Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)Yüklə 445 b.
tarix28.10.2017
ölçüsü445 b.
#17791


Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • MÇY, 1970’lerde proje tasarımının niteliğini ve açıklığını iyileştirmek üzere geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

 • MÇY ilkelerinin bilinmesi Avrupa Komisyonu fonlarından yararlanmada ve projelerin tasarlanmasında önemli bir paya sahiptir.

 • Düşünmeye yardımcı bir araç olarak düşünülmelidir.

 • Bilginin analiz edilmesi ve yapısal olarak düzenlenmesine olanak sağlar.


Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Yaklaşım 2 temel aşamadan oluşur. Bu aşamalar:

 • Analiz Aşaması : (Sorun Analizi, Paydaş Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi)

 • Planlama Aşaması : ( Mantıksal Çerçeve, Faaliyet Planlaması ve Kaynakların Planlaması)Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Analiz Aşaması :

 • Sorun Analizi : Ana, ara ve kök sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç ilişkisinin kurulması

 • Paydaş Analizi : Projenin uygulanmasından olumlu yada olumsuz veya doğrudan yada dolaylı olarak etkilenecek grupların belirlenmesi

 • Hedef Analizi : Belirlenen sorunlardan hareket ederek hedeflerin belirlenmesi ve aralarında araç-amaç ilişkisinin kurulması

 • Strateji Analizi : Hedeflerin gerçekleştirilmesi için olası stratejilerin belirlenmesiMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Planlama Aşaması :

 • Mantıksal Çerçeve : Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablonun oluşturulması

 • Faaliyet Planlaması : Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin belirlenerek planlanması

 • Hedef Analizi :Faaliyet planından hareket ederek olası giderlerin belirlenerek bütçenin hazırlanmasıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) - Analiz Aşaması -

 • Sorun Analizi

 • Sorun Analizinde kullanılan temel araçlardan biri sorun ağacıdır. Sorun Ağacı şu şekilde oluşturulur :

 • Temel sorunların tanımlanması ve listelenmesi

 • Merkezi sorunun tanımlanması

 • Neden – sonuç ilişkisinin tanımlanması

 • Mantığın kontrol edilmesi

 • Sorun ağacı diagramının hazırlanmasıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Paydaş Analizi

 • Bir projenin başarılı veya başarısız olmasından bir şekilde etkilenecek tüm bireyler, insan grupları, kurumlar veya firmalar “Paydaşlar” olarak tanımlanır. Paydaş Analizi ;

 • Şahısları, grupları ve organizasyonları proje ile ilgilerine göre belirlemek,

 • Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak için yapılır.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Paydaş Analizi

 • Birincil Paydaş : Projeden doğrudan olumlu yada olumsuz etkilenecek olanlardır. Projenin temel yararlanıcıları olan hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar olarak bu grupta yer alır.

 • İkincil Paydaş : Birincil paydaşlara hizmet sunumunda aracılık edecek olanlardır. Bunlar; fon kuruluşları, uygulama, izleme ve iştirakçi kuruluşlardır.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Paydaş Analizi

 • Paydaş Analizi İçin Yapılması Gerekenler

 • Temel grupları/kişileri tanımla

 • Sınıflandır (yararlanıcılar, uygulayıcılar vs.)

 • Karakteristik özelliklerini belirle ve analiz et

 • Proje açısından sonuçları tanımlaMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Paydaş Analizi

 • Paydaş Analizi İçin Yapılması Gerekenler - devam

 • Hedeflenecek genel gelişim sorununu veya fırsatını belirle

 • Olası projede belirgin çıkarları olan tüm grupları belirle

 • Bu grupların görece rollerini, farklı çıkarlarını, katılım sağlamadaki görece güç ve kapasitelerini araştır

 • Paydaşlar arasındaki ilişkilerde işbirliğinin veya karşıtlığın derecesini belirle

 • Analizin bulgularını yorumla ve gerekli bilgiyi proje tasarına dahil etMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Paydaş Analizi

 • Projeyle ilgili taraflar olarak;

 • Projenin etkilemek istediği kişi ve gruplar,

 • Projeye dolaylı olarak olumlu yada olumsuz etkilenen kişi ve gruplar,

 • Projeyi finansal olarak destekleyen kişi ve gruplar,

 • Projeyi planlayan ve yürüten kişi ve gruplar,

 • Proje sahibi kişi ve kuruluşlar,

 • Sivil toplum örgütleri,

 • Yerel yöneticileri,

 • Politikacılar,

 • Basın,

 • Uluslar arası kuruluşlar sayılabilir.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Hedef Analizi

 • Hedef Ağacı, sorun ağacı tamamlandıktan ve ön paydaşlar analizi yapıldıktan sonra hazırlanmalıdır. En basit biçimiyle, hedefler ağacı sorun ağacının aynısıdır. Ancak olumsuz sorun tanımlamaları olumlu hedef tanımlamalarına dönüştürülür.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Strateji Analizi

 • Sorulacak Sorular :

 • Belirlenen tüm sorunlar veya hedeflere mi yönlenmeli yoksa birkaçı seçilmeli mi?

 • Üzerinde faaliyet gerçekleştirilebilecek olumlu fırsatlar nelerdir?

 • Yararların sürdürülebilirliğini sağlayacak ve istenen sonuçlara taşıyacak müdahale birleşimi nedir?

 • Projenin yerel sahiplenilmesi en iyi şekilde nasıl desteklenir?

 • Olası farklı müdahalelerin uygulanmalarındaki sermaye ve faaliyetler nelerdir?

 • Hangisi en maliyet etkin seçenek?

 • Hedeflenen grupların ihtiyaçlarını en olumlu şekilde etkileyecek strateji hangisi?

 • Olası olumsuz etkiler nasıl bertaraf edilir?Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Strateji Analizi

 • Nasıl Yapılır?

 • Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir.

 • Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur.

 • Bir veya birden fazla strateji seçilir.

 • Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğu konusunda değerlendirme yapılır.

 • Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir.

 • Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) - Planlama Aşaması -

 • Mantıksal Çerçeve

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının yazılı çıktısı Mantıksal Çerçeve Matrisidir. Dört sütun ve dört satırdan oluşan bu matrisin ana başlıkları;

 • Projenin Yapısı : Faaliyetler, çıktılar/sonuçlar, amaç ve genel hedef

 • Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler olarak adlandırılan proje yapısı içindeki her öğenin miktar, nitelik, zaman, hedef grup ve yer açısından hedefleri

 • Doğrulama Kaynakları olarak adlandırılan ve hedeflere ulaşmada ilerleme sağlandığı doğrulayıcı bilgi kaynakları

 • Varsayımlar olarak adlandırılan ve projenin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini etkileyebilecek projenin kontrolü dışındaki faktörlerin tanımlanmasını içeren dışsal koşullarMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Mantıksal Çerçeve MatrisiMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Mantıksal Çerçeve Matrisi

 • Örnek:

 • Genel Hedef : Sürdürülebilirlik temelinde toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak

 • Proje Amacı : Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak temiz, güvenilir ve sürdürülebilir su arzı sağlamak

 • Çıktı : Filtreli su arzı sağlanmış olacak / Köy su sisteminin bakımını yapan teknisyenler eğitilmiş olacak

 • Faaliyet : Alan araştırması yapılması, ana su deposunun inşa edilmesi, eğitim malzemelerinin hazırlanması vs.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Mantıksal Çerçeve Matrisi

 • Müdahale Mantığı

 • MÇM’nin ilk kolonu “araç-amaç” mantığını özetler.

 • Hedef ağacı aşağıdan yukarı okunduğunda şöyle ifade edilebilir:

 • EĞER uygun girdiler/kaynaklar sağlanırsa, O ZAMAN faaliyetler yapılabilir.

 • EĞER faaliyetler yapılırsa, O ZAMAN sonuçlar elde edilir.

 • EĞER sonuçlar elde edilirse, O ZAMAN amaca ulaşılır; ve

 • EĞER amaca ulaşılırsa, O ZAMAN bunun genel hedefe katkı sağlaması gerekir.

 • DİKEY MANTIKMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Mantıksal Çerçeve Matrisi

 • Doğrulanabilir Göstergeler

 • Göstergeler, projenin sonuçlarının, amacının ve hedeflerinin ölçülebilir terimlerle tanımlanmasıdır. Göstergelerde genellikle nicelik, nitelik, yer, hedef grup ve zaman açısından tanımlama yapılır. SMART özelliklere sahip gösterge oluşturmak yararlıdır.

 • S : Specific (Belirgin)

 • M : Measurable (Ölçülebilir)

 • A : Achievable (Ulaşılabilir)

 • R : Realistic (Gerçekçi)

 • T : Time – related (Zamanı belli)Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Mantıksal Çerçeve Matrisi

 • Gösterge Oluşturma

 • Adım 1 : Temel göstergeyi tanımla

 • Küçük ölçekli çiftçilerin pirinç rekolteleri arttı.

 • Adım 2 : Miktar ekle

 • Küçük ölçekli çiftçilerin pirinç rekoltesi 5 ton arttı.

 • Adım 3 : Hedef Grup ve Nitelik ekle

 • 3 hektardan daha aşağı toprağa sahip olan çiftçiler tarafından 1997 yılında üretilen ürün kalitesi ile aynı nitelikte üretilen pirinç rekoltesi 5 ton arttı.

 • Adım 4 : Zaman ekle

 • 1997 yılında üretilen ürün kalitesi ile aynı nitelikte üretilen pirinç rekoltesi 3 hektardan daha aşağı toprağa sahip olan çiftçiler tarafından 1998 yılı sonunda 5 ton arttı.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Mantıksal Çerçeve Matrisi

 • Doğrulama Kaynakları

 • Göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:

 • Bilginin sağlanacağı format (örn: ilerleme raporları, proje hesapları, kayıtları, resmi istatistikler vs.)

 • Bilgiyi kimin sağlayacağı (örn: saha elemanları, sözleşmeli anketör ekipleri, proje yönetim ekibi vs.)

 • Bilginin hangi sıklıkla sağlanacağı (örn: aylık, üç aylık, yıllık vs.)Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Mantıksal Çerçeve Matrisi

 • Riskler, Varsayımlar, Önkoşullar

 • Riskler, projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.

 • Varsayımlar, proje stratejisinin belkemiğini oluşturur. Projenin başarısı ve genel mantığı için temel olan ancak proje yönetiminin kontrolü dışındaki gerekli koşulları tanımlar. Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.

 • “Radyo programları geliştirildi ve yayınlandı” çıktısının ve “topluluğun radyo yayınlarına erişimi var” varsayımının oluşturulduğu bir projede uygulamaya geçildiğinde hedef grubun radyo programlarını dinlemesini sağlayacak araçlara sahip olmadığı ortaya çıktı.

 • Bu durumda çıktılara karar vermeden önce varsayımlar tekrar gözden geçirilmelidir.

 • Önkoşullar, Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

 • Faaliyet Planlaması

 • Proje faaliyetlerinin analiz edildiği ve grafiksel olarak gösterildiği şekildir.

 • Faaliyetlerin mantıksal dizinini, beklenen süresini faaliyet arasındaki olası bağlılıkları belirlemeye yardımcı olur.

 • Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) Faaliyet Planlaması Faaliyet PlanıMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) Hedef Analizi BütçeMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) Hedef Analizi BütçeMantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) Hedef Analizi BütçeTEŞEKKÜRLER…Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin