Manu’alii A/H/Funca Dudhaa-2003


-‘comparative advantege’ fi kkf Funca dudhaa keesatti dabala dudhaaYüklə 276,29 Kb.
səhifə6/6
tarix18.08.2018
ölçüsü276,29 Kb.
#72832
1   2   3   4   5   6

-‘comparative advantege’ fi kkf Funca dudhaa keesatti dabala dudhaa


 1. Xinxaala gabaa dhumaa fi dorgomtumaa

Tartiiba Hojilee Gurguddoo sochii hojii kana keessatti hammataman

 • ‘unmet market dd’

 • ‘trend’

 • ‘Grouth potential’ and so on

 1. Haala Bulchiinsa garee ‘value chain’ii omishichaa qorachuu

 2. Hirmaatoota sadarkaa sadarkaa irratti jiran, Gahee isaanii bahuuirratti haala jiru, rakkoolee, madda, fala, carraa, tarkaanfii, qaama, gahee isaanii qorachuu (adda baasuu)

 3. Bu'aa qorannoo jalqabaa qindeessuu fi mareen gabbisuu

Tartiiba Hojilee Gurguddoo sochii hojii kana keessatti hammataman

 • Gabaasa qorannoo jalqabaa qindeessuu

 • Ragaa barbaachisuu guuruu, qindeessuu fi xiinxaluu

 • sagantaa waltajjii maree qopheessuu fi waamicha dabarsuu

 • Bu'aa qorannoo dhiyeessuu

 • yaada fudhachuu

 • qaawwaa qorannicha adda baasuu

 • qaawwa duuchuuf ragaalee guuramuu qaban adda baasuu

 • Hirmaattota waltajjii maree adda baasuu

14.2. Foyaainsa funca dudhaa (V.C up-greding)

Tartiiba Hojilee gurguddoo sochii hojii Foyaainsa funca dudhaa (V.C up-greding)

 1. Tarsimoo foyaainsaa qopheessuu

 2. Hirmaatoota funca dudhatiif Deegarsa teeknikaa keenuu

 3. Garee ijoo walitti hidhamiinsa gabaa omishichaa hordofu Naannootti hundeessuu

Chaarti Yaa'insa Sochii Hojii 'Qorannoo Funca Dudhaa Gabaa Gaggeessu''

Lakk

Hojiiwwan raawwatamanFoyaainsa funca dudhaa (V.C up-greding)Tarsimoo foyaainsaa qopheessuu.
’SWOT analysis’ gaggeefamee bu’ureefachuu dhan tarsimoo foyaa’insaa qopheessuu.
Hirmaatoota funca dudhaa waliin mariachuu
Tarsimoo xumuraa qopheessuuGaree ijoo walitti hidhamiinsa gabaa omishichaa hordofu Naannootti hundeessuu
Qaamolee hirmaatan adda baasuu
Hojimaata qopheessuu
waltajjii maree qopheessuun maree gaggeessuu
karoora hojii hordoffii sadarkaa naannoo qopheessuuHirmaatoota funca dudhatiif Deegarsa teeknikaa keenuu
Qaamolee hirmaatan adda baasuu
Hojimaata qopheessuu
gahee hojii isaanii adda baasuu
hubannoo uumuu fi gahee isaanii raawwachuu irratti waliigatee uumuu
Qophii karoora dhiyeessa omishichaaf haala mijeessuu, hordofuu fi qindeessuu
waltajjii maree qopheessuun maree gaggeessuu
sagantaa raawwii qopheessuu


Ibsa Yaa'insa Sochii Hojii 'Qorannoo Funca Dudhaa Gabaa Gaggeessu'

 1. Tarsimoo foyaainsaa qopheessuu

Tartiiba Hojilee Gurguddoo sochii hojii kana keessatti hammataman

 • Tarsimoo xumuraa qopheessuu

 • Hirmaatoota funca dudhaa waliin mariachuu

 • ’SWOT analysis’ gaggeefamee bu’ureefachuu dhan tarsimoo foyaa’insaa qopheessuu.

 1. Hirmaatoota funca dudhatiif Deegarsa teeknikaa keenuu

Tartiiba Hojilee Gurguddoo sochii hojii kana keessatti hammataman

 • Qaamolee hirmaatan adda baasuu

 • karoora hojii hordoffii sadarkaa naannoo qopheessuu

 • waltajjii maree qopheessuun maree gaggeessuu

 • Hojimaata qopheessuu

 1. Garee ijoo walitti hidhamiinsa gabaa omishichaa hordofu Naannootti hundeessuu

Tartiiba Hojilee Gurguddoo sochii hojii kana keessatti hammataman

 • Qaamolee hirmaatan adda baasuu

 • Hojimaata qopheessuu

 • gahee hojii isaanii adda baasuu

 • hubannoo uumuu fi gahee isaanii raawwachuu irratti waliigatee uumuu

 • Qophii karoora dhiyeessa omishichaaf haala mijeessuu, hordofuu fi qindeessuu

 • waltajjii maree qopheessuun maree gaggeessuu

 • sagantaa raawwii qopheessuu

 • Deegarsa fi Hordofii

Tartiiba Hojilee Gurguddoo sochii hojii kana keessatti hammataman

 • tarsimoo foyaa’insaa qophaa’ee hojii irratti akka olu deegarsa teeknikaa keenuu

 • Walitti hidamisa cimaa akka jiraatu fi akka itti fufuu deegarsa keenu

 • Qoda qabdoota adda addaa waliin ta’u dhan rakkoolee raawwii irratti qunamaniif furmaata keenaa deemuu

 • Raawwii adeemsa hojichaa hordofuu fi gamaaggamuu

 • Yaada maamilootaa/qooda qabdootaa sassaabuu, qindeessuu fi xiinxaluu

 • Gabaasa qindeessuu, tarsiimoo fooyya'iinsaa baasuu, yaada dhiyessuu

 • Dubbii-deebii sassaabuu fi yaada haaraa AH foyyeessu danda'u dokumantii gochuu

 • Omishni filatame fi muxannoon argamee akka babal’atu hojjachuu

 • yaali jalqabaa egalu(pilot test)
 1. Adeemsa hojii MFDG Hojiiwwan Raawwataman, Yoom Akka Hojjataman Istaandaardii Hojii Fi Bakka Itti Hojjataman

Lakk.

Hojiiwwan raawwataman

Yoom akka hojjatamu

Istaandaardii hojii yeroo tokkof (sa’aatiidhaan)

Bakka itti hojjatamu

Kaayyoo diriire
Qorannoo Funca Dudhaa gaggeessuu

Jalqabaa Waggaa
480

240


Naannoo/Godina/Aanaa


misoomaFuuncaa duudhaa (value chain) omishaalee filataman 25 irratti waggaa 5 keessatti gaggeessudhaan walitt-hidhamiinsii gabaa Omishtoota, Daldaaltootaa fi ittifayyadamtoota jiddutti akka jiraatu mijjeessudhaan, omishtootni gabaa amansiisaa akka argatan taasiisuu.

Misooma Fuuncaa duudhaa gabaa (value chain) omishaalee filataman 25 irratti waggaa 5 keessatti gaggeessudhaan walitt-hidhamiinsii gabaa Omishtoota, Daldaaltootaa fi ittifayyadamtoota jiddutti akka jiraatu mijjeessudhaan, omishtootni gabaa amansiisaa akka argatan taasiisuu.Omishaalee misoomni Funca Dudhaa ittin gaggeefamuu filachuu.

 • Ulaagaalee filannoo omisha qopheessuu

 • Poteenshaala gabaa biyya keesaa fi biyya alaa xinxaalu dhan, omishaalee Fillannoo misooma funca dudhaatiif dorgoman adda baassuu.

 • Ragaalee barbaachisanii fi burqaalee isaanii adda baasuu

 • Tooftaa ragaa sassaabbii fi qabeenya barbaachisu adda baasuu

 • Ragaa guuru, qindeessuu fi xiinxaluu

 • Bu’aa xinxaala irratti hundaa’un omishaalee madaaluu

 • Omishaalee madaalamaniif sadarkaa keenuu fi filachuu.

Omishaalee adda bahan irratti xinxaala gaggeesuu.

Maapii Funca Dudhaa

 • Omishaalee filatamaniif iddoo ittin omishaman (gandaa, aanaa, godina fi kkf) fi gabaa adda baassuu (final product and end market)

 • Saddarkaa funcaa adda addaa irratti hojilee hojjataman adda baassuu (hirmaatoota gabaatiin)

 • Hirmaatoota ijoo funcaa dudhaa adda baassuu (micro level actors)

 • Hirmaatoota funca sadarkaa sadarkaatiin ka’u.

 • Walitti dufeenya funcaa madaalu/xinxaaluu

 • Deegartoota funca dudhaa fi gahee isaanii adda baassuu.

 • Misooma funca dudhaatiif qoda qabdoota haala mija’aa uman adda baasuu

 • Ragaalee sasaabaman qindeesuu

 • Maapii dhumaa qopheesuu

Erga Omishaaleen fiilatame boda

Erga Maapii dhumaa qopheesuu boda

Erga hirmaatoota funca dudhaa addaan bahe boda

Erga Xinxaala haala Dinagdee gaggeeffame boda


240

240


720

480


920

Naannoo/Godina/Aanaa

Naannoo/Godina/Aanaa

Naannoo/Godina/Aanaa

Naannoo/Godina/Aanaa

Naannoo/Godina/Aanaa


Baayinaa fi humna hirmaatoota funca dudhaa adda baassuu.

 • Ragaalee barbaachisanii fi burqaalee isaanii adda baasuu

 • Tooftaa ragaa sassaabbii adda baasuu

 • Ragaa guuru, qindeessuu fi xiinxaluu

 • Bu’aa xinxaala irratti hundaa’un hirmaatoota fi gahee isaanki sadarkaa sadarkaatiin jiran lakkofsaan, dibeentaan fi kkf ka’u.

Xinxaala haala Dinagdee/ ’Economic Analysis’

 • Xinxaala Gahee gabaa funca dudhaa

  • Xinxaala omishaa fi itti fayyadama (production and consumption) gaggeessuu

  • Xinxaala al-erge fi al-galee funca dudhaa gaggeessuu.

  • Xinxaala funca dudhaa gahee al-ergee irra qabuu.

 • Funca dudhaa keesatti dabala dudhaa hirmaatootni qaban xinxaaluu.

 • Fayyadamuumaa gahee taphatoota funca dudhaa (pirofitablity) xinxaaluu

 • Ulaagaa safartuulee funca dudhaatiif ka’u.

  • ‘unit cost of production’

  • ‘labour cost’

  • ‘comparative advantege’ fi kkf

Xinxaala gabaa dhumaa fi dorgomtumaa

 • ‘unmet market dd’

 • ‘trend’

 • ‘Grouth potential’ and so on.

Haala Bulchiinsa garee ‘value chain’ ii omishichaa qorachuu

Hirmaatoota sadarkaa sadarkaa irratti jiran, Gahee isaanii bahuuirratti haala jiru, rakkoolee, madda, fala, carraa, tarkaanfii, qaama, gahee isaanii qorachuu (adda baasuu)

Bu'aa qorannoo jalqabaa qindeessuu fi mareen gabbisuu

 • Gabaasa qorannoo jalqabaa qindeessuu

 • Hirmaattota waltajjii maree adda baasuu

 • sagantaa waltajjii maree qopheessuu fi waamicha dabarsuu

 • Bu'aa qorannoo dhiyeessuu

 • yaada fudhachuu

 • qaawwaa qorannicha adda baasuu

 • qaawwa duuchuuf ragaalee guuramuu qaban adda baasuu

 • Ragaa barbaachisuu guuruu, qindeessuu fi xiinxaluu
Foyaainsa funca dudhaa (V.C up-greding)

Erga Bu'aa qorannoo jalqabaa qinda’e fi marii gaggeeffame boda


720

Naannoo/Godina/Aanaa

Naannoo/Godina/Aanaa


Misooma Fuuncaa duudhaa (value chain) omishaalee filataman 25 irratti waggaa 5 keessatti gaggeessudhaan walitt-hidhamiinsii gabaa Omishtoota, Daldaaltootaa fi ittifayyadamtoota jiddutti akka jiraatu mijjeessudhaan, omishtootni gabaa amansiisaa akka argatan taasiisuu.

Tarsimoo foyaainsaa qopheessuu.

 • ’SWOT analysis’ gaggeefamee bu’ureefachuu dhan tarsimoo foyaa’insaa qopheessuu.

 • Hirmaatoota funca dudhaa waliin mariachuu

 • Tarsimoo xumuraa qopheessuu

Garee ijo walitti hidhamiinsa gabaa omishichaa hordofu Naannootti hundeessuu

 • Qaamolee hirmaatan adda baasuu

 • Hojimaata qopheessuu

 • waltajjii maree qopheessuun maree gaggeessuu

 • karoora hojii hordoffii sadarkaa naannoo qopheessuu

Hirmaatoota funca dudhatiif Deegarsa teeknikaa keenuu

 • Qaamolee hirmaatan adda baasuu

 • Hojimaata qopheessuu

 • gahee hojii isaanii adda baasuu

 • hubannoo uumuu fi gahee isaanii raawwachuu irratti waliigatee uumuu

 • Qophii karoora dhiyeessa omishichaaf haala mijeessuu, hordofuu fi qindeessuu

 • waltajjii maree qopheessuun maree gaggeessuu

 • sagantaa raawwii qopheessuu

Erga Qaamolee hirmaatan addan bahee boda1200

Naannoo/Godina/Aanaa

Deegarsa fi Hordofii

Erga Qaamolee hirmaatan addan bahee boda480

Naannoo/Godina/Aanaa

 • tarsimoo foyaa’insaa qophaa’ee hojii irratti akka olu deegarsa teeknikaa keenuu

 • Walitti hidamisa cimaa akka jiraatu fi akka itti fufuu deegarsa keenu

 • Qoda qabdoota adda addaa waliin ta’u dhan rakkoolee raawwii irratti qunamaniif furmaata keenaa deemuu

 • Raawwii adeemsa hojichaa hordofuu fi gamaaggamuu

 • Yaada maamilootaa/qooda qabdootaa sassaabuu, qindeessuu fi xiinxaluu

 • Gabaasa qindeessuu, tarsiimoo fooyya'iinsaa baasuu, yaada dhiyessuu

 • Dubbii-deebii sassaabuu fi yaada haaraa AH foyyeessu danda'u dokumantii gochuu.

 • Omishni filatame fi muxannoon argamee akka babal’atu hojjachuu, 1. Gamaagama fi Duub - debii


 • Qooda fudhatootaa fi hirmaatoota gabaa waliin ta'un, hojiwwaan qabxilee gamaagamaa sochii Adeemsa Hojii baasuu,

 • Waltajjii gamaagamaa sadarkaa adda addaatti qoppessuu,

 • Gamaagama Sochii Hojii Adeemsa Hojii Ijo gaggeessu,

 • Bu'aan hojii gamaagamaa irratti hundaa'un, tarsimoo hojii fula-duraatiif baasuu.

Yüklə 276,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə