Mario Vargas LlosaYüklə 1,42 Mb.
səhifə20/30
tarix03.01.2019
ölçüsü1,42 Mb.
#88937
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

_#i l u s t r u i t ## _#i c o r o a n e l e d e f l o r i a l b e. N i c i u n a d i n t r e p e r Рs o a n e l e c a r e s e a f l a u Πn p a r t e a d i n f a c### a c a p e l e i n u s e a p r o Рp i a s e d e c o _#c i u g. P r o b a b i l c ## f ##c u s e r ## a c e s t l u c r u Πn a i n t e d e s o s i r e a l o r, i a r a c u m Πn c e r c a u s Рo c o n s o l e z e p e f e m e i e. C a Рp e l a n u l c o l e g i u l u i, c u o m i n ## n e o b i _#n u i t d e t r i s t ##, t r e c u s e d e m a i m u l t e o r i Πn s p r e a l t a r; s e Πn t o r c e a p Πn ## l a u _###, a m e s Рt e c Πn d u Рs e, d e s i g u r, Πn g r u p u l d e p e r s o a n e, a p o i s t r ##b ##t e a d i n n o u n a o s u l, c u p r i v i r e a Πn j o s, c u c h i p u l t Πn ##r _#i s p o r t i v c o n t r a c t a t Πn t r Рo e x p r e s i e a d e c v a t ## a t m o s f e r e i. C u t o a t e c ## a t r e c u t d e m a i m u l f e o r i p e l Πn g ## s i c r i u, n u s Рa o p r i t n i c i m ##- c a r o d a t ## s ##- L p r i v e a s c ##. S e a f l a u Πn c a p e l ## d e o b u n ## b u Рc a t ## d e ^ v r e m e; p e u n i i Πi d u r e a b r a c#u l d i n c a u z a g r e u t ##c#i i p u _#t i i, Πn p l u s, e r a c a l d: s p a c#i u l e r a s t r i m t, t o a t e l u m i n ##r i l e d e l a a l t a r e r a u a p r i n s e, i a r e i p u r t a u u n i f o r m e l e d e p o s t a v.

M u l t i t r a n s p i r a s e r ##, d a r s t ##t e a u n e m i _#c a c#i, c u c ##l c Œ i e l e l i p i – t e, c u m Œ n a s t i n g ## p e c o a p s ##, c u c e a l a l t ## t i n Œ n d p a t u l p u _#t i i, c u t r u p u l d r e p t. T o t u _#i a c e a s t ## s t a r e d e g r a v i t a t e e r a d e d a t ## r e c e n t ##. C Œ n d, i m e d i a t d u p ## c e a d e s c h i s u _#a d e l a d o r m i – t o r c u p u m n i i, U r i o s t e a a d u s v e s t e a ( u n s i n g u r s t r i g ##t Œ n ##- b u _#i t: # A m u r i t S c l a v u l! „ ) _#i i – a u v ##z u t f a c#a c o n g e s t i o n a t ## d e a l e r g ##t u r ##, n a s u l _#i g u r a c a r e Œ i t r e m u r a u, o b r a j i i _#i f r u n – t e a a c o p e r i t ## d e s u d o a r e, i a r Œ n s p a t e l e l u i, p e s t e u m ##r, a u p u t u t r e m a r c a c h i p u l p a l i d a l P o e t u l u i, c u p u p i l e l e d i l a t a t e, s – a u f ##c u t c h i a r c Œ t e v a g l u m e. V o c e a i n c o n f u n d a b i l ## a C r e – c#u l u i a s t r i g a t, a p r o a p e Œ n d a t ## d u p ## l o v i t u r a Œ n u _###: # U f f!

m a m ##! P o a t e c ## s – a d u s d r e p t Œ n i n f e r n! „ I a r c Œ c#i v a a u i z b u c – n i t Œ n h o h o t e. D a r n u e r a r Œ s u l o b i _#n u i t, s ##l b a t i c, s a r c a s t i c, u r l e t u l v e r t i c a l c a r e u r c a, p r i n d e a c o n s i s t e n c### _#i t i m p d e c Œ t e – v a s e c u n d e t r ##i a i n d e p e n d e n t, s c ##p a t d i n t r u p u r i l e c a r e Œ l s l o b o z e a u, c i u n r Œ s f o a r t e s c u r t _#i i m p e r s o n a l, f ##r ## n u a n c#e, d e f e n s i v. I a r c ƒ n d A l b e r t o a s t r i g a t # D a c ## m a i a u d v r e o g l u m ##, a v e c#i d e – a f a c e c u m i n e „, c u v i n t e l e l u i s – a u a u z i t l i m p e d e: o l i n i _#t e d e n s ## a l u a t l o c u l r Œ s e t e l o r. N i m e n i n u i – a r ##s p u n s.

C a d e t i i s t ##t e a u Œ n p a t u r i s a u Œ n f a c#a d u l a p u r i l o r, s e u i t a u l a p e r e c#i i d e g r a d a c#i d e u m i d i t a t e, l a g r e s i a d i s l o c a t ## d i n p o d e a, l a c e r u l f ##r ## s t e l e c a r e s e v e d e a p r i n f e r e s t r e, l a b a t a n t e l e d e l a s p ##l ##t o r c a r e s e m i _#c a u. N u s p u n e a u n i m i c, d e – a b i a d a c ## s c h i m b a u c Œ t e o p r i v i r e Œ n t r e e i. A p o i a u c o n t i n u a t s ##- _#i f a c ## o r d i n e Œ n d u l a p u r i, s ##- _#i a r a n j e z e p a t u r i l e, s ## a p r i n d ## c Œ t e o c#i g a r ##, s ##- _#i f r u n z ##r e a s c ## n o t i c#e l e, s ##- _#i c Œ r p e a s c ## u n i f o r – m e l e d e c a m p a n i e, Œ n c e t u l c u Œ n c e t u l, d i s c u c#i i l e s – a u r e i n – f i r i p a t, d e _#i n u m a i e r a u c a Œ n a i n t e: d i s p ##r u s e r ## u m o r u l _#i f e r o c i t a t e a _#i c h i a r a l u z i i l e s c a b r o a s e, c u v i n t e l e u r Œ t e. V o r – b e a u Œ n _#o a p t ##, c a d u p ## s t i n g e r e, c u f r a z e c u m p ##n i t e _#i l a – c o n i c e, d e s p r e o r i c e l u c r u, Œ n a f a r ## d e m o a r t e a S c l a v u l u i: Œ _#i c e r e a u a c### n e a g r ##, b u c ##c#i d e p Œ n z ##, c#i g ##r i, n o t i c#e, h Œ r t i e d e s c r i s o r i, f i c#u i c i p e n t r u e x a m e n e. A p o i, p e o c o l i t e, l u Œ n d u – _#i t o t f e l u l d e m ##s u r i d e p r e c a u c#i e, e v i t i h d s ## a t i n g ## e s e n c#i a l u l, a u f ##c u t u n s c h i m b d e Œ n t r e b ##r i # # l a c e o r ## s – a Œ n t ƒ m p l a t? „

# _#i a u f ##c u t c o n s i d e r a c#i i m a r g i n a l e # # l o c o t e n e n t u l H u a – r i n a z i c e a c – o r s ##- 1 m a i o p e r e z e o d a t ##, p o a t e c ## s – a Œ n n m – p l a t Œ n t i m p u l o p e r a c#i e i „; # o a r e n e – o r d u c e l a Œ n m o r m Œ n t a r e? „

^#i – a u f ##c u t a p o i l o c p r u d e n t e m a n i f e s t ##r i e m o t i v e: # s – o m i e r – l e _#t i l a v Œ r s t a a s t a, c e g h i n i o n! „; # m a i b i n e m u r e a c h i a r a c o l o, p e l o c, Œ n t i m p u l c a m p a n i e i; e c u m p l i t s ## a g o n i z e z i t r e i z i l e „;

# m a i e r a u d o a r d o u ## l u n i p Œ n ## s ## t e r m i n e, a s t a d a, b a f t ##! „

E r a u o m a g i i i n d i r e c t e, v a r i a t i u n i p e a c e e a _#i t e m ## _#i m a r i i n Рt e r v a l e d e l i n i _#t e. U n i i c a d e t i s t ##t e a u t ##c u c#i _#i s e m u l c#u m e a u s ## d e a d o a r d i n c a p. A p o i r ##s u n ## f l u i e r u l _#i a u i e _#i t d i n d o r Рm i t o r f ##r ## s ## s e g r ##b e a s c ##, Πn o r d i n e. A u t r a v e r s a t c u r t e a s p r e l o c u l d e a d u n a r e _#i Рa u i n t r a t c u c a l m Πn r Πn d u r i; n u m a i p r o t e s t a u p e n t r u o r d i n e a Πn c a r e s e a _#e z a u, Π_#i c e d a u l o c u r i l e

2 2 S u n u l a l t u i a, s e a l i n i a u c u m a r e g r i j ## _#i, l a s f Œ r _#i t, l u a u p o z i c#i e d e d r e p t i d i n p r o p r i e i n i c#i a t i v ##, f ##r ## s ## m a i a _#t e p t e c o m a n – d a b r i g a d i e r u l u i. ^#i t o t a _#a a u m Œ n c a t, a p r o a p e f ##r ## s ## v o r – b e a s c ##: s i m c#e a u c ## Œ n f o a r t e Œ n c ##p ##t o a r e a s a l ## d e m e s e, o c h i i s u t e l o r d e c a d e t i s e Œ n t o r c e a u s p r e e i _#i a u z e a u d i n c ƒ n d Œ n c Œ n d g l a s u r i c a r e v e n e a u d e l a m e s e l e d i n i l o r # # ##_#t i a s Œ n t d i n p r i m a, s e c t i a l u i „ #, b a e r a u c h i a r _#i d e g e t e Œ n d r e p t a t e s p r e e i. M e s t e c a u m Œ n c a r e a f ##r ## c h e f, f ##r ## z e l, f ##r ## p l ##c e r e.

I a r l a i e _#i r e a u r ##s p u n s, m o n o s i l a b i c s a u c u g r o s o l ##n i i t ##- i o a s e, l a Œ n t r e b ##r i l e c a d e t i l o r d i n a l t e s e c c#i i s a u d i n a l t i a n i, i r i t a c#i d e c u r i o z i t a t e a l o r _#f i c h i u i t o a r e. M a i t i r z i u, Œ n d o r m i – t o r, 1 – a u Œ n c o n j u r a t p e A r r o s p i d e, i a r n e g r u l V a l l a n o i – a z i s c e e a c e s i m c#e a u c u t o t i i: # D u – t e l a l o c o t e n e n t _#i s p u n e – i c ## v r e m s ## s t ##m d e v e g h e. „ ^#i Œ h t o r c Œ n d u – s e s p r e c e i l a l c#i, a a d ##u g a t:

# C e l p u t i n, a _#a c r e d e u; c u m e r a d e l a n o i d i n s e c c#i e, m ## g Œ n – d e s c c ## e d e d a t o r i a n o a s t r ##. „ ^#i n i m e n i n – a m a i f ##c u t b ##_#- c ##l i e, u n i i a u Œ n c u v i i n c#a t d Œ n d d i n c a p, a l t i i a u s p u s: # B i n e -

Œ n c#e l e s, b i n e Œ n c#e l e s. „ I a r b r i g a d i e r u l s – a d u s s ## v o r b e a s c ## c u l o c o t e n e n t u l _#i s – a Œ n t o r s s ## l e s p u n ## s ## s e Œ m b r a c e c u u n i f o r – m e l e d e o r a _#, s ##- _#i p u n ## m ##n u _#i l e _#i s ##- _#i l u s t r u i a s c ## g h e t e l e s i d u p ## o j u m ##t a t e d e o r ## s ## s e Œ n c o l o n e z e, c u p u _#t i l e _#i c u b a i o n e t e l e l a e i, d a r f ##r ## c e n t i r o a n e l e a l b e, c u d i a g o n a l ##. T o t i a u i n s i s t a t c a A r r o s p i d e s ## s e Œ n t o a r c ## l a l o c o t e n e n t _#i s ##- i s p u n ## c ## e i v o r s ## s t e a l a p r i v e g h i t o a t ## n o a p t e a, d a r l o c o t e – n e n t u l n – a f o s t d e a c o r d. I a r a c u m s e a f l a u a c o l o, d e o o r ##, Œ n _#o v ##i t o a r e a p e n u m b r ## d i n c a p e l ##, a s c u l t i n d j e l u i r e a m o – n o t o n ## a f e m e i i _#i t r ##g Œ n d c u c o a d a o c h i u l u i Œ n s p r e c o _#c i u g u l s i n g u r a t i c d i n m i j l o c u l n a o s u l u i _#i c a r e p ##r e a g o l.

D a r e l e r a a c o l o. A u a f l a t c u a d e v ##r a t c ## a _#a e s t e c Πn d a i n t r a Πn c a p e l ## l o c o t e n e n t u l P i t a l u g a, p r e c e d a t d e s c Πr c#Πi t u l p a n t o f i l o r, c a r e s Рa s u p r a p u s p e s t e t Πn g u i r e a f e m e i i _#i l e Рa r e c#i n u t a t e n c#i a, Πn t i m p c e Р1 s i m c#e a u a p r o p i i n d u Рs e d i n s p a t e

_#i a v e a u s ##- 1 v a d ##, a p ##r Πh d, c Πt e d o i o d a t ##, p e m ##s u r ## c e Πn a i n Рt a, t r e c e a p r i n d r e p t u l l o r _#i s e Πn d e p ##r t a. A u r ##m a s f a s c i Рn a c#i c Πn d a u c o n s t a t a t c ## s Рa d u s d i r e c t l a c o _#c i u g. C u o c h i i a t i n t i t i Πn c e a f a l u i, 1 Рa u v ##z u t o p r i n d u Рs e a p r o a p e d e a s u p r a u n e i a d i n t r e c o r o a n e, a p l e c Πn d u Р_#i p u t i n c a p u l c a s ## v a d ## r n a i b i n e _#i r ##m Πn Πn d a s t f e l o c l i p ##, o a r e c u m c u r b a t, _#i a u r o s t s t r ##b ##t u c#i d e u n c u t r e m u r t r e c ##t o r c Πn d 1 Рa u v ##z u t m i _#c Πn Рd u Р_#i o m Πn ##, d u c Πn d Рo l a c a p _#i s c o c#Πn d u Р_#i c h i p i u l; a p o i s Рa

Πn c h i n a t r e p e d e, s Рa Πn d r e p t a t _#i i Рa u v ##z u t c h i p u l _#i o c h i i i n e x p r e s i v i Πn v r e m e c e s t r ##b ##t e a a c e l a _#i d r u m, Πn d i r e c c#i e o p u s ##. T o t d o i c Πt e d o i 1 Рa u v ##z u t d i s p ##r Πn d, i Рa u a u z i t p a _#i i

Πh d e p ##r r Πn d u Рs e, a p o i s Рa r i d i c a t d i n n o u m u r m u r u l p l Πn g ##- c i o s a l f e m e i i i n v i z i b i l e.

M a i t i r z i u, l o c o t e n e n t u l P i t a l u g a s Рa a p r o p i a t i a r d e c ##d e c#i c a s ## l e s p u n ## l a u r e c h e c ## p o t c o b o r Πa r m a _#i s ## l e c o m a n d e p e l o c r e p a u s. A _#a a u f ##c u t; d a r Πn c u r Πn d a m a i a p ##r u t o m i _#c a r e, d e Рa b i a p e r c e p t i b i l ##: c a d e c#i i Π_#i f r e c a u u m ##r u l _#i, Πn c e t i _#o r, p e n e s i m c#i t e, a u m i c _#o r a t d i s t a n c#a c a r e Πi s e p a r a.

R Πn d u r i l e s Рa u s t r Πn s c u o u _#o a r ## r u m o a r e, p l i n ## d e r e s p e c t

_#i c a r e n u r i s i p e a s e v e r i t a t e a a m b i a n c#e i, c i o a c c e n t u a. A p o i a u a u z i t g l a s u l l o c o t e n e n t u l u i P i t a l u g a. A u Πn c#e l e s i m e d i a t c ## v o r b e a c u f e m e i a. F ##c e a, d e s i g u r, e f o r t u r i c a s ## v o r b e a s c ##

Πn c e t, p o a t e c h i a r s u f e r e a c ## n u i z b u t e _#t e. C u m a v e a o v o c e g r o a s ## _#i, Πn p l u s, e r a t r ##d a t d e o v e c h e c o n v i n g e r e c a r e a s o Рc i a v i r i l i t a t e a c u v i o l e n c#a g l a s u l u i o m e n e s c, c u v i n t e l e l u i e r a u u n _#u v o i d e t o n u r i Πn a l t e _#i j o a s e, d i n c a r e p e r c e p e a u f r a g Рm e n t e i n t e l i g i b i l e, n u m e l e l u i A r a n a, d e e x e m p l u, p e c a r e

— a u a u z i t d e m a i m u l t e o r i _#i p e c a r e l a Œ n c e p u t d e – a b i a 1 – a u r e c u n o s c u t, d e o a r e c e m o r t u l e r a p e n t r u e i S c l a v u l. F e m e i a n u p ##r e a s ## f i e a t e n t ## l a o f i c#e r; c o n t i n u a s ## s e j e l u i a s c ##, c e e a c e p r o b a b i l 1 – a d e r u t a t p e l o c o t e n e n t u l P i t a l u g a, c a r e d i n c Œ n d

Πn c Πn d s e o p r e a _#i n u m a i d u p ## o l u n g ## p a u z ## Π_#i r e l u a c o n Рc e r t u l.

# C e s p u n e P i t a l u g a? „ a Œ n t r e b a t A r r o s p i d e, c u d i n c#i i s t r Œ n _#i, f ##r ## s ##- _#i m i _#t e b u z e l e. E r a Œ n f r u n t e a u n u i a d i n t r e _#i r u r i.

V a l l a n o, a f l a t Πn s p a t e l e b r i g a d i e r u l u i, a r e p e t a t _#i t o t a _#a a f ##c u t _#i B o a _#i a s t f e l Πn t r e b a r e a a a j u n s l a c o a d a r Πn d u l u i. U l Рt i m u l c a d e t, c e l c a r e e r a m a i a p r o a p e d e b ##n c i l e u n d e l o c o t e Рn e n t u l P i t a l u g a Πi v o r b e a f e m e i i, a s p u s: # P o v e s t e _#t e d e s p r e

S c l a v. „ ^#i a c o n t i n u a t s ## r e p e t e f r a z e l e p e c a r e l e a u z e a, f ##r ## a a d ##u g a s a u s u p r i m a c e v a, t r a n s m i c#Œ n d c h i a r _#i b f l b e l e. D a r e r a u _#o r d e r e c o n s t i t u i t m o n o l o g u l l o c o t e n e n t u l u i: # U n c a d e t s t r ##l u c i t o r, s t i m a t d e o f i c#e r i _#i d e s u b o f i c#e r i, u n c o l e g m o d e l, u n e l e v s i l i t o r s i r e m a r c a t d e p r o f e s o r i; t o c#i d e p l Œ n g d i s p a r i c#i a l u i: p u s t i u l _#i t r i s t e c#e a c a r e d o m n e s c Œ n d o r m i t o a r e; s e Œ n – c o l o n a p r i n t r e p r i m i i Œ n f o r m a c#i e; e r a d i s c i p l i n a t, m i l i t ##r o s, a v e a c#i n u t ##, a r f i a j u n s u n e x c e l e n t o f i c#e r; l o i a l _#i c u r a j o s; Œ n t i m p u l m a n e v r e l o r, c ##u t a p r i m e j d i a, i s e Œ n c r e d i n c#a u m i s i u n i d i f i c i l e p e c a r e l e e x e c u t a f ##r ## _#o v ##i r e s a u m u r m u r e; Œ n v i a c### s e m a i Œ n t i m p l ## _#i n e n o r o c i r i, t r e b u i e s ## n e d o m i n ##m d u r e – r e a; o f i c#e r i i, p r o f e s o r i i _#i c a d e c#i i Œ m p ##r t ##_#e s c d u r e r e a f a m i l i e i;

Πn s u _#i c o l o n e l u l v a v e n i s ## p r e z i n t e f a m i l i e i s i n c e r e c o n d o Рl e a n c#e; v a f i Πn m o r m Πn t a t c u o n o r u r i l e c u v e n i t e; c o l e g i i l u i d e a n v o r v e n i Πn u n i f o r m ## d e p a r a d ## _#i c u a r m e l e; c e i d i n s e c c#i a Πn n l Πl v o r c o n d u c e p e u l t i m u l d r u m; e c a _#i c u m p a t r i a

_#i Рa r f i p i e r d u t u n u l d i n t r e f i i; r ##b d a r e _#i r e s e m n a r e; a m i n Рt i r e a l u i v a i n t r a Πn i s t o r i a c o l e g i u l u i; v a t r ##i Πn i n i m i l e p r o Рm o c#i i l o r v i i t o a r e; f a m i l i a n u t r e b u i e s ## s e Πn g r i j e a s c ## d e n i Рm i c, a d m i n i s t r a c#i a c o l e g i u l u i v a a c o p e r i t o a t e c h e l t u i e l i l e d e

Œ n m o r m Œ n t a r e; c u m s – a Œ n t i m p l a t n e n o r o c i r e a, s – a u _#i c o m a n – d a t c o r o a n e l e, c e a a c o l o n e l u l u i d i r e c t o r e c e a m a i m a r e. „

P r i n c u r e a u a d e t r a n s m i s i e i m p r o v i z a t ##, c a d e c#i i a u u r m ##r i t c u v i n t e l e l o c o t e n e n t u l u i P i t a l u g a, c o n t i n u Πn d s ## a s c u l t e i n Рt e r m i n a b i l u l m u r m u r a l f e m e i i; d i n c Πn d Πn c Πn d, g l a s u r i d e b ##r b a c#i Πl Πn t r e r u p e a u p e P i t a l u g a.

A p o i a s o s i t c o l o n e l u l. I – a u r e c u n o s c u t p a _#i i d e p e s c ##r u _#, r e p e z i _#i f o a r t e m i c i; P i t a l u g a s i c e i l a l c#i a u t ##c u t, t Œ n g u i r e a f e m e i i a d e v e n i t m a i d o m o a l ##, m a i d e p ##r t a t ##. F ##r ## s ## l e o r – d o n e c i n e v a, a u l u a t p o z i c#i e d e d r e p c#i. N – a u r i d i c a t a r m e l e, d a r a u a p r o p i a t c ##l c ƒ i e l e, _#i – a u Œ n c o r d a t m u _#c h i i, _#i – a u l i p i t m Œ i n i l e d e t r u p, d e – a l u n g u l v i p u _#t i i n e g r e d e l a p a n t a l o n i.

A u a s c u l t a t g l ##s c i o r u l c o l o n e l u l u i i n p o z i c#i e d e d r e p c#i. V o r b e a m a i Πn c e t d e c Πt P i t a l u g a _#i t e l e f o n u l u m a n s Рa Πn t r e r u p t: n u m a i c e i c a r e e r a u Πn c o a d ## a u Πn c#e l e s c Πt e c e v a d i n c e s p u n e a.

N u Р1 v e d e a u, d a r l e e r a u _#o r s ## _#i Р1 Πn c h i p u i e, a _#a c u m e r a

_#i l a c e r e m o n i i, Πn ##l t i h d u Рs e Πn f a c#a m i c r o f o n u l u i c u o p r i v i r e m Πn d r ## _#i s a t i s f ##c u t ## _#i r i d i c Πn d u Р_#i m Πi n i l e, p a r c ## p e n t r u a a r ##t a c ## n u a r e n i m i c s c r i s. ^#i a c u m v o r b e a, f ##r ## d o a r _#i p o a t e, t o t d e s p r e s f i n t e l e v a l o r i a l e s p i r i t u l u i, d e s p r e v i a c#a m i l i t a r ## c a r e Πi f a c e p e b ##r b a c#i s ##n ##t o _#i _#i e f i c i e n c#i s i d e s p r e d i s c i p l i n ##, c a r e e r a b a z a o r d i n i i. N u Р1 v e d e a u, d a r Πi g h i c e a u c h i p u l d e c e r e m o n i e, m Πi r u l e m i c i _#i m o i e v o l u Πn d p r i n f a c#a o c h i l o r Πn Рr o _#i c#i a i f e m e i i _#i s p r i j i n i n d u Рs e d i n c Πn d Πn c Πn d d e c a t a r a Рm a d e l a c e n t u r a c a r e Πn c o n j u r a b u r t a e n o r m ##, p i c i o a r e l e d e Рp ##r t a t e, c a s ## s u p o r t e m a i u _#o r g r e u t a t e a c o r p u l u i. ^#i m a i g h i c e a u _#i t e z e l e _#i e x e m p l e l e p e c a r e l e p r e z e n t a, d e f i l a r e a d e g l o r i i e p o n i m e, d e m a r t i r i a i i n d e p e n d e n c#e i _#i a i r ##z b o Рi u l u i c u C h i l e, e r o i i e t e r n t i n e r i c a r e _#i Рa u v ##r s a t s Πn g e l e l o r c u g e n e r o z i t a t e p e n t r u p a t r i a a f l a t ## Πn p r i m e j d i e. C Πn d c o Рl o n e l u l a a m u c#i t, f e m e i a Πn c e t a s e s ## s e m a i t i n g u i e. A f o s t u n m o m e n t i n s o l i t: c a p e l a p ##r e a t r a n s f o r m a t ##. U n i i c ##d e c#i s Рa u p r i v i t j e n a c#i. D a r l i n i _#t e a n Рa d u r a t m u l t. C u r Πn d, c o l o Рn e l u l, u r m a t d e l o c o t e n e n t u l P i t a l u g a _#i d e u n c i v i l Πm b r ##- c a t Πn n e g r u, s Рa Πn d r e p t a t s p r e s i c r i u, u n d e c e i t r e i a u r ##m a s p r i v i n d c Πt e v a c l i p e. C o l o n e l u l Π_#i c#i n e a m Πi n i l e Πn c r u c i _#a t e p e b u r t ##; b u z a d e j o s o a s c u n d e a p e c e a d e s u s, p l e o a p e l e

Πi e r a u Πn t r e d e s c h i s e: a c e a s t a e r a e x p r e s i a r e z e r v a t ## e v e n i Рm e n t e l o r g r a v e. L o c o t e n e n t u l _#i c i v i l u l a u s t a t l Πn g ## e l, u l t i Рm u l c#i n Πn d o b a t i s t ## a l b ## Πn m i n ##. C o l o n e l u l s Рa Πn t o r s s p r e

P i t a l u g a, i Рa s p u s c e v a l a u r e c h e _#i a m Πn d o i s Рa u a p r o p i a t d e c i v i l, c a r e a d a t d i n c a p d e d o u ## s a u d e t r e i o r i. A p o i s Рa u

Πn t o r s Πn p a r t e a d i n s p a t e a c a p e l e i. A t u n c i f e m e i a _#i Рa r e Πn Рc e p u t b o c e t u l. C h i a r _#i d u p ## c e l o c o t e n e n t u l l e Рa f ##c u t s e m n s ## i a s ## Πn c u r t e, u n d e a _#t e p t a s e c c#i a a d o u a c a s ##- i Πn l o c u Рi a s c ## l a g a r d ##, c a d e c#i i a u c o n t i n u a t s ## a u d ## j e l a n i a f e m e i i.

A u i e _#i t u n u l d u p ## a l t u l. F ##c e a u s t i n g ## Πm p r e j u r _#i s e

Πn d r e p t a u s p r e u _###, Πn v Πr f u l p i c i o a r e l o r. A r u n c a u p r i v i r i f u r i _#e s p r e b ##n c i, c u s p e r a n c#a d e a d e s c o p e r i f e m e i a, d a r Πi

Πm p i e d i c a u n g r u p d e b ##r b a c#i # Πn a f a r ## d e P i t a l u g a _#i d e c o l o n e l, m a i e r a u t r e i #, c a r e s t ##t e a u Πn p i c i o a r e, f o a r t e s e Рr i o _#i. P e p l a t o u, Πn f a c#a c a p e l e i, s e a f l a u c a d e c#i i d i n s e c c#i a a d o u a, t o t Πn u n i f o r m ## _#i c u p u _#t i. C e i d i n p r i m a s e c c#i e s Рa u

Πn c o l o n a t c Πt i v a m e t r i m a i Πn c o l o, l Πn g ## t e r e n u l v i r a n. B ##g Πn Рd u Р_#i c a p u l p r i n t r e c a d e c#i i d i n f r u n t e a c e l o r d o u ## _#i r u r i, b r i Рg a d i e r u l v e r i f i c ## d a c ## a l i n i e r e a e s t e c o r e c t ##. A p o i s Рa u d e Рp l a s a t s p r e s t i n g ##, p e n t r u a n u m ##r a e f e c t i v u l. E i a _#t e p t a u n e m i _#c a c#i, v o r b i n d Πn _#o a p t ## d e s p r e f e m e i e, d e s p r e c o l o n e l, d e s p r e Πn m o r m Πn t a r e. D u p ## c Πt e v a m i n u t e a u Πn c e p u t s ## s e

Πn t r e b e d a c ## l o c o t e n e n t u l P i t a l u g a n u u i t a s e c u m v a d e e i.

A r r o s p i d e s e t o t d e p l a s a c Πn d Πn t r Рu n s e n s, c Πn d Πn c e l ##l a l t, d e Рa l u n g u l f o r m a c#i e i.

C Œ n d o f i c#e r u l a i e _#i t d i n c a p e l ##, b r i g a d i e r u l a c o m a n d a t d r e p c#i _#i s – a d u s s ##- i d e a r a p o r t u l. L o c o t e n e n t u l i – a f ##c u t s e m n s ## c o n d u c ## s e c t i a l a d o r m i t o r, i a r A r r o s p i d e a Œ n t o r s c a p u l c o m a n d Œ n d Œ n a i n t e, m a r _#, c Œ n d d i n c o a d ## s – a a u z i t o v o c e:, L i p s e _#t e u n u l. „ L o c o t e n e n t u l, b r i g a d i e r u l _#i m a i m u l c#i c ##- d e c#i _#i – a u Œ n t o r s p r i v i r e a; a l t e g l a s u r i r e p e t a u: # D a, l i p s e _#t e u n u l. „ L o c o t e n e n t u l s – a a p r o p i a t. A r r 6 s p i d e a v e r i f i c a t i u t e

_#i r u r i l e _#i, c a s ## f i e m a i s i g u r a n u m ##r a t e f e c t i v u l c u d e g e t e l e.

, D a, d o m n u l e l o c o t e n e n t, a s p u s e l Œ n c e l e d i n u r m ##; e r a m d o u ##z e c i _#i n o u ## _#i s Œ n t e m d o u ##z e c i _#i o p t. „ A t u n c i a s t r i – g a t c i n e v a: # P o e t u l l i p s e _#t e! „ # L i p s e _#t e c a d e t u l F e r n ƒ n d e z, d o m n u l e l o c o t e n e n t „, a z i s A r r o s p i d e. # A f o s t l a c a p e l ##? „ a Œ n t r e b a t P i t a l u g a. # D a, d o m n u l e l o c o t e n e n t, e r a Œ n s p a t e l e m e u. „ # N u m a i s ## n u f i m u r i t _#i ##s t a „, a m u r m u r a t P i t a l u g a, f ##c Œ n d u n g e s t s p r e b r i g a d i e r c a s ##- 1 u r m e z e.

L Рa u v ##z u t Πn d a t ## c e a u i n t r a t p e u _###. E r a Πn m i j l o c u l n a o Рs u l u i # t r u p u l l u i m a s c a s i c r i u l, d a r n u _#i c o r o a n e l e #, c u p u _#c a l ##s a t ## p u t i n Πn t r Рo p a r t e, c u c a p u l p l e c a t. L o c o t e n e n t u l s i b r i g a d i e r u l s Рa u o p r i t Πn p r a g. # C e c a u t ## a i c i c r e t i n u l ##s t a?

a s p u s o f i c#e r u l, s c o a t e – 1 i m e d i a t. „ A r r o s p i d e a Œ n a i n t a t _#i, t r e c Œ n d p e l Œ n g ## g r u p u l d e c i v i l i, p r i v i r e a l u i s – a Œ n c r u c i _#a t c u a c e e a a c o l o n e l u l u i. L – a s a l u t a t c u o m i _#c a r e d i n c a p, d a r n – a v ##z u t d a c ## i – a r ##s p u n s l a s a l u t, p e n t r u c ## _#i – a Œ n t o r s c a p u l i m e d i a t. A l b e r t o n u s – a u r n i t c Œ n d A r r o s p i d e 1 – a l u a t d e b r a c#.

B r i g a d i e r u l a u i t a t o c l i p ## d e m i s i u n e a l u i, c a s ## a r u n c e o p r i v i r e s p r e c o _#c i u g: e r a a c o p e r i t _#i Πn p a r t e a s u p e r i o a r ## c u s c Πn d u r ## n e a g r ## _#i l u s t r u i t ##, c a r e s e t e r m i n a c u u n g e a m Πn Рt u n e c o s p r i n c a r e s e d i s t i n g e a u v a g u n c h i p _#i u n c h i p i u.Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə