyətinin hüquqi təminatı

 4. məhsulların növləri, marketinq planı və istehsal planı

 5. marketinq planı, istehsal planı, maliyyə planı, maliyyələşdirmə strategiyası
 1. İstehsal planında xərclər smetası yekun hesabatı hansı bölmələr üzrə aparılır

 1. satışın həcmi, maya dəyəri, reallaşdırılmamış əməliyyatlar, balans mənfəəti, mənfəətdən vergi və ödəmələr, xalis mənfəət

 2. maya dəyəri

 3. maya dəyəri, balans mənfəəti, mənfəətdə vergi və ödəmələr

 4. maya dəyəri, balans, mənfəət

 5. maya dəyəri, rallaşdırılmamış əməliyyatlar və balans mənfəəti mənfəəttdən vergi və ödəmələr
 1. Biznesin inkişafının etalon strategiyaları hansılardır.

 1. təmərküzləşmiş artım, inteqral, diversifikasiya olunmuş artım, ixtisar

 2. inteqral artım, təmərküzləşmiş artım

 3. inteqral artım, diversifikasiya olunmuş artım

 4. diversifikasiya olunmuş artım, xərclərin minimumlaşdırılması üzrə liderlik

 5. təmərküzləşmiş artım bazarın müəyyən seqmentinin qeyd olunması, inteqral artım, diversifikasiya olunmuş artım
 1. Biznesin subyektləri hansılardır

 1. bütün variantlar

 2. fərqlər, kollektiv sahibkarlar və sahibkar ittifaqları

 3. istehlakçılar,ittifaqları və assosiasiyaları

 4. işçi və qulluqçular, dövlət strukturlar

 5. fərdi və kollektiv istehlakçılar
 1. Sahibkarlığın əsas funksiyaları hansılardır.

 1. ümumiqtisadi, resus, innovasiya, təşkilati və sosial

 2. ümumiqtisadi, resurs, sosial

 3. sosial

 4. innovasiya

 5. ümumiqtisadi
 1. İnfilasiyanın iki əsas səbəbi hansılardır

 1. əsassız pul artımı, istehsal xərclərinin artımı

 2. dövlət büdcəsinin kəsiri

 3. daxili və xarici borcun artması

 4. qeyri adkevat vergi siyasəti

 5. büdcə kəsiri
 1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin hansı formalarına icazə verilmir

 1. səlahiyyətlərinə aid fəaliyyət növlərinə

 2. fərdi

 3. kollektiv

 4. kiçik

 5. orta
 1. Rentabellik səviyyəsinə təsir edən ən başlıca amil hansıdır

 1. müəssisənin satış bazarındakı pay göstəricisi

 2. məhsulun keyfiyyəti

 3. dizayn

 4. moda

 5. rəng
 1. Biznesin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil

 1. təşkilatın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi

 2. mükəmməl və ədalətli rəqabət üçün şərait yaradılması

 3. struktur investisiya və elmi texniki siyasətin uzlaşdırılması

 4. gəlirlərin diferensiyası və bölüşdürülməsi zamanı sosial tarazlığın gözlənilməsi

 5. müəssisələrin fəaliyyətinə müdaxilənin bürokratik nəzarətin zəifləməsi
 1. Biznesin dövlət tənzimlənməsinin əsas vəzifələrinə aid deyil

 1. buraxılan məhsulun çeşidinin genişləndirilməsi

 2. məhsul istehsal edən sahələrin ayrı- ayrı məhsul növlərinin rəqabətliliyini artırmaq

 3. istehsalı xammal,yanacaq, yarımfabrikatlarla uzun müddət təmin edən mənbələrin aşkar edilməsi

 4. xarici iqtisadi əlaqələrin nəzərə alınması

 5. istehsalın aparıcı sahələrinin təmərküzləşdirilməsi
 1. Biznesin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin dolayı metoduna aid deyil

 1. qiymət yaranma prosesinə müdaxilə

 2. maliyyə, kredit-pul siyasəti

 3. ixracın həvəsləndirilməsi

 4. valyuta tədbirləri

 5. ixracın həvəsləndirilməsi
 1. Aşağıdakılardan hansı layihənin maliyyələşdirilməsi planını nəzərdə tutmur.

 1. maliyyə çatışmamazlığı

 2. layihənin yararlı olmaması

 3. vergi riski

 4. borcların ödənilməməsi

 5. tikintinin qurtarmaması riski
 1. Mükəmməl rəqabətin iqtisadi nəticələrinə aid deyil

 1. firmanın çiçəklənməsi

 2. anarxiya

 3. böhranlar

 4. məhsuldar qüvvələrin bölünməsi

 5. cəmiyyətin təbəqələşməsi
 1. Əmək məhsuldarlığının ölçülməsinin natural metodu xarakterizə olunur

 1. iş vaxtı vahidində natural ifadədə məhsul istehsalı ilə

 2. təşkilati planla

 3. əməyin normallaşdırılması

 4. əmək məhsuldarlığı

 5. heç biri
 1. Biznes planın “Təşkilati planın” bölməsində hansı məsələlər geniş əhatə olunur.

 1. əmək məhsuldarlığı, əməyin qiymətləndirilməsi və normallaşdırılması, əməyin ödənilməsi və stimullaşdırılması

 2. gündəlik marketinq vəziyyətinin xüsusiyyəti

 3. təhlükə və imkanların siyahısı

 4. fəaliyyət planı

 5. büdcə
 1. Əmək məhsuldarlığı nəyi xarakterizə edir.

 1. işçinin fəaliyyətinin effektivlik səviyyəsini

 2. büdcə

 3. nəzarət qaydası

 4. kontrol göstəricilərin svodkası

 5. təhlükə və imkanların siyahısı
 1. Fərdi əmək məhsuldarlığı nədir.

 1. fərdi əmək xərclərinin effektivliyi

 2. bitməmiş istehsalın çox olması

 3. canlı əmək xərclərinin nisbətən çox olması

 4. texnoloji ixtisaslaşma üzrə iş yerlərinin təşkili

 5. iş yerlərinin ixtisaslaşması
 1. İctimai əmək məhsuldarlığı müəyyən edir.

 1. canlı və maddiləşmiş əmək xərclərini

 2. potensial alıcının diqqətini cəlb etmək

 3. xidmətlərin satışını stimullaşdırmaq

 4. əmtəə dövriyyəsinin tezləşdirilməsinə

 5. ticarət növü
 1. Əməyin normallaşdırılması nədir.

 1. istehsalın idarə edilməsi üzrə fəaliyyət növüdür

 2. nəticələrə nəzarət

 3. strategiyanın seçilməsi

 4. strateji məqsədlərin idarə edilməsi

 5. bütün variantlar səhvdir
 1. Planlaşdırma prosesinin birici mərhələsində həyata keçirilir

 1. müəssisənin xarici və daxili mühitinin təhlili aparılır, işgüzar mühitin proqnozu tərtib olunur.

 2. daxili mühitin təhlili aparılır

 3. işgüzar mühitin proqnozu tərtib olunur

 4. bazarlarda müəssisənin real vəziyyəti qiymətləndirilir

 5. bütün variantlar səhvdir
 1. Planlaşdırma mühitinin altıncı mərhələsində həyata keçirilir

 1. ortamüddətli planlaşdırma reallaşdırılır, ortamüddətli proqramlar işlənib hazırlanır
 1. strateji plan

 2. planların formalaşdırılması üçün zəminlər müəyyən edilir

 3. alternativ strategiyalardan biri seçilir

 4. taktiki planlaşdırma

 1. Planlaşdırma prosesinin hansı mərhələsində yeni planların formalaşması üçün zəminlər müəyyənləşdirilir

 1. sonuncu

 2. 3-cü

 3. 4-cü

 4. 5-ci

 5. 7-ci
 1. Strateji planın müəyyən edilməsi zamanı rəhbərlik hansı mərhələləri həyata keçirir.

 1. strategiyanın müəyyənləşdirilməsi

 2. strategiyanın tətbiqi

 3. strateji öyrənmə

 4. strateji düşünmə

 5. bütün variantlar
 1. Müəssisənin biznes potensialı dedikdə başa düşülür

 1. maddi və qeyri maddi maliyyə, əmək, intelektual və mənəvi aktivlərin məcmusu başa düşülür

 2. kombinasiyanı yaratmaq

 3. unikal formula yartmaq

 4. faydalı işin yaradılmasının yeni usulunu yaratmaq

 5. istehsal – kommersiya
 1. Müəssisə maliyyəsinin təşkili hansı prisiplər əsasında həyata keçirilir.

 1. bütün variantlar

 2. maliyyə fəaliyyəti sahəsində müstəqillik

 3. özünümaliyyələşdirmə

 4. maliyyə fəaliyyətinin nəticəsinə görə məsuliyyət

 5. müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət
 1. Müəssisənin sahibkarlıq əsasında birləşməsinin hansı formaları vardır.

 1. sindikat, trest, konserk, haldinq, şirkətlər,konsorsiya

 2. sindikat, trest konsern

 3. trest, konsern, həldinq şirkətləri

 4. sindikat, trest konsorsium

 5. konsern, holdinq şirkətləri, konsorsium
 1. Beynəlxalq iqtisadiyyatda kapital ixracının əsas motivi hansıdır.

 1. texnoloji liderlik

 2. işçi qüvvəsi

 3. təbii resurslar

 4. əldə edilən qənaət

 5. reklama üstünlük
 1. Biznes layihəsinin reallaşdırılması prosesinin idarə olunması hansı məsələlərin həllini nəzərdə tutur.

 1. bütün variantlar

 2. layihənin həyata keçirilməsi üçün firmada və ondan kənarda yerinə yetirələcək işlərin tipini müəyyən etmək

 3. həyata keçirilən məsələlərdə hadisələrin həyata keçirilməsi ardıcıllığını müəyyən etmək

 4. nəzərdə tutulan məsələləri həll etmək

 5. layihənin bütün reallaşdırma dövrü üçün lazım olan pul vəsaitlərinin məbləğini dəqiq müəyyən etmək


Yüklə 0,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə