Marketinqdə məhsul siyasəti” fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavablar “A” bəndindədir


Çeşidin formalaşmasının istiqamətləriYüklə 481,81 Kb.
səhifə3/5
tarix16.06.2018
ölçüsü481,81 Kb.
1   2   3   4   5

201. Çeşidin formalaşmasının istiqamətləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) çeşidin sabitləşməsi;

C) çeşidin təkmilləşdirilməsi;

D)a və c variantları düzgündür;

E)çeşidin genişlənməsi.


202. Çeşidin genişlənməsinin səbəbləri:

A) b, c və e variantları düzgündür;

B)istehsalın yüksək rentabelliyi;

C)bazara yeni malların daxil edilməsi;

D)a və b variantları düzgündür;

E)tələb və təklifin artması.


203. Məhsul dəstinin kəmiyyətcə böyüməsi və keyfiyyətinin artması:

A) çeşidin genişlənməsi;

B)çeşidin təkmilləşdirilməsi;

C) çeşidin harmonizasiyası;

D) çeşidin yenilənməsi;

E) çeşidin azalması.


204. Alıcıların yeni tələbatının təmin olunmasının zəruriliyindən irəli gəlir:

A) çeşidin yenilənməsi;

B)çeşidin təkmilləşdirilməsi;

C) çeşidin genişlənməsi;

D)çeşidin stabilləşməsi;

E) çeşidin sabitləşməsi.


205. Məhsul təklifi üzrə optimal çeşid strukturunun qurulmasına yönəlmişdir:

A) çeşidin konsepsiyası;

B)çeşidin formalaşdırılması;

C)çeşidin təkmilləşdirilməsi;

D)çeşidin artırılması;

E) a və b variantları düzgündür.


206. Real assortimenti optimal assortimentə yaxınlaşdırmaq məqsədi ilə məhsuldəstinin vəziyyətinin dəyişdirilməsi:

A) çeşidin harmonizasiyası;

B)çeşidin genişlənməsi;

C)çeşidin yenilənməsi;

D)çeşidin idarə edilməsi;

E) çeşidin sabitliyi.


207. Məhsulun rasionallığının artması üçün mal dəstinin keyfiyyətcə vəkəmiyyətcə dəyişməsi:

A) çeşidin təkmilləşdirilməsi;

B)çeşidin azalması;

C)çeşidin harmonizasiyası;

D)çeşidin stabilləşməsi;

E) çeşidin yenilənməsi.


208. Çeşidin konsepsiyasının bölmələri:

A) b və d variantları düzgündür;

B)proqram;

C) struktur;

D)hədəf;

E)a və c variantları düzgündür.


209. Məhsul istehsalının genişlənməsinə yönəlir:

A) çeşidin şaquli dəyişməsi;

B)çeşidin üfüqi dəyişməsi;

C)çeşidin kompleks dəyişməsi;

D) çeşidin lateral dəyişməsi;

E) a və c variantları düzgündür.


210. Çeşidin şaquli və üfüqi dəyişməsinin eyni vaxtda realizə olunması:

A) çeşidin kompleks dəyişməsi;

B)çeşidin üfüqi dəyişməsi;

C)çeşidin ikiqat dəyişməsi;

D)çeşidin şaquli dəyişməsi;

E)çeşidin lateral dəyişməsi.


211. Təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqəli olmayan məhsul çeşidininformalaşması:

A) çeşidin lateral dəyişməsi;

B)çeşidin kompleks dəyişməsi;

C)çeşidin üfüqi dəyişməsi;

D)çeşidin şaquli dəyişməsi;

E) çeşidin idarə edilməsi.


212. Aralıq səviyyələrə keçmədən analoji istiqamətlərdə çeşidin dəyişməsinitəcəssüm etdirir:

A) çeşidin üfüqi dəyişməsi;

B)çeşidin şaquli dəyişməsi;

C)çeşidin kompleks dəyişməsi;

D)çeşidin lateral dəyişməsi;

E) çeşidin ikiqat dəyişməsi.


213. İqtisadi təhlilə aid variantı seçin:

A) istehsalın gəlirliliyinin artırılması istiqamətlərinin təhlili;

B)mövcud tələbin artıb-artmadığının təhlili;

C) satış və qiymətin aylıq dinamikasının təhlili;

D)a və b variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


214. Marketinq təhlilinə aid variantı seçin:

A) b və e variantları düzgündür;

B)hansı tələbin bazar üçün perspektivli olduğunun təhlili;

C) məhsulun bu və ya digər mövqeyinin sərfəli olub-olmadığının qiymətləndirilməsinin təhlili;

D)a və c variantları düzgündür;

E)çeşidin bu və ya digər mövqeyinə hansı tələbin olacağının təhlili.


215. İstehsal həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclər:

A) material xərcləri;

B)icarə;

C) inzibatı;

D)a və b variantları düzgündür;

E) a və b variantları səhvdir.


216. Dəyişən məsrəflər:

A) birbaşa material xərcləri;

B)əmlak vergisi xərcləri;

C) işə muzd əmək haqqı xərcləri;

D)icarə haqqı xərcləri;

E) a və c variantları düzgündür.


217. Məhsul növlərinə görə qaimə xərcləri:

A) əsas istehsalat işçilərin əmək haqqı;

B)avadanlığın elektrik təchizatı üçün elektrik enerjisinin məsrəfləri;

C)xammal və material üzrə məsrəflər;

D)a və b variantları düzgündür;

E) variantların hamısı səhvdir.


218. İstehsal həcmindən asılıdır:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)yarımfabrikata aid xərclər;

C)xammala aid xərclər;

D)material xərcləri;

E)a və c variantları düzgündür.


219. Təşkilatın daimi və dəyişən xərclərini ödədiyi, lakin gəlir əldə etmədiyi satışhəcminin ölçüsü:

A) b və c variantları düzgündür;

B)itkisizlik nöqtəsi;

C)öz xərcini ödəmə nöqtəsi;

D)rentabellik;

E) a, b və c variantları düzgündür.


220. İstehsalatda çeşidin optimallaşdırılması üçün istifadə olunan üsullar:

A) b və c variantları düzgündür;

B)istehsal həcminin azaldılması;

C)realizə həcminin böyüdülməsi;

D)bazar imkanları daxilində qiymətləri yüksəltmək;

E) variantların hamısı düzgündür.


221. Ticarət çeşidinin formalaşmasına və saxlanılmasına təsir edən ümumi amillər:

A) b və d variantları düzgündür;

B)iqtisadi;

C) spesifik;

D)sosial;

E) a, b və c variantları düzgündür.


222. Təhlilin yerinə yetirilməsinin səmərəli metodu:

A) Boston matrisası;

B)Dallas matrisası;

C)Baltimor matrisası;

D)Kaliforniya matrisası;

E) variantların hamısı səhvdir.


223. Boston matrisasında satış həcmi yüksək artım tempinə malik və bazarda kiçik bir hissəni tutan məhsullar:

A) Çətin uşaqlar;

B) Ulduzlar;

C)İtlər;

D)Sağlam inəklər;

E) variantların hamısı səhvdir.


224. Boston matrisasında satış həcminə və artım tempinə görə mühüm üstünlüyəmalik məhsullar:

A) Ulduzlar;

B)Çətin uşaqlar;

C)İtlər;


D)Sağlam inəklər;

E) variantların hamısı səhvdir.


225. Boston matrisasında bazarda az bir hissəni tutan və aşağı artım tempinə malikməhsullar:

A) İtlər;

B)Çətin uşaqlar;

C) Ulduzlar;

D)Sağlam inəklər;

E) variantların hamısı səhvdir.


226. Boston matrisasında bazarın böyük hissəsini tutan, lakin nisbətən az artımtempinə malik məhsullar:

A) Sağlam inəklər;

B)Çətin uşaqlar;

C)İtlər;


D) Ulduzlar ;

E) variantların hamısı səhvdir.


227. Boston matrisində güclü marketinq səylərinə ehtiyacı olmayan məhsullar:

A) Sağlam inəklər;

B)Çətin uşaqlar;

C)İtlər;


D)Ulduzlar;

E) variantların hamısı səhvdir.


228. Təşkilat üçün az əhəmiyyətli mallar kateqoriyası:

A) B;


B) A;

C) C;


D)D;

E) E.
229. Optimal çeşidin formalaşması bağlıdır:

A) təşkilatın məqsədləri ilə;

B)təşkilatın mənfəəti ilə;

C)təşkilatın rentabelliyi ilə;

D) təşkilatın daimi xərcləri ilə;

E)təşkilatın məhsuldarlığı ilə.
230. Biznesin subbiznesmeni hesab olunur:

A) kateqoriya menecerləri;

B)sahibkarlar;

C)biznesmenlər;

D)marketoloqlar;

E) variantların hamısı səhvdir.


231. Məhsulun realizəsində satışın həcmi və gəlirlilik dərəcəsinin dəyişməsi iləxarakterizə olunur:

A) məhsulun həyat dövrünün mərhələləri;

B)məhsulun həyat dövrü konsepsiyası;

C)məhsulun həyat dövrü;

D)a və b variantları düzgündür;

E) variantların hamısı düzgündür.


232. Firma yeni məhsulları bu yolla əldə edə bilər:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)öz istehsalını yaratmaqla;

C)istehsal üçün patent almaqla;

D)kənardan almaqla;

E) variantların hamısı səhvdir.


233. MHD konsepsiyası təsvir edə bilər:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) məhsulun formasını;

C) məhsulun brəndini;

D)a və c variantları düzgündür;

E)məhsulun növünü.


234. Məhsulun növünü ifadə edən variant:

A) b və d variantları düzgündür;

B)benzinlə işləyən avtomobillər;

C)superuniversal nəqliyyat vasitələri;

D)dizellə işləyən avtomobillər;

E) variantların hamısı düzgündür.


235. Məhsulun özəl və fərqli ifadə forması:

A) stil;


B) dəb;

C) fetiş;

D)müvəqqəti maraq;

E) variantların hamısı səhvdir.


236. Müəyyən sahədə hal-hazırda qəbul olunmuş və ya ən populyar üslub:

A) dəb;


B)dəb sıçrayışı;

C) fetiş;

D)b və c variantları düzgündür;

E) variantların hamısı səhvdir.


237. Qısa müddət ərzində mövcud olan və ancaq məhdud alıcıları cəlb edən dəb:

A) fetiş;

B) üslub;

C)stil;


D) müvəqqəti maraq;

E) c və d variantları düzgündür.


238. MHD mərhələlərinin sayı:

A) 4;


B)7;

C)3;


D)8;

E) 6.
239. MHD mərhələləri olan variantı seçin:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)artım;


C)yetkinlik;

D)tənəzzül;

E)bazara çıxarılma.
240. Məhsulun yayılması və satışa daxil olması mərhələsi:

A) bazara çıxarılma;

B)yetkinlik;

C)tənəzzül;

D)artım;

E) c və d variantları düzgündür.


241. Satışın sürətlə artdığı mərhələ:

A) artım;

B)yüksəliş;

C) yetkinlik;

D)tərəqqi;

E) tənəzzül.


242. MHD-nün artım mərhələsinə xas olan əlamətlərə aid olunmur:

A) məhsulun reklamına xərclər artırılır;

B)daimi müştərilər məhsulu olmaqda davam edirlər;

C)gəlirin artmasına görə yeni rəqiblər meydana gəlir;

D)satışın stimullaşdırılması xərcləri böyük satış həcminə yönəlir;

E)gəlirin artması.


243. Satış həcmi azalır və ya rəvan olur:

A) yetkinlik mərhələsində;

B)tənəzzül mərhələsində;

C)bazara çıxarılma mərhələsində;

D) artım mərhələsində;

E) məhsul istehsal mərhələsində.


244. Mənfəətin azalmasına səbəb olmur:

A) reklam xərclərinin azaldılması;

B)qiymətlərin azaldılması;

C)elmi-tədqiqat büdcəsinin artırılması;

D)a və b variantları düzgündür;

E) a və c variantları düzgündür.


245. Satılmamış məhsul ehtiyatının çox olması:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)mənfəəti azaldır;

C)qiymətləri aşağı salır;

D)b və c variantları düzgündür;

E)rəqabətli kəskinləşdirir.


246. Bazarın modifikasiya olunması:

A) rəhbərlik məhsulun yeni istifadəçilər axtarır;

B)rəhbərlik məhsulun xarici tələbatını dəyişdirir;

C)rəhbərlik məhsulun keyfiyyətini dəyişdirir;

D)a və b variantları düzgündür;

E) variantların hamısı səhvdir.


247. Məhsulun modifikasiyası olunması:

A) b və c variantları düzgündür;

B)rəhbərlik məhsulun xassələrini dəyişdirir;

C)rəhbərlik məhsulun keyfiyyətini dəyişdirir;

D)rəhbərlik məhsulun qiymətini aşağı salır;

E) a, b və c variantları düzgündür.


248. Marketinq kompleksinin modifikasiya olunması:

A) b və d variantları düzgündür;

B)rəhbərlik güzəştli müqavilələri bağlayır;

C) rəhbərlik yeni istifadəçilər axtarır;

D) rəhbərlik qiymətləri aşağı salır;

E) b və c variantları düzgündür.


249. Reklam xərcləri aşağı səviyyədədir:

A) MHD-nün artım mərhələsində;

B)MHD-nün yetkinlik mərhələsində;

C)MHD-nün bazara çıxarılma mərhələsində;

D)MHD-nün bütün mərhələlərində;

E) a və c variantları düzgündür.


250. MHD-nün uzunmüddətli mərhələsi:

A) yetkinlik;

B)tənəzzül;

C) bazara çıxarılma;

D)istehsal;

E)artım.
251. Yoxlama marketinqinə aid edilir:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)reklam;

C)qiymətqoyma;

D)b və c variantları düzgündür;

E)mövqeləşdirmə.
252. Yoxlama marketinqinə aid edilmir:

A) istehsal;

B)qiymətqoyma;

C)maliyyələşdirmənin həcmi;

D) yayılma;

E) ticarət markasının verilməsi ehtimalı.


253. “Yoxlama marketinqini” ifadəsini əvəz edir:

A) bazar şəraitində sınaq;

B)məhsulun mövqeləşdirilməsi;

C)ticarət markasının verilməsi ehtimalı;

D)a və b variantları düzgündür;

E) variantların hamısı düzgündür.


254. Yoxlama marketinqinin keçirilməsinin metodu:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)nəzarət olunan;

C)modelləşdirilən;

D)standart;

E)a və c variantları düzgündür.


255. Yoxlama marketinqinin ən geniş yayılmış, məsrəfli və zamana görə uzunmetodu:

A) standart;

B)nəzarət olunan;

C)modelləşdirilən;

D)a və b variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


256. Yoxlama marketinqinin ən ucuz və ən az zaman tələb edən metodu:

A) nəzarət olunan;

B)standart;

C)modelləşdirilən;

D)a və b variantları düzgündür;

E) a və c variantları düzgündür.


257. Yoxlama marketinqinin ən operativ metodu:

A) modelləşdirilən;

B)standart;

C)nəzarət olunan;

D)b və c variantları düzgündür;

E)variantların hamısı səhvdir.


258. İstehsal təyinatlı məhsullar üçün yoxlama marketinqinin həyatakeçirilməsində istifadə olunan metod:

A) b və e variantları düzgündür;

B)nəzarət olunan;

C) modelləşdirilən;

D)b və c variantları düzgündür;

E)standart.


259. İstehsal təyinatlı məhsulların yoxlama marketinqində istifadə olunur:

A)b, c və e variantları düzgündür;

B)nəzarət olunan metod;

C)sahə sərgilərindən;

D)a və b variantları düzgündür;

E)standart metod.


260. İstehsal təyinatlı məhsulların yoxlama marketinqində istifadə olunmur:

A) modelləşdirən metod;

B)ixtisaslaşdırılan sərgidən;

C) nəzarət olunan metod;

D)a və c variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


261. Kommersiya istehsalının başlanğıc həcmi asılıdır:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) məhsulun satışa daxil olacağı məkandan;

C)əvvəlcədən verilən sifarişlərin həcmindən;

D)bazarın seqmentlərindən;

E) variantların hamısı səhvdir.


262. Yeni məhsulların iflasa uğramasının səbəbləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)qiymətin münasib olmaması;

C) seqmentin düzgün seçilməməsi;

D)məhsulun dizaynı aşağı səviyyədə olması;

E)reklamın pis olması.


263. Yeni məhsul yaradılmasındakı mərhələlərin sayı:

A) 8;


B)3;

C) 5;


D)7;

E) 4.
264. Yeni məhsulların yaradılmasının əsas mərhələləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)kommersiya istehsalının təşkili;

C)mənanın işlənib hazırlanması;

D)məhsulun işlənib hazırlanması;

E)ideyaların yaranması.
265. Yeni məhsul yaradılmasının mənbələri:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)tədqiqatçı-alimlər;

C)dilerlər;

D)istehlakçılar;

E) a və c variantları düzgündür.


266. Bazara təklif olunacaq məhsul haqqında ümumi təsəvvür:

A) məhsulun ideyası;

B)məhsulun surəti;

C)məhsulun mənası;

D)a və b variantları düzgündür;

E)b və c variantları düzgündür.


267. Real mövcud olan məhsul haqqında istehlakçı təəssüratı:

A) məhsulun surəti;

B)məhsulun mənası;

C)məhsulun ideyası;

D) məhsulun qiyməti;

E) məhsulun keyfiyyəti.


268. İdeyanın istehlakçılar üçün əhəmiyyətli olan məfhumlarla idfadə olunmuşvariantı:

A) məhsulun mənası;

B)məhsulun surəti;

C)məhsulun ideyası;

D)məhsulun qiyməti;

E) məhsulun keyfiyyəti.


269. Yeni məhsulun planlaşdırılmasının hansı mərhələsində məhsulun mənası realəmtəəyə çevrilir:

A) 6;


B)3;

C)8;


D) 7;

E) 5.
270. Yeni məhsulun planlaşdırılmasının bu mərhələsində reklama daha çox vəsaitxərclənir:

A) kommersiya istehsalının təşkili;

B)istehsal və satış imkanları;

C)məhsulun işlənib hazırlanması;

D) bazar şəraitində sınaqlar;

E)ideyaların seçilməsi.
271. Məhsulun istehsal həcmini və satış qiymətini müəyyənləşdirir:

A) tələb və təklif;

B)tələb;

C)təklif;

D) rəhbərlik və tələb;

E) rəhbərlik.


272. Bazar iqtisadiyyatının təkanverici qüvvəsi:

A) tələb və təklif;

B)ticarət sərbəstliyi;

C)sərmayə qoyuluşu;

D)iqtisadi siyasət;

E)a və b variantları düzgündür.


273. Tələbin həcmi ilə qiymət arasında mövcuddur:

A) tərsmütənasiblik;

B)düzmütənisiblik;

C)tələb və qiymət arasında əlaqə yoxdur;

D)a və c variantları düzgündür;

E) a və b variantları düzgündür.


274. Digər amillər sabit qalmaq şərti ilə, məhsulun qiyməti artdıqca tələbinhəcminin azalması:

A) tələb və təklif qanunu;

B)təklif qanunu;

C)tələb qanunu;

D)variantların hamısı düzgündür;

E)variantların hamısı səhvdir.


275. Məhsulun qiyməti ilə ona olan tələbin həcmi arasındakı əlaqəni əks etdirənqrafik:

A) tələb qrafiki;

B)təklif əyrisi;

C)tələb əyrisi;

D)təklif qrafiki;

E) c və d variantları düzgündür.


276. Məhsulun qiyməti ilə ona olan tələbin həcmi arasındakı əlaqəni əks etdirənxətt:

A) tələb əyrisi;

B)təklif əyrisi;

C)təklif qrafiki;

D)a və c variantları düzgündür;

E)variantların hamısı səhvdir.


277. Tələb əyrisinin yerdəyişməsinə səbəb olan amillər:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)zövqlər;

C) alıcıların sayı;

D)a və c variantları düzgündür;

E)gəlir.
278. Təklif əyrisinin yerdəyişməsinə səbəb olan amillər:

A) c və e variantları düzgündür;

B)alıcıların sayı;

C) texnologiya;

D)a və b variantları düzgündür;

E)təxminlər.
279. Tələb və təklifin həcminin, onları müəyyən edən amillərdən hər hansı birinindəyişməsinə olan həssaslıq:

A) elastiklik;

B)etibarlılıq;

C)istehsal amillərinin qiyməti;

D)a və c variantları düzgündür;

E) a və b variantları düzgündür.


280. Dəbdəbə mallarına olan tələb:

A) elastik;

B)sabit;

C) qeyri-elastik;

D)a və b variantları düzgündür;

E)a və c variantları düzgündür.


281. Təklifin həcmi üzrə faiz dəyişməsinin, qiymətin faiz dəyişməsinə nisbəti kimiölçülür:

A) təklifin qiymət elastikliyi;

B)tələbin qiymət elastikliyi;

C)tələb əyrisinin yerdəyişməsi;

D)variantların hamısı düzgündür;

E) variantların hamısı səhvdir.


282. Məhsulun kəmiyyət və keyfiyyət salamatlığının təmin olunması zəruriliyinin səbəbi:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B) məhsulun fiziki xassələri;

C)məhsulun rentabelliyi;

D)məhsulun kimyəvi xassələri;

E)a və c variantları düzgündür.


283. Məhsul üçün taranın zəruriliyi:

A) c və e variantları düzgündür;

B)məhsul vahidinin qiyməti azalır;

C)istehlakçılarda alış motivləri yaradır;

D)a və b variantları düzgündür;

E)ətraf mühitin neqativ təsirindən qoruyur.


284. Taranın texnik tələblərinə aiddir:

A) b, c və e variantları düzgündür;

B)ölçülərin məqsədəuyğunluğu;

C)konstruksiyasının məhsulların ölçülərinə müvafiqliyi;

D)a və b variantları düzgündür;

E)məhsulların xüsusiyyətlərinə uyğunluğu.


285. Taranın konstruksiyası və onun mürəkkəblik dərəcəsi bilavasitə təsir göstərir:

A) b və c variantların düzgündür;

B)məhsulun keyfiyyətinə;

C)məhsulun itkisinə;

D)a və b variantları düzgündür;

E)məhsulun həcminə.


286. Taraya qoyulan iqtisadi tələblər:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)məhsulların qorunub saxlanması qabiliyyəti;

C)logistik sistemdə bir neçə dəfə dövr etməsi;

D)a və b variantları düzgündür;

E) ucuz başa gəlməsi.


287. Taralara qoyulan iqtisadi tələblərə aid olunmur:

A) b və c variantları düzgündür;

B)yüngüllüyü;

C) möhkəmliyi;

D)istehlakçı zövqünü oxşaması;

E) variantların hamısı düzgündür.


288. Taraya qoyulan estetik tələblər:

A) c və e variantları düzgündür;

B) möhkəmliyi;

C)tərtibatı;

D)yüngüllüyü;

E)zahiri gözəlliyi.


289. Qablaşdırmanın funksiyaları:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)logistik servis mədəniyyətinin yüksəldilməsinə təsir etmək;

C)əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə təsir etmək;

D)a və b variantları düzgündür;

E)qablaşdırıcı materialların reklamı.


290. Taraların təsnifat əlamətləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) iqtisadi;

C) təşkilatı;

D)texniki;

E)a və b variantları düzgündür.


291. Tara növlərinin müxtəlifliyini şərtləndirir:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)məhsulların nəql ediləcəyi məsafə;

C) tara materiallarının növü;

D)məhsulun fiziki-kimyəvi xassələri;

E) a və c variantları düzgündür.


292. Qabaritinə görə taraların təsnifat əlamətləri:

A) c və d variantları düzgündür;

B)sintetik;

C)standart;

D)iri babarit;

E)ağac.
293. Funksional təyinatlı tara növləri:

A) c və d variantları düzgündür;

B)yüngül;

C) istehlak;

D)nəqliyyat;

E)açıq.
294. Funksional təyinatlı tara növləri:

A) b və d variantları düzgündür;

B) tara avadanlıqları;

C) istehsal;

D)bir dövriyyəli;

E) universal.


295. Çoxdövriyyəli taralar belə də adlandırılır:

A) tara avadanlıqları;

B)bağlı taralar;

C) standart taralar;

D)nəqliyyat tarası;

E)a və b variantları düzgündür.


296. İxtisaslaşma dərəcəsi tara növünə aiddir:

A) universal tara;

B)sökülən tara;

C) birdövriyyəli tara;

D)istehlak tarası;

E) yüngül tara.


297. Tara avadanlıqları:

A) c və d variantları düzgündür;

B)konteyner;

C) bükmə materialları;

D) çörək tabaqları;

E)gözləri olan yeşiklər.


298. Təkrar taralar:

A) nəqliyyat tarası;

B)toxuma taralar;

C) kağız kisələr;

D)konfet qutuları;

E) b və c variantları düzgündür.


299. Bir növ məhsulun daşınması üçün istifadə olunan taralar:

A) ixtisaslaşmış;

B)universal;

C)bir dövriyyəli;

D)istehsal;

E) a və c variantları düzgündür.


300. Müxtəlif material növlərinin birləşməsindən hazırlanan taralar:

A) kombinələşdirilmiş;

B)istehlak;

C)determinləşdirilmiş;

D)istehsal;

E)a və d variantları düzgündür.


301. Butulkaları yığmaq üçün gözləri olan yeşiklər:

A) tara avadanlıqları;

B)çoxdövriyyəli taralar;

C)universal taralar;

D)a və b variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


302. Müxtəlif növ məhsulların daşınması üçün istifadə olunan taralar adlanır:

A) universal;

B)metal;

C)nəqliyyat;

D)istehsal;

E)ixtisaslaşmış.Yüklə 481,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə