Marketinqdə məhsul siyasəti” fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavablar “A” bəndindədirYüklə 481,81 Kb.
səhifə1/5
tarix16.06.2018
ölçüsü481,81 Kb.
#53879
  1   2   3   4   5

Marketinqdə məhsul siyasəti” fənnindən test tapşırıqları

Düzgün cavablar “A” bəndindədir
1. “Məhsul” termininin komponentlərinə aid edilir:

A) b, c və e variantları düzgündür;

B) ideya;

C) məhsulun nişanəsi;

D) a və b variantları düzgündür;

E) xidmət.


2. Satışın təmin olunmasına istiqamətləndirilmiş tədbirlər kompleksi:

A) marketinq;

B) bölüşdürmə;

C) menecment;

D) servis xidməti;

E) qablaşdırma.


3. Satışın müxtəlifliyinə aid edilir:

A) xidmət;

B) qiymət güzəştləri;

C) təbliğat;

D) satışın həvəsləndirilməsi;

E) reklam.


4. Satışın müxtəlifliyinə aid edilmir:

A) ictimai əlaqələr;

B) xidmət;

C) iş;


D) ideya;

E) məhsul.


5. Marketinq-miksin elementləri:

A) b, c və e variantları düzgündür;

B) irəlilədilmə;

C) qiymət;

D) a və c variantları düzgündür;

E) məhsul.


6. Marketinqdə istehlakçı tələbinə təsir alətlərinin toplusu:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) marketinq-miks;

C) “4P” konsepsiyası;

D) “6 P” elementləri;

E) marketinq kompleksi.


7. “Əmtəə” termininə aid edilmir:

A) hava;


B) torpaq;

C) qum;


D) oksigen;

E) su.
8. Bazarda marketinq fəaliyyətinin özəyi kimi çıxış edir:

A) marketinq kompleksi;

B) marketinq-menecment;

C) məhsulun nişanəsi;

D) servis xidməti;

E) marketinq sistemi.
9. Satış tədbirlərinə aid edilir:

A) c və d variantları düzgündür;

B) ideya;

C) təbliğat;

D)reklam;

E) a və b variantları düzgündür.


10. Məhsulun öz təyinatına uyğun olmasının dərəcəsi sayılır:

A) zəmanət;

B) qablaşdırma;

C) servis xidməti;

D) məhsulun nişanəsi;

E) variantların hamısı düzgündür.


11. Xidmətə aid olan variantı seçin:

A) b və c variantların düzgündür;

B) məhsulun satışı ilə əlaqədar olaraq göstərilən əlavə fəaliyyət;

C)satış zamanı nəzərdə tutulan əlavə fəaliyyət;

D)istehlakçını razı salan zəmanət xidməti;

E)məhsulun istehlakçı tərəfindən qəbul edilməsi üçün süni surətdə yaradılmış üsul.


12. İstehlakçını razı salan zəmanət xidməti:

A) servis xidməti;

B)bir tərəfin digər tərəfə verdiyi fayda;

C)mövsümi stimullaşdırıcı vasitə;

D) məhsulun satışı ilə əlaqədar olan fəaliyyət;

E)qablaşdırma.


13. Məhsul kompleksinin əsas elementləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)məhsul, qiymət, yer, həvəsləndirmə;

C)məhsul, qiymət, bölüşdürmə, kommunikasiya;

D)məhsul, qiymət, satış, irəlilədilmə;

E)məhsul, qiymət, satış, kommunikasiya.


14. Məhsul kompleksinin ikinci elementi:

A) qiymət;

B)dəyər;

C)satış;

D)bölüşdürmə;

E) irəlilədilmə.


15. Məhsul kompleksinin üçüncü elementi:

A) yer;


B)qiymət;

C)satış;

D) a və b variantları düzgündür;

E) a və c variantları düzgündür.


16. Məhsulun vasitəçidən son istehlakçıya doğru hərəkət etdiyi yol:

A) satış kanalı;

B)çatdırma;

C) bölüşdürmə kanalı;

D)satış prosesi;

E) c və d variantları düzgündür.


17. Satış kanallarının uzunluğunu müəyyən edən amil:

A) kanalda olan vasitəçilərin sayı;

B)müqavilənin müddəti;

C)nəqliyyatın sayı;

D)satış kanallarının buraxılış qabiliyyəti;

E)çatdırmanın üsulları.


18. Məhsulun istehsal yerindən istehlak yerinə real hərəkəti:

A) satış prosesi;

B)bölüşdürmə kanalı;

C)kanal səviyyəsinin sayı;

D)satış kanalı;

E) c və d variantları düzgündür.


19. Satış prosesində müqavilənin şərtlərinə aid edilir:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)uzunmüddətli müqavilə;

C) çatdırmanın üsulları;

D)birdəfəlik müqavilə;

E)a və b variantları düzgündür.


20. Satış prosesində müqavilənin şərtlərinə aid edilmir:

A) qablaşdırma;

B)çatdırma;

C) çatdırmanın üsulları;

D)göndərilən partiyanın həcmi;

E)müqavilənin müddəti.


21. Məhsulun irəlilədilməsinə aid olunmur:

A) çatdırmanın üsulları;

B)təbliğat;

C)fərdi satış;

D)reklam;

E) variantların hamısı düzgündür.


22. Marketinq nəzəriyyəsi və praktikanın bünövrəsi sayılır:

A) marketinq kompleksi;

B)məhsul kompleksi;

C) kommunikasiya kompleksi;

D)marketinq mühiti;

E) satışın həcmi.


23. Marketinq siyasətinin əsasını təşkil edir:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)qiymət siyasəti;

C)satış siyasəti;

D)variantların hamısı səhvdir;

E)məhsul siyasəti.


24. İstehlakçı bazarında məhsulun mövqeləşdirilməsi üzrə yerinə yetirilən tədbirlər:

A) məhsulun irəlilədilməsi;

B)bazarın təhlili;

C)istehlakçıların təhlili;

D) kontragentlərin təhlili;

E)marketinq logistikası.


25. Maksimum effektiv satış şəbəkəsinin yaradılması üçün bazar potensialının, buraxılış qabiliyyətinin və kontragenlərin fəaliyyətinin təhlili:

A) vasitəçilərin təhlili;

B)rəqiblərin təhlili;

C)təchizartçıların təhlili;

D) satıcıların təhlili;

E)istehlakçıların təhlili.


26. Marketinq logistikası dedikdə başa düşülür:

A) b, c və e variantları düzgündür;

B) məhsul, xidmət, pul və informasiya axınlarının optimallaşdırılması;

C)logistik dövrənin təhlili;

D)a və c variantları düzgündür;

E)anbar ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi.


27. Səmərəli marketinq fəalıiyyətini şərtləndirən bazar mühiti:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B) rəqabət;

C)sərbəst bazar münasibətlərinin mövcudluğu;

D)alıcı bazarı;

E)a və c variantları düzgündür.


28. Satış qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə marketinqin məqsəd və vəzifələrinin məcmusu:

A) marketinq strategiyası;

B)marketinq proqramı;

C)marketinq taktikası;

D)marketinq fəaliyyəti;

E) marketinq logistikası.


29. Cari bazar tələbi şəraitində satışın rəqabət qabiliyyətinin təmin olunmasına istiqamətlənmiş tədbirlər məcmusu:

A) marketinq taktikası;

B) marketinq strategiyası;

C) marketinq planlaşdırılması;

D) bazarın təhlili;

E) marketinqin təşkili.


30. Marketinq planlaşdırılmasının əsas prinsiplərinə aid olunmur:

A) cari planlaşdırma prinsipi;

B)differensiasiya prinsipi;

C)sürüşkən planlaşdırma prinsipi;

D)çoxvariantlılıq prinsipi;

E) a və c variantları düzgündür.


31. Eyni vaxtda müxtəlif xüsusiyyətlərə və keyfiyyətə malik məhsulların istehsalı və satışı üzrə strategiya:

A) məhsulun differensiasiyası marketinqi;

B) kütləvi marketinq;

C)məqsədli marketinq;

D)məhsulun mövqeləşdirilməsi;

E) variantların hamısı düzgündür.


32. Marketinq differensiasiyasının neçə dərəcəsi fərqləndirilir:

A) 3;


B)2;

C) 5;


D)4;

E)8.
33. ABŞ-da marketinq və reklam üzrə Milli Assosiasiyanın yaranma tarixi:

A) 1926;

B)1930;


C) 1920;

D)1916;


E) 1902.
34. Amerika Marketinq Cəmiyyətinin yaranma tarixi:

A) 1972;


B)1902;

C) 1990;


D)1978;

E)1920.
35. Müasir dövrdə marketinqin inkişaf mərhələlərinin sayı:

A) 8;

B)6;


C) 10;

D)5;


E) 7.
36. Marketinqin I inkişaf mərhələsinin əsas ideyası:

A) b və c variantları düzgündür;

B)daha əlverişli satış üsullarından istifadə olunması;

C)satış fəaliyyətinin praktikası;

D)a və b variantları düzgündür;

E)marketinq predmetinin dərk olunması.


37. Marketinq predmetinin dərk olunmasında fərqləndirilən konsepsiyalar:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)institusional;

C) funksional;

D)variantların hamısı səhvdir;

E)bölüşdürmə.


38. Marketinqin I inkişaf mərhələsinin formalaşma tarixi:

A) 1920-1930-cu illər;

B)1940-1950-ci illər;

C) 1925-1945-ci illər;

D)1920-1950-ci illər;

E)1902-1910-cu illər.


39. Marketinqdə bölüşdürmə konsepsiyasının əsas ideyası:

A) satışın effektivliyi bazarda məhsulun optimal bölüşdürülməsindən asılıdır;

B)satışın effektivliyi marketinq nəzəriyyəsindən asılıdır;

C)satışın effektivliyi istehlakçıların aşkarlanmasından asılıdır;

D) satışın effektivliyi marketinq strategiyasından asılıdır;

E) a və d variantları düzgündür.


40. Marketinqdə institusional konsepsiyanın əsas ideyası:

A) marketinqin effektivliyi istehlakçı ehtiyaclarının aşkarlanmasından asılıdır;

B)satış fəaliyyətinin praktikası;

C)satışın effektivliyi bazarda məhsulun optimal bölüşdürülməsindən asılıdır;

D)marketinq predmetinin dərk olunması;

E) variantların hamısı səhvdir.


41. Marketinqin effektivliyinin funksional konsepsiyası marketinqin inkişaf istiqamətinin ........ aid edilir:

A) II mərhələsinə;

B)I mərhələsinə;

C)III mərhələsinə;

D)IV mərhələsinə;

E) V mərhələsinə.


42. Marketinqin III inkişaf mərhələsinin yaranma tarixi:

A) 1950-ci illər;

B)1902-1930-cu illər;

C)1920-1940-cı illər;

D)1940-1950-ci illər;

E) 1902-1920-ci illər.


43. Hansı mərhələdə praktiki marketinq bazar fəaliyyətinin bütün sferalarına aid edilir:

A) III;


B)II;

C)IV;


D) VII;

E)I.
44. İdarəetmə marketinqi nəzəriyyəsinin baza əsasları işlənib hazırlanmışdır:

A) IV mərhələdə;

B)I mərhələdə;

C)VI mərhələdə;

D)VIII mərhələdə;

E) III mərhələdə.
45. Müasir dövrdə də iri korporasiyaların marketinq fəliyyətində istifadə edilir:

A) marketinqin funksional konsepsiyası;

B)marketinqin bölüşdürümə konsepsiyası;

C)marketinqin institusional konsepsiyası;

D)b və c variantları düzgündür;

E) variantların hamısı səhvdir.


46. Bütün istehlakçılar üçün eyni məhsulun təklifi:

A) kütləvi marketinq;

B)məqsədli marketinq;

C) fərqləndirilməmiş marketinq;

D)məhsul differensiasiyası marketinqi;

E) a və b variantları düzgündür.


47. Nəzərdə tutulmuş seqmentlərin seçilməsi:

A) bazarın məqsədli seqmentlərinin seçilməsi;

B)məhsulun mövqeləşdirilməsi;

C)bazarın seqmentləşdirilməsi;

D)a və b variantları düzgündür;

E)a və c variantları düzgündür.


48. Bazar konyukturasının dəyişməsindən asılı olaraq plan üzrə göstəricilərin təhsis edilməsi:

A) sürüşkən planlaşdırma prinsipi;

B)strateji planlaşdırma prinsipi;

C) çoxvariantlılıq prinsipi;

D) qeyri-sabit planlaşdırma prinsipi;

E) differensiasiya prinsipi.


49. Marketinqdə zəmanətin mahiyyəti:

A) məhsulun öz təyinatına uyğun olma dərəcəsi;

B)satış zamanı nəzərdə tutulmayan əlavə fəaliyyət;

C)bir tərəfin digər tərəfə verdiyi fayda;

D)istehlakçını razı salan zəmanət xidməti;

E) alıcı və satıcı arasında birbaşa ünsiyyət.


50. Firmanın imicinin yüksəlməsinə xidmət edir:

A) təbliğat;

B)reklam;

C)satış prosesi;

D)satışın həvəsləndirilməsi;

E)fərdi satış.


51. Bazarın tələblərinə firmanın marketinq fəaliyyətinin adaptasiyasını təmin edən tədbirlər kompleksi:

A) daxili marketinq;

B)kütləvi marketinq;

C) məqsədli marketinq;

D) bazarın təhlili;

E) satış siyasəti.


52. İdarəetmə marketinqi üzrə nəzəriyyə və praktikasının inkişaf dövrü kimi tanınan inkişaf mərhələsi:

A) V;


B)III;

C)VI;


D)I;

E)VIII.
53. Marketinqin hansı inkişaf mərhələsində “4P” elementlərinin sayı alteya qədər (6P) genişlənir:

A) VII;

B)VIII;


C)V;

D)IV;


E)II.
54. Marketinqin inkişaf istiqamətlərinin sayı:

A) 3;


B)2;

C)5;


D)6;

E) 7.
55. Məhsulda yeniliklərin forması:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)bazar üçün yeni məhsul;

C)alıcılar üçün yeni məhsul;

D)satıcı üçün yeni məhsul;

E) b və c variantları düzgündür.
56. Kitab mağazasında uşaq oyuncaqlarının satılması:

A) bazar üçün yeni məhsul;

B)alıcılar üçün yeni məhsul;

C)satıcı üçün yeni məhsul;

D)a və b variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


57. Məhsuldakı yeniliyin əsas kriteriyası:

A) b və c variantları düzgündür;

B)bir məhsulun digər analoji məhsuldan fərqlənməsi;

C)məhsuldakı fərqə görə alıcının üstünlük verməsi;

D)a və b variantları düzgündür;

E)məhsuldakı texnoloji dəyişikliklər.


58. Marketinqdə “yeni məhsul” üçün əlamət sayılmır:

A) məhsuldakı texoloji dəyişikliklər;

B)adi məqsədli auditoriyaya ünvanlanması;

C)tamamilə yeni keyfiyyətlə alıcı şüurunda mövqeləşməsi;

D)alıcılar üçün əhəmiyyət kəsb etməsi;

E)qablaşdırmadakı ciddi dəyişikliklər.


59. Yeni məhsulun bazara çıxarılmasını şərtləndirir:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)kommersiya risklərinin məhsulların daha geniş spekterində bölüşdürülməsi;

C)personalın imkanlarından və istehsal güclərindən səmərəli istifadə edilməsi;

D)rəqabət nəticəsində məhsulun köhnəlməsi;

E) a və b variantları düzgündür.


60. Marketinqin nəzəriyyə və praktikasında məhsul siyasətinin fərqləndirilən istiqamətləri:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)nadir ticarət təklifinin yaradılması;

C)məhsulun fərqləndirilməsi;

D)məhsulun rəqabətqabiliyyətinin təmin edilməsi;

E) a və c variantları düzgündür.


61. Rəqabətqabiliyyətinin təmin olunmasını şərtləndirən amillərə aid edilmir:

A) ilkin ticarət təklifinin yaradılması;

B)məhsulun bazar reallığının tələblərinə müvafiq olması;

C)öz keyfiyyəti ilə istehlakçıların konkret tələblərinə cavab verməsi;

D)texniki, istismar və estetik xarakteristikalarının standartlara uyğun olması;

E) iqtisadi və kommersiya xarakteristikalarının standartlara uyğun olması.


62. Mövcud bazarda satış imkanlarını təmin edən, texniki, iqtisadi, kommersiya və s. xarakteristikaları üzrə məqsədli istehlakçı qruplarının tələbatlarına uyğunluq dərəcəsi:

A) məhsulun rəqabətqabiliyyəti;

B)məhsulun bölüşdürülməsi;

C)məhsulun nomenklaturası;

D)məhsulun nişanəsi;

E)məhsulun keyfiyyəti.


63. Məhsulun rəqabətqabiliyyətini müəyyən edən əsas amillər:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)servis;

C) istehlak qiyməti;

D)keyfiyyət;

E) a və b variantları düzgündür.


64. “Məhsulun bazardakı uğurunun şərti onun təkrar olunmazlığıdır” ideyası belə adlanır:

A) unikal ticarət təklifi;

B)müasir ticarət təklifi;

C)uğurlu ticarət təklifi;

D)yeganə ticarət təklifi;

E) müstəsna ticarət təklifi.


65. Rəqiblərin məhsullarından müəssisənin məhsulunu fərqləndirən əlamətlərin işlənib-hazırlanması prosesi:

A) differensiallaşdırma;

B)mövqeləşdirmə;

C)unikal ticarət təklifi;

D)a və b variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


66. “Unikal ticarət təklifi” anlayışının mahiyyəti:

A)məhsulun bazardakı uğurunun səbəbi onun təkrarolunmazlığıdır;

B)məhsulun bazardakı uğurunun səbəbi onun qiymətidir;

C)məhsulun fərqləndirilən əlamətlərinin işlənib hazırlanması;

D)a və b variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


67. “Unikal ticarət təklifi” anlayışını şərh etdi:

A) Rossep Rivz;

B)Filip Kotler;

C)Qari Armstronq;

D)Adam Smit;

E) variantların hamısı səhvdir.


68. Məhsul siyasətində differensiallaşdırılmanın fərqləndirilən istiqamətlərin sayı:

A) 5;


B)7;

C)8;


D)6;

E) 4.
69. Məhsul siyasətində differensiallaşdırılmanın istiqamətlərinə aid edilmir:

A) satış həcmi üzrə;

B)xidmət üzrə;

C)personal üzrə;

D)məhsul üzrə;

E) imicə görə.
70. Məhsul siyasətində differensiallaşdırılmanın istiqamətləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)personal üzrə;

C)imicə görə;

D)bölüşdürmə kanalları üzrə;

E) b və c variantları düzgündür.


71. Məhsulun rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsində məqsəd:

A) b, c və e variantları düzgündür;

B)konkret bazarda məhsulun realizə olunması üzrə perspektivin təhlil edilməsi;

C)rəqabətqabiliyyətli məhsulun yaradılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması;

D)a və c variantları düzgündür;

E) analoji məhsullar sırasında firmanın məhsul üzrə vəziyyətinin müəyən edilməsi.


72. Rəqabətqabiliyyətinin səviyyəsini xarakterizə edən parametrlərə aid olunur:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)texniki;

C)iqtisadi;

D)normativ;

E)b və c variantları düzgündür.


73. Erqonomik parametrlərin aid edildiyi qrup:

A) texniki;

B)iqtisadi;

C)normativ;

D)istismar;

E) kommersiya.


74. Məmulatın texniki xarakteristikasına aid edilir:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B) estetik parametrləri;

C) istehlak parametrləri;

D)təyinat parametrləri;

E)a və c variantları düzgündür.


75. Məhsulların və yerinə yetiriləcək funksiyaların tətbiqi sahələrini xarakterizə edir:

A) təyinat parametrləri;

B)erqonomik parametrlər;

C)estetik parametrlər;

D)iqtisadi parametrlər;

E) kəmiyyət parametrləri.


76. İstehlak prosesində məmulatlar üstünlük qazandırır:

A) kəmiyyət parametrləri;

B)erqonomik parametrlər;

C)estetik parametrlər;

D)təyinat parametrləri;

E) a və d variantları düzgündür.


77. İstehlakçı üçün xarici cəlbedici formaların fərqlərini xarakterizə edir:

A) estetik parametrləri;

B)təyinat parametrləri;

C) normativ parametrlər;

D)texniki parametrlər;

E) erqonomik parametrlər.


78. Məhsulların və yerinə yetiriləcək funksiyaların tətbiqi sahələrini xarakterizə edən parametrlər:

A) təyinat;

B)estetik;

C)erqonomik;

D)a və c variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


79. İstehlak prosesində məmulatların insan orqanizminin xüsusiyyətlərinə uyğunluq dərəcəsini müəyyən edir:

A) erqonomik parametrləri;

B) estetik parametrləri;

C) təyinat parametrləri;

D)a və b variantları düzgündür;

E) a və c variantları düzgündür.


80. Mülayim parametrlərə aid olunmur:

A) hiss;


B)dad;

C)qoxu;


D)zəng;

E) b və c variantları düzgündür.


81. Ən bahalı satış növü:

A) fərdi satış;

B)telemarketinq;

C)elektron ticarət;

D)variantların hamısı düzgündür;

E) variantların hamısı səhvdir.


82. İdxalçı ölkədə müəyyən məhsul kateqoriyalarında məhsulun həcminə qoyulan məhdudiyyət:

A) kvota;

B) embarqo;

C) mübadiləyə nəzarət;

D) merkantilizm;

E) environmentalizm.


83. İdxal olunan məhsulların bəzi növünə qoyulan tam qadağa:

A) embarqo;

B) kvota;

C) mübadiləyə nəzarət;

D) məhdudiyyət;

E) qadağa.


84. Müəyyən ölçü vahidləri yoxdur:

A) mülayim parametrlərin;

B) normativ parametrlərin;

C) texniki parametrlərin;

D) sərt parametrlərin;

E) iqtisadi parametrlərin.


85. Hansı halda məmulat rəqabətqabiliyyətli sayılır:

A) b və d variantları düzgündür;

B) inteqral göstəricisinin qiyməti vahiddən böyük olduqda;

C) inteqral göstəricisinin qiyməti vahiddən kiçik olduqda;

D) inteqral göstəricisinin qiyməti vahidə bərabər olduqda;

E) b və c variantları düzgündür.


86. Müvafiq özgü vahidinin köməyi ilə qiymətləndirilməsi mümkün olur:

A) sərt parametrlər;

B) texniki parametrləri;

C) iqtisadi parametrləri;

D) a və c variantları düzgündür;

E) mülayim parametrləri.


87. Məmulatın texniki xarakteristikasına aiddir:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) təyinat parametrləri;

C) estetik parametrləri;

D) sərt parametrlər;

E) erqonomik parametrlər.


88. Məhsulun rəqabətqabiliyyətinin ən geniş yayılmış metodu:

A) inteqral göstəricisinin hesablanması;

B) müəssisə və ya onun məhsulu haqqında istehlakçılarda fikrin formalaşdırılması;

C) müvafiq ölçü vahidinin köməyi ilə qiymətləndirmə;

D) ekspert qiymətləndirilməsi;

E) variantların hamısı düzgündür.


89. Rəng, dad və qoxu aid edilir:

A) c və e variantları düzgündür;

B) iqtisadi göstəricilərə;

C)estetik göstəricilərə;

D)erqonomik göstəricilərə;

E) a və b variantları düzgündür.


90. İqtisadi parametrlər özündə cəmləyir:

A) istehlak qiymətlərini;

B) istehsal qiymətlərini;

C) ilkin qiymətlərini;

D)istismar qiymətlərini;

E) satış qiymətlərini.


91. Ekspert qiymətləndirilməsi metodu ilə həyata keçirilir:

A) göstəricilər üzrə əhəmiyyətliliyin hesablanması;

B)etalon üzrə i parametrinin miqdarının müəyyən olunması;

C)i parametri üzrə fərdi texniki göstəricilərin hesablanması;

D)müəssisənin məhsul üzrə vəziyyətinin müəyyən olunması;

E) konkret bazarda məhsulun realizə olunması üzrə perspektivlərin hazırlanması.


92. Məhsul siyasətində differensiallaşdırmanın istiqamətlərinə aid olmayan variantı seçin:

A) qiymət üzrə;

B)personal üzrə;

C)xidmət üzrə;

D)bölüşdürmə kanalları üzrə;

E) imicə görə.


93. Məhsul siyasətində differensiallaşdırmanın istiqamətlərinə aid olan variantı seçin:

A) vasitəçilər üzrə;

B)reklam üzrə;

C)qiymət üzrə;

D)fərdi satış üzrə;

E) a və b variantları düzgündür.


94. Məhsul siyasətində differensiallaşdırmanın istiqamətlərinə aid olan variantı seçin:

A) topdan ticarətçilər üzrə;

B)fərdi satış üzrə;

C)stimullaşdırma üzrə;

D)ictimai əlaqələr üzrə;

E) a və d variantları düzgündür.


95. Rosser Rivzin “UTT” anlayışını şərh edin:

A) Unikal Ticarət Təklifi;

B)Ümumdünya Ticarət Tədqiqatları;

C)a və b variantları doğru deyil;

D)Ümumdünya Ticarət Təşkilatı;

E) variantları hamısı səhvdir.


96. Məhsulun qiymətləndirilməsi metodlarına aid olmayan variantı seçin:

A) hədəf seçilmiş qruplar arasında sorğu;

B)inteqral göstəricisinin hesablanması;

C)ekspert qiymətləndirilməsi;

D) a və b variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


97. Marketinqdə tədqiqat alətləri:

A) b və e variantları düzgündür;

B)texniki qurğular;

C)fərdi müşahidələr;

D)a və c variantları düzgündür;

E)anket.
98. Marketinqdə tədqiqat alətlərinə aid olunmur:

A) eksperimental tədqiqat;

B)texniki qurğular;

C)anket;

D)a və b variantları düzgündür;

E) texniki qurğular, anket.Yüklə 481,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə