Malta debates tal-kamra tad-deputati (Rapport Ufficjali u Rivedut)Yüklə 0,68 Mb.
səhifə10/11
tarix03.01.2019
ölçüsü0,68 Mb.
#88945
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Minn wara l-elezzjoni t'Ottubru 1996, tnax-il Ambaxxatur li offrew ir-riżenja tagħhom minn din il-kariga kellhom l-offerta tagħhom aċċettata. Seba' minn dawn kienu residenti barra minn Malta, filwaqt li l-oħrajn kienu residenti f'Malta. S'issa nħatru Ambaxxaturi sostituti ġodda, residenti barra minn Malta, f'Riyadh u f'Parigi. Sadanittant, peress li l-Ambaxxatur li qabel kien qed iservi f'Ruma intbagħat Bonn, u dak ta' Londra intbagħat fi Brussell, inħatru żewġ Ambaxxaturi sostituti f'Ruma u f'Londra minflokhom ukoll.


Inħatar ukoll Ambaxxatur mhux residenti barra minn Malta għall-Kunsill ta' l-Ewropa u għall-Olanda minflok Ambaxxatur li qabel kien jirrisjedi barra minn Malta, filwaqt li Ambaxxatur ieħor mhux residenti barra li kellu r-riżenja tiegħu mill-kariga aċċettata ġie sostnut ukoll. Ma' dawn it-tnejn, żdiedet il-ħatra ta' Ambaxxatur għal numru ta' organizzazzjonijiet fi ħdan il-Ġnus Magħquda għal wieħed mill-uffiċjali pubbliċi fil-Ministeru tiegħi.
Ħadd mis-seba' Ambaxxaturi appuntati riċentement ma kienu jżommu ħatra bħal din qabel.
Fil-preżent il-Ministeru tiegħi għadu qed jistudja l-aħħar offerti ta' riżenji mill-kariga ta' Ambaxxatur, li kien irċieva l-Prim Ministru, li għadhom ma ġewx deċiżi.


LOCAL COUNCILS CONTRACT UNIT - XOGĦLIJIET

W50. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid x'xogħol qed isir mill-Local Councils Contract Unit għal kull kunsill lokali u meta hu mistenni li jispiċċa u kemm hu l-ħlas relattiv?

ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Nirriferi l-Onor. Interpellant għat-tweġiba li tajt għall-mistoqsija parlamentari numru W.31 (seduta nru. 30)


KUNSILLI LOKALI - TOROQ

W51. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid kemm għamel resurfacing ta' toroq kull kunsill lokali matul l-1996?
ONOR. CHARLES MANGION: Ninforma lill-Onor. Interpallant li peress li l-informazzjoni trid tinġabar, nagħti tweġiba f'xi seduta oħra.


GĦAWDXIN - TRASPORT BIL-VAPUR

W52. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Ministru tat-Trasport u Portijiet: Jista' l-Ministru jagħti lista bl-ismijiet, indirizzi u ID numbers tal-persuni li waqt li jgħixu Malta kellhom pass tal-Gozo Channel biex jaqsmu għal Għawdex b'fare ridott biex iżuru l-qraba tagħhom?
ONOR. JOE DEBONO GRECH: Ma nħossx li hija etika li jingħataw d-dettalji li talab l-Onor. Interpellant. Jirriżulta, per eżempju, li ċerti persuni li kellhom pass biex jaqsmu għal Għawdex b'fare ridott kienu jagħmlu hekk biex ikunu jistgħu jaraw lir-raġel jew lill-mara tagħhom. Dan ifisser li koppji bħal dawn għal xi raġuni jew oħra qegħdin jgħixu separatament u mhux xieraq minħabba l-provedimenti ta' l-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra tad-Deputati li jingħataw dettalji li jirriflettu fuq il-kondotta jew il-karattru ta' persuni li ma għandhomx karigi uffiċjali jew pubbliċi.


KAĊĊA - LIĊENZJI

W53. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Viċi Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ambjent: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid kemm hu maħsub li l-Gvern idaħħal miż-żieda fil-liċenzji tal-kaċċa?
ONOR. GEORGE VELLA: L-Onor. Interpellant huwa mitlub jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.


PEMBROKE - KWALITA' TA' ILMA

W54. L-ONOR. JOHN VELLA staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: B'riferenza għall-mistoqsija parlamentari numru W18, jista' l-Ministru jgħid jekk kull bejgħ ta' apparat ta' Reverse Osmosis domestiku, li ilu jsir għal żmien twil, huwiex illegali għax imur kontra l-Att ta' l-1991 dwar il-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Att Nru. XXIII ta' l-1991)?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Le, mhux kull bejgħ hu llegali: il-legalita' jew illegalita' tiddependi mill-eżistenza jew nuqqas ta' permess.

PROGRAMM WEEKEND

W55. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Prim Ministru: Peress illi fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari tiegħi numru 2920 dwar il-Preżentaturi ta' Weekend il-Prim Ministru irripeta li "m'għandu xejn x'iżid għall-mistoqsijiet parlamentari tiegħi numri 824, 2075 u 2501", jista' allura l-Prim Ministru jikkonferma li l-preżentaturi tal-programm Weekend fuq PBS jitħallsu bejn Lm80 u Lm95 kull wieħed għal kull programm minn Jannar li għadda s'issa?
ONOR. ALFRED SANT: Nerġa' intenni minflok nirrepeti f'dak li għidt għall-mistoqsijiet preċedenti.


MLP - WEGĦDIET TA' QABEL L-ELEZZJONI
W56. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Prim Ministru: Peress li waħda mill-wegħdiet ewlenin tal-MLP immexxi mill-Prim Ministru tal-lum kienet li jagħmel minn Malta Svizzera tal-Mediterran, u karatteristika ewlenija tas-sistema demokratiku ta' l-iSvizzera hija konsultazzjoni kontinwa permezz tar-Referendum, jista' l-Prim Ministru jikkonferma li wara li ammetta li żbalja meta naqas li jikkonsulta l-fehma ta' l-Għawdxin dwar in-nollijiet u sostna wkoll li huwa kontra r-Referendum dwar id-divorzju u s-sħubija fl-Unjoni Ewropea, allura din hija wegħda oħra li mhux qed titwettaq?
ONOR. ALFRED SANT: Kont nippretendi mill-Onor. Membru li jifhem kif l-għajta politika ta' "Malta Bħala Svizzera fil-Mediterran" (li ġabet warajha l-appoġġ tal-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti fl-aħħar elezzjoni) dejjem kienet tfisser li rridu nagħmlu minn Malta stat Ewropew newtrali f'nofs il-Mediterran, pajjiż modern, miftuħ u ħabib tal-ġirien kollha tiegħu. Żgur li qatt ma fhimna li Malta għandha ġġib kull ħaġa li hemm l-Isvizzera f'Malta. M'hawnx post għall-alpi f'pajjiżna! Ċert li l-poplu Malti, bil-maqlub ta' l-Onor. Interpellant, fehem dan kollu bla ebda problema.


DJAR - TISWIJA TA' DJAR
W57. L-ONOR. JOE CASSAR staqsa lill-Ministru tad-Djar: B'riferenza għall-avviżi 2 u 3 li reġgħu ġew ippubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern ta' l-14 ta' Frar, 1997 (P. 1028), jista' l-Ministru jgħid liema bini/djar b'soqfa perikolużi se jiġu msewwija?
ONOR. ALFRED PORTELLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li se jinbidlu s-soqfa perikolużi f'dawn il-postijiet tal-Gvern:
Avviż 2:
38, Okella Agius, Qormi Road, Marsa

Block A, Ta' Giorni.

60/1, Independence Square, Valletta.

80/2, Merchants' Street, Valletta.

80/3, Merchants' Street, Valletta.

125/3, St. Paul's Street, Valletta.

125/4, St. Paul's Street, Valletta.

71, Gunlayer Street, Floriana.
Avviż 3:
13,.Windmill Street, Cospicua

5/2, St. Roque Street, Cospicua

No. 4, Block F, Ġuże' Damato Street, Paola.

Block 6, Flat 8, Garden Drive, Santa Luċija.

Door 8, Block 10, Sta. Luċija.

3, Block 8, Triq il-Miġja tal-Papa, SengleaFlat 4, Door 11, Block 5B, Triq is-Sur, Senglea

No. 13, Block 4, Triq il-Vitorja, Senglea

"Philip", Fishermans's Dwellings, M'Xlokk

No. 13, Block 1, Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur, Vittoriosa
DJAR - KUNTRATTI TA' POSTIJIET
W59. L-ONOR. SANDRO SCHEMBRI ADAMI staqsa lill-Ministru tad-Djar: Jista' l-Ministru jgħid meta se tinħareġ il-President's Order biex ikunu jistgħu jsiru l-kuntratti tal-postijiet li għadhom fuq konvenju minn sena ilu bħal dawk fiż-Żurireq Govt. Housing Estate (Nigret)?
ONOR. ALFRED PORTELLI: L-Awtorita' tad-Djar diġa' ħadet passi mad-Dipartiment ta' l-Artijiet ħalli l-istess Dipartiment ta' l-Art jgħaddi t-titolu legali ta' l-artijiet in kwestjoni lill-Awtorita' tad-Djar ħalli jkunu jistgħu jiġu ffinalizzati l-kuntratti fuq dawn il-postijiet.


SERVIZZ PUBBLIKU - ASSISTENTI DIRETTURI

W67. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Prim Ministru: B'riferenza għat-tweġiba li ta l-Prim Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 2832 , jista' l-Prim Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista tal-vakanzi li ġew identifikati fil-grad ta' Assistent Direttur? Jista' wkoll ipoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja taċ-Ċirkolari li nħarġet lis-Segretarji Permanenti fil-Ministeri kollha f'Lulju ta' l-1996 u li fiha ssemma l-grad ta' Assistent Direttur?
ONOR. ALFRED SANT: Jien informat li sar aktar minn tentattiv wieħed biex jiġi stabbilit in-numru ta' vakanzi fil-grad ta' Assistent Direttur imma dan l-eżerċizzju għadu ma ġiex finalizzat.
Jien informat ukoll li, f'Lulju ta' l-1996, ma ħarġet l-ebda ċirkolari, la mill-OPM u lanqas mill-MPO, li fiha semma l-grad ta' Assistent Direttur.


KUMITAT OLIMPIKU MALTI
W80. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: B'riferenza għat-tweġiba li ta l-Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 2523, jista' l-Ministru jgħid, issa li l-Estimi tal-Ministeru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali ġew approvati minn din il-Kamra, b'liema mod se jgħin lill-Kumitat Olimpiku Malti? Bil-Logħob ta' l-Islanda tliet xhur u nofs biss 'il bogħod, jista' l-Ministru jassigura li d-diskussjonijiet dwar il-quantum jiġu tradotti f'xi ħaġa konkreta mill-aktar fis?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Iva, nista' nassigura li d-dikussjonijiet dwar il-quantum ta' l-għajnuna finanzjarja ġew mwegħda mill-Gvern Laburista ġdid lill-Kumitat Olimpiku Malti u se jiġu tradotti f'xi ħaġa konkreta fil-jiem li ġejjin.


ŻVILUPP TAT-TALENT LOKALI
W81. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: B'riferenza għat-tweġiba li ta l-Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 2760, minflok jagħmel affermazzjonijiet gratuwiti bħal li "il-Gvern preċedenti, bil-politika mħaddma minnu, kien ħafna drabi jenfasizza l-użu tal-barranin minflok talent lokali sempliċement għax dawn kienu barranin", jista' l-Ministru jgħid xi proġetti konkreti għandu l-Gvern ta' llum biex iħeġġeġ u jkattar l-iżvilupp tat-talent lokali? Jista' jgħid dan għal dak li għandu x'jaqsam ma' kull qasam ta' l-arti?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Bħala persuna li kellha r-responsabbilta' ta' l-Arti fil-passat nispera li l-Onor. Interpellant jifhem illi l-promozzjoni tat-talent lokali għandu jkun proċess kontinwu.
L-Onor. Interpellant se jkollu biżżejjed okkażjonijiet biex jara dan il-konċett jiġi mpoġġi fil-prattika tax-xogħol li jsir fi ħdan dawn l-oqsma kemm mill-Ministeru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali kif ukoll fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport, Kultura u Arti.

KUMMISSJONI REGATTA - MEMBRI
W82. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: B'riferenza għat-tweġiba li ta l-Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 2764 dwar il-membri tal-Kummissjoni Regatta, jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-ittri tal-ħatra tas-Sur Sammy Busuttil u tas-Sur Frans Dingli bħala membri kooptjati fil-Kummissjoni Regatta?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Ma jinħassx il-bżonn li lill-membri kooptjati f'kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Festi Nazzjonali tinħarġilhom sura ta' ħatra u dan minħabba l-fatt li s-servizz ta' dawn il-persuni jkun intiż għall-avveniment speċifiku bħal ma hu f'dan il-każ. Minflok poġġejt fuq il-Mejda tal-Kamra lista sħiħa ta' l-uffiċjali u l-membri tal-Kummissjoni Regatta. L-ismijiet indikati b'asteriska huma l-membri kooptjati, l-oħrajn huma membri tal-Kumitat Festi Nazzjonali li taħtu taqa' l-organizzazzjoni ta' Regatta ta' Jum il-Ħelsien u r-Regatta ta' Jum il-Vitorja.


SPORT FOR ALL - BORD TAD-DIRETTURI
W83. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: B'riferenza għat-tweġiba li ta l-Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 2767 dwar il-Bord tad-Diretturi tal-programm "Sport for All", jista' l-Ministru jgħid meta se titħabbar il-kompożizzjoni tal-Bord il-ġdid? Jista' l-Ministru jgħid x'tip ta' korsijiet wieħed jistenna li l-Bord se jorganizza? Jista' wkoll il-Ministru jgħid x'ifisser għalih u għall-Gvern tiegħu l-programm "Sport for All"?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Meta jitwaqqaf il-Bord tad-Diretturi tal-programm Sport for All, din il-ħatra tiġi mħabbra pubblikament.
Il-Bord il-ġdid ikun jista' jikkonsidra x'tip ta' korsijiet għandhom jiġu organizzati. Naħseb li t-tifsira ta' Sport for All m'għandix tkun waħda ristrettiva iżda għandha tinftiehem kif proprju tindika l-fażi Sport for All.


FIERA TAL-KARRIERI
W84. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Billi l-Ministru fit-tweġiba li ta għall-mistoqsija parlamentari numru 2918 qal li "il-Fiera tal-Karrieri se ssir skond il-pjan", jista' l-Ministru jgħid xi pjan seta' kien hemm biex issir il-Fiera meta, fil-fatt, ġimgħa biss qabel, il-Ministru stess stqarr, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2524, li l-Ministeru tiegħu kien qed jikkonsidra jekk din is-sena għandhiex issir il-Careers Convention minħabba li f'Settembru 1996 kienet ittellgħet ukoll attivita' li kellha wkoll element vokazzjonali u edukattiv?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Il-kliem li qed jirriferi għalih l-Onor. Interpellant "il-Fiera tal-Karrieri" se ssir skond il-pjan "jirriferi għall-mod kif din il-fiera tittella' kull sena, sena f'Malta u sena f'Għawdex. Għalhekk hu ttamat li tibqa' ssir skond il-pjan eżistenti jiġifieri sena f'Malta u sena f'Għawdex. Il-fiera ta' din is-sena 1997 se ssir f'Għawdex.


KUMITAT GĦALL-MILLENJU L-ĠDID
W85. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: B'riferenza għat-tweġiba li ta l-Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 2833, dwar it-twaqqif tal-Kumitat għall-Millenju l-Ġdid, ġaladarba l-Ministru qal li s-Segretarju Parlamentari ta' taħtu għandu jkollu l-patroċinju ta' l-idea, jista' l-Ministru jgħid fejn fil-programm elettorali tal-Partit tiegħu, jissemma l-ħsieb, ix-xewqa jew il-pjan li l-Partit Laburista fil-Gvern iwaqqaf Kumitat bħal dan?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Ma jidhirlix li biex jitwaqqaf xi kumitat, partikolarment tan-nutara li qed jirriferi għalih l-Onor. Interpellant, hemm bżonn xi rabta ta' Manifest Elettorali.


MEWT TA' MATTIA PRETI
W86. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: B'riferenza għat-tweġiba li ta l-Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 2834 dwar iċ-ċelebrazzjoni tat-300 sena mill-mewt ta' Mattia Preti, jista' l-Ministru jgħid jekk issa huwiex f'qagħda li jagħti l-inforamzzjoni mitluba?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Jidher li taħt l-amministrazzjoni preċedenti kienu saru xi kuntatti informali ma' diversi reġjuni Taljani - bħal Kalabrija, Napli w Ruma li huma b'mod partikolari interessati fil-kommemorazzjoni tat-tielet ċentinarju mill-mewt tal-pittur Mattia Preti, li miet f'pajjiżna fl-1 ta' Jannar ta' 1699. Dawn il-kuntatti, li kienu saru kemm mid-Dipartiment tal-Mużewijiet, kif ukoll mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Kultura, qegħdin jitkomplew għalkemm għadu ma sar l-ebda ftehim konkret.


FURJANA - LIBRERIJA PUBBLIKA ĊENTRALI
W87. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Billi, kif jagħmlu wkoll ħafna mill-kollegi tiegħu, il-Ministru uża l-isem "Belissebħ" flok il-"Furjana" fit-tweġiba li ta għall-mistoqsija parlamentari numru 2889, jista' l-Ministru jikkonferma li dan l-isem kien tneħħa b'Avviż Legali xi snin ilu, u li allura anke l-uffiċċju tiegħu stess mhux sitwat f'Beltissebħ (li ma jeżistix) imma fil-Furjana?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Nikkonferma li r-riferenza għal-Librerija Nazzjonali ta' Beltissebħ li dehret fid-domanda parlamentari numru 2889 trid taqra "Librerija Pubblika Ċentrali tal-Furjana".


GĦAQDIET KULTURALI

W88. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Peress li mit-tweġiba li ta għall-mistoqsija parlamentari numru 2888 dwar il-faċilita' li l-Gvern prċedenti kien se jagħti lill-għaqdiet kulturali li m'għandhomx sede proprja jidher li l-Ministru fittex l-informazzjoni f'post żbaljat, jista' l-Ministru jerġa' jivverifika l-qagħda dwar il-proġett u jagħti lil din il-Kamra l-informazzjoni ġusta?
ONOR. EVARIST BARTOLO: M'għandix x'inżid mat-tweġiba li tajt għall-mistoqsija parlamentari numru 2888.


ĊENTRU TAL-MEDITERRAN GĦALL-KONFERENZI

W90. L-ONOR. RICHARD MUSCAT staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Billi ċ-Ċentru tal-Mediterran għall-Konferenzi hu ssussidjat minn fondi pubbliċi, jista' l-Ministru jgħid xi ħlas talab iċ-Ċentru lill-Kumitat Organizzattiv tal-konkors "Sportivi tas-Sena" biex dan ikun jista' jagħmel użu miċ-Ċentru għas-serata finali tal-konkors?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Nitlob lill-Onor. Interpellant jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.


QRATI - GĦAJNUNA LEGALI

W93. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid kemm jitħallsu l-avukati u l-prokuraturi legali appuntati biex jagħtu l-għajnuna legali u kemm każi ġew trattati minn kull wieħed minnhom matul l-1997?
ONOR. CHARLES MANGION: Ninforma lill-Onor. Interpellant li skond il-liġi ma hemm l-ebda dritt li għandu jitħallas l-ammont ta' Lm15 għal kull seduta u dan peress li hija diffiċli ħafna li jinsabu avukati ta' għajnuna legali mingħajr ħlas (għajr għall-out of pocket expences).
Ma tinżammx statisika dwar kawżi ttrattati.


QRATI - KAWŻI ĊIVILI

W94. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew introdotti kawżi ċivili xahar b'xahar mill-1 ta' Ġunju, 1996 maqsuma skond kull Qorti kompetenti?
ONOR. CHARLES MANGION: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni mitluba hija din:


Imhallef

Gun

Lul

Aw

Sett

Ott

Nov

Dic

On. Filletti

0

0

0

0

0

0

0

On. Manche

1

0

0

0

1

0

0

On. Depasquale (Fam Court)

0

0

0

0

0

0

0

On. Depasquale

31

3

0

5

14

14

8

On. F. Camilleri

25

0

6

16

25

27

12

On Magri

27

1

0

18

19

12

8

On Arrigo

215

147

128

137

172

132

106

On Degaetano

19

24

16

22

20

20

22

On Valenzia

21

22

0

8

44

22

19

On Caruana Demajo

49

37

11

23

32

33

9

On. G. Camilleri

81

13

0

2

42

6

25

Mag. Scicluna

20

30

44

31

55

58

32

Mag. Farrugia Sacco

19

30

44

33

54

58

33

Mag. Mallia

19

31

43

33

54

58

33

Mag. Montebello

20

30

45

32

54

59

33

QRATI - ĠURIJIET PENDENTI

W95. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali: Riferibbilment għall-ġurijiet pendenti, jista' l-Ministru jgħid meta twettaq ir-reat allegat f'kull ġuri?
ONOR. CHARLES MANGION: Risposta tingħata f'seduta oħra wara li tkun inġabret l-informazzjoni.


QRATI - KAWŻI PENDENTI

W96. L-ONOR. AUSTIN GATT staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid kemm kull imħallef u maġistrat kellu kawżi pendenti quddiemu fil-31 ta' Diċembru, 1996?

Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə