Marketinq tədqiqatları" fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavab "A" bəndidirYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/7
tarix14.07.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#56589
  1   2   3   4   5   6   7

Marketinq tədqiqatları” fənnindən test tapşırıqları

Düzgün cavab “A” bəndidir

3315 a1, a2 Tərtib edən: X.M.Mehdiyev


1.Marketinq tədqiqatlarının aparılmasının zəruriliyi nə ilə müəyyən edilir?

A)bazar fəaliyyətində qeyri-müəyyənlik və risk amillərinin artması ilə

B)rəqabət mübarizəsinin kəskinkəşməsi ilə

C)istehlakçıların alış motivlərinin və davranışının daim dəyişməsi ilə

D)məhsul çeşidinin genişlənməsi tezliyinin yüksəlməsi ilə

E)digər bazar subyektlərinin iqtisadi və sosial davranışının sabit olmaması ilə


2.Marketinq tədqiqatları dedikdə nə başa düşülür?

A)qeyri-müəyyənliyi azaltmaq məqsədi ilə informasiyanın toplanması, işlənməsi və təhlili

B)məqsədli bazarın seçilməsi və proqnozlaşdırılması

C)tələb və təklif münasibətlərinin aşkar edilməsi

D)bazarın öyrənilməsinin ən səmərəli yolları

E)bazarda marketinq kompleksinin öyrənilməsi


3.Marketinq tədqiqatlarının obyektləri hansılardır?

A)öz müəssisəsi, digər müəssisələr, rəqiblər, bazarlar, istehlakçılar, məhsullar

B)yalnız fiziki və hüquqi şəxslərin müəssisələri

C)yalnız bazarlar və istehlakçılar

D)yalnız məhsullar və xidmərlər

E)daxili və xarici bazarda rəqiblər


4.Marketinq tədqiqatları aparmaqda müəssisənin əsas məqsədi nədir?

A)informasiya toplamaqla problemin həlli üçün veriləcək qərarlarda yanılma ehtimalını minimuma endirmək

B)bazar seqmentini və məqsədli bazarın seçilməsini müəyyən etmək

C)məhsul siyasəti və qiymətin formalaşmasını müəyyən etmək

D)rəqiblərin davranışı, qiymətin formalaşması və satışın tədqiqi

E)yalnız ayrı-ayrı məhsullara tələbin həcmini və quruluşunu müəyyən etmək


5.Marketinq tədqiqatlarının əsas məqsədi üçün əməl edilməsi zəruri olan şərtlərdən biri hansıdır?

A)tədqiqat üçün kifayət qədər vəsait ayrılması

B)məqsədli bazarın seçilməsi və proqnpozlaşdırılması

C)tələblə təklif arasında nisbətin müəyyən edilməsi

D)bazarda marketinq kompleksinin öyrənilməsi

E)bazar imkanlarının öyrənilməsi


6.Hansı marketinq tədqiqatlarının əsas məqsədi üçün zəruri olan şərtlərdən biri deyildir?

A)məqsədli bazarların seçilməsi və proqnozlaşdırılması

B)tədqiqatın vaxtının düzgün seçilməsi

C)tədqiqatın keçirilməsi üçün kifayət qədər vəsait ayrılması

D)tədqiqat apara bilən tədqiqatçıların seçilməsi

E)tədqiqat obyekti üçün obyektiv informasiyanın toplanması


7.Marketinq tədqiqatlarında ən başlıcası nədir?

A)bazar aspektlərinə diqqət yetirmək

B)məhsul çeşidini müəyyən etmək

C)maya dəyərini tədqiq etmək

D)mənfəətin bölgüsü aparmaq

E)məhsul vahidinə xərcləri dəqiqləşdirmək


8.Marketinq tədqiqatlarının əsasını nə təşkil edir?

A)bazarın tədqiqi

B)mənfəətin tədqiqi

C)məhsul satışının tədqiqi

D)qiymətin tədqiqi

E)maya dəyərinin tədqiqi


9.Düzgün və obyektiv aparılan marketinq tədqiqatlarının müəssisələr üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A)bütün cavablar düzdür

B)marketinq problemlərini və bunları yaradan səbəbləri üzə çıxarması

C)alınacaq qərarların riskini azaltması və səmərəliliyini təmin etməsi

D)istehlakçıların tələbat və ehtiyacları ilə əmtəə və xidmətlərin xüsusiyyətləri arasında uyğunluq yaratmağa kömək etməsi

E)mövcud və yeni məhsullar üçün əlavə istifadə imkanları yaradaraq satışın artırılmasına köməklik etməsi


10.Aşağıdakılardan biri marketinq tədqiqatlarının səmərəliliyinin asılı olduğu şərtlərdən biri deyildir?

A)bazarın seqmentlərə ayrılması

B)tədqiqat vaxtının düzgün seçilməsi

C)tədqiqatın keçirilməsi üçün kifayət qədər vəsait ayrılması

D)tədqiqat apara bilən və toplanan informasiyanı təhlil edə biləcək tədqiqatçılar seçilməsi və yetişdirilməsi

E)tədqiqat obyekti üçün obyektiv informasiyaların toplanması və təhlil edilməsi


11.Hansı marketinq tədqiqatlarının məqsədlərindən biri deyildir?

A)ayrı-ayrı əmtəələrə tələbin mövsümü vəziyyəti

B)bazar imkanlarının öyrənilməsi və müəyyən edilməsi

C)rəqiblərin potensial imkanlarının öyrənilməsi

D)satışın tədqiqi

E)düzgün cavab yoxdur


12.Bazar şəraitində hansı marketinq tədqiqatlarının məqsədlərindən biridir?

A)rəqiblərin davranışı, onların potensial imkanları və qiymətin formalaşması strategiyasının tədqiqi

B)ayrı-ayrı əmtəələrə tələbin həcmi

C)ayrı-ayrı əmtəələrə tələbin mövsümü vəziyyəti

D)əmtəələrə tələbin qrupdaxili çeşid quruluşu

E)əmtəələrin keyfiyyətinə istehlakçıların tələbləri


13.Marketinq tədqiqatlarının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A)bazarın inkişaf meylləri və qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsi

B)tədqiqat vaxtının düzgün seçilməsi

C)tədqiqatın keçirilməsi üçün kifayət qədər vəsait ayrılması

D)tədqiqat apara bilən tədqiqatçılar seçilməsi və yetişdirilməsi

E)tədqiqat obyekti üçün obyektiv informasiyaların toplanması və təhlili


14.Marketinq tədqiqatlarının vəzifələrinə aiddir?

A)bazarın, istehlakçıların, rəqiblərin, məhsulların, qiymətin və s. öyrənilməsi

B)yalnız bazarın və istehlakçıların öyrənilməsi

C)yalnız rəqiblərin və məhsulların öyrənilməsi

D)istehlakçı davranışının öyrənilməsi

E)məqsədli bazarın seçilməsi və qiymətlərin öyrənilməsi


15.Hansı marketinq tədqiqatlarının mərhələlərindən biri deyildir?

A)müəssisənin idarəetmə strukturunun öyrənilməsi

B)bazar probleminin qoyuluşu və onun məqsədinin müəyyən edilməsi

C)informasiya mənbəyinin seçilməsi

D)informasiyanın toplanması və təhlili

E)marketinq qərarının qəbul edilməsi


16.Hansı marketinq tədqiqatlarının mərhələlərindən biridir?

A)informasiya mənbəyinin seçilməsi və onun toplanması

B)ümumelmi metodların tətbiqi

C)bazar infrastrukturunun zəruri elementlərinin üzə çıxarılması

D)əmtəə hərəkətinin səmərələşdirilməsi

E)məhsulun hazırlanması və satışının təşkili


17.Tələblə təklif arasındakı nisbətin səviyyəsinə görə bazar hansı formalara ayrılır?

A)satıcılar və istehlakçılar bazarına

B)son istehlakçılar və vasitəçilər bazarına

C)məqsədli və mənimsənilmiş bazara

D)işgüzar istehlakçılar və dövlət təşkilatları bazarına

E)potensial və imkanlılar bazarına


18.Konkret məhsula tələbatın həcminin həmin məhsulun satıcılarının təkliflərinin həcmindən çox olduğu bazarlar hansı bazarlardır?

A)satıcılar bazarı

B)alıcılar bazarı

C)vasitəçilər bazarı

D)məqsədli bazarlar

E)potensial bazarlar


19.İstehsalçıların təkliflərinin həcminin tələbatın həcmindən çox olduğu bazarlar nə adlanır?

A)alıcılar bazarı

B)satıcılar bazarı

C)mənimsənilmiş bazar

D)vasitəçilər bazarı

E)təkrar satış bazarı


20.Alıcılar bazarında kimlər hakim mövqeyə malikdir?

A)istehlakçılar, alıcılar

B)mal göndərənlər

C)istehsalçılar

D)satıcılar

E)vasitəçilər


21.Satıcılar bazarında kimlər arasında rəqabət xarakterikdir?

A)istehlakçılar

B)mal göndərənlər

C)satıcılar

D)vasitəçilər

E)istehsalçılar


22.Alıcılar bazarında kimlər arasında rəqabət xarakterikdir?

A)istehsalçılar

B)alıcılar

C)istehlakçılar

D)vasitəçilər

E)düzgün cavab yoxdur


23.Konkret məhsula tələbatın həcminin təklifin həcmindən çox olması hansı bazar üçün səciyyəvidir?

A)satıcılar bazarı

B)alıcılar bazarı

C)işgüzar istehlakçılar bazarı

D)institusional istehlakçılar bazarı

E)son istehlakçılar bazarı


24.Hansı tələblə təklif arasındakı nisbətin səviyyəsinə görə bazarın formalarından biridir?

A)istehlakçılar bazarı

B)potensial bazar

C)məqsədli bazar

D)mənimsənilmiş bazar

E)institusional bazar


25.Hansı istehlakçıların tiplərinə görə ayrılan bazarın formalarından biridir?

A)işgüzar istehlakçılar bazarı

B)imkanlılar bazarı

C)potensial bazar

D)məqsədli bazar

E)mənimsənilmiş bazar


26.İstehlakçıların tiplərinə görə ayrılan bazar formalarından biri deyildir?

A)potensial bazar

B)son istehlakçılar bazarı

C)işgüzar istehlakçılar bazarı

D)vasitəçilər bazarı

E)institusional bazar


27.Məhsulları və xidmətləri şəxsi istehlakı üçün alan və istifadə edən istehlakçıların məcmusu hansı bazardır?

A)son istehlakçılar bazarı

B)vasitəçilər bazarı

C)işgüzar istehlakçılar bazarı

D)institusional bazar

E)təkrar satış bazarı


28.Hansı son istehlakçılar bazarı üçün xarakterikdir?

A)istehlakçıların sayının həddən artıq çox olması

B) istehlakçıların sayının həddən artıq az olması

C)istehlakçıların tələbatının həcminin çox olması

D)istehlakçıların ərazi cəhətdən uzaqda yerləşməsi

E)düzgün cavab yoxdur


29.İstehlakçıların sayının nisbətən az olması, tələbatın həcminin çox olması və s. hansı bazar üçün xarakterikdir?

A)işgüzar istehlakçılar bazarı

B)son istehlakçılar bazarı

C)vasitəçilər bazarı

D)institusional bazar

E)düzgün cavab yoxdur


30.Xammal və materialı, yarımfabrikatı və s.ni emal etməklə yeni məhsullar istehsal etmək və mənfəət almaq məqsədilə alan müəssisələr hansı bazara aiddir?

A)işgüzar istehlakçılar bazarına

B)son istehlakçılar bazarına

C)institusional istehlakçılar bazarına

D)vasitəçilər bazarına

E)düzgün cavab yoxdur


31.Hansı bazar əsasən topdansatış və pərakəndəsatış tacirlərindən ibarətdir?

A)vasitəçilər bazarı

B)işgüzar istehlakçılar bazarı

C)son istehlakçılar bazarı

D)institusional istehlakçılar bazarı

E)məqsədli bazar


32.Öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün məhsul alan və ya icarəyə götürən dövlət hakimiyyətinin bütün səviyyələrində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar hansı bazara aiddir?

A)institusional istehlakçılar bazarına

B)son istehlakçılar bazarına

C)işgüzar istehlakçılar bazarına

D)vasitəçilər bazarına

E)heç birinə


33.Mənfəət əldə etmək məqsədilə öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün məhsullar və xidmətlər alanların məcmusu hansı bazarı təşkil edir?

A)vasitəçilər bazarını

B)işgüzar istehlakçılar bazarını

C)son istehlakçılar bazarını

D)institusional istehlakçılar bazarını

E)məqsədli bazarı


34.Hansı istehlakçıların məhsuıl almaq imkanına görə ayrılan bazar formalarından biridir?

A)potensial bazar

B)vasitəçilər bazarı

C) institusional istehlakçılar bazarı

D)son istehlakçılar bazarına

E)işgüzar istehlakçılar bazarına


35.Hansı istehlakçıların məhsul almaq imkanına görə ayrılan bazar formalarından biri deyildir?

A)işgüzar istehlakçılar bazarı

B)potensial bazar

C)imkanlılar bazarı

D)məqsədli bazar

E)mənimsənilmiş bazar


36.Müəyyən bir məhsulun və xidmətin alınmasına maraq göstərən istehlakçıların və alıcıların məcmusu nə adlanır?

A)potensial bazar

B)imkanlılar bazarı

C)səriştəli imkanlılar bazarı

D)məqsədli bazar

E)mənimsənilmiş bazar


37.Bir məhsulun və xidmətin alınmasına maraq göstərən, bunun üçün gəlir və imkanı olan istehlakçıların və alıcıların məcmusu nə adlanır?

A)imkanlılar bazarı

B)potensial bazar

C)səriştəli imkanlılar bazarı

D)məqsədli bazar

E)mənimsənilmiş bazar


38.Bir məhsulun və xidmətin alınmasına maraq göstərən, bunun üçün gəlirləri, imkanı və səriştəsi (hüquqi) olan istehlakçıların məcmusu nə adlanır?

A)səriştəli imkanlılar bazarı

B)potensial bazar

C)məqsədli bazar

D)mənimsənilmiş bazar

E)düzgün cavab yoxdur


39.Müəssisənin səriştəli imkanlılar bazarının ələ keçirməyə çalışdığı və ya artıq fəaliyyət göstərdiyi hissəsi, seqmenti nə adlanır?

A)məqsədli bazar

B) imkanlılar bazarı

C)səriştəli imkanlılar bazarı

D)potensial bazar

E)mənimsənilmiş bazar


40.Müəyyəın bir məhsul almış istehlakçıların və alıcıların məcmusu nə adlanır?

A)mənimsənilmiş bazar

B)məqsədli bazar

C) imkanlılar bazarı

D)səriştəli imkanlılar bazarı

E)potensial bazar


41.Aşağıdakılardan hansı istehlakçıların tiplərinə görə ayrılan bazar formalarından biri deyildir?

A)mənimsənilmiş bazar

B)son istehlakçılar bazarı

C)işgüzar istehlakçılar bazarı

D)vasitəçilər bazarı

E)institusional istehlakçılar bazarı


42.Aşağıdakılardan biri istehlakçıların məhsulu almaq imkanına görə ayrılan bazar formalarından biri deyildir?

A)alıcılar bazarı

B)imkanlılar bazarı

C)potensial bazar

D)məqsədli bazar

E)mənimsənilmiş bazar


43.Tələblə təklif arasındakı nisbətə görə ayrılan bazar formalarından biri hansıdır?

A)satıcılar bazarı

B)son istehlakçılar bazarı

C)işgüzar istehlakçılar bazarı

D)vasitəçilər bazarı

E)institusional istehlakçılar bazarı


44.Marketinq tədqiqatlarının aparılması ilə məşğul olan təşkilatlardan biri deyildir?

A)istehlakçılar

B)istehsalçılar

C)reklam agentlikləri

D)marketinq tədqiqatları mərkəzi

E)Sənaye və ticarət palatası


45.Marketinq tədqiqatlarından istifadə edən və bu məqsədlə ən müxtəlif tipli tədqaqatlar aparan təşkilatların başında kimlər durur?

A)istehsalçılar

B)alıcılar

C)vasitəçilər

D)dilerlər

E)agentlər


46.Hansı marketinq tədqiqatlarından ən çox istifadə edən təşkilatlardan biridir?

A)reklam agentlikləri

B)istehlakçı təşkilatlar

C)vasitəçi təşkilatlar

D) topdansatış təşkilatları

E)pərakəndə ticarət təşkilatları


47.Marketinq tədqiqatlarının aparılmasında əhəmiyyətli rola malik təşkilatlardan biri hansıdır?

A)marketinq tədqiqatları mərkəzi

B)istehlakçı təşkilatlar

C)vasitəçi təşkilatlar

D) topdansatış təşkilatları

E)pərakəndə ticarət təşkilatları


48.Hansı marketinq fəaliyyətində faydalı olacaq müxtəlif statistik məlumatlar hazırlayır?

A)Dövlət Statistika Komitəsi

B)İstehsalçılar

C)Reklam agentlikləri

D)Marketinq tədqiqatları mərkəzi

E)Sənaye və ticarət palatası


49. Marketinq tədqiqatlarının fəaliyyət sahələrindən biri deyildir?

A)qeyri-məhsuldar xərclərin tədqiqi

B)əmtəə və xidmətlərin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar tədqiqatlar

C)istehlakçıların tədqiqi

D)bazarın tədqiqi

E)reklam tədqiqatları


50.Marketinq tədqiqatlarının fəaliyyət sahələrindən biri hansıdır?

A)əmtəə və xidmətlərin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar tədqiqatlar

B)məhsulun emalı ilə əlaqədar tədqiqatlar

C)məhsulun sınaqdan keçirilməsi ilə əlaqədar tədqiqatlar

D)məhsulun texniki səviyyəsinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar tədqiqatlar

E)reklam tədqiqatları


51.Hansı əmtəə və xidmətlərin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar tədqiqatlara aiddir?

A)əmtəə və xidmətlərin xüsusiyyətlərində dəyişiklik edilməsinin tədqiqi

B)istehlakçılar tərəfindən əmtəələrdən necə istifadənin tədqiqi

C)əmtəələrin satışını təmin edən satış şəbəkəsinin tədqiqi

D)bazarda tələbin həcminin tədqiqi

E)bazarda istehlakın həcminin tədqiqi


52.Bazarın tədqiqi əsasən nədən ibarətdir?

A)bazardakı tələbin həcmi, istehlakın həcmi, bazarın doyma həcmi və s.parametrlərin tədqiqindən

B)bazardakı tələbin həcminin tədqiqindən

C)bazardakı istehlakın həcminin tədqiqindən

D)bazarın doyma həcminin tədqiqindən

E)düzgün cavab yoxdur


53.Hansı bölgü kanallarının tədqiqi ilə əlaqədar tədqiqatlara aiddir?

A)buraxılan əmtəələrin satışını təmin edəcək satış şəbəkəsinin yaradılması

B)reklamın təsir gücünün müəyyən edilməsi

C)bazarda satış potensialının müəyyən edilməsi

D)yeni əmtəələrin işlənib hazırlanmasının müəyyən edilməsi

E)düzgün cavab yoxdur


54.Bazarın tədqiqi prosesində öyrənilən məsələlərdən biri hansıdır?

A)bazarın tutumu və onun inkişaf meylləri

B)məhsul çeşidi və onun təkmilləşdirilməsi

C)rəqib məhsullarının qiyməti

D)rəqiblərin satış kanalları

E)rəqiblərin satış həcmi və bazar payı


55.Hansı bazarın tədqiqi prosesində öyrənilən məsələlərdən biri deyildir?

A)ticarət vasitəçiləri və onların fəaliyyət istiqamətləri

B) bazarın tutumu və onun inkişaf meylləri

C)müəssisənin bazar payı

D)bazarın quruluşu

E)rəqabət şəraiti


56.İstehlakçıların tədqiqi prosesində öyrənilən məsələlərdən biridir?

A)istehlakçıların alış motivləri və davranış tərzi

B)bazarın tutumu və onun inkişaf meylləri

C)satışın həcmi və dinamikası

D)müəssisənin bazar payı

E)bazarın quruluşu və coğrafi yerləşməsi


57.Hansı istehlakçıların tədqiqi prosesində öyrənilən məsələ deyildir?

A)satışın həcmi və dinamikası

B)istehlakçıların alış motivləri

C)istehlakçıların davranış tərzi

D)tələbin və tələbatın dəyişmə meylləri

E)istehlakın quruluşu


58.Rəqiblərin təhlili prosesində öyrənilən məsələlərdən biri hansıdır?

A)rəqib məhsilları və onların qiyməti

B)bazarın tutumu və onun inkişaf meylləri

C)satışın həcmi və dinamikası

D)müəssisənin bazar payı

E)bazarın quruluşu və coğrafi yerləşməsi


59.Hansı rəqiblərin təhlili prosesində öyrənilən məsələlərə aid deyildir?

A)müəssisənin bazar payı

B)rəqiblərin məhsulları

C)rəqib məhsullarının qiyməti

D)rəqiblərin satış kanalları

E)rəqiblərin satış həcmi və bazar payı


60.Hansı bazarın firma strukturunun tədqiqində öyrənilən məsələdir?

A)alternativ mal göndərənlərin tapılması imkanları

B)bazarın tutumu və onun inkişaf meylləri

C)satışın həcmi və dinamikası

D)müəssisənin bazar payı

E)bazarın quruluşu və coğrafi yerləşməsi


61.Məhsulların tədqiqi prosesində öyrənilən məsələlərdən biri hansıdır?

A)məhsulların qiymətinin dəyişmə meylləri

B)tələbin və tələbatın dəyişmə meylləri

C)alıcıların alış motivləri

D)alıcıların mövcud və yeni məhsullara münasibəti

E)istehlakın quruluşu


62.Hansı məhsulların tədqiqi prosesində öyrənilən məsələlərə aid deyildir?

A)tələbin və tələbatın dəyişmə meylləri

B)müəssisənin məhsul çeşidi və onun təkmilləşdirilməsi

C)mövcud məhsulların təkmilləşdirilməsi

D)məhsulların qiymətinin dəyişilmə meylləri

E)məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyi


63.Azərbaycanda marketinq tədqiqatlarının geniş tətbiqi praktiki olaraq hansı illərdən başlamışdır?

A)ötən əsrin 80-ci illərin sonundan

B)ötən əsrin 60-cı illərin sonundan

C)ötən əsrin 70-ci illərin sonundan

D)ötən əsrin 90-cı illərin əvvəlindən

E)XX əsrin sonlarından


64.Bazar iqtisadiyyatı təcrübəsi olan ölkələrdə marketinq tədqiqatları işinin təşkili nə vaxt istifadə edilməyə başlanmışdır?

A)XX əsrin əvvəllərində

B)XX əsrin ortalarında

C)XX əsrin 60-cı illərində

D)XX əsrin 80-ci illərində

E)XX əsrin 90-cı illərində


65.Bazar problemlərinə tədqiqat texnologiyasının tətbiqi bazarın tədqiqinin neçənci mərhələsidir?

A)ilkin


B)üçüncü

C)beşinci

D) yeddinci

E)ikinci
66.Bazar tədqiqatlarının ilkin mərhələsi hansı formada aparılırdı?

A)sadə müşahidə formasında və mürəkkəb olmayan sorğu əsasında

B)mürəkkəb müşahidə formasında

C)mürəkkəb sorğu əsasında

D)sadə eksperiment formasında və mürəkkəb sorğu əsasında

E)düzgün cavab yoxdur
67.Bazar tədqiqatlarının ikinci mərhələsi hansı illəri əhatə edir?

A)1905-1919-cu illəri

B)1905-ci ilədək olan dövrü

C)1919-1930-cu illəri

D)1930-1945-ci iolləri

E)1945-1975-ci illəri


68.Bazar tədqiqatlarının ikinci mərhələsində reklam, satışın təşkili və istgehlakçıların öyrənilməsi üzrə müvafiq marketinq tədqiqatları hansı ölkədə aparılırdı?

A)ABŞ-da


B)İngiltərədə

C)Fransada

D)Yaponiyada

E)Rusiyada


69.Bazar tədqiqatlarının üçüncü mərhələsi necə adlanır?

A)bazar tədqiqatlarının formalaşması

B)bazar problemlərinə tədqiqat texnologiyasının tətbiqi

C)informasiya texnologiyalarının tətbiqi

D)bazarın tədqiqinin təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi

E)bazar tədqiqatlarının quruluşunun yeniləşdirilməsi və inkişafı


70.Tədqiqatın sorğu metodu aşağıdakı mərhələlərin hansında aktiv inkişaf etmişdir?

A)bazar tədqiqatlarının formalaşması mərhələsində

B)bazar problemlərinə tədqiqat texnologiyasının tətbiqi mərhələsində

C)informasiya texnologiyalarının tətbiqi mərhələsində

D)bazarın tədqiqinin təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi mərhələsində

E)bazar tədqiqatlarının quruluşunun yeniləşdirilməsi mərhələsində


71.Müəssisədə marketinq tədqiqatları işinin təşkili və idarə edilməsi hansı şöbənin strukturuna daxildir?

A)marketinq

B)istehsal

C)təchizat

D)satış

E)maliyyə


72.Bazarın tədqiqi bir elm sahəsi kimi informasiyanın toplanması, işlənməsi və təhlilinin hansı metodları ilə daha da təkmilləşdirildi?

A)müasir elektron metodları ilə

B)iqtisadi metodlarla

C)inzibati metodlarla

D)sosioloji metodlarla

E)düzgün cavab yoxdur


73.Marketinq tədqiqatlarının aparılması və onlardan istifadə edilməsi üzrə böyük irəliləyiş bütün ölkələrdə nə vaxt olmuşdur?

A)XX əsrin 60-cı illərində

B)XX əsrin əvvəllərində

C)XX əsrin ortalarında

D)XX əsrin sonlarında

E)XXI əsrin əvvəllərində


74.Marketinq tədqiqatlarının inkişafına böyük dəyişiklik gətirən texnologiya hansı olmuşdur?

A)kompüter texnologiyası

B)istehsal texnologiyası

C)sənaye texnologiyası

D)yeyinti texnologiyası

E)maşınqayırma texnologiyası


75.Bazarın tədqiqinin inkişafının yeddinci mərhələsi hansıdır?

A)informasiya texnologiyalarının tətbiqi

B)bazar tədqiqinin təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi

C)qlobal sənayeləşmənin formalaşması

D)bazar tədqiqatlarının quruluşunun yeniləşdirilməsi

E)bazar tədqiqatlarının formalaşdırılması


76.Bazarın tədqiqinin inkişafının beşinci mərhələsi hansıdır?

A) bazar tədqiqatlarının quruluşunun yeniləşdirilməsi və inkişafının müasir dövrü

B)bazar tədqiqatlarının formalaşması

C)bazar tədqiqinin təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi

D)qlobal sənayeləşmənin formalaşması

E)informasiya texnologiyalarının tətbiqi


77.Hansı marketinq şöbəsinin strukturunda tədqiqat işinin normal təşkili üçün zəruri olan tələblərdən biri deyildir?

A)nüəssisənin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi

B)sonrakı dövr üçün tədqiqatın aparılması planının hazırlanması

C)marketinq şöbəsində tədqiqat üçün büdcənin əsaslandırılması və təsdiqi

D)tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi üçün vəzifələrin bölgüsü

E)aparılmış tədqiqat üzrə hesabatların tərtibi


78.Hansı tədqiqat işinin normal təşkili üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan tələblərdən biridir?

A)tədqiqat işinin yerinə yetirilməsinə görə vəzifələrin bölgüsü

B)tədqiqat planının yerinə yetirilməsi

C)tədqiqat üçün ayrılmış vəsaitdən istifadəyə əməl olunması

D)proqnozların dəqiqliyi

E)satışın səmərəliliyi


79.Müəssisədə marketinq tədqiqatları işinin təşkili və idarə edilməsi hansı şöbənin strukturuna daxildir?

A)marketinq

B)istehsal

C)texniki nəzarət

D)maddi-texniki təminat

E)satış
80.Marketinq tədqiqatları xidməti məhsulların təhlili zamanı istehsal həcmi və gücü haqqında məlumatı hansı şöbədən alır?

A)istehsal şöbəsindənYüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə