Marketinq tədqiqatları" fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavab "A" bəndidirYüklə 0,7 Mb.
səhifə2/7
tarix14.07.2018
ölçüsü0,7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B)maliyyə şöbəsindən

C)maddi-texniki təminat şöbəsindən

D)plan-iqtisad şöbəsindən

E)satış şöbəsindən
81.Marketinq tədqiqatları xidməti məhsulların təhlili zamanı satışın həcmi və dinamikası haqqında məlumatı hansı şöbədən alır?

A)satış şöbəsindən

B)istehsal şöbəsindən

C)maliyyə şöbəsindən

D)maddi-texniki təminat şöbəsindən

E)plan-iqtisad şöbəsindən


82.Marketinq tədqiqatları xidməti məhsullasrın təhlili zamanı ödənilən və ödənilməyən maliyyə vəsaiti haqqında məlumatı hansı şöbədən alır?

A)maliyyə şöbəsindən

B)satış şöbəsindən

C)istehsal şöbəsindən

D)maddi-texniki təminat şöbəsindən

E)plan-iqtisad şöbəsindən


83.Marketinq tədqiqatları xidməti rəqiblərin təhlili zamanı rəqiblərin maliyyə-iqtisadi vəziyyəti haqqında məlıumatları hansı şöbədən alır?

A)təhlükəsizlik xidmətindən

B)satış şöbəsindən

C)istehsal şöbəsindən

D)maddi-texniki təminat şöbəsindən

E)plan-iqtisad şöbəsindən


84.Marketinq tədqiqatları xidməti istehlakçıların təhlili zamanı onların iddiaları haqqında məlumatları hansı şöbədən alır?

A)hüquq şöbəsindən

B)istehsal şöbəsindən

C)maddi-texniki təminat şöbəsindən

D)plan-iqtisad şöbəsindən

E)satış şöbəsindən


85.Marketinq tədqiqatları xidməti qiymət siyasəti zamanı xammal, material və s. haqqında məlumatı hansı şöbədən alır?

A)təchizat şöbəsindən

B)istehsal şöbəsindən

C)hüquq şöbəsindən

D)plan-iqtisad şöbəsindən

E)satış şöbəsindən


86.Marketinq tədqiqatları xidməti qiymət siyasəti zamanı tariflər haqqında məlumatı hansı şöbədən alır?

A)nəqliyyat şöbəsindən

B)istehsal şöbəsindən

C)maddi-texniki təminat şöbəsindən

D)plan-iqtisad şöbəsindən

E)satış şöbəsindən


87.Satış şöbəsinin hazırladığı bazarın vəziyyəti haqqında məlumat əsasında nəyin proqnozu tərtib edilir?

A)satışın

B)istehsalın

C)maliyyənin

D)mənfəətin

E)düzgün cavab yoxdur


88.Hansı marketinq tədqiqatlarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadəsinin zəruriliyi məqsədəuyğun sayılan meyarlara aid deyildir?

A)aparılmış tədqiqat üzrə hesabatların tərtibi

B)tədqiqat planının yerinə yetirilməsi

C)tədqiqat üçün ayrılmış vəsaitdən istifadəyə əməl olunması

D)proqnozların dəqiqliyi

E)satışın səmərəliliyi


89.Hansı marketinq tədqiqatlarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadəsinin zəruriliyi məqsədəuyğun sayılan meyarlardan biridir?

A)proqnozların dəqiqliyi

B)tədqiqat üçün büdcənin əsaslandırılması və təsdiqi

C)tədqiqat işinin yerinə yetirilməsinə görə vəzifələrin bölgüsü

D)kənar təşkilatların tədqiqat aparması üçün sorğu hazırlanması

E)aparılmış tədqiqat üşün hesabatın tərtibi


90.Hansı müəssisədə marketinq tədqiqatları işinin səmərəli təşkili üçün şöbə və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarına aiddir?

A)daxili informasiya ilə işin təşkili

B)tədqiqat planının yerinə yetirilməsi

C)tədqiqat üçün ayrılmış vəsaitdən istifadəyə əməl olunması

D)proqnozların dəqiqliyi

E)satışın səmərəliliyi


91.Hansı müəssisədə daxili informasiya ilə işin təşkili üzrə şöbə və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarından biridir?

A)servis və texniki xidmət üzrə məlumat bazasının yaradılması

B)seqmentləşdirmə əlamətinə görə qruplaşma haqqında məlumat bazasının yaradılması

C)rəqib məhsullarının pərakəndə qiymətinin monitorinqi və və onların müqayisəsi

D)müəssisənin satış bazarında payının monitorinqi

E)düzgün cavab yoxdur


92. Hansı müəssisədə daxili informasiya ilə işin təşkili üzrə şöbə və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarından biri deyildir?

A)marketinq şöbəsində tədqiqat üçün büdcənin əsaslandırılması və təsdiqi

B)satış və onun dinamikası haqqında məlumat bazasının yaradılması

C)istehlakçılar haqqında informasiya daxil olmaqla məlumatların toplanması, işlənməsi və sifarişlərin icrası qaydaları

D)əlavə rekvizitləri göstyərməklə potensial istehlakçıların haqqında məlumat bazasının yaradılması

E)servis və texniki xidmət üzrə məlumat bazasının yaradılması


93.Müəssisədə xarici informasiya üzrə tədqiqat işinin təşkili üzrə şöbə və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarından biri hansıdır?

A)seqmentləşdirmə əlaməti üzrə qruplaşdırma və potensial istehlakçılar haqqında məlumat bazasının yaradılması

B)rəqiblərin məhsulları, aparılmış dəyişiklik, yeni əmtəələr və xidmətlər haqqında informasiyanın toplanması

C)servis üzrə məlumat bazasının yaradılması

D)texniki xidmət üzrə məlumat bazasının yaradılması

E)satış və onun dinamikası haqqında məlumat bazasının yaradılması


94.Rəqiblər haqqında informasiyanın toplanması, işlənməsi və təhlili üzrə şöbə və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarından biri hansıdır?

A)rəqiblərin məhsulları, aparılmış dəyişiklik, yeni əmtəələr və xidmətlər haqqında informasiyanın toplanması

B)servis üzrə məlumat bazasının yaradılması

C)texniki xidmət üzrə məlumat bazasının yaradılması

D)satış və onun dinamikası haqqında məlumat bazasının yaradılması

E)seqmentləşdirmə əlaməti üzrə qruplaşdırma və potensial istehlakçılar haqqında məlumat bazasının yaradılması


95. Rəqiblər haqqında informasiyanın toplanması, işlənməsi və təhlili üzrə şöbə və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarından biri deyildir?

A)servis və texniki xidmət haqqında məlumat bazasının yaradılması

B)rəqiblərin məhsulları, aparılmış dəyişiklik haqqında informasiyanın toplanması

C)rəqiblərin yeni əmtəələri və xidmətləri haqqında informasiyanın toplanması

D)rəqiblərin məhsullarının pərakəndə qiymətinin monitorinqi və onların müqayisəsi

E)müəssisənin satış bazarında payının monitorinqi


96.Hansı müəssisədə marketinq tədqiqatları işinin səmərəli təşkili üçün şöbə və və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarından biridir?

A)reklam, nəzarət və marketinq strategiyasınıln tədqiqi

B)tədqiqat üçün büdcənin əsaslandırılması və təsdiqi

C)tədqiqat işinin yerinə yetirilməsinə görə vəzifələrin bölgüsü

D)kənar təşkilatların tədqiqat aparması üçün sorğu hazırlanması

E)aparılmış tədqiqat üşün hesabatın tərtibi


97.Hansı müəssisədə marketinq tədqiqatları işinin səmərəli təşkili üçün şöbə və və ya bölmənin əsas vəzifə və funksiyalarından biri deyildir?

A)müxtəlif proqnozların hazırlanması

B)daxili informasiya ilə işin təşkili

C)xarici informasiya ilə tədqiqat işinin təşkili

D)rəqiblər haqqında informasiyanın toplanması, işlənməsi və təhlili

E)reklam, nəzarət və marketinq strategiyalarının tədqiqi


98.Marketinq tədqiqatları işinin əsas istiqamətləri hansıdır?

A)hamısı


B)əmtəə və xidmətlərin istehlak xassələrinin tədqiqi

C)müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin təhlili

D)digər şöbələrlə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

E)istehlakçılarla əks əlaqənin təşkili


99.Hansı marketinq tədqiqatları işinin əsas istiqamətlərindən biridir?

A)digər şöbələrlə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

B)tədqiqat üçün büdcənin əsaslandırılması və təsdiqi

C)tədqiqat işinin yerinə yetirilməsinə görə vəzifələrin bölgüsü

D)kənar təşkilatların tədqiqat aparması üçün sorğu hazırlanması

E)aparılmış tədqiqat üşün hesabatın tərtibi


100.Marketinq tədqiqatları işinin əsas istiqamətlərindən biri deyildir?

A)aparılmış tədqiqat üzrə hesabatın tərtibi

B)müəssisədə əsas rəqabətyaradıcı amillərin təhlili və proqnozlaşdırılması

C)müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin təhlili

D)müxtəlif proqnozların hazırlanması

E)istehlakçılarla əks əlaqənin təşkili


101.Marketinq tədqiqatlarının yerinə yetirilmə formaları hansılardır?

A)müəssisənin öz gücü ilə aparılan, fərdi sifasrişli, standart və sindikativ tədqiqat

B)yalnız müəssisənin öz gücü ilə aparılan tədqiqat

C)fərdi sifarişli tədqiqat

D)standartlaşdırılmış tədqiqat

E)sindikativ tədqiqat


102.Səmərəli marketinq tədqiqatları aparmaq üçün nəyi bilmək çox mühüm şərtdir?

A)tədqiqatın predmetini bilmək və bazarın xüsusiyyətini başa düşmək

B)bazarı öyrənmək və proqnozlar vermək

C)əmtəələrin istehlak xassələrini bilmək

D)mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək

E)düzgün cavab yoxdur


103.Tədqiqatın miqyası və coğrafi əhatəsindən, həmçinin kütləvi sorğunun həcmindən asılı olaraq tədqiqatın hansı forması geniş yayılmışdır?

A)strateji tədqiqat forması

B)müəssisənin öz gücü ilə aparılan tədqiqat forması

C)fərdi sifarişli tədqiqat forması

D)standartlaşdırılmış tədqiqat

E)sindikativ tədqiqat


104.Müəssisənin öz gücü və kənar icraçılarla birlikdə tədqiqat aparması üsulu nə adlanır?

A)kombinə edilmiş tədqiqat

B)strateji tədqiqat

C)fərdi sifarişli tədqiqat

D)standartlaşdırılmış tədqiqat

E)sindikativ tədqiqat


105.Tədqiqat proqramı müəssisənin hansı planı ilə əlaqələndirilməlidir?

A)marketinq planı ilə

B)istehsal planı ilə

C)təchizat planı ilə

D)satış planı ilə

E)perspektiv plan ilə


106.Müəssisələrdə marketinq tədqiqatlarının sərbəst aparılmamasının səbəblərindən biri hansıdır?

A)konkret sahə üzrə mütəxəssislərin və iş təcrübəsinin olmaması

B)işin aparılma forması

C)çoxlu sayda respondentlərin olması

D)öz müəssisəsinin xüsusiyyətlərinə fikir verməmək

E)rəhbərlik tərəfindən işə mənfi münasibət


107.Hansı marketinq tədqiqatlarının yerinə yetirilmə formalarından biri deyildir?

A)kabinet tədqiqatı

B)yalnız müəssisənin öz gücü ilə aparılan tədqiqat

C)fərdi sifarişli tədqiqat

D)standartlaşdırılmış tədqiqat

E)sindikativ tədqiqat


108.Müəssisənin öz gücü ilə apardığı marketinq tədqiqatlarının üstünlükləri hansılardır?

A)hamısı


B)operativlik

C)minimum xərc

D)öz müəssisəsinin xüsusiyyətlərini bilmək

E)tədqiqat prosesinin operativ idarə edilməsi


109.Hansı müəssisənin öz gücü ilə apardığı marketinq tədqiqatlarının çatışmamazlıqlarından biridir?

A)çoxlu sayda respondentlərlə işin mürəkkəbliyi

B)operativlik

C)minimum xərc

D)öz müəssisəsinin xüsusiyyətlərini bilmək

E)tədqiqat prosesinin operativ idarə edilməsi


110.Hansı müəssisənin öz gücü ilə apardığı marketinq tədqiqatlarının üstünlüklərindən biridir?

A)operativlik

B)çoxlu sayda respondentlərlə işin mürəkkəbliyi

C)böyük həcmdə işin mürəkkəbliyi

D)peşəkarlığın kifayət qədər olmaması

E)müqavilənin bağlanmasının mürəkkəbliyi


111.Kənar şirkətlər tərəfindən aparılan marketinq tədqiqatlarının üstünlüklərindən biri hansıdır?

A)peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəkliyi

B)tədqiqat xərclərinin çox yüksək səviyyəsi

C)işin standart metodikası

D)müqavilənin bağlanmasının mürəkkəbliyi

E)sifarişçinin işin xüsusiyyətlərini bilməməsi


112.Kənar təşkilatlar tərəfindən aparılan marketinq tədqiqatlarının çatışmamazlıqlarından biri hansıdır?

A)sifarişçinin işin xüsusiyyətlərini bilməməsi

B)peşəkarlıq səviyyəsi

C)respondentlər haqqında keyfiyyətli məlumat

D)böyük həcmli sorğunun aparılma imkanının olması

E)rəhbərlik tərəfindən sifarişçiyə müsbət münasibət


113.Marketinq tədqiqatlarının metodoloji əsasını hansı metodlar təşkil edir?

A)ümumelmi, analitik-proqnostik, müxtəlif elm sahələrindən götürülmüş metodlar

B)yalnız sosioloji və ekoloji metodlar

C)sistemli təhlil, kompleks yanaşma

D)seqmentləşdirmə, mövqeləşdirmə

E)şəbəkə planlaşdırıılması


114.Hansı marketinq tədqiqatlarının ümumelmi metodlarından biri deyildir?

A)ekoloji metodlar

B)proses yanaşma

C)sistemli təhlil

D)kompleks yanaşma

E)proqram məqsədli planlaşdırma


115.Marketinq tədqiqatlaının ümumelmi metodlarının tərkibi hansılardır?

A)proses yanaşma, sistemli təhlil, kompleks yanaşma, proqram məqsədli planlaşdırma

B)iqtisadi-statistik metodlar, iqtisadi-riyazi modelləşdirmə

C)psixoloji, ekoloji və sosioloji metodlar

D)kütləvi xidmət nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, ekspertiza

E)şəbəkə planlaşdırılması, dizayn və estetika metodları


116.Hansı marketinq tədqiqatlarının ümumelmi metodlarından biridir?

A)kompleks yanaşma

B)sosiologiya

C)psixologiya

D)ekologiya

E)dizayn
117.Sistemli təhlil marketinq tədqiqatlarının qruplaşdırılan metodlarından hansına daxildir?

A)ümumelmi metodlara

B)analitik proqnozlaşdırma metodlarına

C)başqa elm sahələrindən mənimsənilmiş metodlara

D)marketinqin özünün təhlili metodlarına

E)düzgün cavab yoxdur
118.Hansı marketinq tədqiqatlarının ümumelmi metodlarına aiddir?

A)kompleks yanaşma

B)şəbəkə planlaşdırılması

C)xətti proqramlaşdırma

D)iqtisadi-riyazi metodlar

E)ehtimal nəzəriyyəsi


119.Problemin həllinin strukturlaşmış şəkildə və məntiqi ardıcıllıqla təsəvvür etmək aşağıdakı metodlardan hansına xas olan cəhətdir?

A)proses yanaşma

B)sistemli yanaşma

C)kompleks yanaşma

D)proqram-məqsədli planlaşdırma

E)dizayn
120.Qərar qəbul edənin qərarın optimallığının təmin olunması hansı metodun əsas məsələsidir?

A)proses yanaşmanın

B)sistemli yanaşmanın

C)kompleks yanaşmanın

D)proqram-məqsədli planlaşdırma

E)düzgün cavab yoxdur
121.Proses yanaşmanın özü hansı hissələrdən ibarətdir?

A)istəklərin formalaşdırılması və onların icra edilməsi

B)alternativlərin axtarışı və onların icra edilməsi

C)məqsədin qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi

D)qərarlaşmış situasiya və ona təsir edən amillərin öyrənilməsi

E)problemin qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi


122.Proses yanaşmanın istəklərin formalaşması mərhələsi nədən ibarətdir?

A)planlaşdırmadan

B)planlaşdırılan işlərin reallaşmasından

C)marketinq fəaliyyəti üzrə göstəricilərə nəzarətdən

D)təhlildən

E)düzgün cavab yoxdur


123.Proses yanaşmanın istəklərin icra olunması mərhələsi nədən ibarətdir?

A)planlaşdırılan işlərin reallaşmasından və nəzarətdən

B)planlaşdırmadan

C)problemin qoyuluşundan

D)alternativlərin axtarışından

E)alternativlərin seçimindən


124.Sistemi əmələ gətirən elementlərin qarşılıqlı əlaqələrinin aşkarlanmasına və öyrənilməsinə əsaslanan təhlil hansı metodun əsas xarakterik cəhətidir?

A)sistemli yanaşma

B)proses yanaşma

C)kompleks yanaşma

D)proqram-məqsədli planlaşdırma

E)dizayn
125.Hazırda sistemli yanaşma metodu harada geniş tətbiq olunur?

A)bütün cavablar düzdür

B)bazarın strateji təhlilində

C)müəssisənin güclü və zəif tərəflərinin müəyyənləşdirilməsində

D)bazar şanslarının və risklərinin qiymətləndirilməsində

E)marketinqin planlaşdırılmasında
126.Konkret bazar situasiyasının öyrənilməsi zamanı həmin situasiyanın hansı elementlərin və ya qüvvələrin təsiri nəticəsində foprmalaşdığını öyrənməsində hamsı metodun tətbiqinə ehtiyac yaranır?

A)kompleks yanaşma

B)proses yanaşma

C)sistemli yanaşma

D)proqram-məqsədli planlaşdırma

E)dizayn
127.Proqram məqsədli planlaşdırma marketinq tədqiqatlarının qruplaşdırılan metodlardan hansına daxildir?

A)ümumelmi metodlara

B)analitik proqnozlaşdırma metodlarına

C)başqa elm sahələrindən mənimsənilmiş metodlara

D)marketinqin özünün təhlili metodlarına

E)düzgün cavab yoxdur
128.Aşağıdakılardan hansı analitik-proqnostik metodlara aiddir?

A)iqtisadi-statistik metodlar, xətti proqramlaşdırma, ekspertiza

B)sistemli təhlil, kompleks yanaşma

C)psixoloji, ekoloji və sosioloji metodlar

D)seqmentləşdirmə, mövqeləşdirmə

E)proqram məqsədli planlaşdırma


129.Hansı analitik-proqnostik metodlardan biridir?

A)işgüzar oyunlar metodu

B)proses yanaşma

C)sistemli təhlil

D)kompleks yanaşma

E)proqram-məqli planlaşdırma


130.Hansı marketinq fəaliyyəti ilə bağlı problemlərin həllində alternativ variantlardan ən əlverişlisini - optimalını seçməyə imkan verən metoddur?

A)xətti proqramlaşdırma

B)kütləvi xidmət nəzəriyyəsi

C)əlaqə nəzəriyyəsi

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)şəbəkə planlaşdırılması


131.Hansı analitik-proqnostik metodlarından biri deyildir?

A)proses yanaşma

B)xətti proqramlaşdırma

C)əlaqə nəzəriyyəsi

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)şəbəkə planlaşdırılması


132.Hansı metodun tətbiqi çoxsaylı sifarişlərin daxil olma qanunauyğunluğunu öyrənməyə və həmin sifarişlərin yerinə yetirilməsinin optimal növbəliliyini müəyyən etməyə imkan verir?

A)kütləvi xidmət nəzəriyyəsi

B)xətti proqramlaşdırma

C)əlaqələr nəzəriyyəsi

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)şəbəkə planlaşdırılması


133.Bazar subyektləri hansı metodların tətbiqi vasitəsilə konkret bazarlarla əlaqələrinin təkmilləşdirilməsinə dair düzgün qərar qəbul edə bilirlər?

A)əlaqələr nəzəriyyəsi

B)kütləvi xidmət nəzəriyyəsi

C)xətti proqramlaşdırma

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)şəbəkə planlaşdırılması


134.Hansı metod konkret proqram və ya layihə çərçivəsində ayrı-ayrı işlərin və əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığını tənzimləməyə imkan verir?

A)şəbəkə planlaşdırılması

B)xətti proqramlaşdırma

C)əlaqələr nəzəriyyəsi

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)işgüzar oyunlar metodu


135.Hansı metodun tətbiqi yerinə yetirilməli olan işlərin ayrı-ayrı mərhələlərini müəyyən etməyə, onların yerinə yetirilmə vasxtını və icraçıları qəqləşdirməyə imkan yaradır?

A)şəbəkə planlaşdırılması

B)xətti proqramlaşdırma

C)əlaqələr nəzəriyyəsi

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)işgüzar oyunlar metodu


136.Hansı metodun tətbiqi real marketinq situasiyasının aydınlaşdırılmasında və başa düşülməsində mühüm əhəmiyyəytə malikdir?

A)işgüzar oyunlar metofu

B)şəbəkə planlaşdırılması

C)xətti proqramlaşdırma

D)əlaqələr nəzəriyyəsi

E)ehtimal nəzəriyyəsi


137.Nəticə əlaməti ilə amil əlaməti arasındas korrelyasiya asılılığının müəyyən edilməsi və s. hallarda hansı metoddan istifadə edilir?

A)iqtisadi-statistik təhlil

B)şəbəkə planlaşdırılması

C)xətti proqramlaşdırma

D)əlaqələr nəzəriyyəsi

E)ehtimal nəzəriyyəsi


138.Hadisə və proseslər arasında mövcud olan və ya mövcud olması güman olunan əlaqələri təsvir etməkdən ötrü hansı metoddan istifadə edilir?

A)iqtisadi-riyazi modelləşdirmə

B)xətti proqramlaşdırma

C)əlaqələr nəzəriyyəsi

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)işgüzar oyunlar metodu


139.Müəssisənin əlverişli bazar mövqeyinin təmin olunması marketinq fəaliyyətində hansı metodun tətbiqini zəruri edir?

A)funksional dəyər metodunu

B)xətti proqramlaşdırmanı

C)əlaqələr nəzəriyyəsini

D)ehtimal nəzəriyyəsini

E)işgüzar oyunlar metodunu


140.Hansı metoda əsaslanmaqla bazarda hadisə və proseslərin inkişafına dair daha tez təsəvvür etmək, bu və ya digər marketinq tədbirlərinin səmərəliliyini qiymətləndirmək mümkün olur?

A)ekspert qiymətləndirmələri

B)funksional dəyər metoduna

C)xətti proqramlaşdırmaya

D)əlaqələr nəzəriyyəsinə

E)ehtimal nəzəriyyəsinə


141.Marketinq tədqiqatlarında ekspert qiymətləndirmələri metodunun fərqləndirilən neçə səviyyəsi mövcuddur?

A)2


B)5

C)3


D)6

E)4
142.Hansı ekspertlərə qarşı irəli sürülən tələblərdən biri deyildir?

A)imkanlılıq

B)peşəkarlıq

C)avtoritetlik

D)qərəzsizlik

E)səriştəlilik
143.Marketinq fəaliyyəti ilə bağlı qəbul edilən qərarların əsaslandırılması zamanı ekspert qiymətləndirmələri metoduna aid edilən hansı metodlara müraciət edilir?

A)"Delfi" və "Beyin hücumu" metodlarına

B)"Delfi" metoduna

C)"Beyin hücumu" metoduna

D)ekoloji metoduna

E)düzgün cavab yoxdur

144.Marketinq tədqiqatlarında tələbin proqnozlaşdırılması, bu və ya digər mürəkkəb layihənin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı hansı metod tətbiq edilir?

A)"Delfi" metodu

B)"Beyin hücumu" metodu

C)İşgüzar oyunlar metodu

D)funksionl dəyər metodu

E)ekoloji metod


145.Hansı digər bilik sahələrindən mənimsənilmiş metodlara aiddir?

A)psixoloji, ekoloji və sosioloji metodlar

B)iqtisadi-statistik metodlar, xətti proqramlaşdırma, ekspertiza

C)sistemli təhlil, kompleks yanaşma

D)seqmentləşdirmə, mövqeləşdirmə

E) şəbəkə planlaşdırılması, dizayn və estetika


146.Hansı digər bilik sahələrindən nənimsənilmiş metodlardan biridir?

A)estetika

B)şəbəkə planlaşdırılması

C)xətti proqramlaşdırma

D)ehtimal nəzəriyyəsi

E)işgüzar oyunlar metodu


147.Hansı digər bilik sahələrindən mənimsənilmiş metodlardan biri deyildir?

A)sistemli təhlil

B)sosiologiya

C)psixologiya

D)ekologiya

E)estetika


148.Marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün istehlakçıların davranışının öyrənilməsində, onların davranışına təsir edən amillərin aşkar olunmasında hansı metodlara tez-tez müraciət olunur?

A)psixologiya və sosiologiya metodlarına

B)psixologiya və ekologiya metodlarına

C)sosiologiya və estetika metodlarına

D)ekologiya və estetika metodlarına

E) işgüzar oyunlar metoduna


149.Əmtəənin formasının, materialının və rənginin seçilməsinin istehlakçıların zövqünü oxşaması və onun tələblərinə cavab verməsi üçün hansı üsul tətbiq edilir?

A)dizayn üsulu

B)seçmə üsulu

C)müşahidə üsulu

D)riyazi -iqtisadi üsul

E)düzgün cavab yoxdur


150.Hansı marketinqin təhlili metodlarından biridir?

A)seqmentləşdirmə

B)şəbəkə planlaşdırılması

C)xətti proqramlaşdırma

D)iqtisadi-riyazi metodlar

E)ehtimal nəzəriyyəsi


151.Marketinqin təhlili metodlarından biri deyildir?

A)ekologiya

B)seqmentləşdirmə

C)mövqetutma

D)SWOT-təhlil

E)rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi


152.Marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə toplanmış bilgilərin, məlumatların məcmusu nə adlanır?

A)marketinq informasiyası

B)kommersiya informasiyası

C)istehsal informasiyası

D)texnoloji informasiya

E)reklam informasiyası


153.Hansı marketinq informasiyasının xüsusiyyətlərindən biridir?

A)zəruri olan informasiyanın həcminin çox olması

B)ünvanlılıq

C)informasiyanın təqdim olunmasının əyaniliyi

D)informasiyanın sürətlə ötürülmə imkanı

E)informasiyadan çoxdəfəli istifadə imkanı


154.Hansı marketinq informasiyasının əsas xassələrinə aiddir?

A) aktuallıq, tamlıq, relevantlıq və s.

B)ünvanlılıq

C)informasiyanın təqdim olunmasının əyaniliyi

D)informasiyanın sürətlə ötürülmə imkanı

E)informasiyadan çoxdəfəli istifadə imkanı


155.Hansı marketinq informasiyasının əsas xassələrindən biridir?

A)gerçəklik

B)peşəkarlıq

C)avtoritetlik

D)qərəzsizlik

E)səriştəlilik


156.Hansı marketinq informasiyasının əsas xassələrindən biri deyildir?

A)avtoritetlik

B)aktuallıq

C)tamlıq


D)qənaətlilik

E)relevantlıq


157.İnformasiyanın hansı xassəsində informasiyasnın əldə olunması vaxtı ilə istifadə vaxtı arasındakı fərqin minimuma endirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır?

A)aktuallıq

B)gerçəklik

C)tamlıq


D)qənaətlilik

E)relevantlıq


158.İnformasiyanın gerçəkliyi dedikdə nə başa düşülür?

A)onun tədqiqat obyektini və ya prosesini təhrif etmədən əks etdirməsi başa düşülürYüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə